Απόφαση αριθμ. 3/26/2016

 Αριθμός Πρακτικού 3

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 29-01-2016

 

Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Παππά Αντώνιο, 7)Κορδώση Χρήστο, 8)Γκουργιώτη Αλέξανδρο και 9)Πανταζή Βασίλειο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 29η Ιανουαρίου 2016, ημέρα της εβδoμάδας Παρασκευή και ώρα 09:00 π.μ. σε τακτική συvεδρίαση κι ύστερα από τηv αριθμ. 2883/25-01-2016 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

Στη συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα πέντε (5) μέλη κι έλειπαν τέσσερα (4) κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Σταυρέλης Νικ., 3)Βλάσσης Δημ., 4)Φαρμάκης Γεωργ., 5)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Ζώγκο Ανδρ.).

Α π ό ν τ ε ς

1)Παππάς Αντ., 2)Κορδώσης Χρ., 3)Γκουργιώτης Αλεξ., 4)Πανταζής Βασ..

 

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 26η: Ο Πρόεδρος συνεχίζοντας την εισήγησή του για το 4ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων, συμβολαιογράφων, δικαστικών επιμελητών» λέει στην Οικονομική Επιτροπή ότι σύμφωνα με την από 3-11-1976 ιδιόγραφη Διαθήκη του Νικολάου Νικολάου που δημοσιεύθηκε από το Πρωτοδικείο Αθηνών κατά τη συνεδρίασή του στις 14/7/1998 με αριθμό 3331/1998 και καταχωρήθηκε στο γενικό βιβλίο διαθηκών του Πρωτοδικείου Αθηνών στον τόμο 2125 με αύξων αριθμό 87, ο Δήμαρχος Κορινθίων ορίστηκε προσωρινός Διαχειριστής του υπό σύσταση κοινωφελούς Ιδρύματος “ΙΔΡΥΜΑ ΣΜΗΝΑΡΧΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΠΥΡ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ”.

 

Προκειμένου να υποστηρίξουμε τα συμφέροντα του Δήμου, θα πρέπει να ορίσουμε πληρεξούσιους δικηγόρους, οι οποίοι θα προβαίνουν σε κάθε δικαστική ή εξωδικαστική ενέργεια σε Δημόσιες Αρχές (ΔΟΥ, Υπουργείο Οικονομικών, Κτηματολόγιο κλπ) και σε Δικαστήρια (Ειρηνοδικεία, Πρωτοδικεία και Εφετεία) για λογαριασμό του υπό σύσταση κοινωφελούς Ιδρύματος “ΙΔΡΥΜΑ ΣΜΗΝΑΡΧΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΠΥΡ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ”, κατόπιν οδηγιών του προσωρινού διαχειριστή που είναι ο Δήμαρχος Κορινθίων, σύμφωνα με την από 3-11-1976 ιδιόγραφη διαθήκη του Νικολάου Νικολάου που δημοσιεύθηκε από το Πρωτοδικείο Αθηνών κατά τη συνεδρίασή του στις 14/7/1998 με αριθμό 3331/1998 και καταχωρήθηκε στο γενικό βιβλίο διαθηκών του Πρωτοδικείου Αθηνών στον τόμο 2125 με αύξων αριθμό 87, καθώς και σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια απαιτείται προκειμένου να συσταθεί το εν λόγω Ίδρυμα.

 

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 και κάθε άλλης ισχύουσας σχετικής διάταξης

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Ορίζει πληρεξούσιους δικηγόρους του Δήμου Κορινθίων την Δικηγόρο Εφετείου Αθηνών κ.Βασιλική Παπακωνσταντινοπούλου (με ΑΜ ΔΣΑ 25940), κάτοικο Αθηνών Αλ. Σούτσου 24 και την Δικηγόρο στο Πρωτοδικείο Κορίνθου κ.Χριστίνα Οικονομοπούλου, στις οποίες δίνει εντολή να προβαίνουν από κοινού ή και ξεχωριστά, σε κάθε δικαστική ή εξωδικαστική ενέργεια σε Δημόσιες Αρχές (ΔΟΥ, Υπουργείο Οικονομικών, Κτηματολόγιο κλπ) και σε Δικαστήρια (Ειρηνοδικεία, Πρωτοδικεία και Εφετεία) για λογαριασμό του υπό σύσταση κοινωφελούς Ιδρύματος “ΙΔΡΥΜΑ ΣΜΗΝΑΡΧΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΠΥΡ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ”, κατόπιν οδηγιών του προσωρινού διαχειριστή που είναι ο Δήμαρχος Κορινθίων, σύμφωνα με την από 3-11-1976 ιδιόγραφη Διαθήκη του Νικολάου Νικολάου που δημοσιεύθηκε από το Πρωτοδικείο Αθηνών κατά τη συνεδρίασή του στις 14/7/1998 με αριθμό 3331/1998 και καταχωρήθηκε στο γενικό βιβλίο διαθηκών του Πρωτοδικείου Αθηνών στον τόμο 2125 με αύξων αριθμό 87, καθώς και σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια απαιτείται προκειμένου να συσταθεί το εν λόγω Ίδρυμα και προς την υποστήριξη των συμφερόντων του Δήμου.

 

Η αμοιβή των ανωτέρω δικηγόρων θα βασισθεί στα προβλεπόμενα από τον Νέο Κώδικα Δικηγόρων (Ν. 4194/2013 – ΦΕΚ Α΄208/2013, όπως ισχύει με τον Ν. 4205/2013 – ΦΕΚ Α΄ 242/2013), καθώς και από τα Παραρτήματα που τον συνοδεύουν.

Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 3/26/2016.-

 

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ Σταυρέλης Νικόλαος

Βλάσσης Δημήτριος

Φαρμάκης Γεώργιος Καμπούρης Χαράλαμπος

(αναπληρώνει το τακτικό μέλος κ. Ζώγκο Ανδρέα)

Leave a Comment