Απόφαση αριθμ. 12/105/2016

 Αριθμός Πρακτικού 12

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 12-04-2016

 

Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Παππά Αντώνιο, 7)Κορδώση Χρήστο, 8)Γκουργιώτη Αλέξανδρο και 9)Πανταζή Βασίλειο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 12η Απριλίου 2016, ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη κι ώρα 13:00 σε τακτική συvεδρίαση κι ύστερα από τηv αριθμ. 13564/08-04-2016 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

Στη συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα πέντε (5) μέλη κι έλειπαν τέσσερα (4) κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Σταυρέλης Νικ., 3)Βλάσσης Δημ., 4)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Ζώγκο Ανδρ.), 5)Φαρμάκης Γεωργ..

Α π ό ν τ ε ς

1)Γκουργιώτης Αλεξ., 2)Κορδώσης Χρ., 3)Παππάς Αντ., 4)Πανταζής Βασ..

 

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 105η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Απευθείας ανάθεση από την Οικονομική Επιτροπή της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ (ΕΤΟΥΣ 2016) – ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ προϋπολογισμού 8.807,19€ με τη διαδικασία του κατεπείγοντος», θέτει υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής την σχετική εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας, η οποία καθ΄ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:

 

ΘΕΜΑ : ΄΄ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ (ΕΤΟΥΣ 2016) – ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΄΄

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 72, παρ 1δ του Ν. 3463/2006, η Οικονομική Επιτροπή καθίσταται κατ΄ εξαίρεση αρμόδια, εφόσον συντρέχει εξαιρετικά επείγουσα περίπτωση, να αποφασίζει για την απευθείας ανάθεση έργων σε εργοληπτική επιχείρηση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 2 περ. β του Π.Δ. 171/87 καθώς και προμηθειών του άρθρου 23 παρ. 1 του ΕΚΠΟΤΑ, όπως επίσης και της παροχής υπηρεσιών και εκπόνησης μελετών, σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις, εκτός εάν το Δημοτικό Συμβούλιο έχει διακρατήσει τη σχετική αρμοδιότητα με ειδική απόφασή του ή η Οικονομική Επιτροπή έχει παραπέμψει τη λήψη σχετικής απόφασης στο Δημοτικό Συμβούλιο, στο Δήμο μας έχει παραστεί επιτακτική ανάγκη για την απευθείας ανάθεση της : ΄΄ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ (ΕΤΟΥΣ 2016)-ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ΄΄, λόγω των εκτάκτων αναγκών που προήλθαν από τα παρακάτω :

 

Το έτος 2014, ο Δήμος δεν μπόρεσε να προμηθευτεί λιπαντικά λόγω του ότι ο διαγωνισμός με την υπ’ αριθμ. 14/2014 μελέτη της Τ.Υ. του Δήμου απέβη άγονος και η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή ΄΄δεν παρείχε΄΄, τελικά, ΄΄τη σύμφωνη γνώμη της για τη διενέργεια διαδικασίας με διαπραγμάτευση για την ανάθεση σύμβασης προμήθειας λιπαντικών΄΄ .

Ως εκ τούτου, το έτος 2015, ο Δήμος, πριν την έναρξη του ετήσιου μεγάλου διεθνούς διαγωνισμού, προέβη σε απευθείας ανάθεση προμήθειας λιπαντικών με την από 06/03/2015 Τεχνική Έκθεση της Τ.Υ. του Δήμου, προϋπολογισμού 14.998,44 €.

 

Επίσης, το έτος 2015, συντάχθηκε η υπ’ αριθμ. 08/2015 μελέτη της Τ.Υ. του Δήμου Κορινθίων, προϋπολογισμού 984.199,53 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και με τίτλο : ΄΄ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ (ΕΤΟΥΣ 2015) ΄΄. Ο διαγωνισμός ήταν διεθνής και αφορούσε το Δήμο Κορινθίων και όλα τα Νομικά του Πρόσωπα, σύμφωνα με :

  • την Π.Ν.Π. 12/12-12-12 (ΦΕΚ 240 Α/12-12-2012) με τίτλο :΄΄Έγκριση των Σχεδίων των Συμβάσεων Τροποποίησης της Κύριας Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας, του Ελληνικού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ.) και της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), με τίτλο «Κύρια Σύμβαση Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης», της Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δημοκρατίας και της ΤτΕ, με τίτλο «Σύμβαση Διευκόλυνσης Διαχείρισης Υποχρεώσεων ΣΙΤ» και της Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δημοκρατίας και της ΤτΕ, με τίτλο «Διευκόλυνση αποπληρωμής Τόκων Ομολόγων», παροχή εξουσιοδοτήσεων για την υπογραφή των Συμβάσεων και άλλες επείγουσες διατάξεις΄΄, η οποία κυρώθηκε με το Ν. 4111/25-01-2013 (ΦΕΚ 18 Α’) και

  • την εγκύκλιο 03/26-03-2013 του Υπουργείου Εσωτερικών περί ΄΄ανάδειξης προμηθευτών-χορηγητών προμηθειών των Δήμων, των ιδρυμάτων και όλων των νομικών τους προσώπων, καθώς και των συνδέσμων ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού΄΄, η οποία διευκρινίζει πλέον τη διαδικασία προμήθειας στην οποία πρέπει να προβούν οι Δήμοι σε συγκεκριμένα είδη, περιλαμβανομένου των πετρελαιοειδών,

Αυτός διενεργήθηκε ηλεκτρονικά για πρώτη φορά, στις 11-09-2015. Σημειώνεται ότι, υπήρξαν δυσκολίες στο στήσιμο του διαγωνισμού και ότι πριν την έναρξή του έπρεπε να δοθούν κωδικοί του ΕΣΗΔΗΣ στους εμπλεκόμενους υπαλλήλους και να ενεργοποιηθεί η ψηφιακή τους υπογραφή. Επιπλέον, οι εμπλεκόμενοι υπάλληλοι έπρεπε, βέβαια, να ενημερωθούν σχετικά, νιώθοντας το βάρος της ευθύνης για τη σημασία του διαγωνισμού που αφορούσε προμήθεια πετρελαίου και λιπαντικών και, ταυτόχρονα, τη χρονοβόρα διαδικασία που έχει ένας διεθνής διαγωνισμός μέχρι την τελική υπογραφή μιας σύμβασης, πράγματα τα οποία πιέζουν ασφυκτικά για ανύπαρκτο περιθώριο λάθους.

Τελικά, με την υπ’ αριθμ. 29/377/07-12-2015 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το από 17-09-2015 πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών. Στις 21-12-2015 κατετέθη στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, προδικαστική προσφυγή της εταιρείας ΄΄ΕΛΒΙΓΚΡΟ Α.Β.Ε.Ε.΄΄, η οποία εξετάστηκε από την υπ’ αριθμ. 02/11/19-01-2016 Οικονομική Επιτροπή, η οποία απέρριψε αυτή στο σύνολό της. Με την υπ’ αριθμ. 06/50/23-02-2016 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εγκρίνεται το από 19-02-2016 πρακτικό αξιολόγησης τεχνικών προσφορών, σύμφωνα με το οποίο μόνο η εταιρεία ΄΄ΕΛΒΙΓΚΡΟ Α.Β.Ε.Ε.΄΄ προχωράει στο επόμενο στάδιο αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών.

Δεδομένου ότι,

  • Η οικονομική προσφορά της εταιρείας ΄΄ΕΛΒΙΓΚΡΟ Α.Β.Ε.Ε.΄΄ δεν έχει αποσφραγιστεί ακόμα και δεν ξέρουμε σίγουρα ότι αυτή θα είναι και ο ανάδοχος της προμήθειας λιπαντικών,

  • Στην περίπτωση που δεν υπάρξει ανάδοχος και πρέπει να προβούμε σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, θα χρειαστεί επιπλέον έγκριση από την Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή, σύμφωνα με το Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204 Α/15-09-2011).

  • Οποιοδήποτε αποτέλεσμα προς σύμβαση προκύψει, θα πρέπει να σταλεί προσχέδιο σύμβασης για προσυμβατικό έλεγχο στην υπηρεσία Επιτρόπου της Π.Ε. Κορινθίας,

θα υπάρξει ενεργή σύμβαση για προμήθεια λιπαντικών το λιγότερο σε δύο (2) μήνες και, βέβαια, καλώς εχόντων των πραγμάτων.

 

Η ανάγκη προμήθειας λιπαντικών είναι εξαιρετικά επείγουσα, καθώς ο Δήμος δε διαθέτει κάποια βασικά λιπαντικά για την κίνηση των οχημάτων και μηχανημάτων του, με αποτέλεσμα να αδυνατεί να ανταπεξέλθει στην αντιμετώπιση των καθημερινών προβλημάτων και αναγκών όπως αποκομιδή απορριμμάτων, καθαρισμό δημοσίων χώρων, καθώς και των εκτάκτων καταστάσεων (πλημμύρες, κατολισθήσεις, κ.ά.) με κατάληξη τη δημιουργία άμεσου κινδύνου για τη δημόσια υγεία των κατοίκων του Δήμου μας. Σημειώνεται ότι, σε περίπτωση βλάβης, η οποία εμπεριέχει και το απρόβλεπτο, η ανάλωση λιπαντικών είναι μεγαλύτερη από την αναμενόμενη, ειδικά στα απορριμματοφόρα.

Επίσης, το ξεχορτιάριασμα των κοινοχρήστων χώρων με χορτοκοπτικά μηχανήματα, κρίνεται άκρως απαραίτητο αυτήν την εποχή και ενόψει του καλοκαιριού, καθώς εγκυμονούν κίνδυνοι κατά τους θερινούς μήνες (φίδια, πυρκαγιές). Ως εκ τούτων, η εκτέλεση της προμήθειας κρίνεται άκρως επείγουσα. Κατόπιν αυτών,

Παρακαλούμε

 

όπως εγκρίνετε τη διαδικασία του κατεπείγοντος και της απευθείας ανάθεσης.

 

Συνημμένα :

  1. Η μελέτη της Τ.Υ. του Δήμου με τίτλο : ΄΄ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ (ΕΤΟΥΣ 2016) – ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ΄΄ και προϋπολογισμό : 8.807,19 €.

  2. Έγγραφα υπηρεσιών σχετικά με την ανάγκη προμήθειας λιπαντικών.

 

Στη συνέχεια θέτει υπόψη της Επιτροπής την αρ. 13/2016 σχετική μελέτη, που εκπονήθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, της οποίας ο ενδεικτικός προϋπολογισμός αναλυτικά, έχει ως εξής:

 

ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ / ΑΛΛΑ ΥΓΡΑ

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

(lt ή kg)

ΠΟΣΟΤΗΤΑ (ΤΕΜ)

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ

(€/lt ή €/kg)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ (lt ή kg)

ΔΑΠΑΝΗ (€)

1

ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ για πετρελαιοκινητήρες SAE 20W/50

ΒΑΡΕΛΙ 208 lt

2

4,04

416

1.680,64

2

ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ SAE 10W/40

ΒΑΡΕΛΙ 208 lt

2

6,25

416

2.600,00

3

ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ υδραυλικό ISO 68

ΒΑΡΕΛΙ 208 lt

4

2,74

832

2.279,68

4

ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ δίχρονων κινητήρων (λάδι μίξης με βενζίνη)

TEMAXIO του 1 λίτρου

60

8,00

60

480,00

5

ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ SAE 30 W

TEMAXIO των 20 λίτρων

2

3,00

40

120,00

ΣΥΝΟΛΟ

7.160,32

Φ.Π.Α. 23%

1.646,87

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

8.807,19

 

Ο Πρόεδρος λέει ότι, όπως αναφέρεται και στην ανωτέρω εισήγηση η εκτέλεση της προμήθειας κρίνεται άκρως επείγουσα, οπότε και θα πρέπει να γίνει με τη διαδικασία του κατεπείγοντος και της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Σύμφωνα με την αρ. 13/2016 μελέτη το συνολικό ποσό της απευθείας ανάθεσης ανέρχεται σε 8.807,19€. Από έρευνα αγοράς που έγινε, κατατέθηκαν στο Δήμο τρεις προσφορές, των Θεοδοσίου Παναγιώτη, Νικ. Παπαδημητρίου & ΣΙΑ Ε.Ε. και ΕΛΒΙΓΚΡΟ ΑΒΕΕ. Σύμφωνα με το από 12-04-2016 γνωμοδοτικό πρακτικό αξιολόγησης της επιτροπής αξιολόγησης ΕΚΠΟΤΑ απορρίπτονται οι προσφορές των: α)Θεοδοσίου Παναγιώτη, διότι ο οριζόμενος στην τεχνική του προσφορά χρόνος ισχύος της προσφοράς του είναι μικρότερος του απαιτούμενου από τη σχετική διακήρυξη του ηλεκτρονικού διαγωνισμού, της οποίας οι όροι συμμετοχής ισχύουν και στην παρούσα ανάθεση, και β)εταιρείας ΕΛΒΙΓΚΡΟ ΑΒΕΕ, διότι δεν κατέθεσε πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας ως αυτό απαιτείται στο άρθρο 7 της σχετικής διακήρυξης- δικαιολογητικά συμμετοχής, γεγονός που αποτελεί λόγο αποκλεισμού του συμμετέχοντος. Εν συνεχεία έγινε το άνοιγμα της εναπομένουσας οικονομικής προσφοράς της εταιρείας Νικ. Παπαδημητρίου & ΣΙΑ Ε.Ε., της οποίας το σύνολο ανέρχεται σε 4.474,83€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ έναντι του προϋπολογισθέντος από τη μελέτη συνολικού ποσού των 8.807,18€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Κατά τον έλεγχο της οικονομικής προσφοράς η επιτροπή αξιολόγησης διαπίστωσε ότι για το είδος με α/α 3- Λιπαντικό Υδραυλικό ISO 68 το γινόμενο της προσφερόμενης τιμής επί της προϋπολογισθείσας ποσότητας δεν τα 1.248,00€, ως αυτό αναγράφεται στο έντυπο οικονομικής προσφοράς της εταιρείας Νικ. Παπαδημητρίου & ΣΙΑ Ε.Ε., αλλά είναι τα 873,60€ και κατά συνέπεια, λαμβάνοντας υπόψη την προσφερόμενη τιμή ανά μονάδα για κάθε είδος, το σύνολο της προσφοράς της εν λόγω εταιρείας διαμορφώνεται στο ορθό 4.014,33€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Κατόπιν των ανωτέρω διαπιστώθηκε ότι η προσφορά της εταιρείας με την επωνυμία «Νικ. Παπαδημητρίου & ΣΙΑ Ε.Ε.» για λιπαντικά είναι οικονομικά συμφέρουσα για το Δήμο, σύμφωνα και με το από 12-04-2016 γνωμοδοτικό πρακτικό αξιολόγησης της επιτροπής αξιολόγησης ΕΚΠΟΤΑ, με το οποίο προτείνεται η ανάθεση της εν θέματι προμήθειας στην εν λόγω εταιρεία με την εξαιρετική διαδικασία του κατεπείγοντος.

Με βάση τα ανωτέρω και επειδή οι εξαιρετικά επείγουσες ανάγκες:

-οφείλονται σε γεγονότα απρόβλεπτα,

-δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται για τις ανοικτές, κλειστές ή με διαπραγμάτευση διαδικασίες με δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού,

-οι περιστάσεις της κατεπείγουσας ανάγκης σε καμία περίπτωση δεν απορρέουν από ευθύνη του Δήμου,

ο Πρόεδρος προτείνει την απευθείας ανάθεση στην ανωτέρω εταιρεία των ειδών της εν λόγω προμήθειας με βάση την προσφορά της, η οποία ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 4.014,33€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%.

 

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, την αριθμ. 13/2016 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, τις προσφορές των ως άνω αναφερόμενων εταιρειών, το από 12-04-2016 γνωμοδοτικό πρακτικό της αρμόδιας επιτροπής ΕΚΠΟΤΑ, τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1δ του Ν. 3852/2010, την αριθμ. 113/86 απόφαση ΥΠΕΣΔΔΑ (ΦΕΚ 81Β΄), τη Γν. ΝΣΚ 164/2007, η οποία έγινε αποδεκτή από τον Υφυπουργό ΥΠΕΣΔΔΑ (εγκ. 38 αρ. πρωτ. 26932/31-5-2007), τις εξαιρετικά επείγουσες ανάγκες, όπως αναφέρθηκαν στην εισήγηση του Προέδρου και οι οποίες α)οφείλονται σε γεγονότα απρόβλεπτα, β)δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται για τις ανοικτές, κλειστές ή με διαπραγμάτευση διαδικασίες με δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού, γ)οι περιστάσεις της κατεπείγουσας ανάγκης σε καμία περίπτωση δεν απορρέουν από ευθύνη του Δήμου, τις διατάξεις του Ν. 3463/2006, του Ν. 2286/1995 και την υπ΄ αριθμ. 11389/1993 Υπουργική Απόφαση (ΕΚΠΟΤΑ), καθώς και όλες τις λοιπές σχετικές ισχύουσες διατάξεις

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Αναθέτει απευθείας την εκτέλεση της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ (ΕΤΟΥΣ 2016) – ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ προϋπολογισμού 8.807,19€, λόγω έκτακτων γεγονότων με τη διαδικασία του κατεπείγοντος, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης, στην εταιρεία με την επωνυμία ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε. (Θέση Πύργος Κορίνθου, ΑΦΜ 082950200, Δ.Ο.Υ. Κορίνθου), νόμιμα εκπροσωπούμενη, με συνολικό ποσό προσφοράς τις τέσσερις χιλιάδες δέκα τέσσερα ευρώ και τριάντα τρία λεπτά (4.014,33€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23% έναντι της προϋπολογιζόμενης δαπάνης των 8.807,19€.

 

Η πληρωμή του ανωτέρω αναδόχου θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού έτους 2016 με:

– ΚΑ 35/6644.0001 ποσού 738,00€ και τίτλο «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες μηχανημάτων (Προμήθεια λιπαντικών- Κατεπείγον, Α.Μ. 13/2016)» και

– ΚΑ 20/6641.0001 ποσού 8.069,19€ και τίτλο «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων (Προμήθεια λιπαντικών- Κατεπείγον, Α.Μ. 13/2016)»

(Α.Ο.Ε. 12/102/2016 ορ. επαν., Π.Α.Υ. 608/2016 και 607/2016).

Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 12/105/2016.-

 

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ Σταυρέλης Νικόλαος

Βλάσσης Δημήτριος

Καμπούρης Χαράλαμπος

(αναπληρώνει το τακτικό μέλος κ. Ζώγκο Ανδρέα)

Φαρμάκης Γεώργιος

 

Leave a Comment