Απόφαση αριθμ. 5/45/2016

 Αριθμός Πρακτικού 5

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 22-02-2016

 

Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Παππά Αντώνιο, 7)Κορδώση Χρήστο, 8)Γκουργιώτη Αλέξανδρο και 9)Πανταζή Βασίλειο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 22α Φεβρουαρίου 2016, ημέρα της εβδoμάδας Δευτέρα κι ώρα 09:30 σε τακτική συvεδρίαση κι ύστερα από τηv αριθμ. 6629/18-02-2016 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

Στη συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα επτά (7) μέλη κι έλειπαν δύο (2) κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρoς, 2)Σταυρέλης Νικ., 3)Βλάσσης Δημ., 4)Φαρμάκης Γεωργ., 5)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Ζώγκο Ανδ.), 6)Πανταζής Βασ., 7)Κορδώσης Χρ..

Α π ό ν τ ε ς

1)Γκουργιώτης Αλεξ., 2)Παππάς Αντ..

 

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 45η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης « Αίτημα εξώδικου συμβιβασμού για οφειλή μετατροπής εισφοράς γης σε χρήμα λόγω ένταξης ιδιοκτησίας στο σχέδιο πόλης περιοχής Μπαθαρίστρα – Δέλτα Κορίνθου» θέτει υπ’ όψιν της Οικονομικής Επιτροπής τη σχετική εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, η οποία έχει ως εξής:

 

ΘΕΜΑ: ”Αίτημα εξώδικου συμβιβασμού για οφειλή μετατροπής εισφοράς γης σε χρήμα λόγω ένταξης ιδιοκτησίας στο σχέδιο πόλης περιοχής Μπαθαρίστρα – Δέλτα Κορίνθου ”.

 

Με το υπ΄ αριθμ. 24392/09-06-2015 αίτημά τους οι Ζαφειρόπουλος Ιωάννης του Βασιλείου ιδιοκτήτης σε ποσοστό 50% και η Ζαφειροπούλου Μαρία του Βασιλείου ιδιοκτήτρια του λοιπού 50% γεωτεμαχίου με αρ. κτ. 0603020 που βρίσκεται στο σχέδιο πόλης της Κορίνθου περιοχή «Μπαθαρίστρα – Δέλτα» στο Ο.Τ.773 ζητούν τον εξώδικο συμβιβασμό προκειμένου να εκπληρώσουν την υποχρέωση τους προς το Δήμο Κορινθίων, η οποία αφορά 17,705 τ.μ. για έκαστο, μετατροπής εισφοράς γης σε χρήμα.

 

Η πρόταση των αιτούντων ανέρχεται στην αξία των 120€/τ.μ. και συμφωνεί με την 24/512/2013 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, δηλαδή δέχονται να εισφέρουν στο Δήμο για μετατροπή εισφοράς γης σε χρήμα το συνολικό ποσό των (17,705+17,705)τ.μ.*120€/ τ.μ. =4.249,20€. Η πρόταση των αιτούντων είναι εύλογη και κατά τη γνώμη της υπηρεσίας θα πρέπει να γίνει αποδεκτή.

Με την παρούσα σας αποστέλλουμε τα κάτωθι συνημμένα έγγραφα για τις δικές σας αποφάσεις και ενέργειες.

 

Συνημμένα:

  1. Αντ/φο Αίτησης υπ’ Αριθμ.24392/2015 Ζαφειρόπουλου Ιωάννη και Μαρίας

  2. Αντ/φο Πινάκων και Διαγραμμάτων Πράξης Εφαρμογής

  3. Αντ/φο της 24/512/2013 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων

 

 

Ο Πρόεδρος υπενθυμίζει στην Οικονομική Επιτροπή ότι με την αριθμ. 20/224/2015 απόφασή της, ορίστηκε πληρεξούσια δικηγόρος του Δήμου η κ. Φιλιππίδη Παυλίνα – Ιωάννα προκειμένου να γνωμοδοτήσει στο Δήμο για την ως άνω αναφερόμενη αίτηση εξώδικου συμβιβασμού.

Στη συνέχεια θέτει υπ’ όψιν της Επιτροπής την από 25-01-2016 γνωμοδότηση της πληρεξούσιας δικηγόρου, η οποία, μεταξύ άλλων, αναφέρει ότι η πρόταση των αιτούντων είναι απολύτως σύμφωνη με την υπ ‘αρ. 24/512/2013 Απόφαση Δ.Σ. του Δήμου Κορινθίων και δεν προσκρούει στα συμφέροντα αυτού.

Κατόπιν των ανωτέρω ο Πρόεδρος προτείνει στην Οικονομική Επιτροπή να κάνει δεκτό το αίτημα των κ.κ.Ζαφειρόπουλου Ιωάννη και Ζαφειροπούλου Μαρίας περί εξώδικου συμβιβασμού για οφειλή μετατροπής εισφοράς γης σε χρήμα λόγω ένταξης ιδιοκτησίας αυτών στο σχέδιο πόλης περιοχής «Μπαθαρίστρα – Δέλτα» Κορίνθου και να εγκρίνει τον εξώδικο συμβιβασμό του Δήμου με τους ανωτέρω ιδιοκτήτες, με προτεινόμενη από πλευράς τους τιμή μονάδος τα 120€ /τμ, για μετατροπή εισφοράς γης σε χρήμα επιφάνειας 17,705 τ.μ. για έκαστο, που οφείλουν οι αιτούντες στο Δήμο Κορινθίων για την κατά 50% ιδιοκτησία τους αντίστοιχα σε γεωτεμάχιο με αριθμ. Κτημ. 0603020 στο Ο.Τ. 773 του σχεδίου πόλεως περιοχής «Μπαθαρίστρα – Δέλτα» Δημοτικής Κοινότητας Κορίνθου του Δήμου Κορινθίων, δηλαδή δέχονται να εισφέρουν στο Δήμο για μετατροπή εισφοράς γης σε χρήμα το συνολικό ποσό των (17,705+17,705)τ.μ.*120€/ τ.μ. =4.249,20€.

 

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπ’ όψιν την εισήγηση την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 24392/2015 εισήγηση της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου και τα συνημμένα αυτής έγγραφα, την από 25-01-2016 γνωμοδότηση της πληρεξούσιας δικηγόρου του Δήμου κ. Φιλιππίδη Παυλίνας – Ιωάννας, την εισήγηση του Προέδρου, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, καθώς και τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 6 του Ν. 4071/2012

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Α.- Τον εξώδικο συμβιβασμό για οφειλή μετατροπής εισφοράς γης σε χρήμα των κ.κ. Ζαφειρόπουλου Ιωάννη του Βασιλείου και Ζαφειροπούλου Μαρίας του Βασιλείου, λόγω ένταξης ιδιοκτησίας αυτών στο σχέδιο πόλης περιοχής «Μπαθαρίστρα – Δέλτα» Κορίνθου, με προτεινόμενη από πλευράς τους τιμή μονάδος τα 120€ /τμ, για μετατροπή εισφοράς γης σε χρήμα επιφάνειας 17,705 τ.μ. για έκαστο εξ αυτών, που οφείλουν οι αιτούντες στο Δήμο Κορινθίων για την κατά 50% ιδιοκτησία τους αντίστοιχα σε γεωτεμάχιο με αριθμ. Κτημ. 0603020 στο Ο.Τ. 773 του σχεδίου πόλεως περιοχής «Μπαθαρίστρα – Δέλτα» Δημοτικής Κοινότητας Κορίνθου του Δήμου Κορινθίων, δηλαδή την καταβολή από αυτούς στο Δήμο του συνολικού ποσού των (17,705+17,705)τ.μ.*120€/ τ.μ. =4.249,20€.

Β.- Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο Κορινθίων για την υπογραφή των απαιτούμενων για τον εξώδικο συμβιβασμό εγγράφων.

 

Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 5/45/2016.-

Ο Πρόεδρoς Τα Μέλη

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ Φαρμάκης Γεώργιος

Βλάσσης Δημήτριος

Καμπούρης Χαράλαμπος

(αναπληρώνει το τακτικό μέλος Ζώγκο Ανδρέα)

Σταυρέλης Νικόλαος

Πανταζής Βασίλειος

Κορδώσης Χρήστος

 

Leave a Comment