Απόφαση αριθμ. 9/71/2016

 Αριθμός Πρακτικού 9

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 15-03-2016

Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Παππά Αντώνιο, 7)Κορδώση Χρήστο, 8)Γκουργιώτη Αλέξανδρο και 9)Πανταζή Βασίλειο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 15η Μαρτίου 2016, ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη κι ώρα 09:00 π.μ. σε τακτική συvεδρίαση κι ύστερα από τηv αριθμ. 9789/11-03-2016 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

Στη συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα έξι (6) μέλη κι έλειπαν τρία (3) κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Σταυρέλης Νικ., 3)Βλάσσης Δημ., 4)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Ζώγκο Ανδρ.), 5)Φαρμάκης Γεώργ.), 6)Πανταζής Βασ..

Α π ό ν τ ε ς

1)Γκουργιώτης Αλεξ., 2)Κορδώσης Χρ., 3)Παππάς Αντ..

 

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 71η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση πρακτικού επιτροπής δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση υπηρεσιών του Δήμου Κορινθίων στον οικισμό Σπαθοβουνίου Τ.Κ. Κουταλά Δήμου Κορινθίων» υπενθυμίζει στην Οικονομική Επιτροπή ότι με την αριθμ. 22/245/2015 απόφασή της καθορίστηκαν οι όροι διακήρυξης για τη διενέργεια της εν θέματι δημοπρασίας. Ακολούθησε η υπ’ αριθμ. 51926/02-11-2015 διακήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος, περίληψη της οποίας με αριθμ. πρωτ. 51927/02-11-2015 τοιχοκολλήθηκε νόμιμα. Ακολούθως εκδήλωσε ενδιαφέρον και κατέθεσε αίτηση-προσφορά ο κ. Στεργιόπουλος Χαράλαμπος του Δημητρίου, ιδιοκτήτης νομέας και κάτοχος ακινήτου που βρίσκεται στον οικισμό Σπαθοβουνίου Τ.Κ. Κουταλά. Στη συνέχεια η επιτροπή καταλληλότητας συνέταξε το από 15-02-2016 πρακτικό της σύμφωνα με το οποίο κρίνει κατάλληλο για την στέγαση υπηρεσιών του Δήμου στον οικισμό Σπαθοβουνίου Τοπικής Κοινότητας Κουταλά Δήμου Κορινθίων, το προσφερόμενο ακίνητο ιδιοκτησίας Στεργιόπουλου Χαράλαμπου, συνολικού εμβαδού 60τ.μ., ως προς τους όρους της υπ’ αριθμ. 51926/02-11-2015 διακήρυξης του Δήμου Κορινθίων.

Ακολούθως και σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81 ορίσθηκε ημερομηνία διενέργειας της άνω δημοπρασίας η 03-03-2016 και με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 8068/29-02-2016 πρόσκληση του Δημάρχου Κορινθίων κλήθηκε με αποδεικτικό ο ανωτέρω προσφέρων κ. Στεργιόπουλος.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής το από 03-03-2016 πρακτικό της φανερής μειοδοτικής προφορικής δημοπρασίας, σύμφωνα με το οποίο μειοδότης ανακηρύχθηκε ο κ. Στεργιόπουλος Χαράλαμπος του Δημητρίου, ο οποίος δέχθηκε να μισθώσει το ακίνητό του, στον οικισμό Σπαθοβουνίου Τοπικής Κοινότητας Κουταλά Δήμου Κορινθίων, συνολικού εμβαδού 60,00 τ.μ., για τη στέγαση υπηρεσιών του Δήμου Κορινθίων, με το ποσό των τριακοσίων πενήντα ευρώ (350,00€) ως μηνιαίο μίσθωμα για πέντε (5) έτη χωρίς αναπροσαρμογή, αρχής γενομένης από την υπογραφή του συμφωνητικού.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπόψη της την εισήγηση του Προέδρου, το από 15-02-2016 πρακτικό της αρμόδιας επιτροπής καταλληλότητας, το από 03-03-2016 πρακτικό της αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμού, τον σχετικό φάκελο της δημοπρασίας, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, του Ν. 3463/2006 και του Π.Δ. 270/81

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει το από 03-03-2016 πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού για τη μίσθωση ακινήτου για την στέγαση υπηρεσιών του Δήμου Κορινθίων στον οικισμό Σπαθοβουνίου Τοπικής Κοινότητας Κουταλά Δήμου Κορινθίων, το οποίο βρίσκεται στον οικισμό Σπαθοβουνίου Τ.Κ. Κουταλά, είναι συνολικού εμβαδού 60,00 τ.μ., ιδιοκτησίας του κ. Στεργιόπουλου Χαράλαμπου του Δημητρίου.

Ανακηρύσσει μειοδότη – εκμισθωτή τον κ. Στεργιόπουλο Χαράλαμπο του Δημητρίου ιδιοκτήτη, νομέα και κάτοχο του ανωτέρου ακινήτου, στον οποίο θα καταβάλλεται για το ανωτέρω ακίνητό του, το ποσό των τριακοσίων πενήντα ευρώ (350,00€) ως μηνιαίο μίσθωμα για πέντε (5) έτη χωρίς αναπροσαρμογή, αρχής γενομένης από την υπογραφή του συμφωνητικού.

Η δαπάνη για την ανωτέρω μίσθωση θα καλυφθεί από την πίστωση δημοτικού προϋπολογισμού έτους 2016 με ΚΑ 10/6232.0001 ποσού 11.092,80€ και τίτλο «Μισθώματα κτιρίων» (Α.Ο.Ε. 2/8/2016, Π.Α.Υ. 195/2016).

Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 9/71/2016.-

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ Σταυρέλης Νικόλαος

Φαρμάκης Γεώργιος

Βλάσσης Δημήτριος

Καμπούρης Χαράλαμπος

(αναπληρώνει το τακτικό μέλος κ. Ζώγκο Ανδρέα)

Πανταζής Βασίλειος

Leave a Comment