Απόφαση αριθμ. 22/247/2015

 Ορθή επανάληψη

Αριθμός Πρακτικού 22

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 07-09-2015

 

Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Παππά Αντώνιο, 7)Κορδώση Χρήστο, 8)Γκουργιώτη Αλέξανδρο και 9)Πανταζή Βασίλειο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 7η Σεπτεμβρίου 2015, ημέρα της εβδoμάδας Δευτέρα κι ώρα 09:00 π.μ. σε τακτική συvεδρίαση κι ύστερα από τηv αριθμ. 39295/03-09-2015 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

Στη συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα επτά (7) μέλη κι έλειπαν δύο (2) κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Βλάσσης Δημ., 3)Παππάς Αντ., 4)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Σταυρέλη Νικ.), 5)Φαρμάκης Γ., 6)Πανταζής Βασ., 7)Δημητρόπουλος Κων. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Γκουργιώτη Αλ.)

Α π ό ν τ ε ς

1)Ζώγκος Ανδρ., 2) Κορδώσης Χρ..

 

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 247η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 13ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Παραπομπή του θέματος της μίσθωσης ακινήτου για τη μεταστέγαση του 13ου Νηπιαγωγείου Κορίνθου στο Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων για απευθείας μίσθωση, λόγω άγονων δημοπρασιών», υπενθυμίζει στην Οικονομική Επιτροπή την αριθμ. 3/33/2015 απόφασή της, που εγκρίθηκε με την αριθμ. 659/16222/23-03-2015 απόφαση Αποκεντρωμένης Διοίκησης, με την οποία κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα της από 13-02-2015 δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη μεταστέγαση του 13ου Νηπιαγωγείου Κορίνθου και ανακηρύχθηκε μειοδότης ο κ. Τζάφης Γεώργιος. Η Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών με το αριθμ. 27117/19-06-2015 έγγραφό της, επέστρεψε το φάκελο της ως άνω από 13-02-2015 δημοπρασίας στη γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής και ενημέρωσε ότι, λόγω παρέλευσης άπρακτου του προβλεπόμενου δεκαημέρου από την ειδοποίηση της υπηρεσίας προς τον κ. Τζάφη Γεώργιο για να προσέλθει για την υπογραφή του μισθωτηρίου συμφωνητικού, ο κ. Τζάφης είναι έκπτωτος. Τα απαιτούμενα στοιχεία του εν λόγω φακέλου προωθήκαν στο Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, το οποίο, σύμφωνα με τους όρους της αρ. 65457/2014 σχετικής διακήρυξης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, με την αριθμ. 16/250/2015 απόφασή του, αποφάσισε την επανάληψη της δημοπρασίας. Ακολούθως εκδόθηκε η αριθμ. 34755/06-08-2015 ανακοίνωση επανάληψης δημοπρασίας για μίσθωση ακινήτου για μεταστέγαση του 13ου Νηπιαγωγείου Κορίνθου, η οποία έθεσε προθεσμία υποβολής αιτήσεων-προσφορών την 18-08-2015, προθεσμία η οποία παρήλθε άπρακτη, καθώς ουδείς ενδιαφερόμενος δεν κατέθεσε αίτηση-προσφορά στο Δήμο για την ως άνω μίσθωση ακινήτου.

Κατόπιν τούτων, ο Πρόεδρος λέει στα μέλη της Επιτροπής ότι είτε το θέμα της μίσθωσης θα παραπεμφθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο για την απευθείας μίσθωση ακινήτου, είτε θα επανακαθοριστούν όροι μίσθωσης για νέα δημοπρασία.

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής προτείνουν να επανακαθοριστούν όροι για νέα δημοπρασία, καθώς υπάρχουν πολλά ακίνητα στην πόλη διαθέσιμα προς μίσθωση και εάν υπάρξει ενδιαφέρον ο Δήμος με αυτόν τον τρόπο θα πετύχει χαμηλότερο μίσθωμα.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει εκ νέου υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την αριθμ. 19/417/2014 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί αναγκαιότητας μίσθωσης ακινήτου για τη μεταστέγαση του 13ου Νηπιαγωγείου Κορίνθου, το οποίο θα πρέπει να περικλείεται από τις οδούς: Περιάνδρου από αιγιαλό έως τη συμβολή της με την Αδειμάντου – Αδειμάντου από τη συμβολή της με την Περιάνδρου έως τη συμβολή της με την Απ. Παύλου – Απ. Παύλου από τη συμβολή της με την Αδειμάντου και στην Απ. Παύλου από τη συμβολή της με την Αδειμάντου και στη συνέχεια η Λεωφ. Πατρών μέχρι τη συμβολή της με την Παλαμά – Παλαμά από τη συμβολή της με την Πατρών μέχρι τη συμβολή της με την Απ. Παύλου – Απ. Παύλου από τη συμβολή της με την Παλαμά μέχρι τη συμβολή της με τη Σίνα – Σίνα από τη συμβολή της με την Κ. Παλαμά μέχρι τη συμβολή της με την Δερβενακίων – Δερβενακίων από τη συμβολή της με τη Σίνα μέχρι τη συμβολή της με την Αδειμάντου – Αδειμάντου από τη συμβολή της με την Δερβενακίων μέχρι τη συμβολή της με την Ερμού – Ερμού από τη συμβολή της με την Αδειμάντου μέχρι τη θάλασσα, σύμφωνα με την Φ.2/1683 /31-5-2006 απόφαση της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κορινθίας περί ορισμού περιφερειών των νηπιαγωγείων της Κορίνθου. Ο κύριος χώρος του νηπιαγωγείου θα πρέπει να βρίσκεται σε ισόγειο συνολικού εμβαδού από 100τ.μ. έως 145τ.μ. περίπου, να είναι σε άριστη κατάσταση και να πληροί τους όρους υγιεινής, να διαθέτει κεντρική ή ατομική θέρμανση, να πληροί όλες τις προϋποθέσεις καταλληλότητας (επαρκής φωτισμός ,μέσων σκιάσεως, θερμάνσεως, ύδρευσης, αποχέτευσης κ.λ.π.. Να διαθέτει αύλειο χώρο τουλάχιστον 55,00τ.μ.. Κατ’ ελάχιστο το μίσθιο θα πρέπει να πληροί τα κριτήρια καταλληλότητας για στέγαση σχολικής μονάδας που αναφέρονται στην υπ’ αρ. 37237/ΣΤ1/07 (ΦΕΚ 635Β/27-04-2007) απόφαση Υπουργού Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων περί καθορισμού κριτηρίων καταλληλότητας και επιλογής χώρων, για την ανέγερση Δημοσίων διδακτηρίων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης καθώς και χώρων μετά κτιρίων κατάλληλων για στέγαση Σχολικών Μονάδων. Να έχει ασφαλή πρόσβαση – διέλευση για τα νήπια και να μη γειτνιάζει με οχλούσες δραστηριότητες της περιοχής.

Κατόπιν των ανωτέρω η Οικονομική Επιτροπή καλείται να επανακαθορίσει τους όρους διακήρυξης για την εν θέματι μίσθωση.

 

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπόψη την εισήγηση του Προέδρου, την αριθμ. 19/417/2014 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, τις διατάξεις του άρθρ. 72 του Ν. 3852/2010, του άρθρ. 194 του Ν. 3463/2006 και του Π.Δ. 270/1981

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Α.- Επανακαθορίζει τους όρους διακήρυξης φανερής προφορικής μειοδοτικής δημοπρασίας για την μίσθωση ακινήτου για τη μεταστέγαση του 13ου Νηπιαγωγείου Κορίνθου ως εξής:

Ο Δήμαρχος Κορινθίων έχοντας υπόψη:

1) Τις διατάξεις του Ν. 3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» και ιδίως του άρθρου 94 του νόμου αυτού

2) Τις διατάξεις των άρθρων 192, 201 και 271 παρ.1 του Ν. 3463/06 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων»

3) Τις διατάξεις του Π.Δ.. 270/81 «Περί καθορισμού των οργάνων, της διαδικασίας και των όρων διενέργειας δημοπρασιών δι’ εκποίησην ή εκμίσθωσιν πραγμάτων των Δήμων και Κοινοτήτων»

4) Το Π.Δ. 34/1995(ΦΕΚ30/10-2-1995) και τον Ν. 3130/2003

5) Την υπ΄ αριθμ 3723/ΣΤ1/02.04.2007 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 635/Β/27.04,2007)

6) Το αρθρ. 18 του Ν. 3467/2006 και το άρθρ.44 του Ν. 4257/2014 και την προσθήκη στην περίπτωση 14 παρ. 4 του άρθρ. 94 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87)

7) Την υπ΄ αριθμ. 19/417/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων περί αναγκαιότητας μίσθωσης ακινήτων για τη μεταστέγαση των 5ου και 13ου Νηπιαγωγείων Κορίνθου

8) Την υπ’ αριθμ. 22/147/2015 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία καταρτίσθηκαν οι όροι αυτής της δημοπρασίας

9) Τις λοιπές ισχύουσες διατάξεις

 

Προκηρύσσει:

Δημοπρασία μειοδοτική, φανερή και προφορική για τη μίσθωση ακινήτου από τον Δήμο Κορινθίων για τη στέγαση του 13ου Νηπιαγωγείου Κορίνθου και καλούμε τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης, ήτοι μέχρι και τις 11-11-2015.

Περιγραφή μισθίου

-Το ακίνητο πρέπει να περικλείεται από τις οδούς: Περιάνδρου από αιγιαλό έως τη συμβολή της με την Αδειμάντου – Αδειμάντου από τη συμβολή της με την Περιάνδρου έως τη συμβολή της με την Απ. Παύλου – Απ. Παύλου από τη συμβολή της με την Αδειμάντου και στην Απ. Παύλου από τη συμβολή της με την Αδειμάντου και στη συνέχεια η Λεωφ. Πατρών μέχρι τη συμβολή της με την Παλαμά – Παλαμά από τη συμβολή της με την Πατρών μέχρι τη συμβολή της με την Απ. Παύλου – Απ. Παύλου από τη συμβολή της με την Παλαμά μέχρι τη συμβολή της με τη Σίνα – Σίνα από τη συμβολή της με την Κ. Παλαμά μέχρι τη συμβολή της με την Δερβενακίων – Δερβενακίων από τη συμβολή της με τη Σίνα μέχρι τη συμβολή της με την Αδειμάντου – Αδειμάντου από τη συμβολή της με την Δερβενακίων μέχρι τη συμβολή της με την Ερμού – Ερμού από τη συμβολή της με την Αδειμάντου μέχρι τη θάλασσα, σύμφωνα με την Φ.2/1683 /31-5-2006 απόφαση της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κορινθίας περί ορισμού περιφερειών των νηπιαγωγείων της Κορίνθου.

-Ο κύριος χώρος του νηπιαγωγείου θα πρέπει να βρίσκεται σε ισόγειο συνολικού εμβαδού από 100τ.μ. έως 145τ.μ. περίπου , να είναι σε άριστη κατάσταση και να πληροί τους όρους υγιεινής, να διαθέτει κεντρική ή ατομική θέρμανση, να πληροί όλες τις προϋποθέσεις καταλληλότητας (επαρκής φωτισμός, μέσων σκιάσεως, θερμάνσεως, ύδρευσης, αποχέτευσης κ.λ.π..

-Να διαθέτει αύλειο χώρο τουλάχιστον 55,00τ.μ..

– Κατ’ ελάχιστο το μίσθιο θα πρέπει να πληροί τα κριτήρια καταλληλότητας για στέγαση σχολικής μονάδας που αναφέρονται στην υπ’ αρ. 37237/ΣΤ1/07 (ΦΕΚ 635Β/27-04-2007) απόφαση Υπουργού Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων περί καθορισμού κριτηρίων καταλληλότητας και επιλογής χώρων, για την ανέγερση Δημοσίων διδακτηρίων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης καθώς και χώρων μετά κτιρίων κατάλληλων για στέγαση Σχολικών Μονάδων.

– Να έχει ασφαλή πρόσβαση – διέλευση για τα νήπια και να μη γειτνιάζει με οχλούσες δραστηριότητες της περιοχής.

– Το κτίριο να διαθέτει βεβαίωση στατικής επάρκειας.

-Να διαθέτει εγκεκριμένο πιστοποιητικό πυρασφάλειας από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, ή υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 (ΦΕΚ 757) με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής ότι σε περίπτωση κατακύρωσης του διαγωνισμού στο όνομα του θα λάβει τα απαιτούμενα μέτρα πυρασφάλειας και ασφάλειας.

-Επίσης θα πρέπει να προσκομιστεί πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης κατά την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού μίσθωσης.

Σε περίπτωση που το κτίριο χρειάζεται τεχνικές προσαρμογές για να είναι κατάλληλο ή χρειάζεται αναθεώρηση αδείας ως προς την χρήση του (αλλαγή χρήσης για στέγαση σχολικής μονάδας), ο ιδιοκτήτης θα πρέπει να πραγματοποιήσει τις απαραίτητες αλλαγές εντός προθεσμίας, η οποία θα οριστεί από την επιτροπή διαγωνισμού και η οποία θα αναγραφεί στο μισθωτήριο συμβόλαιο, με δικές του δαπάνες.

Ο εκμισθωτής υποχρεούται να κάνει αλλαγή χρήσης (στέγαση σχολικής μονάδας) του προσφερόμενου ακίνητου σύμφωνα με την διακήρυξη.

Το κτίριο προς μίσθωση θα πρέπει να τηρεί τις προδιαγραφές όπως ορίζονται από τις κείμενες διατάξεις.

 

Σε συνδυασμό με όλα τα παραπάνω, θα πρέπει να εξετάζονται και τα εξής:

  • Η στατική επάρκεια του κτιρίου.

  • Η νομιμότητα της κατασκευής του ή η αιτιολογημένη εξαίρεση της από τις οικίες πολεοδομικές διατάξεις.

  • Η τήρηση των διατάξεων του Γ.Ο.Κ. του 1985 και του Κτιριοδομικού Κανονισμού του Π.Δ. 71/1998(ΦΕΚ32/Α/17-2-1988) για την Πυροπροστασία, του Π.Δ. του 1991(ΦΕΚ164/Δ/11-4-1991) για τους χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων , καθώς και η νομοθεσία που αφορά στις κατασκευές και εγκαταστάσεις για άτομα ειδικής κατηγορίας Α.με Α.

  • Τα δομικά υλικά κατασκευής τους να μην περιέχουν επιβλαβή για την υγεία στοιχεία, όπως αμίαντο.

Τρόπος διενέργειας της δημοπρασίας

Α. Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν, εντός 20 ημερών από τη δημοσίευση της παρούσης, να υποβάλλουν τις προσφορές τους σε σφραγισμένο φάκελο ο οποίος συνοδεύεται από αίτηση συμμετοχής στη δημοπρασία (εκτός φακέλου), στο Πρωτόκολλο του Δήμου Κορινθίων, υπόψη Γραμματείας Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου να λάβει αριθμό πρωτοκόλλου. Η Γραμματεία Οικονομικής Επιτροπής θα αποστείλει τις προσφορές στην αρμόδια επιτροπή καταλληλότητας του ακινήτου, η οποία συγκροτείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 Ν. 4257/2014, την προσθήκη στην περίπτωση 14 παρ. 4 του άρθρου 94 του Ν. 3852/2010 και το άρθρ. 18 του Ν. 3467/2006, η οποία με επιτόπια έρευνα, κρίνει περί της καταλληλότητας των προσφερομένων ακινήτων και περί του αν ταύτα πληρούν τους όρους της παρούσας διακήρυξης. Η επιτροπή συντάσσει σχετική έκθεση περί καταλληλότητας, εντός δέκα (10) ημερών από της λήψεως των προσφορών. Οι λόγοι αποκλεισμού ενός ακινήτου αιτιολογούνται επαρκώς στην έκθεση. Η έκθεση αξιολόγησης, μαζί με τις προσφορές ενδιαφέροντος, αποστέλλονται στη Γραμματεία Οικονομικής Επιτροπής, η οποία την κοινοποιεί σε κάθε έναν που εκδήλωσε ενδιαφέρον.

Β. Διενέργεια δημοπρασίας. Στη συνέχεια ο Δήμαρχος ορίζει ημέρα και ώρα διεξαγωγής της δημοπρασίας από την αρμόδια Επιτροπή του Δήμου Κορινθίων, καλώντας με αποδεικτικό, να λάβουν μέρος αυτήν μόνο εκείνοι των οποίων τα ακίνητα κρίθηκαν κατάλληλα κατά τη διαδικασία της πρώτης φάσης. Κατά τη διενέργεια της δημοπρασίας συντάσσεται πρακτικό το οποίο μετά τη λήξη της δημοπρασίας υπογράφεται και από τον μειοδότη. Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να το δηλώσει στην Επιτροπή πριν την έναρξη της δημοπρασίας, παρουσιάζοντας και το νόμιμο πληρεξούσιο έγγραφο.

Δικαιολογητικά συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να προσκομίσουν επί ποινή αποκλεισμού, κατά την πρώτη φάση της δημοπρασίας, κυρίως φάκελο ο οποίος θα περιέχει:

1. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 (ΦΕΚ 757) με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής, ότι έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης τους οποίους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως.

2. Δημοτική ενημερότητα από το Δήμο Κορινθίων περί μη οφειλής που να ισχύει την ημέρα του διαγωνισμού.

3. Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα που να ισχύουν την ημέρα του διαγωνισμού.

4. Φάκελος τεχνικής προσφοράς ο οποίος θα περιλαμβάνει:

α) Τεχνική Έκθεση στην οποία θα περιγράφονται λεπτομερώς, η επιφάνεια, η θέση και τα λοιπά χαρακτηριστικά του ακινήτου που προσφέρουν, καθώς και τα πλήρη στοιχεία του εκμισθωτή (ιδιοκτήτη) του ακινήτου.

β) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 (ΦΕΚ 757) με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής, στην οποία να δηλώνεται από τον προσφέροντα το δικαίωμα για την εκμίσθωση του ακινήτου.

γ) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 757) με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής, στην οποία να δηλώνεται από τον προσφέροντα ότι το ακίνητο δεν έχει υποστεί βλάβες από σεισμό ή πυρκαγιά.

δ) Αντίγραφο της οικοδομικής άδειας του ακινήτου θεωρημένο από την αρμόδια πολεοδομική αρχή και σε περίπτωση μη ύπαρξης αυτού, βεβαίωση αρμόδιας αρχής (πολεοδομίας ή Δήμου) για τη νομιμότητα κατασκευής του κτιρίου.

ε) Τίτλο ιδιοκτησίας ή αν δεν υπάρχει, υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 (ΦΕΚ 757) με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής ότι δεν έχει νόμιμο τίτλο κτήσης κυριότητας και θα αναφέρει περί του τρόπου κτήσης της κυριότητας του προσκομίζοντας παράλληλο αντίγραφο του Ε9.

στ) Κάτοψη του ακινήτου, τοπογραφικό διάγραμμα οικοπέδου.

ζ)Βεβαίωση στατικής επάρκειας.

η) Εγκεκριμένο πιστοποιητικό πυρασφάλειας από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, ή υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 (ΦΕΚ 757) με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής ότι σε περίπτωση κατακύρωσης του διαγωνισμού στο όνομα του θα λάβει τα απαιτούμενα μέτρα πυρασφάλειας και ασφάλειας.

Τρόπος σύνταξης και επίδοσης προσφορών

Οι φάκελοι (συνοδευόμενοι από αίτηση συμμετοχής στη δημοπρασία η οποία θα βρίσκεται εκτός φακέλου) θα παραδοθούν στο Πρωτόκολλο του Δήμου Κορινθίων υπόψη της Γραμματείας Οικονομικής Επιτροπής, σφραγισμένοι, οι οποίοι θα γράφουν απ’ έξω την επωνυμία του διαγωνιζόμενου, τα στοιχεία της διακήρυξης (τίτλος, αριθμός πρωτοκόλλου), την ημερομηνία διεξαγωγής της δημοπρασίας και τα στοιχεία του αποστολέα.

Τα δικαιολογητικά θα πρέπει:

α) Να μην έχουν ξυσίματα, σβησίματα, υποσημειώσεις ή υστερόγραφο, μεσόστιχα, παρεμβολές κενά, συγκοπές και συντμήσεις που μπορούν να θέσουν σε αμφιβολία όρους τιμές ή την ταυτότητα των εκμισθωτών.

β) Να αναγράφουν τα ακριβή στοιχεία του εκμισθωτή

γ) Να είναι σαφή και πλήρη.

Οι ενδιαφερόμενοι, των οποίων τα ακίνητα κρίθηκαν κατάλληλα κατά την διαδικασία της 1ης φάσης του διαγωνισμού, από την εκτιμητική Επιτροπή, θα κληθούν εγγράφως, να προσέλθουν για την συμμετοχή τους στον διαγωνισμό για την οικονομική προσφορά ενώπιον της Επιτροπής του διαγωνισμού. Σε αυτούς που θα αποσταλούν προσκλήσεις θα πρέπει να παρευρεθούν αυτοπροσώπως, ή εφόσον πρόκειται για εταιρεία, προκειμένου μεν για προσωπικές εταιρείες ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτών, για δε κεφαλαιουχικές εξουσιοδοτημένο άτομο με απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρείας την οποία, επί ποινή αποκλεισμού, θα προσκομίσει ενώπιον της Επιτροπής διεξαγωγής του διαγωνισμού κατά την ημέρα και ώρα που θα υποδειχθεί από την πρόσκληση.

Οι συμμετέχοντες θα δηλώνουν την οικονομική προσφορά προφορικά κατά σειρά εκφωνήσεως και πάσα προσφορά είναι δεσμευτική για τον εκάστοτε μειοδότη και η δέσμευση αυτή μεταφέρεται αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους επόμενους και επιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο μειοδότη.

Οι προσφορές των μειοδοτών αναγράφονται στο Πρακτικό του διαγωνισμού, κατά σειρά της ως άνω εκφωνήσεως, με το ονοματεπώνυμό τους. Οι προσφορές των συμμετεχόντων θα δίνονται σε τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο, η οποία πολλαπλασιαζόμενη με τα τετραγωνικά μέτρα επιφάνειας του ακινήτου θα ανάγεται στο συνολικό μηνιαίο μίσθωμα.

Κατά τη διενέργεια της δημοπρασίας συντάσσεται πρακτικό, το οποίο μετά τη λήξη της δημοπρασίας υπογράφεται και από τον μειοδότη. Επί των πρακτικών της δημοπρασίας αποφασίζει το αρμόδιο όργανο.

Ο τελευταίος μειοδότης δεν αποκτά δικαίωμα προς αποζημίωση από τη μη έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας από το αρμόδιο, κατά νόμο, όργανο.

Σύμβαση

Ο τελευταίος μειοδότης υποχρεούται όπως εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση, που ενεργείται με αποδεικτικό παραλαβής, της απόφασης της διοικητικής αρχής περί κατακυρώσεως ή εγκρίσεως του αποτελέσματος της δημοπρασίας, να προσέλθει για την σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης προσκομίζοντας και πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης του υπό μίσθωση ακινήτου. Επίσης, ο μειοδότης – ιδιοκτήτης του ακινήτου είναι υπεύθυνος, σύμφωνα με την αριθ. 13/08 (Φ.Ε.Κ. 1506Β’/08) Πυροσβεστική Διάταξη όπως ισχύει, για την έκδοση και ανανέωση πιστοποιητικού πυρασφάλειας για το υπό μίσθωση ακίνητο, για την αμοιβή του μηχανικού που θα ελέγξει τις εγκαταστάσεις πυρασφάλειας ή τυχόν θα επικαιροποιήσει τα σχέδια, εφόσον απαιτείται, καθώς και τις εργασίες συντήρησης, προσθήκης ή εκσυγχρονισμού της εγκατάστασης πυρασφάλειας, προκειμένου να εναρμονιστεί με τις απαιτήσεις τις ισχύουσας νομοθεσίας. Επίσης η αγορά του απαιτούμενου πυροσβεστικού εξοπλισμού βαρύνει αποκλειστικά τον ιδιοκτήτη.

Ενεργείται δε αναπλειστηριασμός εις βάρος του, ο οποίος ευθύνεται για το μεγαλύτερο τυχόν οικονομικό αποτέλεσμα της δημοπρασίας από αυτό της προηγούμενης.

Μετά το πέρας της παραπάνω προθεσμίας των δέκα ημερών, σε περίπτωση μη προσέλευσης του τελευταίου μειοδότη, η σύμβαση θεωρείται ότι καταρτίστηκε οριστικά.

Η σύμβαση συντάσσεται σε τέσσερα (4) πρωτότυπα εκ των οποίων παραλαμβάνουν από ένα ο κάθε συμβαλλόμενος, ένα η σχολική μονάδα που θα στεγαστεί στο ακίνητο ή η προϊσταμένη αυτής αρχή και ένα η αρμόδια Δ.Ο.Υ.

Ο Δήμος, ως μισθωτής, μπορεί να προβεί κατά τη διάρκεια της μίσθωσης, χωρίς καμιά αποζημίωση στον εκμισθωτή, σε μονομερή λύση της σύμβασης, εάν:

(α) Καταργηθεί η στεγαζόμενη σχολική μονάδα εν όλο ή εν μέρει ή επεκταθεί έτσι ώστε το μίσθιο να μην εξυπηρετεί πλέον τις ανάγκες της,

(β) Μεταφερθεί η στεγαζόμενη σχολική μονάδα σε ιδιόκτητο ακίνητο,

(γ) Προσφερθεί σε αυτή, από τρίτο, η δωρεάν χρήση κατάλληλου ακινήτου για τον υπόλοιπο χρόνο της μίσθωσης,

(δ) Αναδιαρθρωθεί η στεγαζόμενη σχολική μονάδα, κατά τη διάρκεια της μίσθωσης, ούτως ώστε το ακίνητο να μην εξυπηρετεί τις ανάγκες αυτής ή να μην είναι απαραίτητο,

(ε) Μεταφερθεί σε άλλο μέρος, η εγκατεστημένη στο ακίνητο σχολική μονάδα, έστω και προσωρινά,

(στ) Ο εκμισθωτής αρνηθεί ή δεν πραγματοποιήσει τις εργασίες που αναφέρονται στο άρθρο 10

της παρούσας.

Σε περίπτωση μεταφοράς μέρους της στεγαζόμενης σχολικής μονάδας μπορεί, να γίνεται ανάλογη μείωση του μισθώματος μέχρι τη λήξη της κύριας σύμβασης.

Όροι μίσθωσης

Η διάρκεια μίσθωσης ορίζεται σε δώδεκα (12) έτη. Σαv μηvιαίo μίσθωμα oρίζεται και θα καταβάλεται τo πoσό της πρoσφoράς τoυ τελευταίoυ μειοδότη χωρίς αναπροσαρμογή.

Σιωπηρή αναμίσθωση δεν επιτρέπεται.

Η μίσθωση άρχεται από την ημέρα της εγκατάστασης του Νηπιαγωγείου στο κτίριο και τη σύνταξη σχετικού πρωτοκόλλου.

Η πληρωμή του μισθώματος αρχίζει με την εγκατάσταση των υπηρεσιών του Νηπιαγωγείου στο οίκημα και ενεργείται στο τέλος κάθε μήνα κατά τα εκάστοτε οριζόμενα από το Υπουργείο Οικονομικών.

Ο εκμισθωτής υποχρεούται να παραδώσει το ακίνητο στο Δήμο, κατάλληλο προς την ζητούμενη χρήση και σύμφωνα με τους όρους αυτής της διακήρυξης και τις υποδείξεις της επιτροπής καταλληλότητας, με δικές του δαπάνες.

Ο εκμισθωτής υποχρεούται στην διάρκεια της μίσθωσης να ενεργεί στο μίσθωμα τις αναγκαίες επισκευές και να επανορθώσει τις συνηθισμένες από την χρήση φθορές που τυχόν υπάρχουν. Σε περίπτωση άρνησης του ο Δήμος μπορεί μέσα σε ορισμένη προθεσμία να προβεί μονομερώς στην λύση της μίσθωσης παρακρατώντας το ποσό των δαπανών μετά από προηγούμενη βεβαίωση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Κορινθίων.

Ο εκμισθωτής υποχρεούται να ενεργήσει με δαπάνες του όλες τις εργασίες των εγκαταστάσεων νερού και ηλεκτρικού και να παραδώσει αυτές σε κατάσταση πλήρους λειτουργίας.

Ο μισθωτής υποχρεούται να διατηρεί και να διαφυλάσσει την κατοχή του μισθίου, τις υπέρ αυτού δουλείες, τα όρια αυτού και εν γένει το μίσθιο σε καλή κατάσταση, προστατεύοντας αυτό απέναντι σε κάθε καταπάτηση, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση.

Το μίσθωμα υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις υπέρ Δημοσίου.

Λοιπές διατάξεις

Κάθε προσφορά είναι υποχρεωτική για το μειοδότη, η υποχρέωση δε αυτή μεταβαίνει αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακολούθους και επιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο μειοδότη.

Ο εκμισθωτής δεν δικαιούται καμία αποζημίωση από τον Δήμο από τη μη έγκριση πρακτικών της δημοπρασίας από την οικονομική επιτροπή . Ο τελευταίος μειοδότης υποχρεούται εντός δέκα (10) ημερών από την πρόσκληση για την υπογραφή της σύμβασης να προσέλθει διαφορετικά κηρύσσεται έκπτωτος και η εγγυητική χωρίς καμιά ειδοποίηση καταπίπτει υπέρ του Δήμου. Σε περίπτωση εκποίησης του μισθίου ο νέος ιδιοκτήτης υποχρεούται να σεβαστεί την παρούσα μίσθωση. Αν κατά τη διάρκεια της μίσθωσης το ακίνητο νόμιμα περιέλθει στην κυριότητα, νομή, επικαρπία κλπ σε άλλο πρόσωπο, η μίσθωση συνεχίζεται αναγκαστικά και σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης στο πρόσωπο του νέου ιδιοκτήτη στον οποίο καταβάλλονται εφεξής μετά την προσκόμιση τίτλων, τα μισθώματα.

 

Περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος και θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Κορινθίων.

 

Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται οίκοθεν από τον δήμαρχο εάν δεν παρουσιάσθηκε κατ’ αυτήν μειοδότης.

Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται κατόπιν αποφάσεως του δημοτικού συμβουλίου όταν:

α) το αποτέλεσμα αυτής δεν εγκριθεί από την οικονομική επιτροπή ή το δημοτικό συμβούλιο ή την αρμόδια Διοικητική αρχή λόγω ασύμφορου του επιτευχθέντος αποτελέσματος ή σφάλματος στη διενέργεια της δημοπρασίας.

β) μετά την κατακύρωση της δημοπρασίας, ο τελευταίος μειοδότης αρνείται να υπογράψει τα πρακτικά, ή τη σύμβαση μίσθωσης επίσης όταν μετά την κοινοποίηση στον τελευταίο μειοδότη της εγκριτικής επί του αποτελέσματος της δημοπρασίας αποφάσεως δεν προσέλθει αυτός εμπροθέσμως για την σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης.

 

Η επαναληπτική δημοπρασία γνωστοποιείται με περιληπτική διακήρυξη του δημάρχου αναφερομένης στους όρους της πρώτης διακήρυξης και δημοσιευομένης, δέκα (10) τουλάχιστον ημέρας προ της καταληκτικής ημερομηνίας κατάθεσης αιτήσεων εκδηλώσεως ενδιαφέροντος, διεξάγεται δε σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν.

 

Για ότι δεν ρυθμίζεται από την παρούσα διακήρυξη έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του ν. 3463/06 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων», του π.δ. 270/81, οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα περί μισθώσεων κι όλες οι λοιπές ισχύουσες διατάξεις.

Πληροφόρηση ενδιαφερομένων

Η παρούσα διακήρυξη διατίθεται από τη Γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στο δημοτικό κατάστημα Κορίνθου, Κολιάτσου 32, 2ος όροφος, τηλέφωνο 27413 61021, φαξ 27413 61038 (αρμόδια υπάλληλος Χουρσαλά Ειρήνη).

 

Β.- Μετά την έγκριση των όρων της παρούσας εκδίδεται λεπτομερής διακήρυξη του Δημάρχου περί εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών των ενδιαφερομένων, τον οποίο και εξoυσιoδoτεί για τις vόμιμες δημoσιεύσεις.

 

Γ.- Η δαπάνη για την ανωτέρω μίσθωση θα καλυφθεί από την πίστωση δημοτικού προϋπολογισμού έτους 2015 με ΚΑ 15/6236.0002 ποσού 168.302,28€ και τίτλο «Μισθώματα σχολικών κτιρίων» (Π.Α.Υ. 219/2015) (Α.Ο.Ε. 3/26/2015).

 

Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 22/247/2015.-

 

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη

Παππάς Αντώνιος

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ Φαρμάκης Γεώργιος

Βλάσσης Δημήτριος

Καμπούρης Χαράλαμπος

(αναπληρώνει το τακτικό μέλος κ. Σταυρέλη Νικόλαο)

Πανταζής Βασίλειος

Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος

(αναπληρώνει το τακτικό μέλος κ. Γκουργιώτη Αλέξανδρο)

Leave a Comment