Απόφαση αριθμ. 15/156/2016

 Αριθμός Πρακτικού 15

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 24-05-2016

Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Παππά Αντώνιο, 7)Κορδώση Χρήστο, 8)Γκουργιώτη Αλέξανδρο και 9)Πανταζή Βασίλειο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 24η Μαΐου 2016, ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη κι ώρα 09:00 π.μ. σε τακτική συvεδρίαση κι ύστερα από τηv αριθμ. 19426/20-05-2016 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στη συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα έξι (6) μέλη κι έλειπαν τρία (3) κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Σταυρέλης Νικ., 3)Βλάσσης Δημ., 4)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Ζώγκο Ανδρ.), 5)Φαρμάκης Γεώργ., 6)Κορδώσης Χρ.

Α π ό ν τ ε ς

1)Γκουργιώτης Αλεξ., 2)Πανταζής Βασ., 3)Παππάς Αντ.

 

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 156η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 15ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Περί αιτήματος αποζημίωσης γης και επικειμένων με συμβιβασμό και συμψηφισμό λόγω ένταξης ιδιοκτησίας στο σχέδιο πόλης περιοχής Μπαθαρίστρα-Δέλτα Κορίνθου», θέτει υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής την υπ’ αριθμ. πρωτ. 53313/8-12-2015 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου, η οποία έχει ως εξής:

 

ΘΕΜΑ: «Αίτημα αποζημίωσης γης και επικειμένων με συμβιβασμό και συμψηφισμό, λόγω ένταξης ιδιοκτησίας στο σχέδιο πόλης περιοχής Μπαθαρίστρα – Δέλτα Κορίνθου»

 

 

Με το αριθμ. 53313/10-11-2015 αίτημά της η κ.Δαμούλου Βασιλική του Παναγιώτη ιδιοκτήτρια του με αρ.κτ. 0517022 γεωτεμαχίου σε ποσοστό 100% που βρίσκεται στο σχέδιο πόλης της Κορίνθου περιοχή “Μπαθαρίστρα- Δέλτα” στο Ο.Τ. 673 ζητά τον εξώδικο συμβιβασμό :

α) για την αποζημίωση ελλείμματος γης 48,11 τ.μ. με 120 €/τ.μ. δηλαδή με το ποσό των (48,11*120)=5.773,20

β) για την αποζημίωση των επικειμένων της ως άνω ιδιοκτησίας της σύμφωνα με τις τιμές μονάδας που καθορίστηκαν από την Επιτροπή του Π.Δ. 5/1986 στο Πρακτικό Εκτίμησης αξίας Επικειμένων του σχεδίου πόλης περιοχή “Μπαθαρίστρα -Δέλτα”. Δηλαδή να αποζημιωθεί για τα επικείμενα που της αναλογούν με 3.620,50

Επίσης ζητά τον συμψηφισμό της ανωτέρω αποζημίωσης συνολικών Ευρώ (5773,20+3620,50) 9.393,70€ με το υπόλοιπο εκ των 11.014,90€ εισφοράς σε χρήμα που οφείλει για το τελικό οικόπεδο 09 του Ο.Τ.673 που της αποδόθηκε από την Πράξη Εφαρμογής του σχεδίου πόλη περιοχής “Μπαθαρίστρα -Δέλτα”.

Οι τιμές μονάδας με τις οποίες ζητά να αποζημιωθεί η αιτούσα είναι σύμφωνες αφενός για τη γη με την υπ’ αριθμ. 512/13-11-2013 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων και αφετέρου με το Πρακτικό Εκτίμησης Αξίας Ακινήτων. Συνεπώς και η υπηρεσία μας είναι σύμφωνη ότι ο Δήμος θα πρέπει να αποζημιώσει:

α) το έλλειμμα γης 48,11 τ.μ με 120 €/τ.μ. δηλαδή με το ποσό των 5.773,20

β) τα επικείμενα σύμφωνα με τον παρακάτω αναλυτικό Πίνακα, δηλαδή με το ποσό των 3.620,50€

 

 

Συνολικά η αποζημίωση της κ.Δαμούλου Βασιλικής βάση των ανωτέρω (α) και (β) θα πρέπει να ανέλθει σε 5.773,20 + 3.620,50 = 9.393,70 €.

Σε ότι αφορά τον συμψηφισμό της εναπομένουσας οφειλομένης εισφοράς σε χρήμα με το εδώ προσδιορισμένο δικαίωμα αποζημίωσης, κοινοποιούμε την παρούσα εισήγηση καθώς και την αίτηση της κας Δαμούλου στις οικονομικές υπηρεσίες του Δήμου ώστε να αποφανθούν εάν μπορεί να συντελεστεί αυτός και με ποιόν τρόπο.

Με την παρούσα σας αποστέλλουμε τα κάτωθι συνημμένα έγγραφα για τις δικές σας αποφάσεις και ενέργειες.

Συνημμένα :

1.Αντ/φο Αίτησης υπ’ αριθμ.53313/10-11-2015 Δαμούλου Βασιλικής

2.Αντ/φο Πίνακας αποζημίωσης Επικειμένων σελ. 56 & 58

3.Αντ/φο Πρακτικού Επιτροπής του (Π.Δ. 5/86) εκτίμησης Αξίας Επικειμένων σελ. 1,2,4,5

4.Αντ/φο Πινάκων και Διαγραμμάτων Πράξης Εφαρμογής

5.Αντ/φο Πράξης επιβολής εισφοράς σε χρήμα τελικού οικοπέδου 09 Ο.Τ.673

 

Ο Πρόεδρος υπενθυμίζει στην Οικονομική Επιτροπή ότι με την αριθμ. 30/396/2015 απόφασή της, ορίστηκε πληρεξούσια δικηγόρος του Δήμου η κ.Σπηλιοπούλου Χριστίνα προκειμένου να γνωμοδοτήσει στο Δήμο επί του αιτήματος της ανωτέρω περί εξώδικου συμβιβασμού για αποζημίωση γης και επικειμένων.

Στη συνέχεια θέτει υπόψη της Επιτροπής την από 13-04-2016 γνωμοδότηση της πληρεξούσιας δικηγόρου, η οποία μεταξύ άλλων, αναφέρει ότι η τιμή μονάδος σε ότι αφορά την αποζημίωση λόγω ελλείμματος γης 48,11 τ.μ. της φερομένης ως ιδιοκτήτριας κας Βασιλικής Δαμούλου, πρέπει να ορισθεί στο ποσό των 120 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο και συνολικά 5.773,20 ευρώ. Επίσης ως αποζημίωση για τα επικείμενα ως ακολούθως:

  1. δια 11 μεγάλες ελιές προς 219 ευρώ εκάστη, 2.310 ευρώ

  2. για συρματόπλεγμα μέτριο110,50 τετραγωνικά μέτρα προς 9 ευρώ το μέτρο, 990,50 ευρώ.

  3. για σιδερένια αυλόπορτα σε κακή κατάσταση 127,50 ευρώ και

  4. για στηθαίο από μπετό 0,54 κυβικά του μέτρου, 188,50 ευρώ.

Για τα επικείμενα συνολικά να ορισθεί αποζημίωση το ποσό των 3.620,50 ευρώ.

Συνολικά, δηλαδή, για αποζημίωση της φερομένης ως ιδιοκτήτριας κας Βασιλικής Δαμούλου βάσει των ανωτέρω να οριστεί το ποσό των 9.393,70 ευρώ (αφού 5.773,20 ευρώ + 3.620,50 ευρώ =9.393,70 ευρώ).

 

Κατόπιν των ανωτέρω ο Πρόεδρος προτείνει στην Οικονομική Επιτροπή να κάνει δεκτό το αριθμ. 53313/10-11-2015 αίτημα της κ. Δαμούλου Βασιλικής του Παναγιώτη, ιδιοκτήτριας του με αρ.κτ. 0517022 γεωτεμαχίου σε ποσοστό 100% που βρίσκεται στο σχέδιο πόλης της Κορίνθου περιοχή “Μπαθαρίστρα- Δέλτα” στο Ο.Τ. 673 και να εγκρίνει τον εξώδικο συμβιβασμό του Δήμου με την ανωτέρω αιτούσα για καταβολή αποζημίωσης στην ανωτέρω ως εξής:

α) για την αποζημίωση ελλείμματος γης 48,11 τ.μ. με 120 €/τ.μ., δηλαδή με το ποσό των (48,11*120)=5.773,20€

β) για την αποζημίωση των επικειμένων της ως άνω ιδιοκτησίας της σύμφωνα με τις τιμές μονάδας που καθορίστηκαν από την Επιτροπή του Π.Δ. 5/1986 στο Πρακτικό Εκτίμησης αξίας Επικειμένων του σχεδίου πόλης περιοχή “Μπαθαρίστρα -Δέλτα”. Δηλαδή να αποζημιωθεί για τα επικείμενα που της αναλογούν με 3.620,50€.

Επίσης ο Πρόεδρος προτείνει να γίνει δεκτός ο συμψηφισμός της ανωτέρω αποζημίωσης συνολικού ποσού 9.393,70€ (5773,20+3620,50) με το υπόλοιπο εκ των 11.014,90€ εισφοράς σε χρήμα που οφείλει η κ.Δαμούλου Βασιλική του Παναγιώτη για το τελικό οικόπεδο 09 του Ο.Τ.673 που της αποδόθηκε από την Πράξη Εφαρμογής του σχεδίου πόλη περιοχής “Μπαθαρίστρα -Δέλτα”.

 

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπόψη την αριθμ. 53313/10-11-2015 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου και τα συνημμένα αυτής έγγραφα, την από 13-04-2016 γνωμοδότηση της πληρεξούσιας δικηγόρου του Δήμου κ. Σπηλιοπούλου Χριστίνας, την εισήγηση του Προέδρου, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, καθώς και τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 6 του Ν. 4071/2012

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α.- Τον εξώδικο συμβιβασμό του Δήμου Κορινθίων με την κ. Δαμούλου Βασιλική του Παναγιώτη, ιδιοκτήτρια του με αρ. κτ. 0517022 γεωτεμαχίου σε ποσοστό 100% που βρίσκεται στο σχέδιο πόλης της Κορίνθου περιοχή “Μπαθαρίστρα- Δέλτα” στο Ο.Τ. 673 για καταβολή τιμήματος ποσού 9.393,70€ ως αποζημίωση στην ανωτέρω, το οποίο αναλύεται ως εξής:

α) για την αποζημίωση ελλείμματος γης 48,11 τ.μ. με 120 €/τ.μ., σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 512/13-11-2013 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων και το Πρακτικό Εκτίμησης Αξίας Ακινήτων, δηλαδή με το ποσό των (48,11*120)=5.773,20€,

β) για την αποζημίωση των επικειμένων της ως άνω ιδιοκτησίας, σύμφωνα με τις τιμές μονάδας που καθορίστηκαν από την Επιτροπή του Π.Δ. 5/1986 στο Πρακτικό Εκτίμησης αξίας Επικειμένων του σχεδίου πόλης περιοχή “Μπαθαρίστρα -Δέλτα”, δηλαδή με το ποσό των 3.620,50€.

 

Β.- Τον συμψηφισμό της ανωτέρω αποζημίωσης συνολικού ποσού 9.393,70€ (5773,20+3620,50) με το υπόλοιπο εκ των 11.014,90€ εισφοράς σε χρήμα που οφείλει η κ. Δαμούλου Βασιλική του Παναγιώτη για το τελικό οικόπεδο 09 του Ο.Τ.673 που της αποδόθηκε από την Πράξη Εφαρμογής του σχεδίου πόλη περιοχής “Μπαθαρίστρα -Δέλτα”, ο οποίος θα έχει ως αποτέλεσμα την εξόφληση της υποχρέωσης του Δήμου Κορινθίων για την ως άνω αναφερόμενη αποζημίωση στην κ. Δαμούλου Βασιλική και την εξόφληση του ανάλογου μέρους της εισφοράς σε χρήμα που οφείλει η ανωτέρω ιδιοκτήτρια, η οποία οφειλή της προς το Δήμο Κορινθίων κατόπιν του συμψηφισμού ανέρχεται στο ποσό των 1.621,20€.

 

Γ.- Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο Κορινθίων για την υπογραφή των απαιτούμενων σχετικών εγγράφων.

 

Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 15/156/2016.-

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ Σταυρέλης Νικόλαος

Φαρμάκης Γεώργιος

Βλάσσης Δημήτριος

Καμπούρης Χαράλαμπος

(αναπληρώνει το τακτικό μέλος κ. Ζώγκο Ανδρέα)

Κόρδώσης Χρήστος

Ακριβές απόσπασμα

Leave a Comment