Απόφαση αριθμ. 15/157/2016

 Αριθμός Πρακτικού 15

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 24-05-2016

Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Παππά Αντώνιο, 7)Κορδώση Χρήστο, 8)Γκουργιώτη Αλέξανδρο και 9)Πανταζή Βασίλειο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 24η Μαΐου 2016, ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη κι ώρα 09:00 π.μ. σε τακτική συvεδρίαση κι ύστερα από τηv αριθμ. 19426/20-05-2016 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στη συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα έξι (6) μέλη κι έλειπαν τρία (3) κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Σταυρέλης Νικ., 3)Βλάσσης Δημ., 4)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Ζώγκο Ανδρ.), 5)Φαρμάκης Γεώργ., 6)Κορδώσης Χρ.

Α π ό ν τ ε ς

1)Γκουργιώτης Αλεξ., 2)Πανταζής Βασ., 3)Παππάς Αντ.

 

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 157η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 16ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Περί αιτήματος εξώδικου συμβιβασμού για οφειλή μετατροπής εισφοράς γης σε χρήμα λόγω ένταξης ιδιοκτησίας στο σχέδιο πόλης περιοχής «Μπαθαρίστρα – Δέλτα» Κορίνθου» θέτει υπ’ όψιν της Επιτροπής την αριθμ.54860/8-12-2015 εισήγηση της Υπηρεσίας Πολεοδομικών Εφαρμογών & Μελετών, της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας, η οποία έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ: «Αίτημα εξώδικου συμβιβασμού για οφειλή μετατροπής εισφοράς γης σε χρήμα λόγω ένταξης ιδιοκτησίας στο σχέδιο πόλης περιοχής Μπαθαρίστρα – Δέλτα Κορίνθου” »

 

Με το υπ. Αριθμ. 54860/19-11-2015 αίτημα της Εταιρείας “Αδελφοί Σαρακάκη Α.Ε.Β.Μ.Ε.” καθολικού διαδόχου της “ΙΑΣΩΝ Α.Ε.Β.Ε.” και σημερινής ιδιοκτήτριας (αρ.9/2015 Αποφ. Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου) σε ποσοστό 100% του τελικού οικοπέδου 01 του Ο.Τ.608 (ΚΑΕΚ 280554810003/0/0) που βρίσκεται στο σχέδιο πόλης της Κορίνθου περιοχή “Μπαθαρίστρα – Δέλτα” ζητά τον εξώδικο συμβιβασμό προκειμένου να εκπληρώσει την υποχρέωση της προς τον Δήμο Κορινθίων η οποία αφορά 130,62 τ.μ. μετατροπής εισφοράς γης σε χρήμα. Η δικαιοπάροχος “ΙΑΣΩΝ Α.Ε.Β.Ε.” κατείχε σε ποσοστό 27,78% το αρχικό γεωτεμάχιο με αρ.κτ. 0522018 το οποίο συμπεριλαμβανόταν στην κυρωμένη Πράξη Εφαρμογής (Π.Ε.) του σχεδίου Πόλης περιοχής “Μπαθαρίστρα -Δέλτα” με αρ.Απόφασης Νομάρχη Κορινθίας 3920/2009 και στην κυρωμένη Διορθωτική Πράξη της Π.Ε. με αρ.Απόφασης Περιφερειάρχη Πελ/σου 56192/2013 (α.α.22/13).

Η πρόταση των αιτούντων ανέρχεται στην αξία των 120€/τ.μ. και συμφωνεί με την 24/512/2013 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων δηλαδή δέχονται να εισφέρουν στο Δήμο για μετατροπή εισφοράς γης σε χρήμα το συνολικό ποσό των 130,62 τμ*120€/τμ=15.674,40 €. Η πρόταση των αιτούντων είναι εύλογη και κατά τη γνώμη της υπηρεσίας θα πρέπει να γίνει αποδεκτή.

 

Με την παρούσα σας αποστέλλουμε τα κάτωθι συνημμένα έγγραφα για τις δικές σας αποφάσεις και ενέργειες

Συνημμένα:

  1. Αντ/φο Αίτησης υπ. Αριθμ. 54860/2015 “Αδελφοί Σαρακάκη Α.Ε.Β.Μ.Ε.”

  2. Αντ/φο Πινάκων και Διαγραμμάτων Διορθωτικής Πράξης Εφαρμογής

  3. Αντ/φο της 24/512/2013 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων

  4. Αντ/φο της 9/2015 Απόφασης Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου

  5. Αντ/φο Κτηματολογικού Φύλλου & Απόσπασμα Διαγράμματος Κτηματολογικού Γραφείου Κορίνθου.

 

Ο Πρόεδρος επίσης υπενθυμίζει στην Οικονομική Επιτροπή, ότι με την αριθμ. 30/395/2015 απόφασή της, ορίστηκε πληρεξούσια δικηγόρος του Δήμου η κ.Φιλιππίδη Παυλίνα-Ιωάννα προκειμένου να γνωμοδοτήσει στο Δήμο επί του ανωτέρω αιτήματος της Εταιρείας “Αδελφοί Σαρακάκη Α.Ε.Β.Μ.Ε.” περί εξώδικου συμβιβασμού.

Στη συνέχεια θέτει υπόψη της Επιτροπής την από 11-04-2016 γνωμοδότηση της πληρεξούσιας δικηγόρου, η οποία μεταξύ άλλων, αναφέρει ότι ο Δήμος θα πρέπει να αποδεχτεί το αίτημα της αιτούσας, το οποίο είναι απολύτως σύμφωνο με την αριθμ. 24/512/2013 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου και δεν προσκρούει στα συμφέροντα αυτού, να καθορίσει την οριστική τιμή μονάδος αποζημίωσης κατά μετατροπής εισφοράς γης σε χρήμα για 130,62 τ.μ., που οφείλει η αιτούσα εταιρεία, ως καθολική διάδοχος της “ΙΑΣΩΝ ΑΕΒΕ”, συνιδιοκτήτριας της με κ.α.κ.: 0522018 αρχικής ιδιοκτησίας και κατά ποσοστό 27,78% εξ αδιαιρέτου και υποκατασταθείσα στο σύνολο των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων της τελευταίας και να προχωρήσει στη σύνταξη πρακτικού εξώδικου συμβιβασμού.

 

Κατόπιν των ανωτέρω ο Πρόεδρος, σύμφωνα με την εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας και την σχετική γνωμοδότηση, προτείνει στην Οικονομική Επιτροπή να εγκρίνει τον εξώδικο συμβιβασμό του Δήμου με την Εταιρεία “Αδελφοί Σαρακάκη Α.Ε.Β.Μ.Ε.” καθολικού διαδόχου της “ΙΑΣΩΝ Α.Ε.Β.Ε.” και σημερινής ιδιοκτήτριας (αρ.9/2015 Αποφ. Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου) σε ποσοστό 100% του τελικού οικοπέδου 01 του Ο.Τ.608 (ΚΑΕΚ 280554810003/0/0), που βρίσκεται στο σχέδιο πόλης της Κορίνθου περιοχή “Μπαθαρίστρα – Δέλτα”, η οποία με το υπ. Αριθμ. 54860/19-11-2015 αίτημα της ζητά τον εξώδικο συμβιβασμό προκειμένου να εκπληρώσει την υποχρέωση της προς τον Δήμο Κορινθίων που αφορά 130,62 τ.μ. μετατροπής εισφοράς γης σε χρήμα .

 

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπόψη την αριθμ. 54860/8-12-2015 εισήγηση της Υπηρεσίας Πολεοδομικών Εφαρμογών & Μελετών, της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας και τα συνημμένα αυτής έγγραφα, την από 11-04-2016 γνωμοδότηση της πληρεξούσιας δικηγόρου του Δήμου κ. Φιλιππίδη Παυλίνας-Ιωάννας, την εισήγηση του Προέδρου, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, καθώς και τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 6 του Ν. 4071/2012 και κάθε άλλη σχετική, ισχύουσα διάταξη

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Α.- Τον εξώδικο συμβιβασμό του Δήμου Κορινθίων με την Εταιρεία “Αδελφοί Σαρακάκη Α.Ε.Β.Μ.Ε.” καθολικού διαδόχου της “ΙΑΣΩΝ Α.Ε.Β.Ε.” και σημερινής ιδιοκτήτριας (αρ.9/2015 Αποφ. Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου) σε ποσοστό 100% του τελικού οικοπέδου 01 του Ο.Τ.608 (ΚΑΕΚ 280554810003/0/0) που βρίσκεται στο σχέδιο πόλης της Κορίνθου περιοχή “Μπαθαρίστρα – Δέλτα” προκειμένου να εκπληρώσει την υποχρέωση της προς τον Δήμο Κορινθίων η οποία αφορά 130,62 τ.μ. μετατροπής εισφοράς γης σε χρήμα. Η δικαιοπάροχος “ΙΑΣΩΝ Α.Ε.Β.Ε.” κατείχε σε ποσοστό 27,78% το αρχικό γεωτεμάχιο με αρ.κτ. 0522018 το οποίο συμπεριλαμβανόταν στην κυρωμένη Πράξη Εφαρμογής (Π.Ε.) του σχεδίου Πόλης περιοχής “Μπαθαρίστρα -Δέλτα” με αρ.Απόφασης Νομάρχη Κορινθίας 3920/2009 και στην κυρωμένη Διορθωτική Πράξη της Π.Ε. με αρ.Απόφασης Περιφερειάρχη Πελ/σου 56192/2013 (α.α.22/13).

Με τον ανωτέρω εξώδικο συμβιβασμό, η Εταιρεία “Αδελφοί Σαρακάκη Α.Ε.Β.Μ.Ε.” καθολικός διάδοχος της “ΙΑΣΩΝ Α.Ε.Β.Ε.” δέχεται να εισφέρει στον Δήμο Κορινθίων για μετατροπή εισφοράς γης σε χρήμα το συνολικό ποσό των 130,62 τμ*120€/τμ=15.674,40 €, το οποίο είναι απολύτως σύμφωνο με την αριθμ.24/512/2013 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου και δεν προσκρούει στα συμφέροντα του Δήμου.

 

Β.- Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο Κορινθίων για την υπογραφή του σχετικού πρακτικού εξώδικου συμβιβασμού.

 

Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 15/157/2016.-

 

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ Σταυρέλης Νικόλαος

Φαρμάκης Γεώργιος

Βλάσσης Δημήτριος

Καμπούρης Χαράλαμπος

(αναπληρώνει το τακτικό μέλος κ. Ζώγκο Ανδρέα)

Κόρδώσης Χρήστος

 

Leave a Comment