Απόφαση αριθμ. 15/169/2016

 Αριθμός Πρακτικού 15

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 24-05-2016

Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Παππά Αντώνιο, 7)Κορδώση Χρήστο, 8)Γκουργιώτη Αλέξανδρο και 9)Πανταζή Βασίλειο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 24η Μαΐου 2016, ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη κι ώρα 09:00 π.μ. σε τακτική συvεδρίαση κι ύστερα από τηv αριθμ. 19426/20-05-2016 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στη συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα έξι (6) μέλη κι έλειπαν τρία (3) κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Σταυρέλης Νικ., 3)Βλάσσης Δημ., 4)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Ζώγκο Ανδρ.), 5)Φαρμάκης Γεώργ., 6)Κορδώσης Χρ.

Α π ό ν τ ε ς

1)Γκουργιώτης Αλεξ., 2)Πανταζής Βασ., 3)Παππάς Αντ.

 

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 169η: Ο Πρόεδρος συνεχίζοντας την εισήγησή του για το 17ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων, συμβολαιογράφων, δικαστικών επιμελητών» θέτει υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής την υπ’ αριθμ. Πρωτ.17033/06-05-2016 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας, που έχει ως εξής:

Θέμα:«Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου του Δήμου Κορινθίων»

 

Παρακαλούμε όπως ορίσετε πληρεξούσιο δικηγόρο του Δήμου, προκειμένου να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, για την καταχώρηση στο Κτηματολογικό Γραφείο Κορίνθου της Μεμονωμένης Πράξης Εφαρμογής που έχει κυρωθεί με την υπ’ αριθμ. 6656/14-7-2006 απόφαση Νομάρχη Κορινθίας στο Κ.Χ.294 του Τομέα Γ του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως περιοχής “Αγιαννιώτικα” Δημοτικής Κοινότητας Κορίνθου του Δήμου Κορινθίων, ώστε να καταχωρηθούν στη βάση δεδομένων του Εθνικού Κτηματολογίου στην κυριότητα του Δήμου, ο κοινόχρηστος χώρος ΚΧ 294 επιφάνειας 1.158,85 τ.μ, ο χώρος στάθμευσης ΚΧΡ 289 επιφάνειας 85,59 τ.μ και οι πέριξ πεζόδρομοι.

Επισημαίνουμε ότι έχει συντελεστεί η απαλλοτρίωση των ως άνω κοινοχρήστων χώρων στο σύνολό τους, καθώς έχει γίνει η παρακατάθεση των υποχρεώσεων αποζημίωσης με το ΦΕΚ468/ΑΑΠ/23-9-2009.

Θα είμαστε στη διάθεση του δικηγόρου που θα οριστεί, για την παροχή πληροφοριών και χορήγηση στοιχείων.

 

Προκειμένου να υποστηρίξουμε τα συμφέροντα του Δήμου, θα πρέπει να οριστεί πληρεξούσιος δικηγόρος, ο οποίος θα προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, για την καταχώρηση στο Κτηματολογικό Γραφείο Κορίνθου της Μεμονωμένης Πράξης Εφαρμογής που έχει κυρωθεί με την υπ’ αριθμ. 6656/14-7-2006 απόφαση Νομάρχη Κορινθίας στο Κ.Χ.294 του Τομέα Γ του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως περιοχής “Αγιαννιώτικα” Δημοτικής Κοινότητας Κορίνθου του Δήμου Κορινθίων, ώστε να καταχωρηθούν στη βάση δεδομένων του Εθνικού Κτηματολογίου στην κυριότητα του Δήμου, ο κοινόχρηστος χώρος ΚΧ 294 επιφάνειας 1.158,85 τ.μ, ο χώρος στάθμευσης ΚΧΡ 289 επιφάνειας 85,59 τ.μ και οι πέριξ πεζόδρομοι, σύμφωνα με την σχετική εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας και για το λόγο αυτό προτείνει τη δικηγόρο στο Πρωτοδικείο Κορίνθου κ.Θεοδοσίου Αγγελική.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 και κάθε άλλης ισχύουσας σχετικής διάταξης

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(μειοψηφούντος του κ. Κορδώση Χρ., διότι διαφωνεί με τον τρόπο ορισμού των δικηγόρων και ζητά να γίνεται σε συνεργασία με το Δικηγορικό Σύλλογο, όπως η μειοψηφία έχει προτείνει)

Ορίζει πληρεξούσια δικηγόρο του Δήμου Κορινθίων στην ανωτέρω υπόθεση, την δικηγόρο στο Πρωτοδικείο Κορίνθου κ. Θεοδοσίου Αγγελική, στην οποία δίνει εντολή να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την καταχώρηση στο Κτηματολογικό Γραφείο Κορίνθου της Μεμονωμένης Πράξης Εφαρμογής που έχει κυρωθεί με την υπ’ αριθμ. 6656/14-7-2006 απόφαση Νομάρχη Κορινθίας στο Κ.Χ.294 του Τομέα Γ του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως περιοχής “Αγιαννιώτικα” Δημοτικής Κοινότητας Κορίνθου του Δήμου Κορινθίων, ώστε να καταχωρηθούν στη βάση δεδομένων του Εθνικού Κτηματολογίου στην κυριότητα του Δήμου, ο κοινόχρηστος χώρος ΚΧ 294 επιφάνειας 1.158,85 τ.μ, ο χώρος στάθμευσης ΚΧΡ 289 επιφάνειας 85,59 τ.μ και οι πέριξ πεζόδρομοι, σύμφωνα με την σχετική εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας.

Η αμοιβή της ανωτέρω δικηγόρου θα βασισθεί στα προβλεπόμενα από τον Νέο Κώδικα Δικηγόρων (Ν. 4194/2013 – ΦΕΚ Α΄208/2013, όπως ισχύει με τον Ν. 4205/2013 – ΦΕΚ Α’ 242/2013), καθώς και από τα Παραρτήματα που τον συνοδεύουν.

Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 15/169/2016.-

 

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ Σταυρέλης Νικόλαος

Φαρμάκης Γεώργιος

Βλάσσης Δημήτριος

Καμπούρης Χαράλαμπος

(αναπληρώνει το τακτικό μέλος κ. Ζώγκο Ανδρέα)

Κόρδώσης Χρήστος

Leave a Comment