Απόφαση αριθμ. 11/96/2016

Αριθμός Πρακτικού 11

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 28-03-2016

 

            Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Παππά Αντώνιο, 7)Κορδώση Χρήστο, 8)Γκουργιώτη Αλέξανδρο και 9)Πανταζή Βασίλειο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 28η Μαρτίου 2016, ημέρα της εβδoμάδας Δευτέρα κι ώρα 09:00 π.μ. σε τακτική συvεδρίαση κι ύστερα από τηv αριθμ. 11448/24-03-2016 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

  Στη συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα πέντε (5) μέλη κι έλειπαν τέσσερα (4) κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Σταυρέλης Νικ., 3)Βλάσσης Δημ., 4)Παρτσινέβελος Κων. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Ζώγκο Ανδρ.), 5)Πανταζής Βασ..

Α π ό ν τ ε ς

1)Γκουργιώτης Αλεξ., 2)Κορδώσης Χρ., 3)Παππάς Αντ., 4)Φαρμάκης Γεώργ..

 

    Ο  Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 96η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 6ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Περί αιτήματος διακανονισμού πληρωμής οφειλής προσκύρωσης σε δόσεις ιδιοκτησίας στο σχέδιο πόλης περιοχής Μπαθαρίστρα – Δέλτα Κορίνθου», θέτει υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής τη σχετική εισήγηση της Υπηρεσίας Πολεοδομικών Εφαρμογών και Μελετών του Δήμου, η οποία έχει ως εξής:

 

ΘΕΜΑ: «Αίτημα διακανονισμού πληρωμής οφειλής προσκύρωσης σε δόσεις ιδιοκτησίας στο σχέδιο πόλης περιοχής Μπαθαρίστρα-Δέλτα Κορίνθου»

 

  Με το υπ΄ αριθμ. 7817/26-02-2016 αίτημά τους οι Ζαφειρόπουλος Ιωάννης του Βασιλείου ιδιοκτήτης σε ποσοστό 50% και η Ζαφειροπούλου Μαρία του Βασιλείου ιδιοκτήτρια του λοιπού 50% γεωτεμαχίου με αρ. κτ. 0603020 που βρίσκεται στο σχέδιο πόλης της Κορίνθου περιοχή «Μπαθαρίστρα – Δέλτα» στο Ο.Τ. 733 ζητούν η καταβολή υπέρ του Δήμου Κορινθίων του ποσού των15.626,40 Ευρώ, η οποία προκύπτει από την προσκύρωση 130,22τ.μ. στην ιδιοκτησία τους και ορίσθηκε εξωδίκως η τιμή/τ.μ. σε 120€/τ.μ. (Απόφαση ΔΣ 25/460/2015) να κανονισθεί σε (16) εξαμηνιαίες δόσεις.

  Στη σχετική νομοθεσία που ερευνήθηκε δεν ορίζεται η διαδικασία ούτε οι επιτρεπόμενες δόσεις με γενικό τρόπο για όλες τις περιπτώσεις προσκύρωσης εδαφικού τμήματος σε ιδιοκτησία κατ΄ εφαρμογή σχεδίου πόλης.

  Στο άρθρο 26 παρ. 11 του ν.1828/1989 «Αναμόρφωση της φορολογίας εισοδήματος και άλλες διατάξεις» εμπίπτουν οι περιπτώσεις προσκύρωσης όπου οι υπόχρεοι εξοφλούν το τίμημα στον Δήμο (εφ΄ άπαξ ή με δόσεις) και ο Δήμος αποδίδει την αποζημίωση στους δικαιούχους αυτής.  Εν πάση περιπτώσει ορίζει τις δόσεις σε (5) έως (10) ετήσιες μετά από απόφαση Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου.

  Στο άρθρο 56 του ν.1416/1984 «Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων της δημοτικής και κοινοτικής νομοθεσίας για την ενίσχυση της Αποκέντρωσης και την ενδυνάμωση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (με το οποίο αντικαθίστανται οι διατάξεις του άρθρου 31 του ν.1080/1980) εμπίπτουν οι περιπτώσεις προσκύρωσης οι οποίες προκύπτουν από μείωση του προβλεπόμενου πλάτους οδών λόγω τροποποίησης του σχεδίου πόλης.  Εδώ ορίζονται οι δόσεις σε (6) εξαμηνιαίες ισόποσες μετά από απόφαση Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου.

  Στην προκείμενη περίπτωση τα 130,22τ.μ. της προσκύρωσης είναι το αντικείμενο συμβολαιογραφικής μεταβίβασης δημοτικής έκτασης (η οποία περιήλθε στο Δήμο απευθείας από την μεταγραφή της Πράξης Εφαρμογής) προς την ιδιοκτησία με αρ. κτ. 0603020 των αιτούντων.

  Από τα παραπάνω και επειδή το αίτημα είναι εύλογο και δικαιολογημένο και ούτε φαίνεται να προκύπτει νομικό κώλυμα, προτείνεται να γίνει δεκτή η αποπληρωμή των 15.626,40 Ευρώ σε δόσεις τον αριθμό των οποίων θα αποφασίσει το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων μετά την εισήγησή σας σε αυτό.

  Μετά την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα πρέπει να βεβαιωθεί το ποσό και να ρυθμιστούν οι δόσεις στις οικονομικές υπηρεσίες.  Μετά την εξόφληση του όλου να συνταχθεί και να καταχωρηθεί στο Κτηματολογικό Γραφείο Κορίνθου το συμβόλαιο μεταβίβασης.

  Με την παρούσας σας αποστέλλουμε τα κάτωθι συνημμένα έγγραφα για τις δικές σας αποφάσεις και ενέργειες.

Συνημμένα:

1.Αντ/φο αίτησης υπ΄ αριθμ. 7817/2016 Ζαφειρόπουλου Ιωάννη και Μαρίας

2.Αντ/φο άρθρου 56 ν.1416/1984

3.Αντ/φο άρθρου 26 παρ. 10 ν.1828/1989

4.Αντ/φο της 25/460/2015 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων

 

  Κατόπιν των ανωτέρω ο Πρόεδρος προτείνει να εισηγηθεί η Οικονομική Επιτροπή στο Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων τον διακανονισμό σε δέκα έξι (16) ισόποσες εξαμηνιαίες δόσεις της πληρωμής οφειλής ύψους 15.626,40€ των κ.κ. Ζαφειρόπουλου Ιωάννη του Βασιλείου και Ζαφειροπούλου Μαρίας του Βασιλείου προς το Δήμο Κορινθίων, η οποία προκύπτει από την προσκύρωση 130,22τ.μ. στην ιδιοκτησία τους και ορίσθηκε εξωδίκως η τιμή των 120€/τ.μ. με την αριθμ. 25/460/2015 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων.  Οι ανωτέρω είναι ιδιοκτήτες με ποσοστό 50% έκαστος γεωτεμαχίου με αρ. κτ. 0603020, που βρίσκεται στο σχέδιο πόλης της Κορίνθου περιοχή «Μπαθαρίστρα-Δέλτα» στο ΟΤ 773.

 

      Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, την εισήγηση της υπηρεσίας, την αριθμ. 7817/26-02-2016 αίτηση των κ.κ. Ι. Ζαφειρόπουλου και Μ. Ζαφειροπούλου, τις διατάξεις των άρθρων 56 του Ν. 1416/1984 και 26 παρ. 10 του Ν. 1828/1989, καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 παρ. 5 του Ν. 4071/2012

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

  Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων τον διακανονισμό σε δέκα έξι (16) ισόποσες εξαμηνιαίες δόσεις της πληρωμής οφειλής ύψους 15.626,40€ των κ.κ. Ζαφειρόπουλου Ιωάννη του Βασιλείου και Ζαφειροπούλου Μαρίας του Βασιλείου προς το Δήμο Κορινθίων, η οποία προκύπτει από την προσκύρωση 130,22τ.μ. στην ιδιοκτησία τους και ορίσθηκε εξωδίκως η τιμή των 120€/τ.μ. με την αριθμ. 25/460/2015 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων.  Οι ανωτέρω είναι ιδιοκτήτες με ποσοστό 50% έκαστος γεωτεμαχίου με αρ. κτ. 0603020, που βρίσκεται στο σχέδιο πόλης της Κορίνθου περιοχή «Μπαθαρίστρα-Δέλτα» στο ΟΤ 773.  Μετά την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, θα πρέπει να βεβαιωθεί το ποσό της οφειλής και να ρυθμιστούν οι δόσεις στις Οικονομικές Υπηρεσίες του Δήμου.  Κατόπιν της εξόφλησης όλου του οφειλόμενου ποσού θα πρέπει να συνταχθεί και να καταχωρηθεί στο Κτηματολογικό Γραφείο Κορίνθου το σχετικό συμβόλαιο μεταβίβασης, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης.

 

Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

                          Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 11/96/2016.-

 

                             Ο   Πρόεδρος                                               Τα Μέλη

             ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ                          Σταυρέλης Νικόλαος

                                                                                     Βλάσσης Δημήτριος

                                                                                     Παρτσινέβελος Κωνσταντίνος

                                                                            (αναπληρώνει το τακτικό μέλος κ. Ζώγκο Ανδρέα)

                                                                                     Πανταζής Βασίλειος

Leave a Comment