Απόφαση αριθμ. 12/121/2016

Αριθμός Πρακτικού 12

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 12-04-2016

 

            Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Παππά Αντώνιο, 7)Κορδώση Χρήστο, 8)Γκουργιώτη Αλέξανδρο και 9)Πανταζή Βασίλειο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 12η Απριλίου 2016, ημέρα της  εβδoμάδας Τρίτη κι ώρα 13:00 σε τακτική συvεδρίαση κι ύστερα από τηv αριθμ. 13564/08-04-2016 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της  για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

  Στη συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα πέντε (5) μέλη κι έλειπαν τέσσερα (4) κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Σταυρέλης Νικ., 3)Βλάσσης Δημ., 4)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Ζώγκο Ανδρ.), 5)Φαρμάκης Γεωργ..

Α π ό ν τ ε ς

1)Γκουργιώτης Αλεξ., 2)Κορδώσης Χρ., 3)Παππάς Αντ., 4)Πανταζής Βασ..

 

       Ο  Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 121η: Ο Πρόεδρος συνεχίζοντας την εισήγησή του για το 16ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων, συμβολαιογράφων, δικαστικών επιμελητών» υπενθυμίζει στην Οικονομική Επιτροπή την αριθμ. 27/536/2014 απόφασή της, με την οποία ορίστηκε πληρεξούσια δικηγόρος του Δήμου η κ. Παπαβενετίου Αγγελική, για το χειρισμό υπόθεσης μετά από αίτημα του Προέδρου της Τοπικής Κοινότητας Αγίου Ιωάννη, όπου κάτοικοι της περιοχής έχουν κλείσει τρεις αγροτικούς δρόμους με αποτέλεσμα να δημιουργούν προβλήματα σε άλλους κατοίκους που δεν μπορούν να καλλιεργήσουν τα κτήματα τους.

   Στη συνέχεια θέτει υπόψη της Επιτροπής το από 04-04-2016 έγγραφο της πληρεξούσιας Δικηγόρου του Δήμου,  με το οποίο ενημερώνει για την προσδιορισθείσα  ενώπιον του Ειρηνοδικείου Κορίνθου από 18-12-2015 και με αριθμ. καταθ. 304/2015 αγωγή του Δήμου Κορινθίων κατά Γεωργίου Στέφη κ.λ.π με ημερομηνία δικασίμου 29-09-2016 και ζητά τον διορισμό Δικαστικού Επιμελητή Κορίνθου,  ο οποίος θα προβεί εμπρόθεσμα, στην απαιτούμενη επίδοση αντιγράφου  της εν λόγω αγωγής στους εναγομένους.

    Προκειμένου να υποστηρίξουμε τα συμφέροντα του Δήμου θα πρέπει να ορίσουμε πληρεξούσιο δικαστικό επιμελητή, ο οποίος θα παραλάβει και θα επιδώσει εμπρόθεσμα στους εναγομένους αντίγραφο  της εν λόγω αγωγής  του Δήμου  και για το λόγο αυτό ο Πρόεδρος προτείνει τη δικαστική επιμελήτρια Κορίνθου  κ. Γιαννοπούλου Κωνσταντίνα.

 

   Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, τις διατάξεις του Ν. 3852/2010  και  κάθε άλλη ισχύουσα, σχετική διάταξη

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

   Ορίζει πληρεξούσια δικαστική επιμελήτρια του Δήμου Κορινθίων στην ανωτέρω υπόθεση, τη δικαστική επιμελήτρια Κορίνθου κ. Γιαννοπούλου Κωνσταντίνα, στην οποία δίνει εντολή να επιδώσει εμπρόθεσμα, δύο (2) επικυρωμένα αντίγραφα της αγωγής του Δήμου Κορινθίων ενώπιον του Ειρηνοδικείου Κορίνθου στους εναγομένους κ.κ. Γεώργιο Στέφη του Δημητρίου και Δημήτριο Στέφη του Γεωργίου.

  Η ανωτέρω δικαστική επιμελήτρια θα πρέπει να συνεργαστεί με την πληρεξούσια δικηγόρο του Δήμου κ. Παπαβενετίου Αγγελική, τηλ. 27410 22971, 6974 145258, και τον Πρόεδρο της Τοπικής Κοινότητας Αγίου Ιωάννη κ. Στέφη Αναστάσιο, τηλ. 6932 601736.

     Η αμοιβή της ανωτέρω δικαστικής επιμελήτριας θα οριστεί βάσει της ΚΥΑ 76297/30-10-2015 Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Οικονομικών περί καθορισμού αμοιβών δικαστικών επιμελητών (ΦΕΚ 2346β΄/30-10-2015) και της όμοιας 21798/11-03-2016 (ΦΕΚ 709β΄/16-03-2016) και κάθε άλλης σχετικής ισχύουσας διάταξης.

Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

                                Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 12/121/2016.-

 

                             Ο   Πρόεδρος                                               Τα Μέλη

             ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ                          Σταυρέλης Νικόλαος

                                                                                     Βλάσσης Δημήτριος

                                                                                     Καμπούρης Χαράλαμπος

                                                                            (αναπληρώνει το τακτικό μέλος κ. Ζώγκο Ανδρέα)

                                                                                         Φαρμάκης Γεώργιος

Leave a Comment