Απόφαση αριθμ. 12/120/2016

Αριθμός Πρακτικού 12

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 12-04-2016

 

            Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Παππά Αντώνιο, 7)Κορδώση Χρήστο, 8)Γκουργιώτη Αλέξανδρο και 9)Πανταζή Βασίλειο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 12η Απριλίου 2016, ημέρα της  εβδoμάδας Τρίτη κι ώρα 13:00 σε τακτική συvεδρίαση κι ύστερα από τηv αριθμ. 13564/08-04-2016 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της  για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

  Στη συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα πέντε (5) μέλη κι έλειπαν τέσσερα (4) κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

 

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Σταυρέλης Νικ., 3)Βλάσσης Δημ., 4)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Ζώγκο Ανδρ.), 5)Φαρμάκης Γεωργ..

 

Α π ό ν τ ε ς

1)Γκουργιώτης Αλεξ., 2)Κορδώσης Χρ., 3)Παππάς Αντ., 4)Πανταζής Βασ..

 

       Ο  Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 120η: Ο Πρόεδρος συνεχίζοντας την εισήγησή του  για το 16ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων, συμβολαιογράφων, δικαστικών επιμελητών» υπενθυμίζει στην Οικονομική Επιτροπή την αριθμ. 15/323/2014  απόφασή της, με την οποία ορίστηκε πληρεξούσια δικηγόρος του Δήμου η κ. Μήτσουλα Παναγούλα για το χειρισμό υπόθεσης που αφορούσε αίτηση καθορισμού προσωρινής τιμής μονάδος αποζημίωσης και αναγνώρισης δικαιούχων, της Άννας Ασημακοπούλου του Ασημάκη  και λοιπών,  κατοίκων  Κορίνθου και Αθηνών, κατά του Δήμου Κορινθίων. 

  Στη συνέχεια θέτει υπόψη της Επιτροπής την υπ’ αριθμ. πρωτ. 13422/08-04-2016  αίτηση της πληρεξούσιας Δικηγόρου του Δήμου, με συνημμένη την από 05-04-2016 αίτηση καθορισμού Οριστικής Τιμής Μονάδος και τον υπ’ αριθμ. 31/2016 ορισμό Δικασίμου, ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Ναυπλίου, με την οποία ζητά τον ορισμό Δικαστικών Επιμελητών  Κορίνθου και Αθηνών που  θα προβούν στην απαιτούμενη επίδοση αντιγράφου της εν λόγω αίτησης, στους εναγόμενους, μέχρι τις 27-4-2016.

    Προκειμένου να υποστηρίξουμε τα συμφέροντα του Δήμου θα πρέπει να ορίσουμε πληρεξούσιους δικαστικούς επιμελητές, οι οποίοι θα παραλάβουν και θα επιδώσουν εμπρόθεσμα στους εναγόμενους, αντίγραφο  της ανωτέρω αίτησης  του Δήμου περί  καθορισμού οριστικής τιμής μονάδος αποζημίωσης και για το λόγο αυτό ο Πρόεδρος προτείνει τον δικαστικό επιμελητή Αθηνών κ. Διαμαντή Ανδρέα, για να προβεί σε πέντε (5) επιδόσεις Αθηνών και τους Δικαστικούς Επιμελητές Κορίνθου κ.κ. Κυδωνάκη Στυλιανό, εταίρο της εταιρείας δικαστικών επιμελητών Στυλιανός Κυδωνάκης -Αλεξάνδρα Ψυρρή, για να προβεί σε τρεις (3) επιδόσεις Κορίνθου, και Γιαννοπούλου Κωνσταντίνα, για να προβεί σε δύο (2) επιδόσεις Κορίνθου.

 

   Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου και τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 και κάθε άλλη ισχύουσα, σχετική διάταξη

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

 

    Ορίζει πληρεξούσιους δικαστικούς επιμελητές του Δήμου Κορινθίων στην ανωτέρω υπόθεση:

 

1.      Τον δικαστικό επιμελητή Αθηνών κ. Διαμαντή Ανδρέα, στον οποίο δίνει εντολή να επιδώσει εμπρόθεσμα, έως τις 27-04-2016, δικόγραφο αίτησης καθορισμού οριστικής τιμής μονάδος αποζημίωσης σε πέντε (5) εναγόμενους στην Αθήνα και συγκεκριμένα στους: -Χαρίκλεια Δημογέροντα, -Ελένη Δημογέροντα, -Άννα Δημογέροντα, -Ιωάννα Ρούσσου, -Ελληνικό Δημόσιο.

2.      Τον δικαστικό επιμελητή Κορίνθου κ. Κυδωνάκη Στυλιανό, εταίρο της εταιρείας δικαστικών επιμελητών Στυλιανός Κυδωνάκης – Αλεξάνδρα Ψυρρή, στον οποίο δίνει εντολή να επιδώσει εμπρόθεσμα, έως τις 27-04-2016, δικόγραφο αίτησης καθορισμού οριστικής τιμής μονάδος αποζημίωσης σε τρεις (3) εναγόμενους στην Κόρινθο και συγκεκριμένα στους: -Άννα Ασημακοπούλου, -Αλεξάνδρα Λιόρδη, -Λαζάρου Μηνά.

3.      Τη δικαστική επιμελήτρια Κορίνθου κ. Γιαννοπούλου Κωνσταντίνα, στην οποία δίνει εντολή να επιδώσει εμπρόθεσμα, έως τις 27-04-2016, δικόγραφο αίτησης καθορισμού οριστικής τιμής μονάδος αποζημίωσης σε δύο (2) εναγόμενους στην Κόρινθο και συγκεκριμένα στους: -Αναστασία Δαμαλά, -Ευγενία Στέφη.

 

  Οι ανωτέρω δικαστική επιμελητές θα πρέπει να συνεργαστούν με την πληρεξούσια δικηγόρο του Δήμου κ. Μήτσουλα Παναγούλα, τηλ. 27410 22820, 6977 991645, προκειμένου να παραλάβουν τα προς επίδοση δικόγραφα και για τις όποιες άλλες απαραίτητες ενέργειες.

 

     Η αμοιβή των ανωτέρω δικαστικών επιμελητών θα οριστεί βάσει της ΚΥΑ 76297/30-10-2015 Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Οικονομικών περί καθορισμού αμοιβών δικαστικών επιμελητών (ΦΕΚ 2346β΄/30-10-2015) και της όμοιας 21798/11-03-2016 (ΦΕΚ 709β΄/16-03-2016) και κάθε άλλης σχετικής ισχύουσας διάταξης.

 Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

                                Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 12/120/2016.-

 

                             Ο   Πρόεδρος                                               Τα Μέλη

             ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ                          Σταυρέλης Νικόλαος

                                                                                     Βλάσσης Δημήτριος

                                                                                     Καμπούρης Χαράλαμπος

                                                                            (αναπληρώνει το τακτικό μέλος κ. Ζώγκο Ανδρέα)

                                                                                         Φαρμάκης Γεώργιος