Απόφαση αριθμ. 7/61/2016

Αριθμός Πρακτικού 7

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 01-03-2016

 

            Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Παππά Αντώνιο, 7)Κορδώση Χρήστο, 8)Γκουργιώτη Αλέξανδρο και 9)Πανταζή Βασίλειο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 1η Μαρτίου 2016, ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη κι ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση κι ύστερα από τηv αριθμ. 7859/26-02-2016 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

  Στη συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα έξι (6) μέλη κι έλειπαν τρία (3) κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρoς, 2)Σταυρέλης Νικ., 3)Βλάσσης Δημ., 4)Φαρμάκης Γεωργ., 5)Παρτσινέβελος Κων. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Ζώγκο Ανδ.), 6)Μπάκουλης Δημ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Παππά Αντ.).

Α π ό ν τ ε ς

1)Γκουργιώτης Αλεξ., 2)Πανταζής Βασ., 3)Κορδώσης Χρ..

 

    Ο  Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 61η: Ο Πρόεδρος συνεχίζοντας την εισήγησή του για  το 5ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων, συμβολαιογράφων, δικαστικών επιμελητών» θέτει υπ’ όψιν της Οικονομικής Επιτροπής το υπ’ αριθμ. Πρωτ. 3893/01-02-2016 έγγραφο του Τμήματος Εσόδων της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Κορινθίων, που έχει ως εξής:

 

ΘΕΜΑ: “Δημοτικό Ακίνητο στην Τοπική Κοινότητα Κάτω Άσσου”

  Την 14η Νοεμβρίου 2013 μετά από δημοπρασία συνάφθηκε ιδιωτικό συμφωνητικό με συμβαλλόμενους τον Δήμο Κορινθίων και την κα Δουδούμη Παρασκευή τ. Κων/νου για την εκμίσθωση Δημοτικού Αναψυκτηρίου στην Τ.Κ. Κάτω Άσσου. Η διάρκεια της σύμβασης ορίστηκε σε 9 έτη από 14/11/2013 και λήγουσα την 13/11/2022.

   Η ανωτέρω μισθώτρια οφείλει την 01.02.2016 μισθώματα συνολικού ποσού 22.081,97 €. Εϊχε υπαχθεί στην ρύθμιση των οφειλών της του Ν. 4321/2015 αλλά δεν την τήρησε με αποτέλεσμα να την απολέσει.

    Σας παρακαλούμε να ορίσετε δικηγόρο, ώστε να προβεί σε όλες τις νόμιμες ενέργειες, που χρειάζονται, προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία της άμεσης παράδοσης του μισθίου στον Δήμο.

 

 

    Ο Πρόεδρος λέει στην επιτροπή ότι, προκειμένου να υποστηρίξουμε τα συμφέροντα του Δήμου θα πρέπει να ορίσουμε πληρεξούσιο δικηγόρο, ο οποίος θα προβεί σε όλες τις απαιτούμενες,  νόμιμες ενέργειες,  προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία της άμεσης παράδοσης του μισθίου στο Δήμο  και για το λόγο αυτό προτείνει τον δικηγόρο στο Πρωτοδικείο Κορίνθου κ. Κοσμά Αναστάσιο.

 

  Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπ’ όψιν  την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, το υπ’ αριθμ. Πρωτ. 3893/01-02-2016 έγγραφο του Τμήματος Εσόδων της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου και τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 και κάθε άλλη σχετική ισχύουσα διάταξη

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

    Ορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο του Δήμου Κορινθίων τον δικηγόρο στο Πρωτοδικείο Κορίνθου κ. Κοσμά Αναστάσιο,  στον οποίο δίνει εντολή να προβεί σε όλες τις απαιτούμενες,  νόμιμες ενέργειες,  προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία της άμεσης παράδοσης του μισθίου στο Δήμο και γενικά να προβεί σε όλες τις νόμιμες δικαστικές ή εξώδικες ενέργειες μέχρι πέρατος της εν λόγω υποθέσεως.

    Η αμοιβή του ανωτέρω δικηγόρου θα βασισθεί στα προβλεπόμενα από τον Νέο Κώδικα Δικηγόρων (Ν. 4194/2013 – ΦΕΚ Α΄208/2013, όπως ισχύει με τον Ν. 4205/2013 – ΦΕΚ Α΄ 242/2013), καθώς και από τα Παραρτήματα που τον συνοδεύουν, καθώς  και κάθε άλλη σχετική ισχύουσα διάταξη.

 

   Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

                        Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 7/61/2016.-

 

                             Ο   Πρόεδρoς                                               Τα Μέλη

  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ                       Φαρμάκης Γεώργιος

                                                                                    Βλάσσης Δημήτριος

                                                                                    Σταυρέλης Νικόλαος

                                                                                    Παρτσινέβελος Κωνσταντίνος

                                                                             (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Ζώγκο Ανδρέα)

                                                                                    Μπάκουλης Δημήτριος

                                                                                    (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Παππά Αντώνιο)

Leave a Comment