Απόφαση αριθμ. 10/86/2016

Αριθμός Πρακτικού 10

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 22-03-2016

 

            Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Παππά Αντώνιο, 7)Κορδώση Χρήστο, 8)Γκουργιώτη Αλέξανδρο και 9)Πανταζή Βασίλειο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 22α Μαρτίου 2016, ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη κι ώρα 09:00 π.μ. σε τακτική συvεδρίαση κι ύστερα από τηv αριθμ. 10594/18-03-2016 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

   Στη συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα έξι (6) μέλη κι έλειπαν τρία (3) κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Σταυρέλης Νικ., 3)Βλάσσης Δημ., 4)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Ζώγκο Ανδρ.), 5)Φαρμάκης Γεώργ., 6)Πανταζής Βασ..

Α π ό ν τ ε ς

1)Γκουργιώτης Αλεξ., 2)Κορδώσης Χρ., 3)Παππάς Αντ..

 

      Ο  Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 86η: Ο Πρόεδρος συνεχίζοντας την εισήγησή του για το το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων, συμβολαιογράφων, δικαστικών επιμελητών»  θέτει υπ’ όψιν των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την υπ’ αριθμ. πρωτ. 9604/10-03-2016 εισήγηση του Τμήματος Πολεοδομίας, της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου, η οποία έχει ως εξής:

 

ΘΕΜΑ: “Αίτηση της κας Καράγιωργα Αθανασίας συζ. Δημητρίου το γένος Αθανασίου & Ανδριανής Σπαρτινού, περί  εξώδικου συμβιβασμού ως προς τον καθορισμό της τιμής μονάδος αποζημίωσης λόγω ελλείμματος γης, για την ιδιοκτησία με κωδικό κτηματογράφησης 0506042 που περιλαμβάνεται στα Ο.Τ.707 & Ο.Τ. 709 του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως “Μπαθαρίστρα – Δέλτα ” Δήμου Κορινθίων”

 

    Η κα Αθανασία Καράγιωργα συζ. Δημητρίου το γένος Αθανασίου & Ανδριανής Σπαρτινού, με την με αριθμ. πρωτ. 5450/11-02-2016 αίτησή της,  ζητά εξώδικο συμβιβασμό ως προς τον καθορισμό τιμής μονάδος της αποζημίωσης λόγω ελλείμματος γης, για την ιδιοκτησία της με κωδικό κτηματογράφησης 0506042 που περιλαμβάνεται στα Ο.Τ.707 & Ο.Τ.709 του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως “Μπαθαρίστρα – Δέλτα” Δήμου Κορινθίων, σύμφωνα με τον πίνακα πράξης εφαρμογής της με αριθμ. Πρωτ. 1949/14-11-2011 απόφασης Περιφερειάρχη Πελοποννήσου με την οποία κυρώθηκε η υπ’ αριθμ. 05/2011 διορθωτική πράξη εφαρμογής της με αριθμ. Πρωτ. 3920/15-5-2009 απόφασης Νομάρχη Κορινθίας.

    Συγκεκριμένα αιτείται τον καθορισμό τιμής μονάδος του δικαιώματος αποζημίωσής της  από τον Δήμο Κορινθίων, λόγω ελλείμματος γης συνολικής επιφάνειας 134,40 τ.μ., όπως φαίνεται στην στήλη 44 του πίνακα της κυρωμένης διορθωτικής πράξης εφαρμογής  και όπως προκύπτει και από το άθροισμα των στηλών 50 & 51 του  ιδίου  πίνακα ( ήτοι 7,53 + 126,87 =134,40 τ.μ.), προτείνοντας ως τιμή μονάδος την τιμή των εκατόν είκοσι ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο (120 €/τ.μ.), αποδεχόμενη την υπ ‘αριθμ. 24/512/13-11-2013 απόφαση του  Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων. Δηλαδή  η αποζημίωσή  της  να ανέρχεται στο συνολικό ποσό των δεκαέξι χιλιάδων εκατόν είκοσι οκτώ  ευρώ (134,40 τ.μ. X 120 €/τ.μ.= 16.128 €).

  Παρακαλούμε όπως προηγηθεί γνωμοδότηση δικηγόρου του Δήμου επί του παραπάνω αιτήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 και εν συνεχεία όπως αποφασίσετε περί της αποδοχής ή μη του αιτουμένου εξωδίκου συμβιβασμού για την εν λόγω αποζημίωση λόγω ελλείμματος γης,  σύμφωνα με το εδάφιο ιδ του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010.

            Συνημμένα:

        Η αριθμ. πρωτ. 5450/11-02-2016 αίτηση της κας Καράγιωργα Αθανασίας συζ. Δημητρίου

        Η με αριθμ. πρωτ. 1949/14-11-2011 απόφαση Περιφερειάρχη Πελοποννήσου κύρωσης διορθωτικής πράξης εφαρμογής περιοχής “Μπαθαρίστρα-Δέλτα”

        Αντίγραφο των πινάκων της κυρωμένης πράξης εφαρμογής για την ιδιοκτησία με κ.α. 0506042 στα  Ο.Τ.707 & Ο.Τ. 709

        Απόσπασμα του διαγράμματος της κυρωμένης πράξης εφαρμογής κλίμακας 1:1000

        Η υπ’ αριθμ. 24/512/13-11-2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων.

 

 Ο Πρόεδρος στη συνέχεια προτείνει να ορίσουν πληρεξούσιο δικηγόρο, ο οποίος θα γνωμοδοτήσει επί του αιτήματος της ανωτέρω, περί εξώδικου συμβιβασμού ως προς τον καθορισμό της τιμής μονάδος αποζημίωσης λόγω ελλείμματος γης, για την ιδιοκτησία με κωδικό κτηματογράφησης 0506042 που περιλαμβάνεται στα Ο.Τ.707 & Ο.Τ. 709 του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως “Μπαθαρίστρα – Δέλτα “Δήμου Κορινθίων” με προτεινόμενη από πλευράς της αιτούμενης,  τιμή μονάδος τα 120€ /τ.μ. και για  συνολική επιφάνεια γης 134,40 τ.μ. και για τον λόγο αυτόν προτείνει τη δικηγόρο στο Πρωτοδικείου Κορίνθου κ. Φιλιππίδη Παυλίνα-Ιωάννα.

 

  Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπ’ όψιν της την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου και της αρμόδιας υπηρεσίας, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 και κάθε άλλης ισχύουσας σχετικής διάταξης

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

 

(μειοψηφούντος του κ. Πανταζή Βασ., διότι διαφωνεί με τον τρόπο ορισμού των δικηγόρων και ζητά να γίνεται σε συνεργασία με το Δικηγορικό Σύλλογο, όπως η μειοψηφία έχει προτείνει)

 

   Ορίζει πληρεξούσια δικηγόρο του Δήμου, την δικηγόρο στο Πρωτοδικείο Κορίνθου κ.  Φιλιππίδη Παυλίνα-Ιωάννα, προκειμένου να γνωμοδοτήσει επί αιτήματος της  κας Καράγιωργα Αθανασίας συζ. Δημητρίου περί εξώδικου συμβιβασμού ως προς τον καθορισμό της τιμής μονάδος αποζημίωσης λόγω ελλείμματος γης, για την ιδιοκτησία με κωδικό κτηματογράφησης 0506042 που περιλαμβάνεται στα Ο.Τ.707 & Ο.Τ. 709 του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως “Μπαθαρίστρα – Δέλτα” Δήμου Κορινθίων με προτεινόμενη από πλευράς της αιτούμενης, τιμή μονάδος τα 120€ /τ.μ. και για  συνολική επιφάνεια γης 134,40 τ.μ., ήτοι  συνολικού ποσού δεκαέξι χιλιάδων εκατόν είκοσι οκτώ  ευρώ (134,40 τ.μ. X 120 €/τ.μ.= 16.128 €).

   Η αμοιβή της ανωτέρω δικηγόρου θα βασισθεί στα προβλεπόμενα από τον Νέο Κώδικα Δικηγόρων (Ν. 4194/2013 – ΦΕΚ Α΄208/2013, όπως ισχύει με τον Ν. 4205/2013 – ΦΕΚ Α΄ 242/2013), καθώς και από τα Παραρτήματα που τον συνοδεύουν.

   Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

                          Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 10/86/2016.-

 

                             Ο   Πρόεδρος                                               Τα Μέλη

             ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ                          Σταυρέλης Νικόλαος

                                                                                     Φαρμάκης Γεώργιος

                                                                                     Βλάσσης Δημήτριος

                                                                                     Καμπούρης Χαράλαμπος

                                                                            (αναπληρώνει το τακτικό μέλος κ. Ζώγκο Ανδρέα)

                                                                                         Πανταζής Βασίλειος

Leave a Comment