Απόφαση αριθμ. 11/100/2016

Αριθμός Πρακτικού 11

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 28-03-2016

 

            Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Παππά Αντώνιο, 7)Κορδώση Χρήστο, 8)Γκουργιώτη Αλέξανδρο και 9)Πανταζή Βασίλειο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 28η Μαρτίου 2016, ημέρα της εβδoμάδας Δευτέρα κι ώρα 09:00 π.μ. σε τακτική συvεδρίαση κι ύστερα από τηv αριθμ. 11448/24-03-2016 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

  Στη συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα πέντε (5) μέλη κι έλειπαν τέσσερα (4) κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Σταυρέλης Νικ., 3)Βλάσσης Δημ., 4)Παρτσινέβελος Κων. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Ζώγκο Ανδρ.), 5)Πανταζής Βασ..

Α π ό ν τ ε ς

1)Γκουργιώτης Αλεξ., 2)Κορδώσης Χρ., 3)Παππάς Αντ., 4)Φαρμάκης Γεώργ..

 

    Ο  Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 100η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων, συμβολαιογράφων, δικαστικών επιμελητών» θέτει υπόψη των μελών της Επιτροπής τη σχετική εισήγηση της Δ/νσης Κοινων. Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού- Τμ. Κοινωνικής Προστασίας, η οποία έχει ως εξής:

Θέμα: Περί ορισμού δικηγόρου

 

            Παρακαλούμε όπως ορίσετε δικηγόρο προκειμένου να γνωμοδοτήσει σχετικά με τα κάτωθι θέματα που αφορούν την αρμοδιότητα της υπηρεσίας μας περί ελέγχου των φιλανθρωπικών σωματείων βάση του Ν. 3852/2010 αρθρ. 94, παρ. 3Β περ. 11 και πιο συγκεκριμένα:

  1. Τη νομιμότητα λειτουργίας του «Συλλόγου Γονέων Κηδεμόνων και Φίλων των Παιδιών και Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες Νομού Κορινθίας» – «Ειδικώς Φιλανθρωπικώς» και τις νόμιμες ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβεί ο Δήμος μας, λαμβάνοντας υπόψη το τροποποιητικό καταστατικό του ως άνω συλλόγου, όπως αυτό εγκρίθηκε με την υπ΄ 246/13 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου και καταχωρήθηκε στο βιβλίο του Πρωτοδικείου Κορίνθου που τηρείται στις 31-5-2013 με αύξοντα αριθμό μητρώου 843.
  2. Την γνωμοδότηση περί του φιλανθρωπικού χαρακτήρα των Σωματείων που έχουν καταθέσει αίτηση ελέγχου τους στην υπηρεσία μας.

 

   Ο Πρόεδρος προτείνει τον ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου, προκειμένου να γνωμοδοτήσει επί των ως άνω αναφερομένων ζητημάτων και για τον λόγο αυτόν προτείνει την δικηγόρο στο Πρωτοδικείο Κορίνθου κ. Παπαφίλη Αρχοντούλα.

  Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου και της αρμόδιας υπηρεσίας, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 και κάθε άλλης ισχύουσας σχετικής διάταξης

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(μειοψηφούντος του κ. Πανταζή Βασ., διότι διαφωνεί με τον τρόπο ορισμού των δικηγόρων και ζητά να γίνεται σε συνεργασία με το Δικηγορικό Σύλλογο, όπως η μειοψηφία έχει προτείνει)

 

  Ορίζει πληρεξούσια δικηγόρο του Δήμου την δικηγόρο στο Πρωτοδικείο Κορίνθου κ. Παπαφίλη Αρχοντούλα, προκειμένου να γνωμοδοτήσει γραπτώς στο Δήμο Κορινθίων για τα κάτωθι:

-Περί της νομιμότητας λειτουργίας του «Συλλόγου Γονέων Κηδεμόνων και Φίλων των Παιδιών και Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες Νομού Κορινθίας» – «Ειδικώς Φιλανθρωπικώς» και τις νόμιμες ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβεί ο Δήμος μας, λαμβάνοντας υπόψη το τροποποιητικό καταστατικό του ως άνω συλλόγου, όπως αυτό εγκρίθηκε με την υπ΄ αριθμ. 246/13 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου και καταχωρήθηκε στο βιβλίο του Πρωτοδικείου Κορίνθου που τηρείται στις 31-5-2013 με αύξοντα αριθμό μητρώου 843.

-Περί του φιλανθρωπικού χαρακτήρα των Σωματείων που έχουν καταθέσει αίτηση ελέγχου τους στην Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού – Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου Κορινθίων.

   Η αμοιβή της ανωτέρω δικηγόρου  θα βασισθεί στα προβλεπόμενα από τον Νέο Κώδικα Δικηγόρων (Ν. 4194/2013 – ΦΕΚ Α΄208/2013, όπως ισχύει με τον Ν. 4205/2013 – ΦΕΚ Α΄ 242/2013), καθώς και από τα Παραρτήματα που τον συνοδεύουν.

   Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

                          Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 11/100/2016.-

 

                             Ο   Πρόεδρος                                               Τα Μέλη

             ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ                          Σταυρέλης Νικόλαος

                                                                                     Βλάσσης Δημήτριος

                                                                                     Παρτσινέβελος Κωνσταντίνος

                                                                            (αναπληρώνει το τακτικό μέλος κ. Ζώγκο Ανδρέα)

                                                                                     Πανταζής Βασίλειος

Leave a Comment