Απόφαση αριθμ. 3/12/2016

Αριθμός Πρακτικού 3

Της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κορινθίων

Της 28-03-2016

 

            Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κορινθίων, που αποτελείται από τους: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχο Κορινθίων, ως Πρόεδρο, 2)Μιχάλη Χατζή, 3)Κωνσταντίνο Ζήμο, 4)Σταύρο Κεφάλα, 5)Παναγιώτη Λαμπρινό, 6)Γεώργιο Μουρούτσο, 7)Μαρία Δημητριάδη – Κακούρου, 8)Κωνσταντίνο Δημητρόπουλο και 9)Μαρία Καραμαλίκη, Δημ. Συμβούλους, ως μέλη, συνεδρίασε σήμερα την 28η Μαρτίου, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα  και ώρα 13:00 σε τακτική συνεδρίαση κι ύστερα από την πρόσκληση του Προέδρου της αριθμ. 11447/24-03-2016, που κοινοποιήθηκε νόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε ένα από τα μέλη της,  για να συζητήσει και να πάρει αποφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

Στη συνεδρίαση αυτή επί συνόλου εννέα (9) μελών ήσαν παρόντα έξι (6) μέλη κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Αλεξ. Πνευματικός, Πρόεδρος, 2)Μιχ. Χατζής, 3)Στ. Κεφάλας, 4)Κων. Ζήμος, 5)Παν. Λαμπρινός, 6)Γεωργ. Μουρούτσος

Α π ό ν τ ε ς

1)Μαρ. Καραμαλίκη, 2) Κων. Δημητρόπουλος, 3) Μαρ. Δημητριάδη-Κακούρου.

 

    Ο  Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

 

Απόφαση 12η : Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Επί εισηγήσεως περί γνωμοδότησης για σύνταξη  Μεμονωμένης Πράξης Εφαρμογής σε τμήμα του Ο.Τ. 399 του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως περιοχής «Κεραμιδάκι» Δημοτικής Κοινότητας Κορίνθου του Δήμου Κορινθίων», θέτει υπ’ όψιν της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την υπ’ αριθμ.πρωτ. 4720/5-2-2016 εισήγηση της υπηρεσίας Πολεοδομικών Εφαρμογών και Μελετών, της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου,  που έχει ως εξής:

 

ΘΕΜΑ: “Γνωμοδότηση περί σύνταξης Μεμονωμένης Πράξης Εφαρμογής σε τμήμα του Ο.Τ 399 του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως περιοχής ”Κεραμιδάκι” Δημοτικής Κοινότητας Κορίνθου του Δήμου Κορινθίων”

Σχετ.: 1. Η με αριθμ. πρωτ. 38398/31-8-2015 προηγούμενη εισήγηση της Υπηρεσίας μας

          2. Το με αριθμ. πρωτ. 38398/26-01-2016 έγγραφό σας        

 

Σε απάντηση του με αριθμ. πρωτ. 38398/26-01-2016 εγγράφου σας, σας αποστέλλουμε εκ νέου εισήγηση της Υπηρεσίας μας για το ως άνω θέμα, η οποία έχει ως εξής.

Η κα Γιαννούλα Καμπανέλλου σύζ. Ευαγγέλου με τις αριθμ. πρωτ. 22481/27-5-2015, 29521/6-7-2015, 30380/10-7-2015 και 34640/5-8-2015 αιτήσεις και ο κ. Ιωάννης Εμμανουηλίδης του Χρήστου ως αντίκλητος της κας Ελένης Γέγιου του Δημητρίου με τις αριθμ. πρωτ. 30380/10-7-2015 και 27965/24-6-2015 αιτήσεις, ζητούν τη σύνταξη Μεμονωμένης Πράξης Εφαρμογής με δική της δαπάνη και επιμέλεια, σε τμήμα του Ο.Τ 399 του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου περιοχής ”Κεραμιδάκι” Δημοτικής Κοινότητας Κορίνθου του Δήμου Κορινθίων, ως φαίνεται στο από Ιούλιο 2015 επισυναπτόμενο τοπογραφικό διάγραμμα του ιδιώτη μηχανικού κ. Χρήστου Καπετανάκη κλίμακας 1:500.

Συγκεκριμένα, η ζητούμενη Μεμονωμένη Πράξη Εφαρμογής θα αφορά τις ιδιοκτησίες με κωδικό αριθμό κτηματογράφησης 032301, 032302, 032324, 032325 και 032326, ως αναφέρονται στον κτηματολογικό πίνακα του ως άνω τοπογραφικού διαγράμματος.

 

Η πολεοδομική μελέτη της περιοχής ”Κεραμιδάκι” έχει εγκριθεί με το από 17-8-1989 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 602/Δ/2-10-1989) και αναθεωρηθεί με την υπ΄ αριθμ. 12378/10-12-1993 απόφαση Νομάρχη Κορινθίας (ΦΕΚ 1501/24-12-1993).

Με το από 22-10-2014 Προεδρικό Διάταγμα (ΦΕΚ 350/ΑΑΠ/4-11-2014) εγκρίθηκε η τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ 399.

 

Η σύνταξη της ενιαίας πράξης εφαρμογής της πολεοδομικής μελέτης είχε ανατεθεί σε συμπράττοντα μελετητικά γραφεία από το Δήμο με το από 18-9-2001 συμφωνητικό και στη συνέχεια έγινε λύση της σύμβασης με την υπ΄ αριθμ. 23/496/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Μέχρι σήμερα δεν έχει ανατεθεί από τον ΟΤΑ η σύνταξη της ενιαίας πράξης εφαρμογής της περιοχής, οπότε σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 12 του Ν.1337/1983 και τις εγκυκλίους 73835/14285/20-11-1987, 86068/12314/21-12-1990 και 73166/2596/34/9-7-1992 του πρώην ΥΠΕΧΩΔΕ, είναι δυνατή η σύνταξη μεμονωμένης πράξης εφαρμογής, όταν μάλιστα κρίνεται απαραίτητη για την απόκτηση κοινοχρήστου χώρου, όπως είναι ο συγκεκριμένος κοινόχρηστος χώρος που προβλέπεται στην πλευρά του Ο.Τ 399 έμπροσθεν του παραλιακού μετώπου σύμφωνα με το από 22-10-2014 Προεδρικό Διάταγμα (ΦΕΚ 350/ΑΑΠ/4-11-2014).

Επομένως, η θέση της Υπηρεσίας μας είναι, ότι με βάση την προαναφερόμενη νομοθεσία, οι αιτούντες μπορούν να προχωρήσουν σε σύνταξη Μεμονωμένης Πράξης Εφαρμογής με δική τους επιμέλεια και δαπάνη και η Υπηρεσία μας δεν έχει αντίρρηση επ΄ αυτού.

 

Σας ενημερώνουμε ότι η εντολή για τη σύνταξη ή μη Μεμονωμένης Πράξης Εφαρμογής εγκεκριμένης πολεοδομικής μελέτης, δίδεται με την έκδοση σχετικής απόφασης του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου στον οποίο ανήκει η αρμοδιότητα, σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010) και ειδικότερα τις διατάξεις των άρθρων 283 παρ. 3 του άρθρου 186 παρ. ΙΙ ΣΤ εδάφιο 42 όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 44 παρ. 10ε του Ν. 3979/2011 (ΦΕΚ 138/Α/16-6-2011).

 

Παρακαλούμε, όπως γνωμοδοτήσετε σύμφωνα με το άρθρο 73 του Ν. 3852/2010 και εισηγηθείτε προς το Δημοτικό Συμβούλιο περί της σύνταξης Μεμονωμένης Πράξης Εφαρμογής σε τμήμα του Ο.Τ 399 για τις ιδιοκτησίες με κωδικούς αριθμούς κτηματογράφησης  032301, 032302, 032324, 032325 και 032326, με επίσπευση και σχετική δαπάνη από τους ως άνω αιτούντες – ενδιαφερόμενους, χωρίς επιβάρυνση του Δήμου. 

Περαιτέρω, η σχετική γνωμοδοτική απόφαση της Δημοτικής Αρχής, θα σταλεί στο αρμόδιο Τμήμα Χωρικού Σχεδιασμού της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Πελοποννήσου για τις δικές του ενέργειες λόγω αρμοδιότητος.

 

            Συνημμένα:

            -Οι με αριθμ. πρωτ. 22481/27-5-2015, 29521/6-7-2015, 30380/10-7-2015 και 34640/5-8-  2015 αιτήσεις της κας Γιαννούλας Καμπανέλλου σύζ. Ευαγγέλου

            -Οι με αριθμ. πρωτ. 30380/10-7-2015 και 27965/24-6-2015 αιτήσεις του κ. Ιωάννη           Εμμανουηλίδη του Χρήστου ως αντίκλητος της κας Ελένης Γέγιου του Δημητρίου

            -Το από Ιούλιο 2015 τοπογραφικό διάγραμμα του ιδιώτη μηχανικού Χρ. Καπετανάκη      κλίμακας 1:500

            -Το από  22-10-2014 Προεδρικό Διάταγμα (ΦΕΚ 350/ΑΑΠ/4-11-2014) με συνημμένο      διάγραμμα

 

    Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπ’ όψιν την σχετική εισήγηση, τις διατάξεις των άρθρων 73 και 83 του Ν. 3852/2010, καθώς και όλες τις σχετικές ως άνω αναφερόμενες διατάξεις

            ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

       Γνωμοδοτεί θετικά για τη σύνταξη Μεμονωμένης Πράξης Εφαρμογής σε τμήμα του  Ο.Τ. 399  του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως περιοχής «Κεραμιδάκι» Δημοτικής Κοινότητας Κορίνθου του Δήμου Κορινθίων, για τις ιδιοκτησίες με κωδικούς αριθμούς κτηματογράφησης  032301, 032302, 032324, 032325 και 032326, με επίσπευση και σχετική δαπάνη από τους ως άνω αιτούντες – ενδιαφερόμενους κ.κ. Γιαννούλα Καμπανέλλου συζ. Ευαγγέλου και Ιωάννη Εμμανουηλίδη του Χρήστου ως αντικλήτου της Ελένης Γέγιου του Δημητρίου, χωρίς επιβάρυνση του Δήμου και εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο περί της σύνταξής της.  Περαιτέρω, η σχετική γνωμοδοτική απόφαση της Δημοτικής Αρχής θα πρέπει να σταλεί στο αρμόδιο Τμήμα Χωρικού Σχεδιασμού της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Πελοποννήσου για τις δικές του ενέργειες λόγω αρμοδιότητας.

 

       Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος  ορίζει.

       Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  3/12/2016 .

 

              Ο Πρόεδρος                                                            Τα Μέλη

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ                         Χατζής Μιχαήλ

                                                                                    Κεφάλας Σταύρος

                                                                                    Ζήμος Κωνσταντίνος

                                                                                   Λαμπρινός Παναγιώτης          

                                                                                      Μουρούτσος Γεώργιος

Leave a Comment