Απόφαση αριθμ. 2/8/2016

Αριθμός Πρακτικού 2

Της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κορινθίων

Της 28-03-2016

 

            Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κορινθίων, που αποτελείται από τους: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχο Κορινθίων, ως Πρόεδρο, 2)Μιχάλη Χατζή, 3)Κωνσταντίνο Ζήμο, 4)Σταύρο Κεφάλα, 5)Παναγιώτη Λαμπρινό, 6)Γεώργιο Μουρούτσο, 7)Μαρία Δημητριάδη – Κακούρου, 8)Κωνσταντίνο Δημητρόπουλο και 9)Μαρία Καραμαλίκη, Δημ. Συμβούλους, ως μέλη, συνεδρίασε σήμερα την 28η Μαρτίου, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα  και ώρα 13:00 σε τακτική συνεδρίαση κι ύστερα από την πρόσκληση του Προέδρου της αριθμ. 11447/24-03-2016, που κοινοποιήθηκε νόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε ένα από τα μέλη της,  για να συζητήσει και να πάρει αποφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

Στη συνεδρίαση αυτή επί συνόλου εννέα (9) μελών ήσαν παρόντα έξι (6) μέλη κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Αλεξ. Πνευματικός, Πρόεδρος, 2)Μιχ. Χατζής, 3)Στ. Κεφάλας, 4)Κων. Ζήμος, 5)Παν. Λαμπρινός, 6)Γεωργ. Μουρούτσος

Α π ό ν τ ε ς

1)Μαρ. Καραμαλίκη, 2) Κων. Δημητρόπουλος, 3) Μαρ. Δημητριάδη-Κακούρου.

 

    Ο  Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

 

Απόφαση 8η : Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Επί εισηγήσεων περί ανάκλησης άδειας ίδρυσης & λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος» θέτει υπόψη των μελών της επιτροπής την εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας η οποία καθ’ όλο το περιεχόμενο έχει ως εξής:

 

ΘΕΜΑ: “ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤ/ΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ”

ΣΧΕΤ. :   

  1. Η αριθμ. 67168/10-12-2014  άδεια ίδρυσης και λειτουργίας της επιχείρησης, κατόπιν μεταβίβασης από την προηγούμενη ιδιοκτήτρια Παπαθανασίου Πετρούλα.
  2. Η από 16-01-2015 Εξώδικος πρόσκληση και αίτηση διενέργειας ελέγχου της Κας Δρακοπούλου Γεωργίας,  ιδιοκτήτριας της επιχείρησης.
  3. Το αριθμ. 1671/02-02-2015 έγγραφο του Δήμου Κορινθίων, προς την Δ/νση Υγείας Π.Ε. Κορινθίας και Δ/νση Πολεοδομίας Κορινθίας
  4. Το αρίθμ. 314/σχετ.621/10-02-2015 έγγραφο της Δ/νσης Περιβαλλοντικής Υγιεινής Π.Ε. Κορινθίας

5.      Το αριθμ. 5713/13-02-2015 έγγραφο της Υπηρεσίας μας περί κλήσης της ιδιοκτήτριας σε ακρόαση.

6.      Η ΚΥΑ ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/31600/20-11-2013 (Απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών έκδοσης αδείας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος Υγειονομικού ενδιαφέροντος, Θεάτρου και Κινηματογράφου.

7.      Η Υ.1γ/Γ.Π./οικ.96967(ΦΕΚ 2718/τεύχος β’/8-10-2012) “Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών και άλλες Διατάξεις”

 

            Σύμφωνα με την από 09-12-2014 αίτηση της κας Δρακοπούλου Γεωργίας, εκδόθηκε η σχετική (1) άδεια λειτουργίας ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΜΠΑΡ, το οποίο λειτουργούσε στην Τοπική Κοινότητα Αγίου Βασιλείου, του Δήμου Κορινθίων, στο όνομα της κας Δρακοπούλου, με την διαδικασία της μεταβίβασης από την προηγούμενη ιδιοκτήτρια Κα Παπαθανασίου Πετρούλα. Κατά τη διαδικασία της μεταβίβασης προβλέπεται από τις ισχύουσες Διατάξεις να υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση ο προηγούμενος ιδιοκτήτης, καθώς και ο νέος ότι δεν έχουν προβεί σε αλλαγή των χώρων της επιχείρησης και δεν έχουν τροποποιήσει γενικά ουσιώδεις όρους της ισχύουσας αδείας λειτουργίας.

            Με την  (2) σχετική Εξώδικο πρόσκληση-αίτηση, η Κα Δρακοπούλου, ενημερώνει και καλεί   το ότι η προηγούμενη ιδιοκτήτρια της επιχείρησης έχει τροποποιήσει ουσιώδεις όρους λειτουργίας της επιχείρησης και δυσκολεύεται να την λειτουργεί και καλεί το Δήμο όπως προβεί στις προβλεπόμενες από το Νόμο ενέργειες για σχετικό έλεγχο αυτών, προκειμένου στη συνέχεια να πράξει τα νόμιμα.

            Η Υπηρεσία μας με το (3) σχετικό έγγραφό της, διαβιβάζει τις σχετικές υπεύθυνες δηλώσεις οι οποίες υποβλήθηκαν κατά την διαδικασία μεταβίβασης της αδείας, στις δύο συναρμόδιες Υπηρεσίες (Δ/νση Πολεοδομίας και Δ/νση Υγείας Κορινθίας), προκειμένου να ελεγχθεί το περιεχόμενό τους, σύμφωνα με τις Διατάξεις του άρθρου 10 του Ν.3230/2004 και όπως ενημερώσουν σχετικά την Υπηρεσία μας.

            Με το (4) σχετικό η Δ/νση Υγείας ενημέρωσε την Υπηρεσία μας ότι κατόπιν υγειονομικής επιθεώρησης που διενήργησε στο συγκεκριμένο κατάστημα, διαπιστώθηκαν τα κάτωθι:

            Σε συνέχεια του καταστήματος στην πίσω πλευρά του, έχει αναπτυχθεί χώρος εμβαδού περίπου 10 τ.μ., κατασκευασμένος από μόνιμα υλικά, που χρησιμοποιείται ως αποχωρητήριο για τις ανάγκες του καταστήματος, χωρίς ο ανωτέρω χώρος να εμφανίζεται στα εγκεκριμένα κατά την αδειοδότηση σχεδιαγράμματα.

            Η ανωτέρω διαπίστωση αποτελεί  επέκταση του χώρου της εν λόγω επιχείρησης και συνιστά  ουσιώδη τροποποίηση των υγειονομικών όρων της σχετικής Υγειονομικής Διάταξης και εξαιτίας αυτών θεωρείται ότι το κατάστημα λειτουργεί χωρίς άδεια λειτουργίας, διότι  σύμφωνα με τα οριζόμενα της ανωτέρω ισχύουσας Νομοθεσίας τα ανωτέρω συνιστούν ίδρυση ΝΕΟΥ καταστήματος και συνεπώς απαιτείται ΝΕΑ άδεια ίδρυσης και λειτουργίας.

            Η Δ/νση Πολεοδομίας μέχρι σήμερα δεν έχει απαντήσει επί του εγγράφου μας.

            Με το (5) σχετικό  η Υπηρεσία μας κάλεσε σε ακρόαση την ιδιοκτήτρια να εκφράσει τις απόψεις της, η οποία προσήλθε και ενημέρωσε ότι δεν γνώριζε για τις τροποποιήσεις που είχαν γίνει στην επιχείρηση.

           

            Σύμφωνα με τις προαναφερόμενες Διατάξεις, όταν διαπιστωθεί από τις αρμόδιες Υπηρεσίες  η ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΥΣΙΩΔΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ, ο Δήμος έχει δέσμια από το Νόμο αρμοδιότητα να επιβάλλει κυρώσεις, όπως προβλέπεται από τις σχετικές, ήτοι ανάκληση αδείας.

 

Κατόπιν των ανωτέρω

 

            Εισηγούμαι όπως ανακληθεί η αριθμ. 67.168/10-12-2014 άδεια ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος “ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΜΠΑΡ” ιδιοκτησίας της Κας ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΣ του Πάνου, το οποίο βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα Αγίου Βασιλείου, του Δήμου Κορινθίων, για τον λόγο ότι ο ιδιοκτήτης, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα παραπάνω  έγγραφα  έχει προβεί ΣΕ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.

 

Ο Πρόεδρος αναφέρει ότι η εν λόγω ιδιοκτήτρια καταστήματος κλήθηκε νόμιμα να παραστεί στη συζήτηση του θέματος κατά την παρούσα συνεδρίαση με την αριθμ. 11449/24-03-2016 πρόσκληση του Προέδρου της Επιτροπής.

 

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπόψη την ανωτέρω εισήγηση,  τις διατάξεις  του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010 και κάθε άλλη ισχύουσα σχετική διάταξη

 

                                                ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

   Ανακαλεί την με αριθμ. 67.168/10-12-2014 άδεια ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος “ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΜΠΑΡ” ιδιοκτησίας της Κας ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΣ του Πάνου, το οποίο βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα Αγίου Βασιλείου, του Δήμου Κορινθίων,  σύμφωνα με τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στην ανωτέρω εισήγηση.

 

    Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος  ορίζει.

    Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  3/8/2016 .

              Ο Πρόεδρος                                                            Τα Μέλη

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ                         Χατζής Μιχαήλ

                                                                                    Κεφάλας Σταύρος

                                                                                    Ζήμος Κωνσταντίνος

                                                                                   Λαμπρινός Παναγιώτης          

                                                                                      Μουρούτσος Γεώργιος

Leave a Comment