Απόφαση αριθμ. 4/26/2016

 

Αριθμός Πρακτικού 4

Της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κορινθίων

Της 07-06-2016

 

       Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κορινθίων, που αποτελείται από τους: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχο Κορινθίων, ως Πρόεδρο, 2)Μιχάλη Χατζή, 3)Κωνσταντίνο Ζήμο, 4)Σταύρο Κεφάλα, 5)Παναγιώτη Λαμπρινό, 6)Γεώργιο Μουρούτσο, 7)Μαρία Δημητριάδη – Κακούρου, 8)Κωνσταντίνο Δημητρόπουλο και 9)Μαρία Καραμαλίκη, Δημ. Συμβούλους, ως μέλη, συνεδρίασε σήμερα την 07η Ιουνίου, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη  και ώρα 13:00 σε τακτική συνεδρίαση κι ύστερα από την πρόσκληση του Προέδρου της αριθμ. 22020/03-06-2016, που κοινοποιήθηκε νόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε ένα από τα μέλη της,  για να συζητήσει και να πάρει αποφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

     Στη συνεδρίαση αυτή επί συνόλου εννέα (9) μελών ήσαν παρόντα επτά  (7) μέλη κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Αλεξ. Πνευματικός, Πρόεδρος, 2)Μιχ. Χατζής, 3)Στ. Κεφάλας, 4)Κων. Ζήμος, 5)Παν. Λαμπρινός, 6)Γεωργ. Μουρούτσος, 7)Μαρ. Δημητριάδη-Κακούρου.

 

Α π ό ν τ ε ς

1)Μαρ. Καραμαλίκη, 2) Κων. Δημητρόπουλος.

 

        Ο  Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Απόφαση 26η : Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Επί εισηγήσεως περί αίτησης χορήγησης άδειας εισόδου-εξόδου επί της οδού Απ. Παύλου με αρ. 23 στην Κόρινθο» θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 11649/18-4-2016 εισήγησή του τμήματος Τεχνικών Έργων και Μελετών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας  η οποία έχει ως εξής:

 

ΘΕΜΑ:   «ΠΕΡΙ ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΕΙΣΟΔΟΥ-ΕΞΟΔΟΥ

              ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ  ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ  ΜΕ ΑΡ. 23  ΣΤΗΝ ΚΟΡΙΝΘΟ»                                              

 

    Με τις αρ. 11649/28-3-2016  και 13844/11-4-2016 αιτήσεις της προς το Δήμο, το τμήμα Χημικών Υπηρεσιών Κορίνθου της Χημικής Υπηρεσίας Πελ/σου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου  αιτείται την χορήγηση άδειας εισόδου-εξόδου στο επί της οδού Απ. Παύλου με αρ. 23 οικόπεδο στο οποίο στεγάζεται σήμερα η υπ’ όψη υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών, σύμφωνα με τα συνημμένα σχεδιαγράμματα της Κτηματικής Υπηρεσίας του Δημοσίου και λοιπά στοιχεία του φακέλου . 

   Έπειτα από αυτοψία της τεχνικής υπηρεσίας  στην ανωτέρω οδό, διαπιστώθηκε  ότι, έμπροσθεν της  εισόδου πλάτους δυόμιση μέτρων (2,50 μ.) επί  του νοτιοδυτικού  ορίου  του ακάλυπτου χώρου του οικοπέδου, δεν υπάρχει κράσπεδο  στο ρείθρο του διαμορφωμένου πεζοδρομίου της άνω οδού καθώς και  έχει σημανθεί με οριζόντια διαγράμμιση  το οδόστρωμα.

 

   Η Τεχνική Υπηρεσία γνωμοδοτεί:

1.   Να χορηγηθεί η αιτούμενη άδεια  εισόδου-εξόδου σε εύρος συνολικού  πλάτους δυόμιση (2,50)  μέτρων επί του προσώπου του  με αρ. 23 οικόπεδου στο οποίο στεγάζεται σήμερα η υπ’ όψη δημόσια υπηρεσία, για την εξυπηρέτηση των πέντε σε αριθμό  ΙΧ αυτοκίνητων των υπάλληλων της υπηρεσίας, λαμβάνοντας υπ’ όψη ότι, η δημιουργούμενη είσοδος-έξοδος δεν θα προκαλέσει προβλήματα στην κυκλοφορία  των διερχόμενων στην οδό  οχημάτων.

2.  Εκατέρωθεν της δημιουργούμενης εισόδου-εξόδου, θα τοποθετηθούν ταμπέλες (Ρ –40), με πρόσοψη προς την κατεύθυνση της οδού που θα αναγράφεται ο αριθμός της χορηγούμενης άδειας από τη Δημοτική Αρχή με έξοδα της υπ’ όψη ενδιαφερομένης υπηρεσίας κατόπιν υπόδειξης της ακριβούς θέσης από υπάλληλο της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου .

3.   Θα κατασκευαστεί  κεκλιμένο επίπεδο (ράµπα),  σύµφωνα µε τις υποδείξεις της Υπηρεσίας και με έξοδα της  υπ’ όψη ενδιαφερομένης υπηρεσίας.

4. Η χορηγούμενη άδεια θα αφορά την είσοδο και έξοδο των πέντε σε αριθμό  ΙΧ αυτοκίνητων των υπάλληλων της υπηρεσίας και δεν θα επιτρέπεται με την ευθύνη και επιμέλεια της υπ’ όψη  ενδιαφερόμενης υπηρεσίας η  είσοδος –έξοδος άλλων αυτοκινήτων.

5. Η απόφαση του Δ.Σ. θα διαβιβαστεί και στην Τροχαία Κορίνθου για ενημέρωσή της .

   Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010 η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο για θέματα πολεοδομικών επεμβάσεων.

  Κατόπιν τούτων, παρακαλούμε για τη λήψη σχετικής απόφασης από την Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σύμφωνα  με τα  παραπάνω.

 

Συνημμένα :

1.  αρ. 11649/28-3-2016 &  13844/11-4-2016  αιτήσεις

2.  σχεδιαγράμματα (αρ. 2)

 

     Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, μετά από διαλογική συζήτηση κι  έχοντας υπόψη την ανωτέρω εισήγηση, τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, του Ν.3463/2006 και όλες τις σχετικές ισχύουσες διατάξεις

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

    Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων την χορήγηση της αιτούμενης άδειας εισόδου-εξόδου σε εύρος συνολικού  πλάτους δυόμιση (2,50)  μέτρων επί του προσώπου του με αρ. 23 οικόπεδου στο οποίο στεγάζεται σήμερα το τμήμα Χημικών Υπηρεσιών Κορίνθου της Χημικής Υπηρεσίας Πελ/σου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου,  για την εξυπηρέτηση των πέντε σε αριθμό  ΙΧ αυτοκίνητων των υπαλλήλων της υπηρεσίας,  με τους εξής όρους και προϋποθέσεις:

 

1.      Εκατέρωθεν της δημιουργούμενης εισόδου-εξόδου, να τοποθετηθούν ταμπέλες (Ρ –40), με πρόσοψη προς την κατεύθυνση της οδού, όπου θα αναγράφεται ο αριθμός της χορηγούμενης άδειας από τη Δημοτική Αρχή, με έξοδα της υπ’ όψη ενδιαφερομένης υπηρεσίας κατόπιν υπόδειξης της ακριβούς θέσης από υπάλληλο της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου .

2.      Να κατασκευαστεί  κεκλιμένο επίπεδο (ράµπα),  σύµφωνα µε τις υποδείξεις της Υπηρεσίας και με έξοδα της  υπ’ όψη ενδιαφερομένης υπηρεσίας.

3.      Η χορηγούμενη άδεια να αφορά την είσοδο και έξοδο των πέντε σε αριθμό  ΙΧ αυτοκίνητων των υπάλληλων της υπηρεσίας και να μην επιτρέπεται, με την ευθύνη και επιμέλεια της υπ’ όψη  ενδιαφερόμενης υπηρεσίας, η  είσοδος–έξοδος άλλων αυτοκινήτων.

4.      Η απόφαση του Δ.Σ. να διαβιβαστεί και στην Τροχαία Κορίνθου για ενημέρωσή της .

 

       Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος  ορίζει.

       Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 4/26/2016 .

 

 

              Ο Πρόεδρος                                                            Τα Μέλη

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ                         Χατζής Μιχαήλ

                                                                                    Κεφάλας Σταύρος

                                                                                    Ζήμος Κωνσταντίνος

                                                                                   Λαμπρινός Παναγιώτης          

                                                                                      Μουρούτσος Γεώργιος

                                                                                               Δημητριάδη-Κακούρου Μαρία

Leave a Comment