Απόφαση αριθμ. 13/131/2016

 Αριθμός Πρακτικού 13

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 26-04-2016

 

            Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Παππά Αντώνιο, 7)Κορδώση Χρήστο, 8)Γκουργιώτη Αλέξανδρο και 9)Πανταζή Βασίλειο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 26η Απριλίου 2016, ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη κι ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση κι ύστερα από τηv αριθμ. 15845/22-04-2016 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

  Στη συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα πέντε (5) μέλη κι έλειπαν τέσσερα (4) κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Σταυρέλης Νικ., 3)Φαρμάκης Γεωργ.,4).Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Ζώγκο Ανδρ.), 5)Πανταζής Βασ.

Α π ό ν τ ε ς

1)Βλάσσης Δημ.,  2)Παππάς Αντ., 3)Γκουργιώτης Αλεξ., 4)Κορδώσης Χρ. .

 

    Ο  Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 131η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση διάθεσης πιστώσεων από τον προϋπολογισμό του Δήμου Κορινθίων οικονομικού έτους 2016» λέει στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ότι σύμφωνα με το σημείο (δ) της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει, μεταξύ άλλων, για τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού. Στη συνέχεια θέτει υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής τη σχετική εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας, η οποία έχει ως εξής:

 

ΘΕΜΑ :  Έγκριση διάθεσης  πιστώσεων από τον προϋπολογισμό του Δήμου, οικονομικού έτους 2016.

      Σύμφωνα με το αρθ. 72 παρ 1δ του Ν. 3852/10, η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού, εκτός από εκείνες που σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις αποφασίζει το δημοτικό συμβούλιο, καθώς επίσης αποφασίζει αιτιολογημένα και για τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προμηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις.

     Σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΥΠΕΣ 53/1985 η ψήφιση του προϋπολογισμού δεν έχει την έννοια ότι μετά τον έλεγχο του από το ΓΓ της Περιφέρειας (πλέον Αποκεντρωμένης Διοίκησης) οι πιστώσεις που έχουν γραφεί σ’ αυτόν μπορούν να διατεθούν χωρίς προηγούμενη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ή της Δημαρχιακής (πλέον Οικονομικής) Επιτροπής. Και τούτο γιατί με τη ψήφιση του προϋπολογισμού, δεν αποφασίζεται η διάθεση των πιστώσεων αλλά καθορίζεται το πρόγραμμα μέσα στο οποίο θα κινηθεί η διαχείριση των οικονομικών του Δήμου, θα γίνει ο συντονισμός της οικονομικής δραστηριότητας των δημοτικών υπηρεσιών και θα παρεμποδισθεί η άσκοπη και αδικαιολόγητη αύξηση των δαπανών. Άλλωστε, η αναγραφή μιας δαπάνης στον προϋπολογισμό δεν δημιουργεί και υποχρέωση για ανάλωσή της αφού εξαρτάται από τη ροή των εσόδων στο δημοτικό ταμείο.

         Η Οικονομική επιτροπή έχει τη δυνατότητα, να διαθέτει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού είτε με χωριστές αποφάσεις της, για κάθε περίπτωση, κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους, ή να διαθέτει όλες τις πιστώσεις ή ένα μέρος τους, με μία απόφαση που μπορεί να παίρνεται είτε στην αρχή είτε και κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους, ανάλογα με το είδος και το χρόνο που πρέπει να πραγματοποιηθεί η δαπάνη.

        Οι διατάξεις του άρθρου 9 του ΠΔ 113/2010 και του άρθρου 21 παρ.7 και 9 του Ν2362/95 όπως αυτό ισχύει καθορίζουν ειδική διαδικασία ανάληψης υποχρεώσεων για ορισμένες κατηγορίες δαπανών, οι οποίες αναλαμβάνονται υποχρεωτικά από την αρχή του έτους για ολόκληρο το προϋπολογιζόμενο ποσό.

        Έχοντας  υπόψη  α) τον προϋπολογισμό του Δήμου Κορινθίων  που ψηφίστηκε με την  υπ΄ αριθ.   29/533/28-12-2015 απόφαση  του Δημοτικού  Συμβουλίου και  εγκρίθηκε με την  υπ΄ αριθ.  31/1116/28-01-2016 απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου,  β) την υπ΄αριθ. 4/47/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με τίτλο “Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2016”, γ)τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 4089/26-10-2012 (ΦΕΚ 206/26-10-2012, Τεύχος Α΄) παρακαλώ για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου μας να προβούμε στη ψήφιση σχετικών πιστώσεων που αναγράφονται σ’ αυτόν.

Ειδικότερα προτείνεται η έγκριση  και ψήφιση των παρακάτω πιστώσεων του προϋπολογισμού οικονομικού έτους  2016

 

 

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Π.Α.Υ.

ΠΟΣΟ

10

6422.0001

Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων Οικονομικών & Διοικητικών υπηρεσιών

17/2016

2.000,00

15

6422.0001

Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων Υπηρεσίας Πολιτισμού, Αθλητισμού & Κοινωνικής Πολιτικής

28/2016

2.000,00

30

6422.0001

Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων Υπηρεσίας Τεχνικών Έργων

53/2016

10.000,00

20

6422.0001

Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων Υπηρεσίας Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού

54/2016

2.000,00

35

6422.0001

Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων Υπηρεσίας Πρασίνου

70/2016

1.000,00

40

6422.0001

Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων Υπηρεσίας Πολεοδομίας

87/2016

3.000,00

45

6422.0001

Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων Υπηρεσίας Νεκροταφείων

96/2016

500,00

00

6421.0001

Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών

108/2016

10.000,00

 

00

6111.0001

 

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΤΑΓΗ ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ κλπ (3 εργαζόμενοι).ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ 16REQ004207898.

628/2016

861,00

 

10

8113.0002

Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων

629/2016

28,00

 

30

8122.0001

Έργα Δήμου Κορινθίων (ΚΑ 8122)

630/2016

1.317,40

 

00

8261.0001

Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων χρηματικών ποσών

631/2016

5.000,00

 

 

20

6671.0001

Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων. Προμήθεια ελαστικών (έτους 2016), ΑΜ 3/2016.

632/2016

14.556,90

 

00

6452.0001

Συνδρομές Internet. Ετήσια συνδρομή στο ΤΕΕ, σύμφωνα με την υπ΄ αριθμό 61204/31-12-2015 Απόφαση Δημάρχου.

633/2016

107,00

 

00

6452.0001

Συνδρομές Internet. Παροχή συνδρομητικών υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Νομικής Πληροφόρησης σύμφωνα με την αριθ. 54132/13-11-2015 απόφαση Δημάρχου. ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ.

634/2016

1.230,00

 

30

7135.0015

Προμήθεια – Αναγόμωση πυροσβεστήρων για τα κτίρια  Δήμου Κορινθίων, σύμφωνα με το Πρωτογενές Αίτημα 16REQ004225963 και την από 15/04/2016 Τεχνική Έκθεση.

635/2016

971,42

 

10

6265.0001

Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού.Συντήρηση τμήματος κεντρικού δικτύου κλιματισμού, σύμφωνα με το Πρωτογενές Αίτημα 16REQ004225019 και την από 15-04-2016 Τεχνική Έκθεση.

636/2016

1.623,60

 

00

6331.0002

Τέλη μηχανημάτων έργων (ΜΕ)

637/2016

7.000,00

 

00

6111.0001

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΑΓΩΓΗ ΙΩΑΝΝΗ ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΥ (ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ : 16REQ 004279935)

643/2016

492,00

 

00

6111.0001

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΚΑΤΑ ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΔΑΜ κλπ( (ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ : 16REQ 004279926)

645/2016

1.763,82

 

00

6111.0001

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ( (ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ : 16REQ 004279988)

646/2016

338,25

 

10

6253.0001

Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων, ΑΜ 11/2016.

638/2016

4.060,00

 

20

6252.0001

Ασφάλιστρα μηχανημάτων – Τεχνικών εγκαταστάσεων, ΑΜ 11/2016.

639/2016

8.200,00

 

20

6253.0001

Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων, ΑΜ 11/2016.

640/2016

20.500,00

 

30

6252.0001

Ασφάλιστρα μηχανημάτων – Τεχνικών εγκαταστάσεων, ΑΜ 11/2016.

642/2016

2.786,00

 

30

6253.0001

Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων, ΑΜ 11/2016.

644/2016

12.384,00

 

30

6255.0001

Λοιπά Ασφάλιστρα, ΑΜ 11/2016.

647/2016

2.460,00

 

35

6253.0001

Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων, ΑΜ 11/2016.

648/2016

4.510,00

 

35

6252.0001

Ασφάλιστρα μηχανημάτων – Τεχνικών εγκαταστάσεων, ΑΜ 11/2016.

649/2016

2.050,00

 

35

6255.0001

Λοιπά Ασφάλιστρα, ΑΜ 11/2016.

650/2016

820,00

 

45

6253.0001

Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων, ΑΜ 11/2016.

651/2016

1.230,00

 

    Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας, τον προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους 2016, που ψηφίστηκε με την υπ’ αριθ. 29/533/28-12-2015 απόφαση του Δημοτικού  Συμβουλίου και νομιμοποιήθηκε με την υπ΄ αριθμ. 31/1116/28-01-2016 απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου,  τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 4089/2012 (ΦΕΚ 206/26-10-2012, Α΄), τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 και κάθε άλλη σχετική ισχύουσα διάταξη

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

      Εγκρίνει τη διάθεση πιστώσεων από τον προϋπολογισμό του Δήμου Κορινθίων οικονομικού έτους 2016, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρονται στο ιστορικό της παρούσης.

 Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

                                Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 13/131/2016.-

 

                             Ο   Πρόεδρος                                               Τα Μέλη

             ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ                          Σταυρέλης Νικόλαος

                                                                                     Φαρμάκης Γεώργιος

                                                                                     Καμπούρης Χαράλαμπος

                                                                            (αναπληρώνει το τακτικό μέλος κ. Ζώγκο Ανδρέα)

                                                                                        Πανταζής Βασίλειος

Leave a Comment