Απόφαση αριθμ. 10/89/2016

 Αριθμός Πρακτικού 10

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 22-03-2016

            Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Παππά Αντώνιο, 7)Κορδώση Χρήστο, 8)Γκουργιώτη Αλέξανδρο και 9)Πανταζή Βασίλειο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 22α Μαρτίου 2016, ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη κι ώρα 09:00 π.μ. σε τακτική συvεδρίαση κι ύστερα από τηv αριθμ. 10594/18-03-2016 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

   Στη συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα έξι (6) μέλη κι έλειπαν τρία (3) κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Σταυρέλης Νικ., 3)Βλάσσης Δημ., 4)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Ζώγκο Ανδρ.), 5)Φαρμάκης Γεώργ., 6)Πανταζής Βασ..

Α π ό ν τ ε ς

1)Γκουργιώτης Αλεξ., 2)Κορδώσης Χρ., 3)Παππάς Αντ..

 

      Ο  Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 89η: Ο Πρόεδρος συνεχίζοντας την εισήγησή του για το το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων, συμβολαιογράφων, δικαστικών επιμελητών»  

θέτει υπόψη των μελών της Επιτροπής τη σχετική εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου, η οποία έχει ως εξής:

Θέμα: Ορισμός δικηγόρου

 

            Σας διαβιβάζουμε την αρ.πρωτ. 8073/29-2-2016 αίτηση θεραπείας κατά της αριθμ.526/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου της Κ/Ξ “ΤΣΑΟΥΣΗΣ-ΓΚΙΚΑΣ”(έργο “Ανάπλαση – διαμόρφωση πλατείας παιδικής χαράς Βάρχαρτ”) και παρακαλούμε για τον ορισμό δικηγόρου προκειμένου να γνωμοδοτήσει επί αυτής.

            Συνημμένα σας στέλνουμε αντίγραφο της εισήγησης της Υπηρεσίας που δόθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο προκειμένου να εκδοθεί η αριθμ. 526/2015 απόφασή του.

 

 

   Ο Πρόεδρος προτείνει τον ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου, προκειμένου να γνωμοδοτήσει επί της ως άνω αναφερομένης αίτησης θεραπείας της Κοινοπραξίας με την επωνυμία «ΤΣΑΟΥΣΗΣ Ι. ΤΙΜΟΛΕΩΝ – ΓΚΙΚΑΣ Κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ»,  αναδόχου του έργου του Δήμου Κορινθίων με τίτλο «Ανάπλαση – διαμόρφωση πλατείας παιδικής χαράς Βάρχαρτ», κατά της αριθμ. 28/526/2015 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων ως Προϊσταμένης αρχής του ως άνω έργου, με την οποία απορρίφθηκε η υπ’ αριθ. πρωτ. 51628/30-10-2015 ένσταση της Κοινοπραξίας στρεφόμενη κατά της υπ’ αριθ. πρωτ. 41820/15-10-2015 απόφασης της Διευθύνουσας Υπηρεσίας  του έργου, με την οποία απορρίφθηκε αίτημα της ανωτέρω Κοινοπραξίας για σύνταξη Α.Π.Ε. του εν λόγω έργου, και για τον λόγο αυτόν προτείνει την δικηγόρο στο Πρωτοδικείου Κορίνθου κ. Αργυρού Κωνσταντίνα.

  Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου και της αρμόδιας υπηρεσίας, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 και κάθε άλλης ισχύουσας σχετικής διάταξης

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(μειοψηφούντος του κ. Πανταζή Βασ., διότι διαφωνεί με τον τρόπο ορισμού των δικηγόρων και ζητά να γίνεται σε συνεργασία με το Δικηγορικό Σύλλογο, όπως η μειοψηφία έχει προτείνει)

 

  Ορίζει πληρεξούσια δικηγόρο του Δήμου την δικηγόρο στο Πρωτοδικείο Κορίνθου κ. Αργυρού Κωνσταντίνα, προκειμένου να γνωμοδοτήσει γραπτώς επί της υπ΄ αριθμ. πρωτ. 8073/29-02-2016 αίτησης θεραπείας της Κοινοπραξίας με την επωνυμία «ΤΣΑΟΥΣΗΣ Ι. ΤΙΜΟΛΕΩΝ – ΓΚΙΚΑΣ Κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ», αναδόχου του έργου του Δήμου Κορινθίων με τίτλο «Ανάπλαση – διαμόρφωση πλατείας παιδικής χαράς Βάρχαρτ» κατά της υπ’ αριθμ. 28/526/2015 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κορινθίων, ως Προϊσταμένης αρχής του ως άνω έργου, με την οποία απορρίφθηκε η υπ’ αριθ. πρωτ. 51628/30-10-2015 ένσταση της Κοινοπραξίας στρεφόμενη κατά της υπ’ αριθ. πρωτ. 41820/15-10-2015 απόφασης της Διευθύνουσας Υπηρεσίας  του έργου, με την οποία απορρίφθηκε αίτημα της ανωτέρω Κοινοπραξίας για σύνταξη Α.Π.Ε. του εν λόγω έργου.

   Η αμοιβή της ανωτέρω δικηγόρου  θα βασισθεί στα προβλεπόμενα από τον Νέο Κώδικα Δικηγόρων (Ν. 4194/2013 – ΦΕΚ Α΄208/2013, όπως ισχύει με τον Ν. 4205/2013 – ΦΕΚ Α΄ 242/2013), καθώς και από τα Παραρτήματα που τον συνοδεύουν.

   Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

                           Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 10/89/2016.-

 

                             Ο   Πρόεδρος                                               Τα Μέλη

             ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ                          Σταυρέλης Νικόλαος

                                                                                     Φαρμάκης Γεώργιος

                                                                                     Βλάσσης Δημήτριος

                                                                                     Καμπούρης Χαράλαμπος

                                                                            (αναπληρώνει το τακτικό μέλος κ. Ζώγκο Ανδρέα)

                                                                                         Πανταζής Βασίλειος

Leave a Comment