Απ’ ευθείας ανάθεση μέσω διαπραγμάτευσης της προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού έτους 2015

                                                                                                            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                       
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
  ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 9/26.05.2016 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 165/2016
 
Θέμα 2οΗ.Δ.: «Απ’ ευθείας ανάθεση μέσω διαπραγμάτευσης συγκεκριμένων ειδών της προμήθειας “Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού έτους 2015”»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 26η του μηνός Μαΐου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη καιώρα 15:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 19436/20-05-2016 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά  καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος  ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε  σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι έξι  (26) μέλη, δηλαδή:
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
2.       Μελέτης Χρήστος – Αντιδήμαρχος
3.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος
4.       Σταυρέλης Νικόλαος, αποχώρησε στο τέλος του ΕΗΔΘ
5.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
6.       Παππάς Αντώνιος
7.       Ζήμος Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος
8.       Κεφάλας Σταύρος – Αντιδήμαρχος
9.       Παρτσινέβελος Κωνσταντίνος
10.    Δράκος Παναγιώτης
11.   Μουρούτσος Γεώργιος
12.   Βλάσσης Δημήτριος
13.    Λαμπρινός Παναγιώτης
14.    Μπάκουλης  Δημήτριος – Αντιδήμαρχος,
15.    Κοντογιώργος Αναστάσιος
16.    Νανόπουλος Βασίλειος
17.    Ζαχαριάς Σπυρίδων –Αντιπρόεδρος
18.    Πανταζής Βασίλειος,
19.    Κορδώσης Χρήστος, ), αποχώρησε στο μέσον του 1ου ΘΗΔ
20.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής, αποχώρησε στο μέσον του 1ου ΘΗΔ
21.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος, αποχώρησε στο μέσον του 1ου ΘΗΔ
22.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
23.    Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
24.     Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
25.    Δημητριάδη – Κακούρου Μαρία – Γραμματέας
26.    Πιέτρης Τιμολέων, αποχώρησε στην έναρξη του 1ου ΘΗΔ 
 
 
1.       Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος, προσήλθε στην έναρξη του ΕΗΔΘ
2.       Λύτρα – Ανδρουτσοπούλου Κωνσταντίνα, προσήλθε στην έναρξη του ΕΗΔΘ
3.       Φαρμάκης Γεώργιος
4.       Χρισταρά Αθανασία– Αντιδήμαρχος
5.       Ζώγκος Ανδρέας
6.       Σούκουλης Ανδρέας
7.       Καρασάββας Ιωάννης
 
 
 
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, τέσσερις  (04) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
2.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ.  Αγιονορίου
3.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ.  Λεχαίου
4.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος – Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Βορτελίνος  Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
3.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ.  Εξαμιλίων 
4.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
5.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 
6.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
7.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
8.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
9.       Κούτρας  Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
10.    Κυριαζής  Αναστάσιος  – Δ.Κ. Γαλατακίου
11.    Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
12.    Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
13.    Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
14.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ.  Σολομού
15.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
16.    Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
17.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
18.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
 
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
 
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίλο «Απ’ ευθείας ανάθεση μέσω διαπραγμάτευσης συγκεκριμένων ειδών της προμήθειας “Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού έτους 2015”» έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου:
α) την υπ’ αριθμ. 11/123/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί καθορισμού των όρων διενέργειας διαγωνισμού για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού έτους 2015, σύμφωνα με την αριθμ. 3/2015 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου προϋπολογισμού 229.369,91 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α,
β) την υπ’ αριθμ. 21/228/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εξετάσθηκε και απορρίφθηκε στο σύνολό της ένσταση της εταιρείας με την επωνυμία «Μ. Μιχαηλίδου & ΣΙΑ Ο.Ε.» κατά των όρων της διακήρυξης διενέργειας του  διαγωνισμού για την εν λόγω προμήθεια,
γ) την υπ’ αριθμ. 24/281/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε το από 28-08-2015 πρακτικό αποσφράγισης προσφορών και ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού, αποκλείσθηκαν οι προσφορές των εταιρειών α) «I.M. CONSTRUCTIONS Μονοπρόσωπη ΕΠΕ» και β) «Μ. Μιχαηλίδου και Σια Ο.Ε.» και έγινε δεκτή η προσφορά της εταιρείας με την επωνυμία «Κ. Δεμεντής και Σια Ο.Ε», η οποία ορίσθηκε πως θα προχωρήσει στο στάδιο της αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών,
δ)  την υπ’ αριθμ. 27/338/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής  με την οποία εξετάστηκε και απορρίφθηκε στο σύνολό της ένσταση της εταιρείας με την επωνυμία «IMConstuctions M. ΕΠΕ» κατά της αριθμ. 24/281/2015 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής και ορίσθηκε η συνέχιση των διαδικασιών αξιολόγησης προσφορών του διαγωνισμού ως έχει και κατά τα προβλεπόμενα στην αριθμ. 33221/29-07-2015 διακήρυξη του εν λόγω διαγωνισμού, σύμφωνα και με το από 06-11-2015 γνωμοδοτικό πρακτικό εξέτασης της ένστασης της αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμού ΕΚΠΟΤΑ,
ε) την υπ’ αριθμ. 30/391/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε το από  26-11-2015  πρακτικό αξιολόγησης τεχνικών προσφορών της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού ΕΚΠΟΤΑ και έκανε δεκτή την τεχνική προσφορά της εταιρείας με την επωνυμία Κ. ΔΕΜΕΝΤΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. στον ως άνω διαγωνισμό, για την οποία ορίστηκε πως προχωρά στο στάδιο της αποσφράγισης και αξιολόγησης της οικονομικής της προσφοράς,
στ) την υπ’ αριθμ. 9/70/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε το από  25-02-2016 πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης οικονομικών προσφορών της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού ΕΚΠΟΤΑ και ανατέθηκε η εκτέλεση της ως άνω προμήθειας, για τα είδη που έχει καταθέσει προσφορά, στην εταιρεία με την επωνυμία Κ. ΔΕΜΕΝΤΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε,
ζ) την υπ’ αριθμ. 12/104/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία:
I)      εγκρίνει το από 18-03-2016 γνωμοδοτικό πρακτικό της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού ΕΚΠΟΤΑ για την εκτέλεση της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015προϋπολογισμού μελέτης 229.369,91€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ,
II)       Κηρύσσει άγονο το διαγωνισμό για την προμήθεια των ειδών με α/α 4 έως και 54, 69, 73 έως και 76, 78, 86 έως και 88, 93 έως και 96, 105, 106, 108, καθώς απορρίφθηκαν οι υποβληθείσες προσφορές, επειδή παρουσίαζαν ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους της διακήρυξης,
III)   Παραπέμπει το θέμα της εκτέλεσης της προμήθειας των ως άνω αναφερομένων ειδών της αριθμ. 3/2015 μελέτης με τίτλο ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 προϋπολογισμού 41.677,87€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για τα οποία ο διαγωνισμός υπήρξε άγονος, στο Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων για απευθείας ανάθεση της εν λόγω προμήθειας μέσω διαπραγμάτευσης, λόγω του κατεπείγοντος χαρακτήρα της ως άνω προμήθειας, επειδή τα παραπάνω υλικά είναι απαραίτητα για τη συντήρηση των ηλεκτρολογικών δικτύων του Δήμου και υπάρχει έλλειψη αυτών, δεδομένου  ότι  στην παρούσα φάση δεν υπάρχει ενεργή σύμβαση για την προμήθεια αναλόγων υλικών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρ. 3 παρ. 3 και 23 παρ. 2, 3 του ΕΚΠΟΤΑ, αρθρ. 2 παρ. 13 του Ν. 2286/95, άρθρ. 25 του Π.Δ. 60/2007.
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Πρόεδρου, τις διατάξεις των άρθρων 3 παρ. 3 και 23 παρ.2,3 του ΕΚΠΟΤΑ, του άρθρου 2 παρ.13 του Ν.2286/95 και του άρθρου 25 του Π.Δ. 60/2007, την υπ’ αριθμ. 12/104/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015,όπως περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα, με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ανά είδος, προϋπολογισμού 41.677,87€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α:
 
Α/Α
Α/Α προϋπο-λογισμού
Είδος
Μονάδα
 Ποσότητα
Τιμή
        Δαπάνη
1
4
Ασφάλεια αυτόματη ράγας 10Α
τεμ
100
4,45
445,00
2
5
Ασφάλεια αυτόματη ράγας 16Α
τεμ
80
4,45
356,00
3
6
Ασφάλεια αυτόματη ράγας 20Α
τεμ
70
4,45
311,50
4
7
Ασφάλεια αυτόματη ράγας 25Α
τεμ
25
4,95
123,75
5
8
Ασφάλεια αυτόματη ράγας 32Α
τεμ
30
4,95
148,50
6
9
Δέκτης τηλεχειρισμού ακουστικής συχνότητας (ΤΑΣ) για την έναυση-σβέση του οδοφωτισμού
τεμ
20
147,5
2.950,00
7
10
Βάση ασφάλειας πλήρης 16Α τύπου NEOZED
τεμ
25
5,6
140,00
8
11
Βάση ασφάλειας πλήρης 20Α τύπου NEOZED
τεμ
15
5,6
84,00
9
12
Βάση ασφάλειας πλήρης 35Α τύπου NEOZED
τεμ
10
5,6
56,00
10
13
Δεματικά καλωδίου μεσαία – 300χιλ
τεμ
3000
0,24
720,00
11
14
Διακόπτης απλός χωνευτός από βακελίτη
τεμ
15
6,4
96,00
12
15
Διακόπτης ράγας 2Χ40Α
τεμ
35
6,1
213,50
13
16
Διακόπτης ράγας 3Χ40Α
τεμ
15
10,5
157,50
14
17
Διακόπτης ράγας 3Χ63Α
τεμ
10
13,5
135,00
15
18
Ενδεικτική λυχνία
τεμ
35
2,8
98,00
16
19
Κλέμμενς για καλώδια των 10mm2 (σε σειρές)
τεμ
120
1,7
204,00
17
20
Κλέμμενς για καλώδια των 16mm2 (σε σειρές)
τεμ
25
2,8
70,00
18
21
Κλέμμενς για καλώδια των 4mm2 (σε σειρές)
τεμ
120
1
120,00
19
22
Κλέμμενς για καλώδια των 6mm2 (σε σειρές)
τεμ
110
1,2
132,00
20
23
Κουτιά ανθυγρού εξωτερικά στεγανά 10,00Χ10,00
τεμ
30
2,9
87,00
21
24
Κουτιά ανθυγρού εξωτερικά στεγανά 11,00Χ15,00
τεμ
20
3,9
78,00
22
25
Κως για καλώδια 16 mm2
τεμ
90
0,7
63,00
23
26
Κως για καλώδια 35 mm2
τεμ
40
0,8
32,00
24
27
Μήτρες κοινών ασφαλειών 50 Α
τεμ
90
0,25
22,50
25
28
Μήτρες κοινών ασφαλειών 63 Α
τεμ
70
0,25
17,50
26
29
Μούφα χημική πλαστική για υπόγεια καλώδια (5Χ10mm2)
τεμ
35
22,5
787,50
27
30
Πολύπριζο 5 θέσεων από βακελίτη ασφαλείας με προστασία υπερτάσεων
τεμ
8
22
176,00
28
31
Πώματα ασφαλειών NEOZED
τεμ
30
0,4
12,00
29
32
Πώματα κοινών ασφαλειών 10Α-16Α-20Α-25Α
τεμ
30
0,5
15,00
30
33
Πώματα κοινών ασφαλειών 35Α-50Α-63Α
τεμ
80
0,65
52,00
31
34
Ρελέ ισχύος τριπολικό 11 KW 220-230V
τεμ
9
14,2
127,80
32
35
Ρελέ ισχύος τριπολικός 15 KW 220-230V
τεμ
2
18,7
37,40
33
36
Ρελέ ισχύος τριπολικός 5,5 KW 220 -230V
τεμ
5
11
55,00
34
37
Ρευματοδότης (πρίζα) από βακελίτη χωνευτός τύπου σούκο
τεμ
10
5,5
55,00
35
38
Ρευματοδότης (πρίζα) εξωτερικός στεγανός τύπου σούκο
τεμ
10
7
70,00
36
39
Ρευματοδότης σούκο ράγας πλαστικός
τεμ
20
4
80,00
37
40
Ρευματολήπτης (Φις) αρσενικός από βακελίτη τύπου σούκο
τεμ
30
2,5
75,00
38
41
Ρευματολήπτης (Φις) θηλυκός από βακελίτη τύπου σούκο
τεμ
30
2
60,00
39
42
Σωλήνα τύπου courbi Φ13,50 mm
μ
200
0,9
180,00
40
43
Σωλήνα τύπου courbi Φ16 mm
μ
220
1,4
308,00
41
44
Σωλήνας εύκαμπτος δικτύου Φ29
μ
200
1,65
330,00
42
45
Ταινία μονωτική
τεμ
1600
0,6
960,00
43
46
Τηλεφωνικό κλιπ RJ11
τεμ
100
0,1
10,00
44
47
Τηλεφωνικό κλιπ RJ45
τεμ
100
0,12
12,00
45
48
Φυσίγγια ασφαλειών 35 Α
τεμ
80
0,4
32,00
46
49
Φυσίγγια ασφαλειών 50 Α
τεμ
70
0,45
31,50
47
50
Φυσίγγια ασφαλειών 63 Α
τεμ
80
0,5
40,00
48
51
Φυσίγγια ασφαλειών NEOZED 35 Α
τεμ
60
0,4
24,00
49
52
Φυσίγγιο ασφάλειας γυάλινο κυλινδρικό των 5Α (5Χ20mm)
τεμ
1000
0,13
130,00
50
53
Φωτοκύτταρο
τεμ
5
31
155,00
51
54
Χρονοδιακόπτης ράγας με εφεδρεία 24 ωρών
τεμ
30
39
1.170,00
52
69
Καλώδιο UTP cat5e
μ
400
0,4
160,00
53
73
Λαμπτήρας LED globe ισχύος 13W (Ε27)
τεμ
100
8
800,00
54
74
Λαμπτήρας LED ισχύος 36W (Ε27)
τεμ
30
66
1.980,00
55
75
Λαμπτήρας LED ισχύος 10-12W κατάλληλο για σύνδεση με φ/β panel
τεμ
20
42
840,00
56
76
Λαμπτήρας σκληρής υάλου πράσινος 20W, par28 (E27)
τεμ
50
4,8
240,00
57
78
Λαμπτήρας HQI απιοειδής 100W (Ε27)
τεμ
200
32
6.400,00
58
86
Λαμπτήρας φθορισμού τύπου βέργας 18W, 590mm.
τεμ
30
4
120,00
59
87
Λαμπτήρας φθορισμού τύπου βέργας 36W, 1200mm.
τεμ
30
4
120,00
60
88
Λαμπτήρας μαγνητικής επαγωγής ισχύος 50W
τεμ
20
85,5
1.710,00
61
93
Δίφωτη κεφαλή φωτιστικού σώματος
τεμ
10
95
950,00
62
94
Εκκινητής για φωτιστικό σώμα λαμπτήρα φθορίου 4-22W
τεμ
70
0,55
38,50
63
95
Εκκινητής για φωτιστικό σώμα λαμπτήρα φθορίου 4-80W
τεμ
100
0,4
40,00
64
96
Εκκινητής για φωτιστικό σώμα λυχνίας (ατμών νατρίου υψηλών πιέσεων ή μεταλλικών αλογονιδίων), ισχύος 70-400 W
τεμ
600
4,2
2.520,00
65
105
Φωτιστικός ιστός αλουμινίου ύψους 3μ με δίφωτη κεφαλή όπως περιγράφεται στις Τεχνικές Προδιαγραφές
τεμ
6
245
1.470,00
66
106
Φωτιστικός ιστός αλουμινίου ύψους 3μ με δίφωτη κεφαλή όπως περιγράφεται στις Τεχνικές Προδιαγραφές
τεμ
6
275
1.650,00
67
108
Φωτοσωλήνας μονοκάναλος 3 χρώματα κόκκινο ή κίτρινο ή λευκό
m
2000
1,5
3.000,00
 
 
ΣΥΝΟΛΟ
 
 
 
33.884,45
 
 
ΦΠΑ 23%
 
 
 
7.793,42
 
 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ
 
 
 
41.677,87
 
                Η χρηματοδότηση για την ανωτέρω προμήθεια θα γίνει από ΣΑΤΑ 2015 και θα βαρύνει τις εξής πιστώσεις του Δημοτικού      Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016:
-ΚΑ 20/6662.0007 ποσού 14.391,00€ με τίτλο «Προμήθεια φωτιστικών ιστών Δήμου Κορινθίων Α.Μ. 3/2015 (ΣΑΤΑ 2015), Συνεχιζόμενο» (ΠΑΥ 534/2016),
-ΚΑ 20/6662.0002 ποσού 199.994,43€ με τίτλο «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού εγκαταστάσεων Κ.Χ. Α.Μ. 3/2015 (ΣΑΤΑ 2015), Συνεχιζόμενο» (ΠΑΥ 536/2016),
                -ΚΑ 20/6661.0001 ποσού 14.984,48€ με τίτλο «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού Δημοτικών κτιρίων Α.Μ. 3/2015    (ΣΑΤΑ 2015), Συνεχιζόμενο», (ΠΑΥ 535/2016) (Α.Ο.Ε.  9/67/2016).
 
        Προκειµένου να συµµετέχουν οι ενδιαφερόμενοι στη διαδικασία της διαπραγµάτευσης θα πρέπει να υποβάλλουν τις προσφορές τους ηλεκτρονικά µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ) µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήµατος, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρούσα απόφαση και στην υπ’ αριθ. πρωτ. 33221/29-07-2015 διακήρυξη του άγονου – για τα παραπάνω είδη- διαγωνισµού  που προηγήθηκε, προσκοµίζοντας τα ζητούµενα από την ανωτέρω διακήρυξη δικαιολογητικά, την τεχνική και οικονομική προσφορά.
                Κατ΄ εφαρμογή του Άρθρου 3 του Ν.4155/29-5-2013, οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά σύµφωνα με  τα οριζόµενα στην διακήρυξη του ∆ηµάρχου με αρ.33221/29-7-2015.
 
Τόπος – Χρόνος διενέργειας της διαδικασίας διαπραγµάτευσης
 
∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΣΤΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΕΣΗ∆ΗΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
∆ιαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. Συστηµικός Αριθµός ∆ιαγωνισµού: 24752
08/06/2016
08/06/2016 και ώρα 11:00 π.µ.
18/06/2016 και ώρα 14:00 µ.µ
 
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ηµεροµηνίας και ώρας δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστηµα.
 
           Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία µέσω του συστήµατος βεβαιώνεται   αυτόµατα από το σύστηµα µε υπηρεσίες χρονοσήµανσης σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ.3 του άρθρου 6 του Ν. 4155/13 και το άρθρο 6 της ΥΑ Π1-2390/2013 «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού  Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)».
 
Στην ανωτέρω διαδικασία της διαπραγμάτευσης καλούνται να υποβάλλουν προσφορές όλοι οι προμηθευτές ηλεκτρολογικού υλικού.
 
           Η προμήθεια πρέπει να είναι σύμφωνη με τις προδιαγραφές που περιγράφονται στην υπ’ αριθμ. 3/2015 μελέτη, που έχει   συνταχθεί από την υπάλληλο του Δήμου κα Ελένη Σαββανού κι έχει θεωρηθεί από τον Δ/ντή της Τ.Υ. Δ. Κορινθίων κ. Σπ.    Περόγαμβρο, χωρίς ουσιώδη τροποποίηση των όρων της αριθμ. 33221/29-07-2015 σχετικής αναλυτικής διακήρυξης. Η     διαδικασία διαπραγμάτευσης και απ’ ευθείας ανάθεσης γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 60/2007, άρθρο 25 §   1α.
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  9 / 165 / 2016.
  
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 02 – 06 – 2016
Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
ΧΡΗΣΤΟΣ Γ. ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ
 

Leave a Comment