Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών (τακτοποιητικό) έργου

                                                                                                            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                     
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 9/26.05.2016 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 167/2016
 
Θέμα 4ο Η.Δ.: «Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών (τακτοποιητικό) του έργου “Ανάπλαση οδών εντός οικισμού Σοφικού”»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 26η του μηνός Μαΐου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη καιώρα 15:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 19436/20-05-2016 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά  καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος  ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε  σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι έξι  (26) μέλη, δηλαδή:
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
2.       Μελέτης Χρήστος – Αντιδήμαρχος
3.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος
4.       Σταυρέλης Νικόλαος, αποχώρησε στο τέλος του ΕΗΔΘ
5.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
6.       Παππάς Αντώνιος
7.       Ζήμος Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος
8.       Κεφάλας Σταύρος – Αντιδήμαρχος
9.       Παρτσινέβελος Κωνσταντίνος
10.    Δράκος Παναγιώτης
11.   Μουρούτσος Γεώργιος
12.   Βλάσσης Δημήτριος
13.    Λαμπρινός Παναγιώτης
14.    Μπάκουλης  Δημήτριος – Αντιδήμαρχος,
15.    Κοντογιώργος Αναστάσιος
16.    Νανόπουλος Βασίλειος
17.    Ζαχαριάς Σπυρίδων –Αντιπρόεδρος
18.    Πανταζής Βασίλειος,
19.    Κορδώσης Χρήστος, ), αποχώρησε στο μέσον του 1ου ΘΗΔ
20.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής, αποχώρησε στο μέσον του 1ου ΘΗΔ
21.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος, αποχώρησε στο μέσον του 1ου ΘΗΔ
22.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
23.    Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
24.     Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
25.    Δημητριάδη – Κακούρου Μαρία – Γραμματέας
26.    Πιέτρης Τιμολέων, αποχώρησε στην έναρξη του 1ου ΘΗΔ 
 
 
1.       Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος, προσήλθε στην έναρξη του ΕΗΔΘ
2.       Λύτρα – Ανδρουτσοπούλου Κωνσταντίνα, προσήλθε στην έναρξη του ΕΗΔΘ
3.       Φαρμάκης Γεώργιος
4.       Χρισταρά Αθανασία– Αντιδήμαρχος
5.       Ζώγκος Ανδρέας
6.       Σούκουλης Ανδρέας
7.       Καρασάββας Ιωάννης
 
 
 
 
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, τέσσερις  (04) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
2.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ.  Αγιονορίου
3.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ.  Λεχαίου
4.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος – Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Βορτελίνος  Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
3.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ.  Εξαμιλίων 
4.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
5.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 
6.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
7.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
8.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
9.       Κούτρας  Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
10.    Κυριαζής  Αναστάσιος  – Δ.Κ. Γαλατακίου
11.    Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
12.    Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
13.    Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
14.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ.  Σολομού
15.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
16.    Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
17.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
18.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
 
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
 
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί «Έγκρισης 2ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών (τακτοποιητικό) του έργου “Ανάπλαση οδών εντός οικισμού Σοφικού”»έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τα παρακάτω στοιχεία του φακέλου::
Ø    την αριθμ. 140/2013 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Κορινθίων για την εκτέλεση του έργου «Ανάπλαση οδών εντός οικισμών Σοφικού» προϋπολογισμού 130.000,00 € ,
Ø  την αριθμ. 17/390/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων, περί καθορισμού όρων διακήρυξης διενέργειας διαγωνισμού για την εκτέλεση του εν λόγω έργου,
Ø      τα από 29-10-2013 και 07-11-2013 πρακτικά της επιτροπής διαγωνισμού του έργου,
Ø   την αριθ. 23/476/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων, περί επικύρωσης των πρακτικών της επιτροπής διαγωνισμού για την εκτέλεση του ανωτέρω έργου και ανάδειξης του αναδόχου
Ø      την αριθμ. 2765/17-1-2014 σύμβαση,
Ø την αριθμ. 271/30-6-2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, περί έγκρισης 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα και παράταση προθεσμίας του εν λόγω έργου,
Ø  τον 2ο Α.Π.Ε. (τακτοποιητικό) του ανωτέρω έργου συνολικής δαπάνης 68.899,89€ και την εισηγητική έκθεση αυτού,
Ø  την από 16-05-2016 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, η οποία συντάχθηκε από τον υπάλληλο κ. Νικόλαο Κακάβα η οποία καθ’ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:
 
«Η εργοληπτική επιχείρηση Ιάκωβος Σπαθόπουλος Ε.Δ.Ε. δυνάμει της υπ’ αριθ. 2765/17-01-2014 συμβάσεως ανέλαβε την κατασκευή του έργου του θέματος με αριθμό μελέτης 140/2013 της Δ.Υ. του Δήμου, με προθεσμία εκτέλεσης του έργου τέσσερις (4) μήνες.
Το Δημοτικό Συμβούλιο με την υπ΄ αριθμ. 271/30-6-2014 απόφασή του ενέκρινε τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα και παράταση εκτέλεσης του έργου μέχρι 31-08-2014.
Κατά την εκτέλεση του έργου επήλθαν διαφοροποιήσεις στις ποσότητες των εργασιών εν σχέσει με τον εγκεκριμένο  1ο Ανακεφαλαιωτικό πίνακα γεγονός που οφείλεται στην φύση των εργασιών της εργολαβίας, και δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν οι εργασίες με ακρίβεια κατά την σύνταξη της μελέτης και την σύνταξη του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα.
Μετά τις τελικές επιμετρήσεις του έργου οι μεταβολές αυτές στις εργασίες τακτοποιούνται με τον παρόντα 2ο Ανακεφαλαιωτικό  Πίνακα.
Το έργο έχει ολοκληρωθεί στο σύνολό του.
Ως προς την συμβατική δαπάνη και τον εγκεκριμένο 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα ο παρών 2ος Τακτοποιητικός Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας δεν παρουσιάζει καμία απολύτως μεταβολή.
Ο παρών Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας είναι συνολικής δαπάνης 68.899,89€ εκ των οποίων 56.016,17€ για εργασίες, και 12.883,72€ για Φ.Π.Α.
Η Υπηρεσία μας έχοντας υπ’ όψιν :
α) Τις διατάξεις του Ν 3669/2008 (Αρθρ. 48 παρ 8α, 9 και 10) και το γεγονός ότι κατά την εκτέλεση του έργου υπήρξαν δυσχέρειες στην πλακόστρωση των δρόμων λόγω μεγάλων κλίσεων. στενότητας των δρόμων που έπρεπε να πλακοστρωθούν και μεταφορά των υλικών με τα χέρια ή καροτσάκι, καθώς και εξομάλυνση της επιφάνειας των δρόμων με σκυρόδεμα καθώς επίσης ότι εκκρεμεί και η έγκριση του 1ο Α.Π.Ε..
Επίσης λόγω διαφοροποίησης στις ποσότητες των εργασιών εν σχέσει με την αρχική μελέτη, που εκτελέσθηκαν μέχρι τώρα και πρόκειται να εκτελεσθούν χρειάσθηκε να συνταχθεί 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας, γεγονός που οφείλεται στην φύση των εργασιών της εργολαβίας που ήταν αδύνατο να προβλεφθούν με ακρίβεια κατά την σύνταξη της μελέτης.
Ο παρών 2ος Α.Π.Ε. είναι συνολικής δαπάνης 68.899,89€ εκ των οποίων 56.016,17€ για εργασίες και 12.883,72€ για Φ.Π.Α..
2ος  Α.Π.Ε
1.        Συμβατικές εργασίες με ΕΟ κ’ έκπτωση                                                            56.016,17 €
2.       Απρόβλεπτη δαπάνη                                                                                                          €
3.       Αναθεώρηση                                                                                                                       €
4.       Φ.Π.Α 23%                                                                                                         12.883,72 €
       Σύνολο                                                                                                                68.899,89 €
Μετά τα παραπάνω:
Η υπηρεσίας μας έχοντας υπ΄ όψιν:
1)    τις διατάξεις του Ν. 3669/2008 (Αρθρ. 48 παρ. 8Α.9.10, το γεγονός ότι για να μπορέσει να γίνει η παραλαβή του έργου πρέπει να γίνει η τακτοποίηση στις ποσότητες των εργασιών
Προτείνει:
Έχοντας υπόψη το γεγονός ότι το έργο έχει ολοκληρωθεί σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα
1)  την έγκριση του ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ 2ου Α.Π.Ε του έργου “Ανάπλαση  οδών εντός οικισμού Σοφικού” αναδόχου της εργοληπτικής επιχείρησης Ιάκωβου Σπαθόπουλου Ε.Δ.Ε. συνολικής δαπάνης 68.899,89 €.
Παρακαλούμε για την έγκριση του από το Δημοτικό Συμβούλιο
   
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του και αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω εκτεθέντα και τις διατάξεις των Π.Δ. 609/85 και 171/87 και των Ν. 1418/84, 2576/98, 3669/08 και 3463/2006
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Εγκρίνει τον (ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ) 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Ανάπλαση οδών εντός οικισμού Σοφικού» ποσού 68.899,89€ με Φ.Π.Α., εργολαβίας του Ε.Δ.Ε.  Ιάκωβου Σπαθόπουλου, ο οποίος έχει συνταχθεί από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, σύμφωνα με την αριθμ. 140/2013 μελέτη και έχει θεωρηθεί από τον Προϊστάμενο Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  9 / 167  / 2016.
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 10 – 06 – 2016
Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
ΧΡΗΣΤΟΣ Γ. ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ
 

Leave a Comment