Παράταση της συμβατικής προθεσμίας έργου

                                                                                                            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                    
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 9/26.05.2016 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 169/2016
 
Θέμα 6ο Η.Δ.: «Παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου “Ολοκλήρωση πλατείας Κ.Χ. Γ939 Σχεδίου Πόλεως Κορίνθου”».
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 26η του μηνός Μαΐου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη καιώρα 15:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 19436/20-05-2016 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά  καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος  ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε  σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι έξι  (26) μέλη, δηλαδή:
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
2.       Μελέτης Χρήστος – Αντιδήμαρχος
3.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος
4.       Σταυρέλης Νικόλαος, αποχώρησε στο τέλος του ΕΗΔΘ
5.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
6.       Παππάς Αντώνιος
7.       Ζήμος Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος
8.       Κεφάλας Σταύρος – Αντιδήμαρχος
9.       Παρτσινέβελος Κωνσταντίνος
10.    Δράκος Παναγιώτης
11.   Μουρούτσος Γεώργιος
12.   Βλάσσης Δημήτριος
13.    Λαμπρινός Παναγιώτης
14.    Μπάκουλης  Δημήτριος – Αντιδήμαρχος,
15.    Κοντογιώργος Αναστάσιος
16.    Νανόπουλος Βασίλειος
17.    Ζαχαριάς Σπυρίδων –Αντιπρόεδρος
18.    Πανταζής Βασίλειος,
19.    Κορδώσης Χρήστος, ), αποχώρησε στο μέσον του 1ου ΘΗΔ
20.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής, αποχώρησε στο μέσον του 1ου ΘΗΔ
21.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος, αποχώρησε στο μέσον του 1ου ΘΗΔ
22.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
23.    Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
24.     Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
25.    Δημητριάδη – Κακούρου Μαρία – Γραμματέας
26.    Πιέτρης Τιμολέων, αποχώρησε στην έναρξη του 1ου ΘΗΔ 
 
 
1.       Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος, προσήλθε στην έναρξη του ΕΗΔΘ
2.       Λύτρα – Ανδρουτσοπούλου Κωνσταντίνα, προσήλθε στην έναρξη του ΕΗΔΘ
3.       Φαρμάκης Γεώργιος
4.       Χρισταρά Αθανασία– Αντιδήμαρχος
5.       Ζώγκος Ανδρέας
6.       Σούκουλης Ανδρέας
7.       Καρασάββας Ιωάννης
 
 
 
 
 
 Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, τέσσερις  (04) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
2.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ.  Αγιονορίου
3.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ.  Λεχαίου
4.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος – Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Βορτελίνος  Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
3.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ.  Εξαμιλίων 
4.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
5.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 
6.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
7.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
8.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
9.       Κούτρας  Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
10.    Κυριαζής  Αναστάσιος  – Δ.Κ. Γαλατακίου
11.    Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
12.    Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
13.    Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
14.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ.  Σολομού
15.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
16.    Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
17.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
18.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
 
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
 
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί «Παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου “Ολοκλήρωση πλατείας Κ.Χ. Γ939 Σχεδίου Πόλεως Κορίνθου”»,  έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής:
Ø        την αριθμ. 113/2013 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κορινθίων για την εκτέλεση του έργου «Ολοκλήρωση πλατείας ΚΧ Γ 939 Σχεδίου Πόλεως Κορίνθου», προϋπολογισμού 350.000,00 €,
Ø        την αριθμ. 12/267/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων, περί καθορισμού όρων διακήρυξης διενέργειας ανοιχτού διαγωνισμού για την εκτέλεση του εν λόγω έργου,
Ø        τα από 13-08-2013 και 27-08-2013 πρακτικά της επιτροπής διαγωνισμού του έργου,
Ø        την αριθ. 16/344/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων, η οποία νομιμοποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 2960/53525/2013 όμοια της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, περί επικύρωσης των πρακτικών της επιτροπής διαγωνισμού για την εκτέλεση του ανωτέρω έργου και ανάδειξης της Κ/Ξ “Αναστάσιος Ε. Καλογεράκης – Νικόλαος Ε. Καπελώνης” ως αναδόχου, 
Ø      την αριθ. πρωτ. 23294/07-05-2014 σύμβαση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου ποσού 142.276,28 ΕΥΡΩ (πλέον Φ.Π.Α.),
Ø        την αριθμ. 307/28-08-2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, περί παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου μέχρι τις 18-10-2015 με αναθεώρηση τιμών,
Ø        την αριθμ. 420/05-11-2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, περί παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου μέχρι τις 18-02-2016 με αναθεώρηση τιμών,
Ø    την υπ’ αριθμ. πρωτ. 5439/10-02-2016 αίτηση του αναδόχου για παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου έως τις 18-06-2016 και
Ø    την από 16-05-2016 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, η οποία συντάχθηκε από τον  υπάλληλο κ.  Νικόλαο Κακάβα και καθ’ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:
«Η εργοληπτική επιχείρηση Κ/Ξ Αναστάσιος Καλογεράκης – Νικόλαος Καπελώνης με την αριθμ. πρωτοκόλλου 23294/7-05-2014 σύμβαση μεταξύ του αναδόχου και του Δημάρχου ανέλαβε την εκτέλεση του έργου “Ολοκλήρωση πλατείας Κ.Χ Γ939 Σχεδίου Πόλεως Κορίνθου”, για την οποία είχε συνταχθεί η αριθμ. 113/2013 μελέτη της Τ.Υ προϋπολογισμού με Φ.Π.Α 350.000 ΕΥΡΩ, με συμβατικό χρόνο περαίωσης έξι (6) μήνες.
Το Δημοτικό συμβούλιο με τις αριθμ. 19/307/2015 και 24/420/2015 αποφάσεις του ενέκρινε παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου μέχρι 18-02-2016.
Ο ανάδοχος με την αριθμ. 54398/10-02-2016 εμπρόθεσμη αίτησή του προς το Δήμο ζητάει παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου μέχρι 18-06-2016 λόγω του ότι δεν έχει εξασφαλιστεί η πρόσβαση σε μηχανήματα προς την Βόρεια και Νότια πλευρά της πλατείας όπου προβλέπεται να εκτελεσθεί το κύριο μέρος των εργασιών και έχει αρχίσει η εκτέλεσή τους και προχωρούν με γρήγορους ρυθμούς.
Η υπηρεσία μας έχοντας υπ’ όψιν:
τις διατάξεις του Ν. 3669/2008 (Αρθρ. 48 παρ. 8α, 9 και 10), το γεγονός ότι εκκρεμεί η έγκριση της πράξης εφαρμογής της Πολεοδομικής Ενότητας Αγία Άννα και δεν έχει εξασφαλισθεί μέχρι σήμερα η πρόσβαση στο έργο μέσω των γειτονικών ιδιοκτησιών λόγω μη συμφωνίας των ιδιοκτητών,
 
προτείνει να δοθεί παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου μέχρι 18-06-2016 με αναθεώρηση, για να μπορέσει να ολοκληρωθεί το έργο.
Στοιχεία του έργου:
Ημερομηνία υπογραφής συμφωνητικού:                    7-05-2014
Ημερομηνία πρωτοκόλλησης συμφωνητικού              7-05-2014
Προθεσμία εκτέλεσης του έργου                                  6 μήνες
Λήξη συμβατικής προθεσμίας                                                                            07-11-2014
Λήξη 1ης παράτασης                                                                                                                             18-10-2015
Λήξη 2ης παράτασης                                                                                                                             18-02-2016».
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του και αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω εκτεθέντα και τις διατάξεις των Π.Δ. 609/85 και 171/87 και των Ν. 1418/84, 2576/98, 3669/08 και 3463/2006
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Παρατείνει τη συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου «Ολοκλήρωση πλατείας Κ.Χ Γ 939 Σχεδίου Πόλεως Κορίνθου», εργολαβίας της Κοινοπραξίας “Αναστάσιος Ε. Καλογεράκης – Νικόλαος Ε. Καπελώνης”, έως τις 18-06-2016, με αναθεώρηση τιμών.
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  9 / 169 / 2016.
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 02 – 06 – 2016
Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
ΧΡΗΣΤΟΣ Γ. ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ
 

Leave a Comment