Έγκριση της αριθμ. 14/2016 μελάτης του έργου “Κατασκευή πεζοδρομίων στην Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου”

                                                                                                            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                   
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 9/26.05.2016 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 170/2016
 
Θέμα 7ο Η.Δ.: «Έγκριση της αριθμ. 14/2016 μελάτης του έργου “Κατασκευή πεζοδρομίων στην Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου” και ανάθεση στην ΔΑΕΚ της εκτέλεσής του»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 26η του μηνός Μαΐου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη καιώρα 15:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 19436/20-05-2016 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά  καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος  ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε  σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι έξι  (26) μέλη, δηλαδή:
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
2.       Μελέτης Χρήστος – Αντιδήμαρχος
3.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος
4.       Σταυρέλης Νικόλαος, αποχώρησε στο τέλος του ΕΗΔΘ
5.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
6.       Παππάς Αντώνιος
7.       Ζήμος Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος
8.       Κεφάλας Σταύρος – Αντιδήμαρχος
9.       Παρτσινέβελος Κωνσταντίνος
10.    Δράκος Παναγιώτης
11.   Μουρούτσος Γεώργιος
12.   Βλάσσης Δημήτριος
13.    Λαμπρινός Παναγιώτης
14.    Μπάκουλης  Δημήτριος – Αντιδήμαρχος,
15.    Κοντογιώργος Αναστάσιος
16.    Νανόπουλος Βασίλειος
17.    Ζαχαριάς Σπυρίδων –Αντιπρόεδρος
18.    Πανταζής Βασίλειος,
19.    Κορδώσης Χρήστος, ), αποχώρησε στο μέσον του 1ου ΘΗΔ
20.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής, αποχώρησε στο μέσον του 1ου ΘΗΔ
21.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος, αποχώρησε στο μέσον του 1ου ΘΗΔ
22.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
23.    Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
24.     Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
25.    Δημητριάδη – Κακούρου Μαρία – Γραμματέας
26.    Πιέτρης Τιμολέων, αποχώρησε στην έναρξη του 1ου ΘΗΔ 
 
 
1.       Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος, προσήλθε στην έναρξη του ΕΗΔΘ
2.       Λύτρα – Ανδρουτσοπούλου Κωνσταντίνα, προσήλθε στην έναρξη του ΕΗΔΘ
3.       Φαρμάκης Γεώργιος
4.       Χρισταρά Αθανασία– Αντιδήμαρχος
5.       Ζώγκος Ανδρέας
6.       Σούκουλης Ανδρέας
7.       Καρασάββας Ιωάννης
 
 
 
 
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, τέσσερις  (04) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
2.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ.  Αγιονορίου
3.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ.  Λεχαίου
4.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος – Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Βορτελίνος  Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
3.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ.  Εξαμιλίων 
4.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
5.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 
6.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
7.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
8.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
9.       Κούτρας  Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
10.    Κυριαζής  Αναστάσιος  – Δ.Κ. Γαλατακίου
11.    Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
12.    Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
13.    Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
14.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ.  Σολομού
15.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
16.    Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
17.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
18.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
 
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί «Έγκρισης της αριθμ. 14/2016 μελάτης του έργου “Κατασκευή πεζοδρομίων στην Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου” και ανάθεση στην ΔΑΕΚ της εκτέλεσής του»έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών το περιεχόμενο της οποίας έχει ως εξής :
<< Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις της παρ 1 του άρθρου 268 του Ν. 3463/2006 [….Με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου επιτρέπεται η απευθείας ανάθεση σε κοινωφελείς επιχειρήσεις ή σε αναπτυξιακές ανώνυμες εταιρείες Ο.Τ.Α. ή σε επιχειρήσεις Ο.Τ.Α. ειδικού σκοπού, παροχής υπηρεσιών συναφών ή συνδεόμενων με το αντικείμενο της δραστηριότητάς τους, αν ο προϋπολογισμός του αντικειμένου της ανάθεσης δεν υπερβαίνει το ποσό των σαράντα πέντε χιλιάδων ευρώ (45.000€), και υπό την προϋπόθεση ότι οι υπηρεσίες θα παρασχεθούν από τις ίδιες τις επιχειρήσεις. Η συνολική αξία των αναθέσεων Δήμου ή Κοινότητας προς μίας επιχείρηση δεν μπορεί να υπερβαίνει ετησίως το ποσό των εκατόν πενήντα χιλιάδων ευρώ (150.000€). Οι διατάξεις αυτής της παραγράφου εφαρμόζονται αναλόγως και για τις αναθέσεις στις επιχειρήσεις του πρώτου εδαφίου από τα ιδρύματα, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου των Ο.Τ.Α. και τους συνδέσμους αυτών. Στα ανωτέρω ποσά δεν περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. .],
σας διαβιβάζουμε την αριθ. 14/2016 μελέτη του έργου με τίτλο “Κατασκευή πεζοδρομίων στην Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου“ και προϋπολογισμό 55.350,00 ευρώ που είναι εγγεγραμμένο στο Τεχνικό Πρόγραμμα και στο  προϋπολογισμό τρέχοντος έτους στον Κ.Α. 30/7324.0040.
Σε συνέχεια της αριθ. 12/102/2016 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για την διάθεση της σχετικής πίστωσης, το Δημοτικό Συμβούλιο μπορεί αφού εγκρίνει την αριθ. 14/2016 μελέτη, να αναθέσει της εκτέλεση του έργου με τίτλο “Κατασκευή πεζοδρομίων στη Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου” στην Δ.Α.Ε.Κ..
Η συνολική αξία των αναθέσεων του Δήμου Κορινθίων στην ΔΑΕΚ, δεν υπερβαίνει το έτος 2016 το ποσό των εκατόν πενήντα χιλιάδων ευρώ πλέον ΦΠΑ.
Ειδικότερα, το έτος 2016 έχει υπογραφεί με την ΔΑΕΚ η σύμβαση εκτέλεσης της εργασίας με τίτλο «Συντήρηση – Επισκευή των Η/Μ εγκαταστάσεων Δημοτικών Καταστημάτων Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Κορινθίων» της αριθμ. 62/2015 μελέτης και προϋπολογισμό 50.430,00 ευρώ, που είναι εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό τρέχοντος έτους στον Κ.Α.  30/6261.0031 (αριθμ. 499/2015 ΑΔΣ ανάθεση εκτέλεσης της εργασίας)>>.
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του Προέδρου, τις διατάξεις του άρθρου 268 του Ν. 3463/2006, μετά από διαλογική συζήτηση
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Ø          Εγκρίνει την αριθ. 14/2016 μελέτη του έργου με τίτλο “Κατασκευή πεζοδρομίων στην Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου” και προϋπολογισμό 55.350,00 ευρώ που είναι εγγεγραμμένο στο Τεχνικό Πρόγραμμα και στο προϋπολογισμό τρέχοντος έτους στον ΚΑ. 30/7324.0040.
Ø          Αναθέτει στη Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία Κορινθίων με το διακριτικό τίτλο «Δ.Α.Ε.Κ.» νομίμως εκπροσωπούμενη και αριθμό ΜΕΕΠ 25335  Α2 Τάξης Πτυχίου, για έργα κατηγορίας  ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή πεζοδρομίων στη Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου» ποσού 55.350,00 €, σύμφωνα με την αριθμ. 14/2016 μελέτη, η οποία έχει συνταχθεί από τον κ. Νικόλαο Κακάβα, Πολιτικό Μηχανικό Τ.Ε. και έχει θεωρηθεί από τον Προϊστάμενο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμουκ. Σπυρίδωνα Περόγαμβρου. 
Ø          Η αμοιβήτης αναδόχου εταιρείας θα βαρύνει την εγγεγραμμένη στο Δημοτικό Προϋπολογισμό έτους 2016 πίστωση με ΚΑ 30/7324.0040 και τίτλο «Κατασκευή πεζοδρομίων στην Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου»  ποσού 55.350,00 €.
Ø                    Εξουσιοδοτεί τον κ. Αλέξανδρο Πνευματικό –Δήμαρχο Κορινθίων να προβεί στις απαραίτητες διαδικασίες για την υπογραφή σχετικού συμφωνητικού για την εκτέλεση του παραπάνω έργου.
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  9 / 170  / 2016.
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 01 – 06 – 2016
Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
ΧΡΗΣΤΟΣ Γ. ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ
 

Leave a Comment