Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2016

                                                                                                            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                    
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 9/26.05.2016 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 175/2016
 
Θέμα 12ο Η.Δ.: «Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2016»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 26η του μηνός Μαΐου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη καιώρα 15:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 19436/20-05-2016 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά  καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος  ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε  σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι έξι  (26) μέλη, δηλαδή:
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
2.Μελέτης Χρήστος – Αντιδήμαρχος
3.Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος
4.Σταυρέλης Νικόλαος, αποχώρησε στο τέλος του ΕΗΔΘ
5.Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
6.Παππάς Αντώνιος
7.Ζήμος Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος
8.Κεφάλας Σταύρος – Αντιδήμαρχος
9.Παρτσινέβελος Κωνσταντίνος
10.      Δράκος Παναγιώτης
11.     Μουρούτσος Γεώργιος
12.     Βλάσσης Δημήτριος
13.      Λαμπρινός Παναγιώτης
14.      Μπάκουλης  Δημήτριος – Αντιδήμαρχος,
15.      Κοντογιώργος Αναστάσιος
16.      Νανόπουλος Βασίλειος
17.      Ζαχαριάς Σπυρίδων –Αντιπρόεδρος
18.      Πανταζής Βασίλειος,
19.      Κορδώσης Χρήστος, ), αποχώρησε στο μέσον του 1ου ΘΗΔ
20.      Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής, αποχώρησε στο μέσον του 1ου ΘΗΔ
21.      Γκουργιώτης Αλέξανδρος, αποχώρησε στο μέσον του 1ου ΘΗΔ
22.      Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
23.      Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
24.       Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
25.      Δημητριάδη – Κακούρου Μαρία – Γραμματέας
26.      Πιέτρης Τιμολέων, αποχώρησε στην έναρξη του 1ου ΘΗΔ 
 
 
1.       Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος, προσήλθε στην έναρξη του ΕΗΔΘ
2.       Λύτρα – Ανδρουτσοπούλου Κωνσταντίνα, προσήλθε στην έναρξη του ΕΗΔΘ
3.       Φαρμάκης Γεώργιος
4.       Χρισταρά Αθανασία– Αντιδήμαρχος
5.       Ζώγκος Ανδρέας
6.       Σούκουλης Ανδρέας
7.       Καρασάββας Ιωάννης
 
 
 
 
 
 Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, τέσσερις  (04) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
2.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ.  Αγιονορίου
3.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ.  Λεχαίου
4.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος – Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Βορτελίνος  Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
3.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ.  Εξαμιλίων 
4.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
5.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 
6.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
7.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
8.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
9.       Κούτρας  Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
10.    Κυριαζής  Αναστάσιος  – Δ.Κ. Γαλατακίου
11.    Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
12.    Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
13.    Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
14.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ.  Σολομού
15.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
16.    Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
17.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
18.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
 
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το 12ο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί «Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος και Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2016» έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την υπ’ αριθμ. 15/145/2016 (σε ορθή επανάληψη) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την τροποποίηση του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2016 και την από 20.05.2016 (σε ορθή επανάληψη) εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και ζήτησε την έγκρισή τους.
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του Προέδρου, τις διατάξεις των άρθρων από 158 έως και 162 του Ν. 3463/2006  και του άρθρου 77 του ν. 4071/2012, μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Την τροποποίηση του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2016, όπως αναφέρεται στην  υπ’ αριθμ. 15/145/2016 (σεορθή επανάληψη) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ως εξής:
 
  Μέρος α2′
ως προς το μέρος των εξόδων
Μειώνουμε:
Τον Κ.Α. 15/6471.0001 με τίτλο «Πολιτιστικές εκδηλώσεις» προϋπολογισμού 80.000,00€ κατά 7.800,00 ευρώ. Επομένως ο προϋπολογισμός της δαπάνης διαμορφώνεται στο ποσό των 72.200,00  ευρώ .
 
Από την μείωση λαμβάνουμε το ποσό των 7.800,00 € το οποίο μεταφέρουμε στο Αποθεματικό. Από το αποθεματικό λαμβάνουμε το ποσό των 7.800,00 € για  τις ενισχύσεις κωδικού εξόδων :
 
Ενισχύουμε:
Τον ΚΑ 00/6441.0001 και τίτλο “Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις” προϋπολογισμού 5.000,00€ με 2.500,00€ και διαμορφώνεται στο ποσόν των 7.500,00€.
Τον ΚΑ 00/6433.0001 και τίτλο “Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών” προϋπολογισμού 5.000,00€ με 5.300,00€ και διαμορφώνεται στο ποσόν των 10.300.00€.
 
 
 
Μέρος β’
Λαμβάνοντας υπόψη τις με αριθμό πρωτοκόλλου 22/2016/000020681492/08-03-2016,22/2016/000021835212/11-04-2016,22/2016/000022666770/09-05-2016 Αποφάσεις του ΟΑΕΔ  με τις οποίες ο ΟΑΕΔ μας έχει καταβάλει συνολικά το ποσό των 5.887,66 € για την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών των επιχορηγούμενων ωφελούμενων του Προγράμματος Κοινωφελούς χαρακτήρα, αποδεχόμαστε ποσό 5.887,66 €.
Μετά την ανωτέρω αποδοχή τροποποιούμε τον Δημοτικό Προϋπολογισμό έτους 2016 ως εξής:
ως προς το μέρος των εσόδων
Αλλαγή τίτλου εσόδου:
στον Κ.Α. 1219.0002 με τίτλο “ΙΚΑ επιχορηγούμενων ωφελούμενων σύμφωνα με την υποπαράγραφο ΙΔ1 του Ν. 4152/ 2013 (ΦΕΚ 107/ Α/ 09-05-2013) και με την αριθμ. πρωτ. 3.24641/οικ. 31574/ 26-8-2013 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2091/ Β/ 27-8-2013)” σε  “Ασφαλιστικές Εισφορές επιχορηγούμενων ωφελούμενων σύμφωνα με την υποπαράγραφο ΙΔ1 του Ν. 4152/ 2013 (ΦΕΚ 107/ Α/ 09-05-2013) και με τη ΚΥΑ 4.31879/οικ.3.1604(ΦΕΚ 3172/Β/26-11-2014).
 
Ενισχύουμε:
Τον ΚΑ 1219.0002 και τίτλο “Ασφαλιστικές Εισφορές επιχορηγούμενων ωφελούμενων σύμφωνα με την υποπαράγραφο ΙΔ1 του Ν. 4152/ 2013 (ΦΕΚ 107/Α/09-05-2013) και με τη ΚΥΑ 4.31879/οικ.3.1604(ΦΕΚ 3172/Β/26-11-2014)” προϋπολογισμού  36.470,39 με  5.887,66€ και ο προϋπολογισμός διαμορφώνεται  στο ποσόν των 42.358,05€.
 
Από την ενίσχυση  λαμβάνουμε το ποσό των 5.887,66€  το οποίο μεταφέρουμε στο Αποθεματικό. Από το αποθεματικό λαμβάνουμε το ποσό των  5.887,66€  για την παρακάτω ενίσχυση  :
ως προς το μέρος των εξόδων
       Ενισχύουμε:
Τον ΚΑ 00/6718.0027 και τίτλο “Ασφαλιστικές Εισφορές επιχορηγούμενων ωφελούμενων σύμφωνα με την υποπαράγραφο ΙΔ1 του Ν. 4152/ 2013 (ΦΕΚ 107/ Α/ 09-05-2013) και με τη ΚΥΑ 4.31879/οικ.3.1604(ΦΕΚ 3172/Β/26-11-2014) 36.470,39€ με  5.887,66 και ο προϋπολογισμός διαμορφώνεται  στο ποσόν των 42.358,05€.
 
Μέρος γ
ως προς το μέρος των εξόδων
Μειώνουμε:
Τον Κ.Α. 20/6117.0025 και τίτλο “Διάθεση προς επεξεργασία προδιαλεγμένων ρευμάτων αστικών στερεών αποβλήτων Δήμου Κορινθίων” ποσού 323.487,83€ κατά 5.500,00€ και έτσι η πίστωση ανέρχεται στο ποσόν των 317.987,83€.
 
Από την μείωση λαμβάνουμε το ποσό των 5.500,00  το οποίο μεταφέρουμε στο Αποθεματικό. Από το αποθεματικό λαμβάνουμε το ποσό των  5.500,00€   για τις  δημιουργίες:
Δημιουργούμε:
·         Τον Κ.Α.20/6672.0001 και τίτλο “Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων” με προϋπολογισμό 5.000,00€.
·         Τον Κ.Α.20/6142.0001 και τίτλο “Αμοιβή για έλεγχο και πιστοποίηση ανυψωτικών μηχανημάτων” με προϋπολογισμό 500,00€.
 
Μέρος δ
ως προς το μέρος των εξόδων
Μειώνουμε
Τον Κ.Α.30/6234.0004 και τίτλο “Μίσθωση οχημάτων υπηρεσίας Τεχνικών έργων για την κάλυψη αναγκών της Δ.Ε. Τενέας” ποσού 100.000,00€ κατά 30.300,00€ και έτσι η πίστωση διαμορφώνεται στο ποσόν των 69.700,00€.
 
Από την μείωση λαμβάνουμε το ποσό των 30.300,00€  το οποίο μεταφέρουμε στο Αποθεματικό. Από το αποθεματικό λαμβάνουμε το ποσό των  30.300,00€ για τις  δημιουργίες και την ενίσχυση:
Δημιουργούμε:
Τον Κ.Α.30/6142.0023 και τίτλο “Αμοιβή για έλεγχο και πιστοποίηση ανυψωτικών μηχανημάτων” με προϋπολογισμό 500,00€.
Τον Κ.Α.15/6262.0002 και τίτλο “Εργασίες συντήρησης συνθετικών γηπέδων ” με προϋπολογισμό 24.800,00.
Τον Κ.Α.30/6672.0001 και τίτλο “Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων” με προϋπολογισμό 1.500,00€.
 
Ενισχύουμε :
Τον ΚΑ 35/6263.0001 και τίτλο “Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων” προϋπολογισμού 5.000,00€ με 3.500,00€ και διαμορφώνεται στο ποσόν των 8.500,00€.
 
Μέρος ε
ως προς το μέρος των εσόδων
Δημιουργούμε :
Τον ΚΑ  4219.0003 και τίτλο “Λοιπές επιστροφές υπαλλήλων και αιρετών”.
  
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  9 / 175 / 2016.
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 10 – 06 – 2016
Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
ΧΡΗΣΤΟΣ Γ. ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ
 

Leave a Comment