Συμμετοχή του Δήμου στην εκδήλωση της Μικρασιατικής Στέγης “Η ΠΟΛΙΣ ΕΑΛΩ”

                                                                                                            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                   
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 9/26.05.2016 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
 

Αριθμός Απόφασης 177/2016

 
Θέμα 14οΗ.Δ.: «Συμμετοχή του Δήμου στην εκδήλωση της Μικρασιατικής Στέγης “Η ΠΟΛΙΣ ΕΑΛΩ”»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 26η του μηνός Μαΐου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη καιώρα 15:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 19436/20-05-2016 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά  καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος  ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε  σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι έξι  (26) μέλη, δηλαδή:
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
2.       Μελέτης Χρήστος – Αντιδήμαρχος
3.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος
4.       Σταυρέλης Νικόλαος, αποχώρησε στο τέλος του ΕΗΔΘ
5.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
6.       Παππάς Αντώνιος
7.       Ζήμος Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος
8.       Κεφάλας Σταύρος – Αντιδήμαρχος
9.       Παρτσινέβελος Κωνσταντίνος
10.    Δράκος Παναγιώτης
11.   Μουρούτσος Γεώργιος
12.   Βλάσσης Δημήτριος
13.    Λαμπρινός Παναγιώτης
14.    Μπάκουλης  Δημήτριος – Αντιδήμαρχος,
15.    Κοντογιώργος Αναστάσιος
16.    Νανόπουλος Βασίλειος
17.    Ζαχαριάς Σπυρίδων –Αντιπρόεδρος
18.    Πανταζής Βασίλειος,
19.    Κορδώσης Χρήστος, ), αποχώρησε στο μέσον του 1ου ΘΗΔ
20.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής, αποχώρησε στο μέσον του 1ου ΘΗΔ
21.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος, αποχώρησε στο μέσον του 1ου ΘΗΔ
22.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
23.    Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
24.     Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
25.    Δημητριάδη – Κακούρου Μαρία – Γραμματέας
26.    Πιέτρης Τιμολέων, αποχώρησε στην έναρξη του 1ου ΘΗΔ 
 
 
1.       Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος, προσήλθε στην έναρξη του ΕΗΔΘ
2.       Λύτρα – Ανδρουτσοπούλου Κωνσταντίνα, προσήλθε στην έναρξη του ΕΗΔΘ
3.       Φαρμάκης Γεώργιος
4.       Χρισταρά Αθανασία– Αντιδήμαρχος
5.       Ζώγκος Ανδρέας
6.       Σούκουλης Ανδρέας
7.       Καρασάββας Ιωάννης
 
 
 
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, τέσσερις  (04) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
2.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ.  Αγιονορίου
3.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ.  Λεχαίου
4.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος – Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Βορτελίνος  Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
3.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ.  Εξαμιλίων 
4.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
5.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 
6.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
7.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
8.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
9.       Κούτρας  Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
10.    Κυριαζής  Αναστάσιος  – Δ.Κ. Γαλατακίου
11.    Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
12.    Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
13.    Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
14.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ.  Σολομού
15.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
16.    Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
17.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
18.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
 
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
 
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το 14ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίλο «Συμμετοχή του Δήμου στην εκδήλωση της Μικρασιατικής Στέγης “Η ΠΟΛΙΣ ΕΑΛΩ”» έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την εισήγηση της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού, η οποία καθ΄ όλον το περιεχόμενό της έχει ως εξής:
 
«Το ΔΣ της Μικρασιατικής Στέγης Κορίνθου αιτήθηκε με το υπ’ αριθ. πρωτ. 14240/13.04.2016 έγγραφο, τη συνδιοργάνωση με το Δήμο μας της ετήσιας εκδήλωσης «Η ΠΟΛΙΣ ΕΑΛΩ», η οποία θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 29 Μαΐου 2016, και ώρα 8:00μ.μ, στην αίθουσα Αγίου Χρυσοστόμου Σμύρνης  του Ι. Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου, στο Συνοικισμό Κορίνθου.
 
Η εκδήλωση με θέμα «Το χρονικό ενός προαναγγελθέντος θανάτου» διοργανώνεται στα πλαίσια της επετείου της 29ης Μαΐου 1453, μια ημερομηνία κομβικής σημασίας για την ελληνική, αλλά και την παγκόσμια ιστορία. Το σημαντικό γεγονός της άλωσης της Πόλης άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά του στην ελληνική ιστορία και αποτέλεσε έναυσμα ιστορικής έρευνας και μελέτης. Στην εκδήλωση περιλαμβάνεται ομιλία του Κορίνθιου ογκολόγου ιατρού και καθηγητή του Πανεπιστημίου Κρήτης, κου Γεωργίου Σαμώνη.
 
Για την πραγματοποίηση της εκδήλωσης προτείνουμε ο Δήμος μας να καλύψει τις ακόλουθες δαπάνες:
1.       Ηχητική κάλυψη της εκδήλωσης, ποσού έως 350,00€  με Φ.Π.Α.
2.       Προμήθεια έντυπου υλικού, ήτοι χίλιες (1.000) προσκλήσειςκαι τριάντα (30) αφίσες, ποσού έως 360,00€  με Φ.Π.Α.
 
Οι ανωτέρω δαπάνες συνολικού ποσού έως 710,00 € θα βαρύνουν την εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό έτους 2016 πίστωση με ΚΑ 15/6471.0001 και τίτλο «Πολιτιστικές Εκδηλώσεις». Παρακαλούμε για την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με τη συμμετοχή του Δήμου στις δαπάνες  διοργάνωσης της εκδήλωσης».
 
Σημειώνεται ότι πρόκειται για μία πολιτιστική εκδήλωση που σχετίζεται με την εδαφική περιφέρεια του Δήμου και συνδέεται με την προαγωγή των πολιτιστικών και πνευματικών ενδιαφερόντων των κατοίκων του, στις δαπάνες της οποίας μπορεί ο Δήμος να συμμετέχει, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 158 § 3β του Ν. 3463/2006.
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του το υπ’ αριθμ. πρωτ. 14240/13.04.2016 έγγραφο της Μικρασιατικής Στέγης Κορίνθου, την εισήγηση της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού και τις διατάξεις του άρθρου 158 § 3β του Ν. 3463/2006, μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του                            
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Τη συμμετοχή του Δήμου στην εκδήλωση «Η ΠΟΛΙΣ ΕΑΛΩ» που διοργανώνει η Μικρασιατική Στέγη Κορίνθου την 29η Μαΐου 2016 στην αίθουσα Αγίου Χρυσοστόμου Σμύρνης  του Ι. Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου, στο Συνοικισμό Κορίνθου.
Εγκρίνει δαπάνη ποσού 710,00 € συμπ. Φ.Π.Α. για την πραγματοποίηση της ανωτέρω εκδήλωσης, με το οποίο θα καλυφθούν:
1.   η ηχητική κάλυψη της εκδήλωσης, ποσού έως 350,00€  με Φ.Π.Α.
2.   η προμήθεια έντυπου υλικού, ήτοι χίλιες (1.000) προσκλήσειςκαι τριάντα (30) αφίσες, ποσού έως 360,00€  με Φ.Π.Α.
Οι ανωτέρω δαπάνες συνολικού ποσού έως 710,00 € θα βαρύνουν την εγγεγραμμένη στον Δημοτικό Προϋπολογισμό έτους 2016 πίστωση με ΚΑ 15/6471.0001 και τίτλο «Πολιτιστικές Εκδηλώσεις».
Ψηφίζει τη διάθεση της ανωτέρω σχετικής πίστωσης ποσού 710,00 €.
  
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  9 / 177 / 2016.
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 27 – 05 – 2016
Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
ΧΡΗΣΤΟΣ Γ. ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ
 

Leave a Comment