Αίτημα συζύγου Ματθαίου Χ. Ανδρεάδη, συγγραφέα, για προμήθεια βιβλίου

                                                                                                            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                    
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 9/26.05.2016 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 178/2016
 
Θέμα 15ο Η.Δ.: «Αίτημα συζύγου Ματθαίου Χ. Ανδρεάδη, συγγραφέα, για προμήθεια βιβλίου με τίτλο «Η Κορινθία του 20ου αιώνα (1900-1908)»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 26η του μηνός Μαΐου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη καιώρα 15:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 19436/20-05-2016 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά  καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος  ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε  σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι έξι  (26) μέλη, δηλαδή:
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
2.       Μελέτης Χρήστος – Αντιδήμαρχος
3.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος
4.       Σταυρέλης Νικόλαος, αποχώρησε στο τέλος του ΕΗΔΘ
5.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
6.       Παππάς Αντώνιος
7.       Ζήμος Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος
8.       Κεφάλας Σταύρος – Αντιδήμαρχος
9.       Παρτσινέβελος Κωνσταντίνος
10.    Δράκος Παναγιώτης
11.   Μουρούτσος Γεώργιος
12.   Βλάσσης Δημήτριος
13.    Λαμπρινός Παναγιώτης
14.    Μπάκουλης  Δημήτριος – Αντιδήμαρχος,
15.    Κοντογιώργος Αναστάσιος
16.    Νανόπουλος Βασίλειος
17.    Ζαχαριάς Σπυρίδων –Αντιπρόεδρος
18.    Πανταζής Βασίλειος,
19.    Κορδώσης Χρήστος, ), αποχώρησε στο μέσον του 1ου ΘΗΔ
20.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής, αποχώρησε στο μέσον του 1ου ΘΗΔ
21.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος, αποχώρησε στο μέσον του 1ου ΘΗΔ
22.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
23.    Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
24.     Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
25.    Δημητριάδη – Κακούρου Μαρία – Γραμματέας
26.    Πιέτρης Τιμολέων, αποχώρησε στην έναρξη του 1ου ΘΗΔ 
 
 
1.       Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος, προσήλθε στην έναρξη του ΕΗΔΘ
2.       Λύτρα – Ανδρουτσοπούλου Κωνσταντίνα, προσήλθε στην έναρξη του ΕΗΔΘ
3.       Φαρμάκης Γεώργιος
4.       Χρισταρά Αθανασία– Αντιδήμαρχος
5.       Ζώγκος Ανδρέας
6.       Σούκουλης Ανδρέας
7.       Καρασάββας Ιωάννης
 
 
 
 
 
 Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, τέσσερις  (04) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
2.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ.  Αγιονορίου
3.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ.  Λεχαίου
4.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος – Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Βορτελίνος  Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
3.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ.  Εξαμιλίων 
4.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
5.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 
6.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
7.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
8.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
9.       Κούτρας  Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
10.    Κυριαζής  Αναστάσιος  – Δ.Κ. Γαλατακίου
11.    Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
12.    Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
13.    Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
14.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ.  Σολομού
15.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
16.    Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
17.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
18.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
 
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
 
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το 15ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Αίτημα συζύγου Ματθαίου Χ. Ανδρεάδη, συγγραφέα, για προμήθεια βιβλίου με τίτλο «Η Κορινθία του 20ου αιώνα (1900-1908)» έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την από 20-5-2016 αίτηση της κας Αικατερίνης Ανδρεάδη χα Ματθαίου, με την οποία μας γνωστοποιεί ότι ο αείμνηστος σύζυγός της Ματθαίος Ανδρεάδης, Δικηγόρος και συγγραφέας εν ζωή, είχε συγγράψει το έργο «Η Κορινθία του 20ου αιώνα  (1900-1908)» σε δύο  (2) τόμους, που αναφέρεται στην ιστορία της περιοχής μας. Ζητά να προβούμε στη προμήθεια αντιτύπων του εν λόγω βιβλίου, προκειμένου να γίνει ευρύτερα γνωστό το έργο, εκπληρώνοντας την επιθυμία του συζύγου της.
 
Ο Δήμαρχος μεταξύ των άλλων ανάφερε ότι ο αείμνηστος ήταν ένας διακεκριμένος δικηγόρος, συμμετείχε στα  κοινά δρώμενα της περιοχής μας, αρθρογραφούσε σε γνωστή τοπική εφημερίδα και είχε συγγράψει έργα, ιστορικού περιεχομένου, επί το πλείστον.  Θεωρώ, ότι πρέπει να τιμήσουμε την μνήμη του Κορίνθιου Δικηγόρου και συγγραφέα  Ματθαίου Ανδρεάδη, για την προσφορά στον τόπο του.
Δεδομένου ότι το βιβλίο αυτό μπορεί να συμβάλλει ποικιλοτρόπως τόσο στη προβολή και προώθηση της πόλης μας, ως τουριστικό προορισμό, όσο και στην οικονομική ανάπτυξη, προτείνω  να προμηθευτούμε 200 αντίτυπα από κάθε τόμο (Α & Β) του εν θέματι έργου, συνολικού ποσού 5.236,40 € συμπ. Φ.Π.Α., τα οποία θα χρησιμοποιηθούν ως αναμνηστικά δώρα υψηλού επιπέδου σε φυσικά πρόσωπα και αντιπροσωπείες άλλων δήμων και χωρών που επισκέπτονται την πόλη μας ή συμμετέχουν σε πολιτιστικές ανταλλαγές ή ακόμα και σε αντιπροσώπους αδελφοποιημένων πόλεων του Δήμου μας με πόλεις του εξωτερικού.
Σημειώνεται ότι πρόκειται για μία προμήθεια που συμβάλλει στη πολιτιστική ανάπτυξη και προβολή του Δήμου, στις δαπάνες της οποίας μπορεί ο Δήμος να συμμετέχει, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 158 § 3γ του Ν. 3463/2006.
Η ανωτέρω δαπάνη συνολικού ποσού 5.236,40 € συμπ. Φ.Π.Α., θα βαρύνει την εγγεγραμμένη πίστωση του προϋπολογισμού έτους 2016 με ΚΑ 00/6433.0001 και τίτλο «Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών»
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την από 20.05.2016 αίτηση της κας Αικατερίνης Ανδρεάδη, χας Ματθαίου και τις διατάξεις του άρθρου 158 § 3γ του Ν. 3463/2006, μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του                            
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Τη προμήθεια συνολικά 400 αντιτύπων (200 από Α΄ τόμο και 200 από Β΄ τόμο) του βιβλίου με τίτλο «Η Κορινθία του 20ου αιώνα (1900-1908)» του αείμνηστου συγγραφέα Ματθαίου Ανδρεάδη, συνολικής αξίας 5.236,40 € συμπ. Φ.Π.Α.
Τα αντίτυπα του βιβλίου θα χρησιμοποιηθούν ως αναμνηστικά δώρα υψηλού επιπέδου σε φυσικά πρόσωπα και αντιπροσωπείες άλλων δήμων και χωρών που επισκέπτονται την πόλη μας ή συμμετέχουν σε πολιτιστικές ανταλλαγές ή ακόμα και σε αντιπροσώπους αδελφοποιημένων πόλεων του Δήμου μας με πόλεις του εξωτερικού.
Η ανωτέρω δαπάνη συνολικού ποσού 5.236,40€ με Φ.Π.Α. θα βαρύνει την εγγεγραμμένη στον Δημοτικό Προϋπολογισμό έτους 2016 πίστωση με ΚΑ 00/6433.0001 και τίτλο «Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών»
Ψηφίζει τη διάθεση της ανωτέρω σχετικής πίστωσης ποσού 5.236,40€.
 
                          Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  9 / 178 / 2016.
  
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 09 – 06 – 2016
Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
ΧΡΗΣΤΟΣ Γ. ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ
 

Leave a Comment