Έγκριση για τη διοργάνωση ποδηλατάδας από το 10ο Δημοτικό Σχολείο Κορίνθου

                                                                                                            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                 
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 9/26.05.2016 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 179/2016
 
Θέμα 16οΗ.Δ.: «Έγκριση γιατη διοργάνωση ποδηλατάδας από το 10ο Δημοτικό Σχολείο Κορίνθου»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 26η του μηνός Μαΐου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη καιώρα 15:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 19436/20-05-2016 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά  καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος  ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε  σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι έξι  (26) μέλη, δηλαδή:
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
2.       Μελέτης Χρήστος – Αντιδήμαρχος
3.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος
4.       Σταυρέλης Νικόλαος, αποχώρησε στο τέλος του ΕΗΔΘ
5.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
6.       Παππάς Αντώνιος
7.       Ζήμος Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος
8.       Κεφάλας Σταύρος – Αντιδήμαρχος
9.       Παρτσινέβελος Κωνσταντίνος
10.    Δράκος Παναγιώτης
11.   Μουρούτσος Γεώργιος
12.   Βλάσσης Δημήτριος
13.    Λαμπρινός Παναγιώτης
14.    Μπάκουλης  Δημήτριος – Αντιδήμαρχος,
15.    Κοντογιώργος Αναστάσιος
16.    Νανόπουλος Βασίλειος
17.    Ζαχαριάς Σπυρίδων –Αντιπρόεδρος
18.    Πανταζής Βασίλειος,
19.    Κορδώσης Χρήστος, ), αποχώρησε στο μέσον του 1ου ΘΗΔ
20.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής, αποχώρησε στο μέσον του 1ου ΘΗΔ
21.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος, αποχώρησε στο μέσον του 1ου ΘΗΔ
22.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
23.    Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
24.     Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
25.    Δημητριάδη – Κακούρου Μαρία – Γραμματέας
26.    Πιέτρης Τιμολέων, αποχώρησε στην έναρξη του 1ου ΘΗΔ 
 
 
1.       Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος, προσήλθε στην έναρξη του ΕΗΔΘ
2.       Λύτρα – Ανδρουτσοπούλου Κωνσταντίνα, προσήλθε στην έναρξη του ΕΗΔΘ
3.       Φαρμάκης Γεώργιος
4.       Χρισταρά Αθανασία– Αντιδήμαρχος
5.       Ζώγκος Ανδρέας
6.       Σούκουλης Ανδρέας
7.       Καρασάββας Ιωάννης
 
 
 
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, τέσσερις  (04) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
2.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ.  Αγιονορίου
3.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ.  Λεχαίου
4.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος – Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Βορτελίνος  Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
3.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ.  Εξαμιλίων 
4.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
5.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 
6.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
7.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
8.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
9.       Κούτρας  Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
10.    Κυριαζής  Αναστάσιος  – Δ.Κ. Γαλατακίου
11.    Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
12.    Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
13.    Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
14.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ.  Σολομού
15.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
16.    Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
17.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
18.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
 
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
 
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το 16ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Έγκριση γιατη διοργάνωση ποδηλατάδας από το 10ο Δημοτικό Σχολείο Κορίνθου» έθεσε υπόψη των  μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την εισήγηση της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού, η οποία καθ΄ όλον το περιεχόμενό της έχει ως εξής:
 
«Το 10ο Δημοτικό Σχολείο Κορίνθου αιτήθηκε με το υπ’ αριθ. πρωτ. 17355/10.05.2016 έγγραφο, τη συμμετοχή του Δήμου μας στην ποδηλατοδρομία που διοργανώνει και η οποία θα πραγματοποιηθεί στην Κόρινθο, την Κυριακή 5 Ιουνίου2016.
 
Η ποδηλατοδρομία θα έχει αφετηρία το 10ο Δημοτικό Σχολείο Κορίνθου, με εκκίνηση στις 10:30π.μ και τερματισμό στο ίδιο σημείο στις 13:30μ.μ. περίπου. Η διαδρομή θα περιλαμβάνει τους ποδηλατοδρόμους της πόλης μας, την περιοχή του Αγ. Νικολάου και της Ποσειδωνίας. Πρόκειται για μια ευχάριστη και διασκεδαστική δραστηριότητα που έχει σκοπό να αναδείξει την αξία και την προσφορά της άθλησης αλλά και να εισάγει τους συμμετέχοντες στις αρχές της ασφαλούς μετακίνησης στους ποδηλατοδρόμους της Κορίνθου.
 
Για την διοργάνωση της ποδηλατοδρομίας του 10ου Δημοτικού Σχολείου Κορίνθου, προτείνουμε ο Δήμος μας να αναλάβει τη δαπάνη της προμήθειας για εκατό (100) μπλουζάκια των συμμετεχόντων μαθητών, ποσού έως 395,00€ συμπ. ΦΠΑ.
 
Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει την εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό έτους 2016 πίστωση με ΚΑ 15/6472.0001 και τίτλο «Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων». Παρακαλούμε για την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με τη συμμετοχή του Δήμου στην ποδηλατοδρομία  που διοργανώνει το 10ο Δημοτικό Σχολείο Κορίνθου».
 
Σημειώνεται ότι πρόκειται για μία αθλητική εκδήλωση, στις δαπάνες της οποίας μπορεί ο Δήμος να συμμετέχει, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 158 § 3β του Ν. 3463/2006.
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του το υπ’ αριθμ. πρωτ. 17355/10.05.2016 έγγραφο του 10ου Δημοτικού Σχολείου Κορίνθου, την εισήγηση της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού και τις διατάξεις του άρθρου 158 § 3β του Ν. 3463/2006,  μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του
                                     
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Α. Εγκρίνει τη  διεξαγωγή ποδηλατάδας που διοργανώνει το 10ο Δημοτικό Σχολείο Κορίνθου και θα πραγματοποιηθεί στις 05-06-2016 στην Κόρινθο καθώς και τη διέλευση των ποδηλάτων από τους ποδηλατοδρόμους της πόλης της Κορίνθου και τους δρόμους της Κορίνθου και της Ποσειδωνίας.
 
Β. Εγκρίνει ποσό 395,00 € για την δαπάνη προμήθειας για εκατό (100) μπλουζάκια των συμμετεχόντων μαθητών στην ποδηλατάδα, την οποία διοργανώνει το 10ο Δημοτικό Σχολείο Κορίνθου στις 5 Ιουνίου 2016 στην πόλη της Κορίνθου και στην Ποσειδωνία.
Η ανωτέρω δαπάνη ποσού έως 395,00€ με Φ.Π.Α. θα βαρύνει την εγγεγραμμένη στον Δημοτικό Προϋπολογισμό έτους 2016 πίστωση με ΚΑ 15/6472.0001 και τίτλο «Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων».
Ψηφίζει τη διάθεση της ανωτέρω σχετικής πίστωσης ποσού 395,00 €.  
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  9 / 179 / 2016.
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 27 – 05 – 2016
Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
ΧΡΗΣΤΟΣ Γ. ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ
 

Leave a Comment