Έγκριση διέλευσης αγωνιστικών αυτοκινήτων στις ειδικές διαδρομές εντός των ορίων του Δ. Κορινθίων

                                                                                                            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                   
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 9/26.05.2016 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 182/2016
 
Θέμα 19ο Η.Δ.: «Έγκριση διέλευσης αγωνιστικών αυτοκινήτων στις ειδικές διαδρομές που καθορίζονται εντός των ορίων του Δήμου Κορινθίων για τη διεξαγωγή του Ιστορικού Ράλλυ Ελλάδος 2016»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 26η του μηνός Μαΐου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη καιώρα 15:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 19436/20-05-2016 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά  καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος  ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε  σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι έξι  (26) μέλη, δηλαδή:
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
2.       Μελέτης Χρήστος – Αντιδήμαρχος
3.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος
4.       Σταυρέλης Νικόλαος, αποχώρησε στο τέλος του ΕΗΔΘ
5.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
6.       Παππάς Αντώνιος
7.       Ζήμος Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος
8.       Κεφάλας Σταύρος – Αντιδήμαρχος
9.       Παρτσινέβελος Κωνσταντίνος
10.    Δράκος Παναγιώτης
11.   Μουρούτσος Γεώργιος
12.   Βλάσσης Δημήτριος
13.    Λαμπρινός Παναγιώτης
14.    Μπάκουλης  Δημήτριος – Αντιδήμαρχος,
15.    Κοντογιώργος Αναστάσιος
16.    Νανόπουλος Βασίλειος
17.    Ζαχαριάς Σπυρίδων –Αντιπρόεδρος
18.    Πανταζής Βασίλειος,
19.    Κορδώσης Χρήστος, ), αποχώρησε στο μέσον του 1ου ΘΗΔ
20.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής, αποχώρησε στο μέσον του 1ου ΘΗΔ
21.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος, αποχώρησε στο μέσον του 1ου ΘΗΔ
22.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
23.    Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
24.     Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
25.    Δημητριάδη – Κακούρου Μαρία – Γραμματέας
26.    Πιέτρης Τιμολέων, αποχώρησε στην έναρξη του 1ου ΘΗΔ 
 
 
1.       Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος, προσήλθε στην έναρξη του ΕΗΔΘ
2.       Λύτρα – Ανδρουτσοπούλου Κωνσταντίνα, προσήλθε στην έναρξη του ΕΗΔΘ
3.       Φαρμάκης Γεώργιος
4.       Χρισταρά Αθανασία– Αντιδήμαρχος
5.       Ζώγκος Ανδρέας
6.       Σούκουλης Ανδρέας
7.       Καρασάββας Ιωάννης
 
 
 
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, τέσσερις  (04) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
2.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ.  Αγιονορίου
3.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ.  Λεχαίου
4.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος – Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Βορτελίνος  Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
3.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ.  Εξαμιλίων 
4.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
5.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 
6.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
7.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
8.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
9.       Κούτρας  Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
10.    Κυριαζής  Αναστάσιος  – Δ.Κ. Γαλατακίου
11.    Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
12.    Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
13.    Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
14.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ.  Σολομού
15.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
16.    Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
17.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
18.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
 
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το 19ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση διέλευσης αγωνιστικών αυτοκινήτων στις ειδικές διαδρομές που καθορίζονται εντός των ορίων του Δήμου Κορινθίων για τη διεξαγωγή του Ιστορικού Ράλλυ Ελλάδος 2016», έθεσε υπόψη των  μελών του Δημοτικού Συμβουλίου το με αριθμ. πρωτ. 2501/18/140/21-4-2016 έγγραφο του Τμήματος Τροχαίας Κορίνθου, με το οποίο ζητά την έγκριση διεξαγωγής του εν θέματι ράλλυ και τη διέλευση από διαδρομές εντός των ορίων του Δήμου Κορινθίων από 26-29/5/2016.
Στη συνέχεια, έθεσε την εισήγηση της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού, η οποία καθ΄ όλον το περιεχόμενό της έχει ως εξής:
 
«Η Ομοσπονδία Μηχανοκίνητου Αθλητισμού Ελλάδος αιτήθηκε με τα υπ’ αριθ. πρωτ. 18764/18.05.2016 έγγραφα, τη συμμετοχή του Δήμου μας στο Ιστορικό Ράλλυ Ελλάδος που διοργανώνει στην περιοχή μας από 27-29 Μαΐου 2016.
 
Πρόκειται για έναν αγώνα αυτοκινήτων που έγραψαν ιστορία στο παρελθόν, τα οποία οι θεατές θα έχουν τη δυνατότητα να  θαυμάσουν από κοντά. Ο αγώνας, μετά από τις πετυχημένες διοργανώσεις των τελευταίων ετών, αποτελεί πλέον θεσμό και θεωρείται από τη Διεθνή Ομοσπονδία Αυτοκινήτου ως ο καλύτερος αγώνας του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ιστορικών Αυτοκινήτων, συγκεντρώνοντας μεγάλο αριθμό αγωνιζόμενων, τόσο από το εξωτερικό, όσο και από την Ελλάδα. Το  Ιστορικό Ράλλυ Ελλάδος θα διέλθει και φέτος από το Δήμο μας και οι συμμετέχοντες θα  θαυμάσουν τα τοπία και τους αρχαιολογικούς χώρους της περιοχής μας.
 
Σύμφωνα με τα ανωτέρω, προτείνουμε ο Δήμος μας να καλύψει τη δαπάνη για την παράθεση μπουφέ στους αγωνιζόμενους του Ράλλυ, ήτοι εκατό άτομα, σε εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή  27 Μαΐου 2016 στην περιοχή της Πλατείας Ελευθερίου Βενιζέλου από 12:00 έως 16:00, κατά την ολιγόωρη στάθμευση των ιστορικών αυτοκινήτων. Η ανωτέρω δαπάνη ποσού έως 246,00€ με Φ.Π.Α. θα βαρύνει την εγγεγραμμένη στο προϋπολογισμό έτους 2016 πίστωση με ΚΑ 15/6472.0001 και τίτλο «Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων».
 
Παρακαλούμε για τη σύμφωνη γνώμη του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με τη συμμετοχή του Δήμου μας στη δαπάνη της εκδήλωσης στα πλαίσια της διοργάνωσης του Ιστορικού Ράλλυ Ελλάδος».
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη, το υπ’ αριθμ. πρωτ. 18764/18.05.2016 έγγραφο της Ομοσπονδίας Μηχανοκίνητου Αθλητισμού Ελλάδος, το υπ΄ αριθμ. πρωτ. 2501/18/140/21-4-2016 έγγραφο του Τμήματος Τροχαίας Κορίνθου, τις διατάξεις του άρθρου 158 §3β του Ν. 3463/2006,  μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του
                                    
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Α. Εγκρίνει τη  διεξαγωγή του  Ιστορικού Ράλλυ Ελλάδος 2016 που διοργανώνει η Ομοσπονδία Μηχανοκίνητου Αθλητισμού Ελλάδος και θα πραγματοποιηθεί από 26-29 Μαΐου 2016 καθώς και τη διέλευση των αγωνιστικών αυτοκινήτων  από τις διαδρομές που καθορίζονται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Κορινθίων.
 
Β.  Εγκρίνει ποσό 246,00 € για την παράθεση μπουφέ στους αγωνιζόμενους του Ράλλυ, ήτοι εκατό άτομα, σε εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή  27 Μαΐου 2016 στην περιοχή της Πλατείας Ελευθερίου Βενιζέλου στην Κόρινθο από 12:00 έως 16:00, κατά την ολιγόωρη στάθμευση των ιστορικών αυτοκινήτων.
Η ανωτέρω δαπάνη ποσού έως 246,00€ με Φ.Π.Α. θα βαρύνει την εγγεγραμμένη στο προϋπολογισμό έτους 2016 πίστωση με ΚΑ 15/6472.0001 και τίτλο «Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων».
Ψηφίζει τη διάθεση της ανωτέρω σχετικής πίστωσης ποσού 246,00 €.  
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  9 / 182 / 2016.
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 27 – 05 – 2016
Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
ΧΡΗΣΤΟΣ Γ. ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ
 

Leave a Comment