Έγκριση μετάβασης του Δημάρχου Κορινθίων στο Μόναχο- Γερμανίας

                                                                                                            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                   
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 10/30.05.2016 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 188/2016
 
Θέμα μοναδικό.: «Έγκριση μετάβασης του Δημάρχου Κορινθίων στο Μόναχο- Γερμανίας, για να παραστεί στην έκθεση IFAT που θα πραγματοποιηθεί από 30-5 έως και 3-6-2016, με θέμα τη παρουσίαση μηχανημάτων και λύσεις στο τομέα της ανακύκλωσης»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 30η του μηνός Μαΐου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα καιώρα 14:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε έκτακτη συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 20730/27-05-2016 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 5 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά  καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος  ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε  σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα τριάντα δύο  (32) μέλη, δηλαδή:
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
2.       Μελέτης Χρήστος – Αντιδήμαρχος
3.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος
4.       Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
5.       Σταυρέλης Νικόλαος
6.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
7.       Φαρμάκης Γεώργιος
8.       Παππάς Αντώνιος
9.       Χρισταρά Αθανασία– Αντιδήμαρχος
10.   Ζήμος Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος
11.    Κεφάλας Σταύρος – Αντιδήμαρχος
12.    Λύτρα – Ανδρουτσοπούλου Κωνσταντίνα
13.    Παρτσινέβελος Κωνσταντίνος
14.    Δράκος Παναγιώτης
15.   Μουρούτσος Γεώργιος
16.   Βλάσσης Δημήτριος
17.    Λαμπρινός Παναγιώτης
18.    Μπάκουλης  Δημήτριος – Αντιδήμαρχος,
19.    Κοντογιώργος Αναστάσιος
20.    Ζώγκος Ανδρέας
21.    Νανόπουλος Βασίλειος
22.    Ζαχαριάς Σπυρίδων –Αντιπρόεδρος
23.    Κορδώσης Χρήστος
24.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
25.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος
26.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
27.    Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
28.    Σούκουλης Ανδρέας
29.    Καρασάββας Ιωάννης
30.     Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
31.    Δημητριάδη – Κακούρου Μαρία – Γραμματέας
32.    Πιέτρης Τιμολέων
 
1.       Πανταζής Βασίλειος
 
 
 
 
 
Στη συνεδρίαση δεν παραβρέθηκαν, Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν νόμιμα με την ανωτέρω πρόσκληση. 
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και ζήτησε από το Σώμα να κρίνει ως κατεπείγον το θέμα «Έγκριση μετάβασης του Δημάρχου Κορινθίων στο Μόναχο- Γερμανίας, για να παραστεί στην έκθεση IFAT που θα πραγματοποιηθεί από 30-5 έως και 3-6-2016, με θέμα τη παρουσίαση μηχανημάτων και λύσεις στο τομέα της ανακύκλωσης» επειδή η έκθεση θα πραγματοποιηθεί από 30-5 έως και 3-6-2016. Το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα δέχεται το κατεπείγον της συνεδρίασης για τη συζήτηση του ανωτέρω θέματος.
 
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου το από 27-5-2016 έγγραφο –πρόσκληση για την παρακολούθηση της διεθνούς έκθεσης IFAT που θα πραγματοποιηθεί στο Μόναχο της Γερμανίας  από 30-5-2016 έως και 3-6-2016.
Στην  εν λόγω έκθεση θα παρουσιασθούν σύγχρονες λύσεις, τεχνικές και μηχανήματα για την διαχείριση των απορριμμάτων και του τομέα ανακύκλωσης, ήτοι:  Μηχανήματα Προ-τεμαχισμού, Τεμαχισμού, Αποσυναρμολόγησης και Ομογενοποίησης Υλικών  Ολοκληρωμένες Λύσεις Ανακύκλωσης  Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού, Ρευμάτων Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής, Μετάλλων και Ειδικών Ρευμάτων, Αστικών Αποβλήτων για Παραγωγή Απορριμματογενών Καυσίμων, Βιομηχανικών και Εμπορικών  Αποβλήτων, Προ-επεξεργασία Οργανικών Αποβλήτων.
Ο κ. Δήμαρχος εξέφρασε την επιθυμία να παρευρεθεί  στην έκθεση, επειδή ο Δήμος μας αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα με την ανακύκλωση και εν γένει την ολοκληρωμένη διαχείριση των αστικών αποβλήτων.
Ο Δήμαρχος θα μεταβεί στο Μόναχο –Γερμανίας αεροπορικώς με ημέρα αναχώρησης την 01-06-2016 και ημέρα επιστροφής την 03-06-2016 (δύο διανυκτερεύσεις). Παρακαλώ για την έγκρισή σας.
Ο κ. Νανόπουλος Βασίλειος  μεταξύ των άλλων είπε ότι καταψηφίζουμε την πρόταση να πάει ο Δήμαρχος στο Μόναχο, αποδεχόμενος πρόσκληση προμηθευτή μηχανημάτων εν μέσω διαγωνισμού προμήθειας  μηχανημάτων ανακύκλωσης. Οι ανταγωνιστές του συγκεκριμένου προμηθευτή θα θεωρήσουν ότι επηρεάζεται η αντικειμενική διεξαγωγή του διαγωνισμού.
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη την από 27-5-2016 πρόσκληση και τις διατάξεις του άρθρου 140 του Ν. 3463/2006 και της υποπαραγράφου Δ.9 του άρθρου 2 του N.4336/2015
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(μειοψηφούντων των κ.κ. 1. Βασιλείου Νανόπουλου, 2. Κων/νου Δημητρόπουλου, 3. Αλέξανδρου Γκουργιώτη, 4. Θεμιστοκλή Κουτσογκίλα, 5. Ιωάννη Καρασάββα, 6. Χρήστου Κορδώση, 7. Μαρία (Έρρικα) Καραμαλίκη, 8.Ανδρέα Σούκουλη, και  9. Σπύρου Ζαχαριά)
 
Εγκρίνει τη μετάβαση του Δημάρχου Κορινθίων κ. Αλέξανδρου Πνευματικού στο Μόναχο-Γερμανίας, προκειμένου να παρευρεθεί στην διεθνή έκθεση IFAT για τη παρουσίαση σύγχρονων λύσεων, τεχνικών και μηχανημάτων για την διαχείριση των απορριμμάτων και του τομέα της ανακύκλωσης. Που πραγματοποιείται από 30-5-2016 έως και 3-6-2016. 
Ο Δήμαρχος Κορινθίων κ. Αλέξανδρος Πνευματικός θα μεταβεί στο Μόναχο-Γερμανίας αεροπορικώς με ημέρα αναχώρησης την 01-06-2016 και ημέρα επιστροφής  την 03-06-2016 (δύο διανυκτερεύσεις).
Η εκτιμώμενη δαπάνη για τη μετακίνηση και διαμονή του κ. Πνευματικού ανέρχεται στο ποσό των 1.200,00 € και θα βαρύνει την εγγεγραμμένη πίστωση του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2016 με ΚΑ 00/6421.0001 και τίτλο «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών».
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  10 / 188 / 2016.
  
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 31 – 05 – 2016
Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
ΧΡΗΣΤΟΣ Γ. ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ
 

Leave a Comment