Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργου

                                                                                                                  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                             
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 11/21.06.2016 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 192/2016
 
Θέμα 3ο Η.Δ.: «Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου ΄΄Κατασκευή  πεζοδρομίων στο Δήμο Τενέας (σε ήδη υπάρχοντες δρόμους)΄΄»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 21η του μηνός Ιουνίου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 24689/17-6-2016 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά  καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος  ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε  σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι οκτώ  (28) μέλη, δηλαδή:
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
2.       Μελέτης Χρήστος – Αντιδήμαρχος
3.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος
4.       Σταυρέλης Νικόλαος
5.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
6.       Παππάς Αντώνιος
7.       Ζήμος Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος
8.       Κεφάλας Σταύρος – Αντιδήμαρχος
9.       Χρισταρά Αθανασία– Αντιδήμαρχος
10.    Φαρμάκης Γεώργιος
11.    Παρτσινέβελος Κωνσταντίνος
12.    Δράκος Παναγιώτης
13.   Μουρούτσος Γεώργιος
14.   Βλάσσης Δημήτριος
15.    Λαμπρινός Παναγιώτης
16.    Μπάκουλης  Δημήτριος – Αντιδήμαρχος,
17.    Ζώγκος Ανδρέας
18.    Νανόπουλος Βασίλειος
19.    Ζαχαριάς Σπυρίδων –Αντιπρόεδρος, αποχώρησε στο τέλος του ΕΗΔΘ
20.    Κορδώσης Χρήστος
21.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής, αποχώρησε στο τέλος του 22ου ΘΗΔ
22.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος, αποχώρησε στο τέλος του 22ου ΘΗΔ
23.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
24.    Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
25.    Σούκουλης Ανδρέας, αποχώρησε στο τέλος του 22ου ΘΗΔ
26.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
27.    Δημητριάδη – Κακούρου Μαρία – Γραμματέας
28.    Πιέτρης Τιμολέων
 
 
1.       Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος,
2.       Λύτρα – Ανδρουτσοπούλου Κωνσταντίνα
3.       Κοντογιώργος Αναστάσιος
4.       Πανταζής Βασίλειος, προσήλθε στο τέλος του ΕΗΔΘ και αποχώρησε στο τέλος του 22ου ΘΗΔ
5.       Καρασάββας Ιωάννης
 
 
 
 
 
 Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, έξι (06) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος – Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
3.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ.  Αγιονορίου
4.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ.  Λεχαίου
5.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
6.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
1.       Βορτελίνος  Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
2.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ.  Εξαμιλίων 
3.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 
4.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
5.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
6.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
7.       Κούτρας  Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
8.       Κυριαζής  Αναστάσιος  – Δ.Κ. Γαλατακίου
9.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
10.    Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
11.    Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
12.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ.  Σολομού
13.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
14.    Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
15.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
16.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
 
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
 
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί «Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου ΄΄Κατασκευή  πεζοδρομίων στο Δήμο Τενέας (σε ήδη υπάρχοντες δρόμους έθεσε  υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τα παρακάτω στοιχεία του φακέλου:
 
1.- την αριθμ. 76/2010 μελέτη της ΤΥΔΚ για την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή πεζοδρομίων στο Δήμο Τενέας (σε ήδη υπάρχοντες δρόμους), προϋπολογισμού 100.000,00 € (με ΦΠΑ 21%).
2.- την αριθμ. 130/2010 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής Δήμου Τενέας, περί καθορισμού όρων διακήρυξης για τη δημοπρασία του εν θέματι έργου.
3.- την υπ’ αριθ. 159/2010 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής Δήμου Τενέας η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. πρωτ. 7038/2010 απόφαση του Τμήματος Τοπ. Αυτ/σης της Δ/νσης Τοπικής Αυτ/σης – Διοίκησης Ν. Κορινθίας, περί έγκρισης των πρακτικών της δημοπρασίας και κατακύρωσης του αποτελέσματος υπέρ της ατομικής εργοληπτικής επιχείρησης “Φωτείνή Δ. Ασήμη”.
4- το υπ’ αριθ. πρωτ. 6225/2010 συμφωνητικό εργασιών συνολικού ποσού 62.844,55€ με το ΦΠΑ, μεταξύ του Δήμου Τενέας και της ατομικής εργοληπτικής επιχείρησης «Φωτεινή Δ. Ασήμη»
5.-  την υπ΄αριθμ. 11/197/2011 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης του  1ο Α.Π.Ε και το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε  του εν λόγω έργου, συνολικού ποσού 62.844,55 € με ΦΠΑ.
6. την υπ΄αριθμ. 23/512/2011 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, περί παράτασης περαίωσης του έργου μέχρι 10-12-2011 και έγκριση του 2ου ΑΠΕ  ποσού 40.042,91 €
7. την υπ΄αριθμ. 16/265/2015 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί σύστασης   3μελούς επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου.
8. το από 21-12-2015  πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής του εν λόγω έργου
9.την από 01-6-2016 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, η οποία συντάχθηκε από τον υπάλληλο κ. Κακάβα Νικόλαο και καθ’ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:
 
« Η Επιχείρηση ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΣΗΜΗ Ε.Δ.Ε. ανέλαβε την κατασκευή του έργου του θέματος με την αριθμ. μελέτη 76/2010 της ΤΥΔΚ.
Με την αριθμ. 265/2015 απόφαση του δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κορινθίων συγκροτήθηκε η Επιτροπή Παραλαβής του εν λόγω έργου.
Κατόπιν τούτου η Επιτροπή Παραλαβής στις 21-12-2015 προέβη στην οριστική παραλαβή του έργου και συνέταξε το σχετικό Πρωτόκολλο  Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής. Παρακαλούμε για την έγκρισή του από το Δημοτικό Συμβούλιο.»
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του και λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω εκτεθέντα καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3,5 και 6 και του άρθρου 75 του Ν. 3669/08 «Κύρωση της κωδικοποίησης της Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων», του άρθρου 11 του ν. 1418/84, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 του  ν. 2229/94 , του Π.Δ. 609/85, του Π.Δ. 171/87 και του ν. 3852/2010
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Εγκρίνει το Πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Κατασκευή πεζοδρομίων στο Δήμο Τενέας (σε ήδη υπάρχοντες δρόμους)», με αριθμό μελέτης 76/2010 της ΤΥΔΚ, προϋπολογισμού 100.000,00 €, σύμφωνα με το οποίο ελέγχθηκαν οι εκτελεσμένες εργασίες του έργου και  παρελήφθησαν  αυτές ως  έχουν.
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  11 / 192 / 2016.
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος,  27 – 06 – 2016
Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
ΧΡΗΣΤΟΣ Γ. ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ
 

Leave a Comment