Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργου

                                                                                                                     

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                             
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 11/21.06.2016 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 195/2016
 
Θέμα 6ο Η.Δ.: «Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου ΄΄Κατασκευή νησίδας –Οδοσήμανση στη συμβολή των οδών Εθν. Αντίστασης – Άργους΄΄»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 21η του μηνός Ιουνίου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 24689/17-6-2016 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά  καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος  ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε  σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι οκτώ  (28) μέλη, δηλαδή:
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
2.       Μελέτης Χρήστος – Αντιδήμαρχος
3.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος
4.       Σταυρέλης Νικόλαος
5.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
6.       Παππάς Αντώνιος
7.       Ζήμος Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος
8.       Κεφάλας Σταύρος – Αντιδήμαρχος
9.       Χρισταρά Αθανασία– Αντιδήμαρχος
10.    Φαρμάκης Γεώργιος
11.    Παρτσινέβελος Κωνσταντίνος
12.    Δράκος Παναγιώτης
13.   Μουρούτσος Γεώργιος
14.   Βλάσσης Δημήτριος
15.    Λαμπρινός Παναγιώτης
16.    Μπάκουλης  Δημήτριος – Αντιδήμαρχος,
17.    Ζώγκος Ανδρέας
18.    Νανόπουλος Βασίλειος
19.    Ζαχαριάς Σπυρίδων –Αντιπρόεδρος, αποχώρησε στο τέλος του ΕΗΔΘ
20.    Κορδώσης Χρήστος
21.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής, αποχώρησε στο τέλος του 22ου ΘΗΔ
22.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος, αποχώρησε στο τέλος του 22ου ΘΗΔ
23.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
24.    Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
25.    Σούκουλης Ανδρέας, αποχώρησε στο τέλος του 22ου ΘΗΔ
26.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
27.    Δημητριάδη – Κακούρου Μαρία – Γραμματέας
28.    Πιέτρης Τιμολέων
 
 
1.       Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος,
2.       Λύτρα – Ανδρουτσοπούλου Κωνσταντίνα
3.       Κοντογιώργος Αναστάσιος
4.       Πανταζής Βασίλειος, προσήλθε στο τέλος του ΕΗΔΘ και αποχώρησε στο τέλος του 22ου ΘΗΔ
5.       Καρασάββας Ιωάννης
 
 
 
 
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, έξι (06) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος – Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
3.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ.  Αγιονορίου
4.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ.  Λεχαίου
5.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
6.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
1.       Βορτελίνος  Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
2.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ.  Εξαμιλίων 
3.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 
4.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
5.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
6.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
7.       Κούτρας  Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
8.       Κυριαζής  Αναστάσιος  – Δ.Κ. Γαλατακίου
9.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
10.    Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
11.    Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
12.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ.  Σολομού
13.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
14.    Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
15.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
16.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
 
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
 
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το 6Ο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί «Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου ΄΄Κατασκευή νησίδας –Οδοσήμανση στη συμβολή των οδών Εθν. Αντίστασης –Άργους ΄΄ έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τα παρακάτω στοιχεία του φακέλου:
 
1.-την αριθ. 79/2010 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας προϋπολογισμού 53.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
2.- την αριθ. 17/256/1-10-2010 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής, περί καθορισμού των όρων για τη δημοπρασία του εν λόγω έργου.
3.- την αριθ. 1/4/18-1-2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, περί επικύρωσης των πρακτικών της δημοπρασίας και ανακήρυξης μειοδότριας της «Μονομετοχικής Δημοτικής Ανώνυμης Κατασκευαστικής Εταιρείας Κορίνθου» 
4.- την αριθ. πρωτ. 7214/2011 σύμβαση εκτέλεσης του έργου από την ανωτέρω ανάδοχη εταιρεία, ποσού 53.000,00 € με το ΦΠΑ. μέσα σε χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών ήτοι από 25-2-2011  έως και 25-6-2011.
5.- την αριθ. 514/2011 Α.Δ.Σ. περί παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του ανωτέρω έργου
6.- το αριθ. πρωτ. 7958/05-03-2012 έγγραφο της ΤΥ του Δήμου περί διακοπής εργασιών του ανωτέρω έργου
7.- το αριθ. πρωτ. 18640/10-03-2014 έγγραφο της ΤΥ του Δήμου περί έναρξης των εργασιών του ανωτέρω έργου
8.- την αριθμ. 5/119/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου,  περί παράτασης του χρόνου περαίωσης του έργου  κατά εννέα μήνες και την έγκριση του 1ου ΑΠΕ , τακτοποιητικού του έργου,
9.- την αριθμ. 6/121/2016 απόφαση περί συγκρότησης προσωρινής και οριστικής  επιτροπής παραλαβής  του έργου,
10.-  το από 13-5-2016 πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής του εν θέματι  έργου,
11.-την από 09-6-2016 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, η οποία συντάχθηκε από τον υπάλληλο κ. Καραϊσκο Ιωάννη και καθ’ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:
 
« Η Εργοληπτική Επιχείρηση «Μονομετοχική Δημοτική Ανώνυμη Κατασκευαστική Εταιρεία Κορίνθου» δυνάμει της αριθμ. πρωτ. 7214/2011 συμβάσεως  ανέλαβε την κατασκευή του έργου του θέματος με την αριθμ. μελέτη 79/2010 της Δ.Τ.Υ.  Δήμου Κορινθίων  
Με την αριθμ. 121/2016 απόφαση του δημοτικού Συμβουλίου συγκροτήθηκε η Επιτροπή Παραλαβής του εν λόγω έργου.
Κατόπιν τούτου η Επιτροπή Παραλαβής συγκροτήθηκε στις 13-05-2016 για την  παραλαβή του έργου και συνέταξε το σχετικό Πρωτόκολλο  Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής. Παρακαλούμε για την έγκρισή του από το Δημοτικό Συμβούλιο.»
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του και λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω εκτεθέντα καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3,5 και 6 και του άρθρου 75 του Ν. 3669/08 «Κύρωση της κωδικοποίησης της Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων», του άρθρου 11 του ν. 1418/84, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 του  ν. 2229/94 , του Π.Δ. 609/85, του Π.Δ. 171/87 και του ν. 3852/2010
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ
 
 Εγκρίνει το Πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Κατασκευή νησίδας –Οδοσήμανση στη συμβολή των οδών Εθν. Αντίστασης –Άργους», με αριθμό μελέτης 79/2010  του Δήμου Κορινθίων, ποσού 49.554,98 €, σύμφωνα με το οποίο ελέγχθηκαν οι εκτελεσμένες εργασίες του έργου και  παρελήφθησαν  αυτές ως  έχουν.
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  11 / 195/ 2016.
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος,  28- 06 – 2016
Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.
  
 
 
ΧΡΗΣΤΟΣ Γ. ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ
 

 

Leave a Comment