Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργου

                                                                             

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 11/21.06.2016 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
 

Αριθμός Απόφασης 196/2016

 
Θέμα 7ο Η.Δ.: «Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου ΄΄Ανάπλαση εγκιβωτισμένου χείμαρρου Ξηριά Δήμου Κορινθίων΄΄»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 21η του μηνός Ιουνίου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 24689/17-6-2016 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά  καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος  ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε  σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι οκτώ  (28) μέλη, δηλαδή:
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
2.       Μελέτης Χρήστος – Αντιδήμαρχος
3.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος
4.       Σταυρέλης Νικόλαος
5.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
6.       Παππάς Αντώνιος
7.       Ζήμος Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος
8.       Κεφάλας Σταύρος – Αντιδήμαρχος
9.       Χρισταρά Αθανασία– Αντιδήμαρχος
10.    Φαρμάκης Γεώργιος
11.    Παρτσινέβελος Κωνσταντίνος
12.    Δράκος Παναγιώτης
13.   Μουρούτσος Γεώργιος
14.   Βλάσσης Δημήτριος
15.    Λαμπρινός Παναγιώτης
16.    Μπάκουλης  Δημήτριος – Αντιδήμαρχος,
17.    Ζώγκος Ανδρέας
18.    Νανόπουλος Βασίλειος
19.    Ζαχαριάς Σπυρίδων –Αντιπρόεδρος, αποχώρησε στο τέλος του ΕΗΔΘ
20.    Κορδώσης Χρήστος
21.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής, αποχώρησε στο τέλος του 22ου ΘΗΔ
22.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος, αποχώρησε στο τέλος του 22ου ΘΗΔ
23.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
24.    Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
25.    Σούκουλης Ανδρέας, αποχώρησε στο τέλος του 22ου ΘΗΔ
26.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
27.    Δημητριάδη – Κακούρου Μαρία – Γραμματέας
28.    Πιέτρης Τιμολέων
 
 
1.       Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος,
2.       Λύτρα – Ανδρουτσοπούλου Κωνσταντίνα
3.       Κοντογιώργος Αναστάσιος
4.       Πανταζής Βασίλειος, προσήλθε στο τέλος του ΕΗΔΘ και αποχώρησε στο τέλος του 22ου ΘΗΔ
5.       Καρασάββας Ιωάννης
 
 
 
 
 
 Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, έξι (06) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος – Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
3.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ.  Αγιονορίου
4.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ.  Λεχαίου
5.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
6.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
1.       Βορτελίνος  Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
2.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ.  Εξαμιλίων 
3.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 
4.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
5.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
6.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
7.       Κούτρας  Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
8.       Κυριαζής  Αναστάσιος  – Δ.Κ. Γαλατακίου
9.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
10.    Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
11.    Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
12.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ.  Σολομού
13.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
14.    Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
15.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
16.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
 
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
 
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το 7ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης περί «Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου ΄΄Ανάπλαση εγκιβωτισμένου χείμαρρου Ξηριά Δήμου Κορινθίων ΄΄ έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τα παρακάτω στοιχεία του φακέλου:
 
1. Την αρ. 91/2012 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας για την εκτέλεση του έργου «Ανάπλαση εγκιβωτισμένου χειμάρρου Ξηριά Δήμου Κορινθίων» ποσού 1.000.000,00 €.
2. Την υπ’ αριθμ. 555/31-03-2011 Απόφαση Ένταξης, την υπ’ αριθμ. 1784/18-07-2011 1η τροποποίηση αυτής & την υπ’ αριθμ. 3907/12-11-2012 2η τροποποίηση της απόφασης ένταξης της Πράξης με τίτλο «Ανάπλαση εγκιβωτισμένου χειμάρρου Ξηριά Δήμου Κορινθίων» με κωδικό MIS 328518 στο Ε.Π. «Δυτική Ελλάδα – Πελοπόννησος – Ιόνιοι Νήσοι 2007-2013».
3. Το αριθμ. 3996/19-11-2012 έγγραφο της Ε.Δ.Α Περιφέρειας Πελοποννήσου με θέμα «Προέγκριση δημοπράτησης του έργου “Ανάπλαση εγκιβωτισμένου χειμάρρου Ξηριά Δήμου Κορινθίων”».
4. Την αριθμ. 21/418/2012 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, περί καθορισμού των όρων διακήρυξης διενέργειας ανοιχτού διαγωνισμού για την εκτέλεση του εν λόγω έργου.
5. Τα από 08/01/2013 και 25/01/2013 πρακτικά της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου.
6. Την αριθμ. 2/14/2013 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, περί επικύρωσης των πρακτικών της επιτροπής διαγωνισμού έργων και ανακήρυξης της Κ/Ξ «Πιστεύος Α.Ε. – Γ. Λαμπίρης» ως μειοδότριας, η οποία νομιμοποιήθηκε με την αριθ. πρωτ. 916/12785/22-03-2013 (ορθή επανάληψη την 08-04-2013) απόφαση του Τμήματος Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Διοίκησης Ν. Κορινθίας.
7. Το αριθμ. 24776/22-05-2013 συμφωνητικό εκτέλεσης του έργου, ποσού 507.597,79 € με το ΦΠΑ.
8. Τον 1ο Α.Π.Ε. του έργου συνολικής δαπάνης 507.597,79 €, ο οποίος δεν παρουσιάζει μεταβολή σε σχέση με τη σύμβαση και το 1ο ΠΚΤΜΝΕ του εν λόγω έργου.
9. Το υπ’ 4122/18-09-2013 έγγραφο της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Πελοποννήσου, περί προέγκρισης του 1ου Α.Π.Ε. του έργου.
10. Το υπ’ αριθμ. 13/10-10-2013 (θέμα 4ο) πρακτικό του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Πελοποννήσου, περί θετικής γνωμοδότησης της έγκρισης του 1ου Α.Π.Ε. και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου.  
11.- Την αριθμ. 24/524/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης του 1ου ΑΠΕ και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Ανάπλαση εγκιβωτισμένου χειμάρρου Ξηριά Δήμου Κορινθίων», συνολικής δαπάνης 507.597,79 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α),
12.- Την αριθμ.  24/538/2013  απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, περί έγκρισης μερικής τροποποίησης της μελέτης του έργου ‘’Ανάπλαση εγκιβωτισμένου χειμάρρου Ξηριά Δήμου Κορινθίων’’
13.- Την αριθμ. 23/394/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, περί έγκρισης του 2ου ΑΠΕ του έργου «Ανάπλαση εγκιβωτισμένου χειμάρρου Ξηριά Δήμου Κορινθίων», συνολικής δαπάνης 507.591,26 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α),
14.- Την αρθμ. 5/86/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, περί συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Ανάπλαση εγκιβωτισμένου χειμάρρου Ξηριά Δήμου Κορινθίων»
15.-  Το πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής  παραλαβής του έργου ‘’Ανάπλαση εγκιβωτισμένου χειμάρρου Ξηριά Δήμου Κορινθίων’’
16.- την από 10-6-2016 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, η οποία συντάχθηκε από τους υπαλλήλους κ.κ.  Καραϊσκο Ιωάννη, Τσολάκη Ιωάννη και Σούκουλη Ουρανία και καθ’ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:
 
« Η Εργοληπτική Επιχείρηση Κ/Ξ «Πιστεύος ΑΕ – Γ. Λαμπίρης» δυνάμει της αριθμ. πρωτ. 24776/2013 συμβάσεως  ανέλαβε την κατασκευή του έργου του θέματος με την αριθμ. μελέτη 91/2012 της Δ.Τ.Υ.  Δήμου Κορινθίων  
Με την αριθμ. 86/2016 απόφαση του δημοτικού Συμβουλίου συγκροτήθηκε η Επιτροπή Παραλαβής του εν λόγω έργου.
Κατόπιν τούτου η Επιτροπή Παραλαβής συγκροτήθηκε στις 01-06-2016 για την  παραλαβή του έργου και συνέταξε το σχετικό Πρωτόκολλο  Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής. Παρακαλούμε για την έγκρισή του από το Δημοτικό Συμβούλιο.»
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του και λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω εκτεθέντα καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3,5 και 6 και του άρθρου 75 του Ν. 3669/08 «Κύρωση της κωδικοποίησης της Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων», του άρθρου 11 του ν. 1418/84, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 του  ν. 2229/94 , του Π.Δ. 609/85, του Π.Δ. 171/87 και του ν. 3852/2010
  
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ
  
Εγκρίνει το Πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «’Ανάπλαση εγκιβωτισμένου χειμάρρου Ξηριά Δήμου Κορινθίων», με αριθμό μελέτης 91/2012  του Δήμου Κορινθίων, ποσού 492.806,79 €, σύμφωνα με το οποίο ελέγχθηκαν οι εκτελεσμένες εργασίες του έργου και  παρελήφθησαν  αυτές ως  έχουν.
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  11 / 196 2016.
  
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος,  28- 06 – 2016
Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
ΧΡΗΣΤΟΣ Γ. ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ
 

 

Leave a Comment