Αίτημα παράτασης συμβατικής προθεσμίας έργου

                                                                                                    

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                      
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 11/21.06.2016 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 199/2016
 
Θέμα 10ο Η.Δ.: «Αίτημα παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου ΄΄Ολοκλήρωση πλατείας Κ.Χ. Γ 939 σχεδίου πόλεως Κορίνθου΄΄
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 21η του μηνός Ιουνίου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 24689/17-6-2016 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά  καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος  ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε  σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι οκτώ  (28) μέλη, δηλαδή:
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
2.       Μελέτης Χρήστος – Αντιδήμαρχος
3.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος
4.       Σταυρέλης Νικόλαος
5.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
6.       Παππάς Αντώνιος
7.       Ζήμος Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος
8.       Κεφάλας Σταύρος – Αντιδήμαρχος
9.       Χρισταρά Αθανασία– Αντιδήμαρχος
10.    Φαρμάκης Γεώργιος
11.    Παρτσινέβελος Κωνσταντίνος
12.    Δράκος Παναγιώτης
13.   Μουρούτσος Γεώργιος
14.   Βλάσσης Δημήτριος
15.    Λαμπρινός Παναγιώτης
16.    Μπάκουλης  Δημήτριος – Αντιδήμαρχος,
17.    Ζώγκος Ανδρέας
18.    Νανόπουλος Βασίλειος
19.    Ζαχαριάς Σπυρίδων –Αντιπρόεδρος, αποχώρησε στο τέλος του ΕΗΔΘ
20.    Κορδώσης Χρήστος
21.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής, αποχώρησε στο τέλος του 22ου ΘΗΔ
22.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος, αποχώρησε στο τέλος του 22ου ΘΗΔ
23.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
24.    Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
25.    Σούκουλης Ανδρέας, αποχώρησε στο τέλος του 22ου ΘΗΔ
26.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
27.    Δημητριάδη – Κακούρου Μαρία – Γραμματέας
28.    Πιέτρης Τιμολέων
 
 
1.       Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος,
2.       Λύτρα – Ανδρουτσοπούλου Κωνσταντίνα
3.       Κοντογιώργος Αναστάσιος
4.       Πανταζής Βασίλειος, προσήλθε στο τέλος του ΕΗΔΘ και αποχώρησε στο τέλος του 22ου ΘΗΔ
5.       Καρασάββας Ιωάννης
 
 
 
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, έξι (06) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος – Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
3.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ.  Αγιονορίου
4.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ.  Λεχαίου
5.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
6.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
1.       Βορτελίνος  Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
2.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ.  Εξαμιλίων 
3.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 
4.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
5.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
6.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
7.       Κούτρας  Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
8.       Κυριαζής  Αναστάσιος  – Δ.Κ. Γαλατακίου
9.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
10.    Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
11.    Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
12.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ.  Σολομού
13.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
14.    Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
15.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
16.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
 
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
 
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το 10ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης περί «Αίτημα παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου ΄΄Ολοκλήρωση πλατείας Κ.Χ. Γ 939 σχεδίου πόλεως Κορίνθου» έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τα παρακάτω στοιχεία του φακέλου:
 
1.       την αριθμ. 113/2013 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κορινθίων για την εκτέλεση του έργου «Ολοκλήρωση πλατείας ΚΧ Γ 939 Σχεδίου Πόλεως Κορίνθου», προϋπολογισμού 350.000,00 €,
2.       την αριθμ. 12/267/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων, περί καθορισμού όρων διακήρυξης διενέργειας ανοιχτού διαγωνισμού για την εκτέλεση του εν λόγω έργου,
3.       τα από 13-08-2013 και 27-08-2013 πρακτικά της επιτροπής διαγωνισμού του έργου,
4.         την αριθ. 16/344/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων, η οποία νομιμοποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 2960/53525/2013 όμοια της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, περί επικύρωσης των πρακτικών της επιτροπής διαγωνισμού για την εκτέλεση του ανωτέρω έργου και ανάδειξης της Κ/Ξ “Αναστάσιος Ε. Καλογεράκης – Νικόλαος Ε. Καπελώνης” ως αναδόχου, 
5.       την αριθ. πρωτ. 23294/07-05-2014 σύμβαση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου ποσού 142.276,28 ΕΥΡΩ (πλέον Φ.Π.Α.),
6.       την αριθμ. 307/28-08-2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, περί παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου μέχρι τις 18-10-2015 με αναθεώρηση τιμών,
7.       την αριθμ. 420/05-11-2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, περί παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου μέχρι τις 18-02-2016 με αναθεώρηση τιμών,
8.       την αριθμ. 169/26-05-2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, περί παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου μέχρι τις 18-06-2016 με αναθεώρηση τιμών,
9.       την υπ’ αριθμ. πρωτ. 22254/06-06-2016 αίτηση του αναδόχου για παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου έως τις 18-092016 και
10.    την από 10-06-2016 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, η οποία συντάχθηκε από τον  υπάλληλο κ.  Νικόλαο Κακάβα και καθ’ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:
«Η εργοληπτική επιχείρηση Κ/Ξ Αναστάσιος Καλογεράκης – Νικόλαος Καπελώνης με την αριθμ. πρωτοκόλλου 23294/7-05-2014 σύμβαση μεταξύ του αναδόχου και του Δημάρχου ανέλαβε την εκτέλεση του έργου “Ολοκλήρωση πλατείας Κ.Χ Γ939 Σχεδίου Πόλεως Κορίνθου”, για την οποία είχε συνταχθεί η αριθμ. 113/2013 μελέτη της Τ.Υ προϋπολογισμού με Φ.Π.Α 350.000 ΕΥΡΩ, με συμβατικό χρόνο περαίωσης έξι (6) μήνες.
Το Δημοτικό συμβούλιο με τις αριθμ. 19/307/2015, 24/420/2015 και 9/169/2016 αποφάσεις του ενέκρινε παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου μέχρι 18-06-2016.
Ο ανάδοχος με την αριθμ. 22254/06-06-2016 εμπρόθεσμη αίτησή του προς το Δήμο ζητάει παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου κατά (3) ημερολογιακούς μήνες  ήτοι μέχρι 18-09-2016, λόγω δυσκολιών στην πρόσβαση μηχανημάτων στο έργο και λόγω ανάγκης έγκρισης Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα.
Η υπηρεσία μας έχοντας υπ’ όψιν:
τις διατάξεις του Ν. 3669/2008 (Αρθρ. 48 παρ. 8α, 9 και 10), το γεγονός ότι εκκρεμεί η έγκριση της πράξης εφαρμογής της Πολεοδομικής Ενότητας Αγία Άννα και η πρόσβαση στο έργο γίνεται με δυσκολία και ότι πρέπει να συνταχθεί και εγκριθεί Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας,
 
προτείνει να δοθεί παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου μέχρι 18-08-2016 με αναθεώρηση, για να μπορέσει να ολοκληρωθεί το έργο.
 
Στοιχεία του έργου:
Ημερομηνία υπογραφής συμφωνητικού:                   07-05-2014
Ημερομηνία πρωτοκόλλησης συμφωνητικού             07-05-2014
Προθεσμία εκτέλεσης του έργου                                  6 μήνες
Λήξη συμβατικής προθεσμίας                                                                            07-11-2014
Λήξη 1ης παράτασης                                                                                                                             18-10-2015
Λήξη 2ης παράτασης                                                                                                                             18-02-2016
Λήξη 3ης παράτασης                                                                                                                             18-06-2016>>
 
 
 Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του και αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω εκτεθέντα και τις διατάξεις των Π.Δ. 609/85 και 171/87 και των Ν. 1418/84, 2576/98, 3669/08 και 3463/2006
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Παρατείνει τη συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου «Ολοκλήρωση πλατείας Κ.Χ Γ 939 Σχεδίου Πόλεως Κορίνθου», εργολαβίας της Κοινοπραξίας “Αναστάσιος Ε. Καλογεράκης – Νικόλαος Ε. Καπελώνης”, έως τις 18-08-2016, με αναθεώρηση τιμών.
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  11 / 199 / 2016.
  
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος,  04- 07 – 2016
Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
ΧΡΗΣΤΟΣ Γ. ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ
 

 

Leave a Comment