Αίτημα Γεωργίας Μπακασέτα του Ευαγγέλου για καθορισμό τιμής μονάδας προσκύρωσης εδαφικού τμήματος

                                                                                                     

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                      
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 11/21.06.2016 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 206/2016
 
Θέμα 17ο Η.Δ.: «Αίτημα Γεωργίας Μπακασέτα του Ευαγγέλου για καθορισμό τιμής μονάδας προσκύρωσης εδαφικού τμήματος στο Ο.Τ. 843 του σχεδίου πόλεως περιοχής “Μπαθαρίστρα – Δέλτα”»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 21η του μηνός Ιουνίου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 24689/17-6-2016 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά  καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος  ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε  σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι οκτώ  (28) μέλη, δηλαδή:
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
2.       Μελέτης Χρήστος – Αντιδήμαρχος
3.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος
4.       Σταυρέλης Νικόλαος
5.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
6.       Παππάς Αντώνιος
7.       Ζήμος Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος
8.       Κεφάλας Σταύρος – Αντιδήμαρχος
9.       Χρισταρά Αθανασία– Αντιδήμαρχος
10.    Φαρμάκης Γεώργιος
11.    Παρτσινέβελος Κωνσταντίνος
12.    Δράκος Παναγιώτης
13.   Μουρούτσος Γεώργιος
14.   Βλάσσης Δημήτριος
15.    Λαμπρινός Παναγιώτης
16.    Μπάκουλης  Δημήτριος – Αντιδήμαρχος,
17.    Ζώγκος Ανδρέας
18.    Νανόπουλος Βασίλειος
19.    Ζαχαριάς Σπυρίδων –Αντιπρόεδρος, αποχώρησε στο τέλος του ΕΗΔΘ
20.    Κορδώσης Χρήστος
21.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής, αποχώρησε στο τέλος του 22ου ΘΗΔ
22.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος, αποχώρησε στο τέλος του 22ου ΘΗΔ
23.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
24.    Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
25.    Σούκουλης Ανδρέας, αποχώρησε στο τέλος του 22ου ΘΗΔ
26.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
27.    Δημητριάδη – Κακούρου Μαρία – Γραμματέας
28.    Πιέτρης Τιμολέων
 
 
1.       Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος,
2.       Λύτρα – Ανδρουτσοπούλου Κωνσταντίνα
3.       Κοντογιώργος Αναστάσιος
4.       Πανταζής Βασίλειος, προσήλθε στο τέλος του ΕΗΔΘ και αποχώρησε στο τέλος του 22ου ΘΗΔ
5.       Καρασάββας Ιωάννης
 
 
 
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, έξι (06) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος – Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
3.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ.  Αγιονορίου
4.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ.  Λεχαίου
5.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
6.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
1.       Βορτελίνος  Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
2.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ.  Εξαμιλίων 
3.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 
4.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
5.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
6.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
7.       Κούτρας  Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
8.       Κυριαζής  Αναστάσιος  – Δ.Κ. Γαλατακίου
9.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
10.    Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
11.    Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
12.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ.  Σολομού
13.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
14.    Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
15.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
16.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
 
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
 
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το 17ο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί «Αιτήματος Γεωργίας Μπακασέτα του Ευαγγέλουγια καθορισμό τιμής μονάδας προσκύρωσης εδαφικού τμήματος στο Ο.Τ. 843 του σχεδίου πόλεως περιοχής “Μπαθαρίστρα – Δέλτα”»  έθεσε υπόψη των μελών  του Δημοτικού Συμβουλίου τα παρακάτω στοιχεία:
1. την αριθμ. πρωτ. 15708/27-04-2016 αίτηση της κας. Γεωργίας Μπακασέτα του Ευαγγέλου και της Βασιλικής, ιδιοκτήτρια του οικοπέδου που βρίσκεται εντός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου περιοχής «Μπαθαρίστρα – Δέλτα» Κορίνθου στο Ο.Τ. 843 με αριθμό κτηματογράφησης 0613016, με την οποία ζητά να συντελεστεί  προσκύρωση στην ιδιοκτησία της εδαφικού τμήματος  συνολικής έκτασης 0,30τ.μ..
2. Το από 19-05-2016 πρακτικό της τριμελούς επιτροπής του Δήμου της παραγράφου 5 του άρθρου 186 του Ν. 3463/2006, που καθορίζει την αξία του ανωτέρω προσκυρωτέου εδαφικού τμήματος σε εκατόν είκοσι ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο (120 €/τμ.),
3. την αριθμ. 4/24/2016 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, με την οποία εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την προσκύρωση εδαφικού τμήματος συνολικής έκτασης 0,30τ.μ., στην ιδιοκτησία της κας  Γεωργίας Μπακασέτα του Ευαγγέλου που βρίσκεται στο σχέδιο πόλης της περιοχή «Μπαθαρίστρα – Δέλτα» Κορίνθου στο Ο.Τ. 843,  όπως αναλύεται στους πίνακες της Π.Ε. σε 0,30τ.μ., με καταβολή υπέρ του Δήμου Κορινθίων συνολικού ποσού 36,00€ (0,30τ.μ. * 120€/τ.μ. = 36,00€).
 Η ως άνω τιμή των 120€/τ.μ. έκτασης ορίζεται από το 19-05-2016 πρακτικό της Επιτροπής της παρ. 5 αρθρ. 186 του Ν.3463/2006,  που θα καταβληθεί από τους ανωτέρω φερόμενους ιδιοκτήτες υπέρ του Δήμου Κορινθίων.
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη τ’ ανωτέρω και τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ
 
1.    την προσκύρωση εδαφικού τμήματος συνολικής έκτασης 0,30τ.μ. στην ιδιοκτησία με αριθμό  κτηματογράφησης 0613016, που βρίσκεται στο σχέδιο πόλης περιοχής «Μπαθαρίστρα – Δέλτα» Κορίνθου στο Ο.Τ. 843, της οποίας ιδιοκτήτρια είναι η κα. Μπακασέτα Γεωργία του Ευαγγέλου και της Βασιλικής του εν λόγω οικοπέδου, δηλ. προσκύρωση εδαφικού τμήματος έκτασης 0,30τ.μ. στην ανωτέρω ιδιοκτήτρια, όπως αναλύεται στους πίνακες της Π.Ε..
2.    τον καθορισμό της τιμής μονάδος σε εκατόν είκοσι ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο (120,00 €/τ.μ.) για την προσκύρωση εδαφικού τμήματος συνολικής επιφάνειας 0,30 τ.μ. στην ιδιοκτησία της κας  Μπακασέτα Γεωργίας του Ευαγγέλου, με καταβολή υπέρ του Δήμου Κορινθίων ποσού 36,00€ (0,30τ.μ. * 120€/τ.μ. = 36,00€). 
3.     τη σύνταξη σχετικής συμβολαιογραφικής πράξης, προκειμένου να λάβει χώρα η συνολική προσκύρωση των 0,30 τ.μ. στην ανωτέρω ιδιοκτησία.
4.    την εξουσιοδότηση του κ. Αλέξανδρου Πνευματικού – Δημάρχου Κορινθίων, ο οποίος με την ιδιότητά του αυτή και ως εκπρόσωπος του Δήμου θα υπογράψει τα συμβολαιογραφικά έγγραφα  και γενικά θα προβεί σε κάθε νόμιμη ενέργεια που χρειάζεται για την υλοποίηση της παρούσας.
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  11 / 206/ 2016.
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 27-06-2016
Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
ΧΡΗΣΤΟΣ Γ. ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ
 
 
 

Leave a Comment