Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων

                                                                               

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                   
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 11/21.06.2016 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
 

Αριθμός Απόφασης 208/2016

 
Θέμα 19ο Η.Δ.: «Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων».
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 21η του μηνός Ιουνίου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 24689/17-6-2016 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά  καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος  ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε  σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι οκτώ  (28) μέλη, δηλαδή:
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
2.       Μελέτης Χρήστος – Αντιδήμαρχος
3.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος
4.       Σταυρέλης Νικόλαος
5.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
6.       Παππάς Αντώνιος
7.       Ζήμος Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος
8.       Κεφάλας Σταύρος – Αντιδήμαρχος
9.       Χρισταρά Αθανασία– Αντιδήμαρχος
10.    Φαρμάκης Γεώργιος
11.    Παρτσινέβελος Κωνσταντίνος
12.    Δράκος Παναγιώτης
13.   Μουρούτσος Γεώργιος
14.   Βλάσσης Δημήτριος
15.    Λαμπρινός Παναγιώτης
16.    Μπάκουλης  Δημήτριος – Αντιδήμαρχος,
17.    Ζώγκος Ανδρέας
18.    Νανόπουλος Βασίλειος
19.    Ζαχαριάς Σπυρίδων –Αντιπρόεδρος, αποχώρησε στο τέλος του ΕΗΔΘ
20.    Κορδώσης Χρήστος
21.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής, αποχώρησε στο τέλος του 22ου ΘΗΔ
22.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος, αποχώρησε στο τέλος του 22ου ΘΗΔ
23.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
24.    Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
25.    Σούκουλης Ανδρέας, αποχώρησε στο τέλος του 22ου ΘΗΔ
26.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
27.    Δημητριάδη – Κακούρου Μαρία – Γραμματέας
28.    Πιέτρης Τιμολέων
 
 
1.       Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος,
2.       Λύτρα – Ανδρουτσοπούλου Κωνσταντίνα
3.       Κοντογιώργος Αναστάσιος
4.       Πανταζής Βασίλειος, προσήλθε στο τέλος του ΕΗΔΘ και αποχώρησε στο τέλος του 22ου ΘΗΔ
5.       Καρασάββας Ιωάννης
 
 
 
 
 
 Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, έξι (06) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος – Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
3.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ.  Αγιονορίου
4.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ.  Λεχαίου
5.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
6.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
1.       Βορτελίνος  Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
2.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ.  Εξαμιλίων 
3.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 
4.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
5.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
6.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
7.       Κούτρας  Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
8.       Κυριαζής  Αναστάσιος  – Δ.Κ. Γαλατακίου
9.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
10.    Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
11.    Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
12.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ.  Σολομού
13.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
14.    Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
15.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
16.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
 
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
 
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το 19ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων» »έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου:
 την εισήγηση  της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, η οποία καθ’ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:
«Με  το άρθρο 26 παρ. 1 του ΝΔ 318/69 ορίζεται ότι οι αξιώσεις επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων υπέρ Δήμων και Κοινοτήτων φόρων, τελών, δικαιωμάτων, παραγράφονται με την παρέλευση τριετίας από το τέλος του έτους κατά το οποίο έγινε η καταβολή. Σύμφωνα δε με το άρθρο παρ. 13 ΒΔ 17/5-15/06/1959 προβλέπεται ότι χρηματικά ποσά αχρεωστήτως εισπραχθέντα από Δήμους επιστρέφονται στους δικαιούχους ύστερα από απόφαση του Δ.Σ.
1) Την 3.3.2016 κατατέθηκε στο λογαριασμό του Δήμου Κορινθίων στην Εθνική Τράπεζα το ποσό των 14,00€ με αιτιολογία κατάθεσης «ΜΑΡΤΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ» για το οποίο εκδόθηκε το υπ΄ αριθμ. Α624/12.5.2016 Γραμμάτιο είσπραξης. Η οφειλή όμως προοριζόταν για τη Δ.Ε.Υ.Α,Κ. και ο κος Μαρτίδης Βασίλειος του Πέτρου ζητά με την υπ΄ αριθμ.  16838/5-5-2016 αίτησή του την επιστροφή των 14,00€. Ο ίδιος δεν οφείλει προς το Δήμο  Κορινθίων, ως εκ τούτου θα πρέπει να του επιστραφεί το ποσό των 14,00€.
2) Την 1/12/2014, την 8/2/2016 και την 4/4/2016 κατατέθηκαν στο λογαριασμό του Δήμου Κορινθίων στην Εθνική Τράπεζα τα ποσά των 37,00€, 18,78€ και 20,31€ αντίστοιχα, συνολικού ποσού 76,09€ με αιτιολογία κατάθεσης ΣΙΑΠΚΑΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ. Η οφειλή όμως προοριζόταν για τη Δ.Ε.Υ.Α.Κ. και η κα Σιαπκαρά Κωνσταντίνα του Χρήστου ζητά με την υπ΄ αριθμ. 19024/19-5-2016 αίτησή της την επιστροφή των 76,09€. Η ίδια όφειλε στο Δήμο από τέλος διατήρησης οικογενειακού τάφου 22,59€ για το οποίο εκδόθηκαν τα υπ΄ αριθμ. ΕΤΕ 278, 281/2016 διπλότυπα συνολικού ποσού 22,59€ ως εκ τούτου θα πρέπει να της επιστραφεί το ποσό των 53,50€, για το οποίο  εκδόθηκε το υπ΄ αριθμ. Α 709/26.5.2016 Γραμμάτιο Είσπραξης.
Η επιστροφή των ανωτέρω ποσών θα βαρύνει την πίστωση με ΚΑ 00/8261.0001 και τίτλο  “Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων χρηματικών ποσών».
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του την ανωτέρω εισηγήση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, τις διατάξεις του άρθρου 26 § 1 του Π.Δ. 318/69, του άρθρου 24 § 7 εδ.α του Ν. 2130/1993 και των άρθρων 1 και 24 του Ν. 3838/2010, μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ
 
1.   Την επιστροφή συνολικού ποσού 14,00 €στον κ. ΜΑΡΤΙΔΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟ, όπως αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσας.
2. Την επιστροφή συνολικού ποσού 53,50 €στην κα. ΣΙΑΠΚΑΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, όπως αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσας.
 
Οι ανωτέρω δαπάνες θα βαρύνουν την  εγγεγραμμένη στο Δημοτικό Προϋπολογισμό πίστωση με ΚΑ 00/8261.0001 και τίτλο  “Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων χρηματικών ποσών».
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  11 / 208/ 2016.
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 04-07-2016
Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
ΧΡΗΣΤΟΣ Γ. ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ
 
 
 

 

Leave a Comment