Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2016

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
 

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ


 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

 

Από το Πρακτικό 11/21.06.2016 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

 

Αριθμός Απόφασης 212/2016


Θέμα 23οΗ.Δ.: «Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2016»

Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 21η του μηνός Ιουνίου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 24689/17-6-2016 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι οκτώ (28) μέλη, δηλαδή:

 
ΠΑΡΟΝΤΑ
 
ΑΠΟΝΤΑ
 1. Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
 2. Μελέτης Χρήστος – Αντιδήμαρχος
 3. Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος
 4. Σταυρέλης Νικόλαος
 5. Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
 6. Παππάς Αντώνιος
 7. Ζήμος Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος
 8. Κεφάλας Σταύρος – Αντιδήμαρχος
 9. Χρισταρά Αθανασία– Αντιδήμαρχος
 10. Φαρμάκης Γεώργιος
 11. Παρτσινέβελος Κωνσταντίνος
 12. Δράκος Παναγιώτης
 13. Μουρούτσος Γεώργιος
 14. Βλάσσης Δημήτριος
 15. Λαμπρινός Παναγιώτης
 16. Μπάκουλης Δημήτριος – Αντιδήμαρχος,
 17. Ζώγκος Ανδρέας
 18. Νανόπουλος Βασίλειος
 19. Ζαχαριάς Σπυρίδων –Αντιπρόεδρος, αποχώρησε στο τέλος του ΕΗΔΘ
 20. Κορδώσης Χρήστος
 21.  
  Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής, αποχώρησε στο τέλος του 22ου ΘΗΔ
 22.  
  Γκουργιώτης Αλέξανδρος, αποχώρησε στο τέλος του 22ου ΘΗΔ
 23. Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
 24. Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
 25.  
  Σούκουλης Ανδρέας, αποχώρησε στο τέλος του 22ου ΘΗΔ
 26. Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
 27. Δημητριάδη – Κακούρου Μαρία – Γραμματέας
 28. Πιέτρης Τιμολέων


 1. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος,
 2. Λύτρα – Ανδρουτσοπούλου Κωνσταντίνα
 3. Κοντογιώργος Αναστάσιος
 4.  
  Πανταζής Βασίλειος, προσήλθε στο τέλος του ΕΗΔΘ και αποχώρησε στο τέλος του 22ου ΘΗΔ
 5. Καρασάββας Ιωάννης


Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, έξι (06) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση.

 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 
ΑΠΟΝΤΕΣ
 1. Ανδριανόπουλος Βασίλειος – Τ.Κ. Κάτω Άσσου
 2. Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
 3. Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ. Αγιονορίου
 4. Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
 5. Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
 6. Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
 1. Βορτελίνος Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
 2. Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ. Εξαμιλίων
 3. Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου
 4. Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
 5. Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
 6. Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
 7. Κούτρας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
 8. Κυριαζής Αναστάσιος – Δ.Κ. Γαλατακίου
 9. Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
 10. Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
 11. Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
 12. Μπέκου Ελένη – Τ.Κ. Σολομού
 13. Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
 14. Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
 15. Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
 16. Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου

οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

 

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το 23ο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί «Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος και Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2016» έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τις υπ’ αριθμ. 16/178/2016 και 17/201/2016 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής με τις οποίες εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος και του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2016, τις από 06.06.2016 και 16.06.2016 εισηγήσεις της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και τις από 06.06.2016 και 15.06.2016 εισηγήσεις της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και ζήτησε την έγκρισή τους.


Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του Προέδρου, τις διατάξεις των άρθρων από 158 έως και 162 του Ν. 3463/2006 και του άρθρου 77 του ν. 4071/2012, μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(μειοψηφούντων των κ.κ. Βασιλείου Νανόπουλου, Κωνσταντίνου Δημητρόπουλου, Αλέξανδρου Γκουργιώτη και της κας Μαρίας -Έρρικας Καραμαλίκη)

Την τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος και του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2016, όπως αναφέρεται στις υπ’ αριθμ. 16/178/2016 και 17/201/2016 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής και έχει ως εξής:

 

Α’


Λαμβάνοντας υπόψη:
  1. Την αρ. πρωτ. Δ23/οικ. 49681/3647 Πρόσκληση, με ΚΩΔ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ: ΚΣ1/2015-2016 και α/α ΟΠΣ:1150 για την υποβολή προτάσεων στο Ε.Π I – Ε.Β.Υ.Σ. του ΤΕΒΑ, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους.
  2. Την αρ. 56125 αίτηση χρηματοδότησης του Δήμου μας, ως επικεφαλή εταίρου της Κοινωνικής Σύμπραξης ΠΕ Κορινθίας (ΦΕΚ 1064/5-6-2015), για την ένταξη της πράξης «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016» σύμφωνα με την αρ. 184/2015 Απόφαση ΔΣ Κορινθίων.
  3. Την αρ 997/19-5-2016 Απόφαση Ένταξης της πράξης (ΑΔΑ ΩΚ83ΟΞ7Φ-ΒΥΝ)) ….. και τίτλο «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016», με δικαιούχο το Δήμο Κορινθίων …. ως επικεφαλή εταίρο της Κοινωνικής Σύμπραξης , προϋπολογισμού 1.455,679,48€
 
 

αποδεχόμαστε ποσό 1.455.679,48€ και τροποποιούμε τον Δημοτικό Προϋπολογισμό έτους 2016 ως εξής:

 
Μέρος α’

 
 

ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠ’ ΟΨΗ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ :

 
 

Ως προς τον Δημοτικό Προϋπολογισμό


Ως προς το μέρος των εσόδων
 
 

Δημιουργούμε:

 
 

Τον ΚΑ 1217.0001 με τίτλο: «Επιχορήγηση ΤΕΒΑ – ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016» με το ποσό των 1.455.679,48€


 
 

Μεταφέρουμε τοανωτέρω ποσό στο αποθεματικό. Από το Αποθεματικό λαμβάνουμε το ποσό των 1.455.679,48 € για την δημιουργία των πιστώσεων στο σκέλος των εξόδων :


Ως προς το μέρος των εξόδων
 
 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΜΕ :

 1.  
   
  Τον ΚΑ 60/6481.0001 με τίτλο «ΤΕΒΑ-ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, 2015-2016»προϋπολογισμού 1.289.842,58 €.
 2.  
   
  Τον Κ.Α.60/6481.0002 με τίτλο: «ΤΕΒΑ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 2015-2016» προϋπολογισμού 82.918,45 .
 3.  
   
  Τον Κ.Α.60/6481.0003 με τίτλο: «ΤΕΒΑ-ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016» προϋπολογισμού 82.918,45 .

 
 

Μέρος β’

 
 

Ως προς το μέρος των εσόδων


 
 

Για τις ανάγκες τακτοποίησης μεταβιβαστικών πληρωμών από το Δημοτικό Ταμείο του Δήμου :


Ως προς το μέρος των εσόδων
 
 

Ενισχύουμε :

 
 

Τον Κ.Α. 4124.0001 με τίτλο “Υγειονομική Περίθαλψη” προϋπολογισμού 12.000,00 ευρώ με το ποσό : 40.000,00 ευρώ επομένως διαμορφώνεται στο ποσό των 52.000,00 €.

 
 

Το ποσό αυτό το μεταφέρουμε στο αποθεματικό. Από το Αποθεματικό λαμβάνουμε το ποσό των 40.000,00 € και ενισχύουμε την μεταβιβαστική πίστωση ως εξής :

 
 

Ως προς το μέρος των εξόδων

 
 

Ενισχύουμε :

 1.  
   
  Τον Κ.Α. 00/8224.0001 με τίτλο “Υγειονομική Περίθαλψη” προϋπολογισμού 12.000,00 ευρώ με το ποσό : 40.000,00 ευρώ και η πίστωση διαμορφώνεται στο ποσό των 52.000,00 €.

Β΄

 
 

Μέρος α’

 
 

Ως προς το Τεχνικό Πρόγραμμα και τον Δημοτικό Προϋπολογισμό στο μέρος των εξόδων

 
 

Λαμβάνοντας υπόψη :

 1.  
   
  τον Ν. 4389/16 (ΦΕΚ 94Α΄/2016) «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις και ειδικότερα το άρθρο 52, σύμφωνα με το οποίο αυξάνεται ο συντελεστής του φόρου προστιθέµενης αξίας (ΦΠΑ) σε είκοσι τέσσερα τοις εκατό (24%) στη φορολογητέα αξία. Η ανωτέρω αύξησηισχύει από 1.6.2016.
 2.  
   
  την αριθμ. 14/2016 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών για το έργο «Κατασκευή πεζοδρομίων στην Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου», προϋπολογισμού εργασιών προ ΦΠΑ 45.000,00 ευρώ.
 3.  
   
  την αριθμ. 9/170/2016 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί «Ανάθεσης εκτέλεσης του έργου Κατασκευή πεζοδρομίων στην Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου στη ΔΑΕΚ».
 4. την αριθμ. 14/2016 Α.Δ.Σ. περί έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή γηπέδου ποδοσφαίρου στον Άγιο Γεώργιο Κορίνθου» και τον τελικό λογαριασμό ποσού 7.618,80 ευρώ που υποβλήθηκε από τον ανάδοχο και ελέγχθηκε και θεωρήθηκε αρμοδίως από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
 5. και ύστερα από τις από 06/06/2016 και από 15-06-2016 εισηγήσεις της Τεχνικής Υπηρεσίας
 
 

Μειώνουμε :

 
 

Το έργο στο στο τμήμα: Α2. (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ) με Κ.Ε. 1062 και Κ.Α. 30/7323.0126 με τίτλο “Τσιμεντόστρωση οδών στη Δ.Ε. Άσσου – Λεχαίου” προϋπολογισμού 24.221,69 ευρώ (ΠΔ) με το ποσό των 8.068,80 ευρώ επομένως διαμορφώνεται στο ποσό των 16.152,89€.

 
 

Το ποσό των 8.068,80 το μεταφέρουμε στο αποθεματικό. Από το Αποθεματικό λαμβάνουμε το ποσό των 8.068,80 € και ενισχύουμε, εντάσσουμε /δημιουργούμε :

 
 

Ενισχύουμε :

 
 

Το έργο Β3. ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ-ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΧΩΡΩΝ (ΝΕΑ ΕΡΓΑ) με Κ.Ε. 1077 και Κ.Α. 30/7324.0040 με τίτλο“Κατασκευή πεζοδρομίων στην Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου” προϋπολογισμού 55.350,00 ευρώ (Π.Δ.ΑΔΣ 78/2016) με το ποσό των 450,00 ευρώ και η πίστωση διαμορφώνεται στο ποσό των 55.800,00 €.

 
 

Εντάσσουμε /δημιουργούμε:

 
 

Στο τμήμα: Α2. (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ) το έργο με Κ.Ε. 995 και Κ.Α. 30/7326.0001 με τίτλο“Κατασκευή γηπέδου ποδοσφαίρου στον Άγιο Γεώργιο Κορίνθου” προϋπολογισμού 7.618,80 ευρώ (Π.Δ.) (για την αποζημίωση του αναδόχου σε συνέχεια της διάλυσης της αριθμ. 295/2014 σύμβασης κατασκευής του εν λόγω έργου.)

 
 

Μέρος β’

 
 

Ως προς τον Δημοτικό Προϋπολογισμό στο μέρος των εξόδων


 
 

Μειώνουμε :

 
 

Την πίστωση με Κ.Α. 30/6261.0001 και τίτλο “ Συντήρηση – επισκευή των Η/Μ εγκαταστάσεων δημοτικών κτιρίων στην Δ.Ε. Κορίνθου ” προϋπολογισμού 10.000,00€ με το ποσό των 5.000,00 € επομένως η πίστωση διαμορφώνεται στο ποσό των 5.000,00 €.


 
 

Το ποσό των 5.000,00 € το μεταφέρουμε στο αποθεματικό. Από το Αποθεματικό λαμβάνουμε το ποσό των 7.000,00 € και δημιουργούμε :

 
 

Δημιουργούμε :

 
 

Την πίστωση με Κ.Α. 30/6261.0032 και τίτλο “ Συντήρηση – επισκευή εγκαταστάσεων δημοτικών κτιρίων στην. ΔΕ. Κορίνθου ” προϋπολογισμού 5.000,00€.


Ενισχύουμε: Την πίστωση με Κ.Α. 00/6736.0001 “Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία” προϋπολογισμού 30.000,00 € με το ποσό των 2.000,00 € επομένως η πίστωση διαμορφώνεται στο ποσό των 32.000,00 € .
 
 

Σας γνωρίζουμε ότι στο προϋπολογισμό έτους 2016 όπως αυτός έχει διαμορφωθεί έως σήμερα έχουμε εγγράψει το ποσό των 322.100,00 € στον Κ.Α. 673 με τίτλο “Προαιρετικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις” εκ των οποίων το ποσό των 38.000,00 € είναι ειδικευμένες δαπάνες. Επομένως δεν έχουμε υπερβεί το ποσοστό 1,5% επί των προϋπολογισθέντων τακτικών 24.188.811,14 €όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί στον προϋπολογισμό του τρέχοντος έτους.

 
 

Μέρος γ’


 
 

Ως προς το Τεχνικό Πρόγραμμα και τον Δημοτικό Προϋπολογισμό στο μέρος των εξόδων

 
 

Λαμβάνοντας υπόψη την αριθμ. 12/2014 Πράξη του Ε΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου και την από 1/12/2014 Γνωμοδότηση Νομικού για την υπογραφή ή όχι της συμπληρωματικής σύμβασης του έργου «Κατασκευή Αθλητικών Εγκαταστάσεων Δ.Δ. Σολομού κ΄ Δ.Δ. Αρχ. Κορίνθου» και την από 15-06-2016 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας

 
 

Καταργούμε :

 
 

Το έργο στο τμήμα:Β6. ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑ (ΝΕΑ ΕΡΓΑ) με Κωδικό Έργου 1076, Κ.Α. 15/7326.0002, τίτλο «Κατασκευή Ανοιχτού Δημοτικού Θεάτρου στο Χιλιομόδι» ποσού 206.050,00 ευρώ (πηγή χρηματοδότησης: ΣΑΤΑ 2016).

 
 

Μειώνουμε:

 
 

Την πίστωση του έργου στο τμήμα:Β6. ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑ (ΝΕΑ ΕΡΓΑ)με Κωδικό Έργου 1063, Κ.Α. 15/7326.0001, τίτλο «Κατασκευή ανοικτού δημοτικού θεάτρου στα Εξαμίλια» προϋπολογισμού 317.930,00 ευρώ (Πηγή χρηματοδότησης: 200.000,00€ ΣΑΤΑ2016,112.530,00€ ΣΑΤΑ2015 ,5.400,00 € ΠΔ) κατά 26.950,00 ευρώ (πηγή χρηματοδότησης: ΣΑΤΑ 2016) και τελική πίστωση 290.980,00 ευρώ (Πηγή χρηματοδότησης: 173.050,00 € ΣΑΤΑ2016,112.530,00€ ΣΑΤΑ2015 ,5.400,00 € ΠΔ).

Λαμβάνουμε από το ποσό των 233.000,00 € και το μεταφέρουμε στο αποθεματικό. Από το αποθεματικό λαμβάνουμε το ποσό των 233.000,00 και
 
 

Εντάσσουμε / δημιουργούμε / χρηματοδοτούμε :στον Πίνακα Συνεχιζόμενων έργων του Τ.Π. με κωδικό έργου 638 στο Α2. ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ), στον προϋπολογισμό με Κ.Α. 30/7326.0033 και τίτλο «Κατασκευή Αθλητικών Εγκαταστάσεων Δ.Δ. Σολομού κ΄ Δ.Δ. Αρχ. Κορίνθου» το ποσό των 233.000,00 ευρώ (Πηγή Χρηματοδότησης ΣΑΤΑ 2016) για την εξασφάλιση πίστωσης για την υπογραφή της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου.

 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
 

Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 11 / 212 / 2016.Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 05-07-2016
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.


ΧΡΗΣΤΟΣ Γ. ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ

Leave a Comment