Έγκριση διοργάνωσης του 18ου αγώνα στα χνάρια του Απ. Παύλου

                                                                                                                               

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                    
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 11/21.06.2016 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 213/2016
 
Θέμα 24ο Η.Δ.: «Έγκριση διοργάνωσης του 18ου αγώνα στα χνάρια του Απ. Παύλου»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 21η του μηνός Ιουνίου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 24689/17-6-2016 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά  καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος  ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε  σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι οκτώ  (28) μέλη, δηλαδή:
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
2.       Μελέτης Χρήστος – Αντιδήμαρχος
3.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος
4.       Σταυρέλης Νικόλαος
5.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
6.       Παππάς Αντώνιος
7.       Ζήμος Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος
8.       Κεφάλας Σταύρος – Αντιδήμαρχος
9.       Χρισταρά Αθανασία– Αντιδήμαρχος
10.    Φαρμάκης Γεώργιος
11.    Παρτσινέβελος Κωνσταντίνος
12.    Δράκος Παναγιώτης
13.   Μουρούτσος Γεώργιος
14.   Βλάσσης Δημήτριος
15.    Λαμπρινός Παναγιώτης
16.    Μπάκουλης  Δημήτριος – Αντιδήμαρχος,
17.    Ζώγκος Ανδρέας
18.    Νανόπουλος Βασίλειος
19.    Ζαχαριάς Σπυρίδων –Αντιπρόεδρος, αποχώρησε στο τέλος του ΕΗΔΘ
20.    Κορδώσης Χρήστος
21.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής, αποχώρησε στο τέλος του 22ου ΘΗΔ
22.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος, αποχώρησε στο τέλος του 22ου ΘΗΔ
23.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
24.    Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
25.    Σούκουλης Ανδρέας, αποχώρησε στο τέλος του 22ου ΘΗΔ
26.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
27.    Δημητριάδη – Κακούρου Μαρία – Γραμματέας
28.    Πιέτρης Τιμολέων
 
 
1.       Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος,
2.       Λύτρα – Ανδρουτσοπούλου Κωνσταντίνα
3.       Κοντογιώργος Αναστάσιος
4.       Πανταζής Βασίλειος, προσήλθε στο τέλος του ΕΗΔΘ και αποχώρησε στο τέλος του 22ου ΘΗΔ
5.       Καρασάββας Ιωάννης
 
 
 
 
 
 Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, έξι (06) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος – Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
3.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ.  Αγιονορίου
4.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ.  Λεχαίου
5.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
6.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
1.       Βορτελίνος  Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
2.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ.  Εξαμιλίων 
3.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 
4.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
5.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
6.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
7.       Κούτρας  Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
8.       Κυριαζής  Αναστάσιος  – Δ.Κ. Γαλατακίου
9.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
10.    Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
11.    Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
12.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ.  Σολομού
13.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
14.    Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
15.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
16.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
 
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
 
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το 24ο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί «Έγκρισης διοργάνωσης του 18ου αγώνα στα χνάρια του Απ. Παύλου» έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την εισήγηση της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού, η οποία καθ’ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:
 
“Ο Δήμος Κορινθίων στα πλαίσια των εκδηλώσεων για τον εορτασμό του Πολιούχου της Κορίνθου Απ. Παύλου, διοργανώνει τον 18ο Αγώνα Δρόμου «Στα Χνάρια του Απ. Παύλου». Ο αγώνας δρόμου, ο οποίος πραγματοποιείται προς τιμή του Αποστόλου των Εθνών, Παύλου, θα διεξαχθεί την Κυριακή 26 Ιουνίου  2016, με αφετηρία το Αρχαίο Λιμάνι Κεγχρεών της Τ.Κ. Ξυλοκέριζας και τερματισμό την πλατεία της Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου. Στον αγώνα  θα συμμετάσχουν αθλητές από όλη την Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό, ατομικά ή συλλογικά, οι οποίοι θα διανύσουν μια απόσταση 12 χιλιομέτρων περίπου, καλύπτοντας νοερά τα χνάρια της διαδρομής που άφησε στο πέρασμα του ο Απόστολος Παύλος.
 
Για την διοργάνωση του αγώνα, προτείνουμε ο Δήμος μας να καλύψει τις ακόλουθες δαπάνες:
 
1.Προμήθεια:
·         Διακοσίων δέκα (210)μεταλλίων και
·         Δεκαοχτώ (18) κυπέλλων για τις ανάγκες του αγώνα,
ποσού έως 546,00€ συμπ. Φ.π.Α.
 
2.Προμήθεια:
·         διακοσίων δέκα (210) αυτοκόλλητων συμμετοχής με αρίθμηση,
·         διακοσίων δέκα (210)αναμνηστικών t-shirts και
·         διακοσίων δέκα (210)καπέλων με εκτύπωση σήματος του αγώνα,
ποσού έως 1.771,00€ συμπ. Φ.π.Α.
 
3.Προμήθεια:
·         Εκατόν είκοσι(120)αφισών και
·         Διακοσίων δέκα (210)τιμητικών διπλωμάτων για τους αθλητές,
 ποσού έως 571,00€ συμπ. Φ.π.Α.
 
4.Προμήθεια σάντουιτς, νερών, χυμών και φρούτων, τα οποία θα προσφερθούν στους συμμετέχοντες αθλητές, ήτοι 210 άτομα, στο χώρο του τερματισμού τους, ποσού έως 1.042,00€ συμπ. Φ.π.Α.
 
 
 
5.Ηχητική κάλυψη του αγώνα, ποσού έως 464,00€ συμπ. Φ.π.Α.
 
6. Μίσθωση δύο λεωφορείων για τη μεταφορά των αθλητών από την Αρχαία Κόρινθο στο λιμάνι Κεγχρεών, ποσού έως 397,00€συμπ. Φ.π.Α.
 
Οι ανωτέρω δαπάνες, συνολικού ποσού έως 4.791,00 € θα βαρύνουν την εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό έτους 2016 πίστωση με ΚΑ 15/6472.0001 και τίτλο «Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων».  Παρακαλούμε για την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με τη διοργάνωση του 18ου αγώνα δρόμου «Στα Χνάρια του Αποστόλου Παύλου»”.
 
Σημειώνεται ότι πρόκειται για μία αθλητική εκδήλωση που σχετίζεται με την εδαφική περιφέρεια του Δήμου, τις δαπάνες της οποίας μπορεί να καλύψει ο Δήμος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 158 § 3α του Ν. 3463/2006.
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του την ανωτέρω εισήγηση και τις διατάξεις του άρθρου 158 § 3α του Ν.3463/2006, μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ
            
           Τη διοργάνωση του 18ου αγώνα δρόμου “Στα χνάρια του Απ. Παύλου”, που θα ξεκινήσει από το Αρχαίο Λιμάνι Κεγχρεών της Τ.Κ. Ξυλοκέριζας και θα τερματίσει στην πλατεία της Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου στις 26 Ιουνίου 2016, στα πλαίσια των εκδηλώσεων του Δήμου για τον εορτασμό του πολιούχου της Κορίνθου Αποστόλου Παύλου.
Εγκρίνει  ποσό 4.791,00 € για την υλοποίηση της εκδήλωσης, με το οποίο θα καλυφθούν οι δαπάνες για:
1. Προμήθεια:
·         Διακοσίων δέκα (210)μεταλλίων και
·         Δεκαοχτώ (18) κυπέλλων για τις ανάγκες του αγώνα,
ποσού έως 546,00€ συμπ. Φ.Π.Α.
2. Προμήθεια:
·         διακοσίων δέκα (210) αυτοκόλλητων συμμετοχής με αρίθμηση,
·         διακοσίων δέκα (210)αναμνηστικών t-shirts και
·         διακοσίων δέκα (210)καπέλων με εκτύπωση σήματος του αγώνα,
ποσού έως 1.771,00€ συμπ. Φ.Π.Α.
3.Προμήθεια:
·         Εκατόν είκοσι(120)αφισών και
·         Διακοσίων δέκα (210)τιμητικών διπλωμάτων για τους αθλητές,
 ποσού έως 571,00€ συμπ. Φ.Π.Α.
4. Προμήθεια σάντουιτς, νερών, χυμών και φρούτων, τα οποία θα προσφερθούν στους συμμετέχοντες αθλητές, ήτοι 210 άτομα, στο χώρο του τερματισμού τους, ποσού έως 1.042,00€ συμπ. Φ.Π.Α.
5. Ηχητική κάλυψη του αγώνα, ποσού έως 464,00€ συμπ. Φ.Π.Α.
6. Μίσθωση δύο λεωφορείων για τη μεταφορά των αθλητών από την Αρχαία Κόρινθο στο λιμάνι Κεγχρεών, ποσού έως 397,00€συμπ. Φ.Π.Α.
 
Η ανωτέρω δαπάνη συνολικού ποσού 4.791,00 € θα βαρύνει την εγγεγραμμένη στον Δημοτικό Προϋπολογισμό έτους 2016 πίστωση με ΚΑ 15/6472.0001 και τίτλο «Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων».
Ψηφίζει τη διάθεση ποσού 4.791,00 € σε βάρος της ανωτέρω σχετικής πίστωσης.
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  11 / 213 / 2016.
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 22-06-2016
Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
ΧΡΗΣΤΟΣ Γ. ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ

Leave a Comment