Έγκριση του πρακτικού της επιτροπής επιλογής δικαιούχων για τη συμμετοχή σε εμποροπανήγυρη

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
 

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ


 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

 

Από το Πρακτικό 11/21.06.2016 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

 

Αριθμός Απόφασης 215/2016


Θέμα 26οΗ.Δ.: «Έγκριση του πρακτικού της επιτροπής επιλογής δικαιούχων για τη συμμετοχή στην εμποροπανήγυρη της 28ης & 29ης Ιουνίου 2016 στη Δ.Κ. Κορίνθου»

Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 21η του μηνός Ιουνίου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 24689/17-6-2016 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι οκτώ (28) μέλη, δηλαδή:

 
ΠΑΡΟΝΤΑ
 
ΑΠΟΝΤΑ
 1. Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
 2. Μελέτης Χρήστος – Αντιδήμαρχος
 3. Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος
 4. Σταυρέλης Νικόλαος
 5. Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
 6. Παππάς Αντώνιος
 7. Ζήμος Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος
 8. Κεφάλας Σταύρος – Αντιδήμαρχος
 9. Χρισταρά Αθανασία– Αντιδήμαρχος
 10. Φαρμάκης Γεώργιος
 11. Παρτσινέβελος Κωνσταντίνος
 12. Δράκος Παναγιώτης
 13. Μουρούτσος Γεώργιος
 14. Βλάσσης Δημήτριος
 15. Λαμπρινός Παναγιώτης
 16. Μπάκουλης Δημήτριος – Αντιδήμαρχος,
 17. Ζώγκος Ανδρέας
 18. Νανόπουλος Βασίλειος
 19. Ζαχαριάς Σπυρίδων –Αντιπρόεδρος, αποχώρησε στο τέλος του ΕΗΔΘ
 20. Κορδώσης Χρήστος
 21.  
  Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής, αποχώρησε στο τέλος του 22ου ΘΗΔ
 22.  
  Γκουργιώτης Αλέξανδρος, αποχώρησε στο τέλος του 22ου ΘΗΔ
 23. Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
 24. Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
 25.  
  Σούκουλης Ανδρέας, αποχώρησε στο τέλος του 22ου ΘΗΔ
 26. Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
 27. Δημητριάδη – Κακούρου Μαρία – Γραμματέας
 28. Πιέτρης Τιμολέων


 1. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος,
 2. Λύτρα – Ανδρουτσοπούλου Κωνσταντίνα
 3. Κοντογιώργος Αναστάσιος
 4.  
  Πανταζής Βασίλειος, προσήλθε στο τέλος του ΕΗΔΘ και αποχώρησε στο τέλος του 22ου ΘΗΔ
 5. Καρασάββας Ιωάννης

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, έξι (06) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση.

 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 
ΑΠΟΝΤΕΣ
 1. Ανδριανόπουλος Βασίλειος – Τ.Κ. Κάτω Άσσου
 2. Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
 3. Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ. Αγιονορίου
 4. Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
 5. Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
 6. Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
 1. Βορτελίνος Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
 2. Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ. Εξαμιλίων
 3. Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου
 4. Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
 5. Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
 6. Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
 7. Κούτρας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
 8. Κυριαζής Αναστάσιος – Δ.Κ. Γαλατακίου
 9. Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
 10. Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
 11. Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
 12. Μπέκου Ελένη – Τ.Κ. Σολομού
 13. Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
 14. Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
 15. Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
 16. Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου

οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

 

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το 26ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Έγκριση του πρακτικού της επιτροπής επιλογής δικαιούχων για τη συμμετοχή στην εμποροπανήγυρη της 28ης & 29ης Ιουνίου 2016 στη Δ.Κ. Κορίνθου» έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου το αριθμ. 1/2016 πρακτικό της επιτροπής κλήρωσης επιλογής δικαιούχων για τη συμμετοχή στην εμποροπανήγυρη της 28ης & 29ης Ιουνίου 2016 στη Δ.Κ. Κορίνθου, σύμφωνα με το οποίο έχουν υποβάλει αιτήσεις στην επιτροπή οι εξής ενδιαφερόμενοι :

 1. ΚΥΤΤΑΚΗ ΑΝΝΑ
 2. ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ – 1 ΘΕΣΗ Π76
 3. ΞΥΔΑΚΤΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
 4. ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
 5. ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓ. ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΤΡΙΚΟΡΦΟΥ ΦΩΚΙΔΑΣ
 6. ΚΑΡΑΜΠΕΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
 7. ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΦΕΝΙΑ
 8. ΤΑΣΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
 9. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
 10. ΤΖΑΒΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
 11. ΤΡΑΜΠΟΥΛΗ ΜΙΧΑΗΛ – 3 ΜΕΤΡΑ Π58
Επειδή οι ανωτέρω θέσεις είναι λιγότερες από τις προβλεπόμενες δεν απαιτείται κλήρωση και όλοι οι ανωτέρω αιτούντες θα συμμετέχουν στο πανηγύρι .

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του και αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω εκτεθέντα και το αριθμ. 1/2016 πρακτικό της επιτροπής κλήρωσης επιλογής δικαιούχων σε εμποροπανήγυρη

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ


 

Εγκρίνει το υπ’ αριθμ. 1/2016 πρακτικό της επιτροπής επιλογής δικαιούχων για τη συμμετοχή στην εμποροπανήγυρη της 28ης & 29ης Ιουνίου 2016 στη Δ.Κ. Κορίνθου, όπως αναφέρονται στο ιστορικό της παρούσας απόφασης.

 

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.

 

Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 11 / 215 / 2016.Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 27-06-2016
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.


ΧΡΗΣΤΟΣ Γ. ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ

Leave a Comment