Διοργάνωση τελετής λήξης του προγράμματος ‘’Έξω Μαζί’’

                                                                   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                     
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 11/21.06.2016 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
 

Αριθμός Απόφασης 217/2016

 
Θέμα 28ο Η.Δ.: «Διοργάνωση τελετής λήξης του προγράμματος ‘’Έξω Μαζί’’»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 21η του μηνός Ιουνίου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 24689/17-6-2016 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά  καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος  ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε  σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι οκτώ  (28) μέλη, δηλαδή:
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
2.       Μελέτης Χρήστος – Αντιδήμαρχος
3.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος
4.       Σταυρέλης Νικόλαος
5.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
6.       Παππάς Αντώνιος
7.       Ζήμος Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος
8.       Κεφάλας Σταύρος – Αντιδήμαρχος
9.       Χρισταρά Αθανασία– Αντιδήμαρχος
10.    Φαρμάκης Γεώργιος
11.    Παρτσινέβελος Κωνσταντίνος
12.    Δράκος Παναγιώτης
13.   Μουρούτσος Γεώργιος
14.   Βλάσσης Δημήτριος
15.    Λαμπρινός Παναγιώτης
16.    Μπάκουλης  Δημήτριος – Αντιδήμαρχος,
17.    Ζώγκος Ανδρέας
18.    Νανόπουλος Βασίλειος
19.    Ζαχαριάς Σπυρίδων –Αντιπρόεδρος, αποχώρησε στο τέλος του ΕΗΔΘ
20.    Κορδώσης Χρήστος
21.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής, αποχώρησε στο τέλος του 22ου ΘΗΔ
22.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος, αποχώρησε στο τέλος του 22ου ΘΗΔ
23.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
24.    Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
25.    Σούκουλης Ανδρέας, αποχώρησε στο τέλος του 22ου ΘΗΔ
26.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
27.    Δημητριάδη – Κακούρου Μαρία – Γραμματέας
28.    Πιέτρης Τιμολέων
 
 
1.       Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος,
2.       Λύτρα – Ανδρουτσοπούλου Κωνσταντίνα
3.       Κοντογιώργος Αναστάσιος
4.       Πανταζής Βασίλειος, προσήλθε στο τέλος του ΕΗΔΘ και αποχώρησε στο τέλος του 22ου ΘΗΔ
5.       Καρασάββας Ιωάννης
 
 
 
 
 
  
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, έξι (06) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος – Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
3.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ.  Αγιονορίου
4.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ.  Λεχαίου
5.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
6.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
1.       Βορτελίνος  Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
2.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ.  Εξαμιλίων 
3.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 
4.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
5.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
6.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
7.       Κούτρας  Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
8.       Κυριαζής  Αναστάσιος  – Δ.Κ. Γαλατακίου
9.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
10.    Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
11.    Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
12.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ.  Σολομού
13.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
14.    Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
15.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
16.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
 
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
 
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το 28ο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί «Διοργάνωσης τελετής λήξης του προγράμματος “Έξω Μαζί”» έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την αριθμ. πρωτ.  24627/16-06-2016 εισήγηση του αρμόδιου Αντιδημάρχου Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού, κ. Κεφάλα Σταύρου, η οποία καθ’ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:
<< Με την ευκαιρία της ολοκλήρωσης του προγράμματος Ψυχαγωγίας και Κοινωνικής Ενσωμάτωσης για άτομα με αναπηρίες «Έξω μαζί», περιόδου 2015-2016, προτείνουμε την πραγματοποίηση εκδήλωσης λήξης, τόσο για τον αποχαιρετισμό των παιδιών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, όσο και για την βράβευση και την απονομή φόρου τιμής στους φορείς που συνεισέφεραν στην υλοποίηση του προγράμματος, καθώς και στους εθελοντές που στήριξαν με καταλυτικό τρόπο, την λειτουργία του για άλλον ένα χρόνο.
 
Η εκδήλωση, η οποία σχετίζεται με την εδαφική περιφέρεια του Δήμου και προάγει τα κοινωνικά συμφέροντα των κατοίκων του, θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 22 Ιουνίου 2016 στην κατασκήνωση Freeland, στην Τοπική Κοινότητα Χιλιομοδίου. Για τη διοργάνωση της εκδήλωσης προτείνουμε ο Δήμος μας να καλύψει τις ακόλουθες δαπάνες:
 
1.       Μεταφορά με λεωφορείο των παιδιών και των εθελοντών του προγράμματος από την Κόρινθο στην κατασκήνωση με επιστροφή, την 22.06.2016, ποσού    έως 150,00 €  συμπ. Φ.Π.Α.
 
2.       Παράθεση μπουφέ για τους συμμετέχοντες στην εκδήλωση, ήτοι σαράντα (40) άτομα, ποσού  έως 300,00 €  συμπ. Φ.Π.Α.
 
3.        Προμήθεια αναμνηστικών δώρων για τους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα, ήτοι σαράντα (40) χρωματιστές κούπες, ποσού έως 300,00 € συμπ. Φ.Π.Α.
 
Οι ανωτέρω δαπάνες, συνολικού ποσού έως 750,00€ θα βαρύνουν την εγγεγραμμένη στο προϋπολογισμό έτους 2016 πίστωση με ΚΑ 15/6473.0001 και τίτλο «Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων». 
 
Παρακαλούμε για τη σύμφωνη γνώμη του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την διοργάνωση της ανωτέρω  εκδήλωσης>>.
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη την υπ’ αριθμ. πρωτ. 24627/16-06-2016 εισήγηση του Αντιδημάρχου κου Σταύρου Κεφάλα και τις διατάξεις του άρθρου 158 § 3α του Ν. 3463/2006
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Εγκρίνει δαπάνη ποσού 750,00για την εκδήλωση λήξης του προγράμματος ψυχαγωγίας και κοινωνικής ενσωμάτωσης για άτομα με αναπηρίες «Έξω μαζί», λόγω της ολοκλήρωσής του που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 22 Ιουνίου 2016 στην κατασκήνωση Freeland, στην Τοπική Κοινότητα Χιλιομοδίου. Η εκδήλωση πραγματοποιείται τόσο για τον αποχαιρετισμό των παιδιών που συμμετείχαν στο πρόγραμμα, όσο και για την  βράβευση και απονομή φόρου τιμής στους φορείς που συνέφεραν ο καθένας με τον τρόπο του στην πραγματοποίηση του προγράμματος καθώς και στους εθελοντές του προγράμματος που στήριξαν με καταλυτικό τρόπο τη λειτουργία του για άλλον ένα χρόνο.
       Με το ανωτέρω ποσό θα καλυφθούν οι ακόλουθες δαπάνες:
1.       Μεταφορά με λεωφορείο των παιδιών και των εθελοντών του προγράμματος από την Κόρινθο στην κατασκήνωση με επιστροφή, την 22.06.2016, ποσού έως 150,00 €  συμπ. Φ.Π.Α.
 
2.       Παράθεση μπουφέ για τους συμμετέχοντες στην εκδήλωση, ήτοι σαράντα (40) άτομα, ποσού  έως 300,00 €  συμπ. Φ.Π.Α.
 
3.        Προμήθεια αναμνηστικών δώρων για τους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα, ήτοι σαράντα (40) χρωματιστές κούπες, ποσού έως 300,00 € συμπ. Φ.Π.Α.
Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει την εγγεγραμμένη στον Δημοτικό Προϋπολογισμό έτους 2016 πίστωση με ΚΑ 15/6473.0001  και τίτλο  «Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων».
Ψηφίζει τη διάθεση της ανωτέρω σχετικής πίστωσης ποσού 750,00€
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  11 / 217 / 2016.
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 22 – 06 – 2016
Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
ΧΡΗΣΤΟΣ Γ. ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ
 

Leave a Comment