Διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων στο Ανοιχτό Θέατρο Σολυγείας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
 

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ


 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

 

Από το Πρακτικό 11/21.06.2016 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

 

Αριθμός Απόφασης 218/2016


Θέμα 29οΗ.Δ.: «Διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων στο Ανοιχτό Θέατρο Σολυγείας»

Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 21η του μηνός Ιουνίου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 24689/17-6-2016 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι οκτώ (28) μέλη, δηλαδή:

 
ΠΑΡΟΝΤΑ
 
ΑΠΟΝΤΑ
 1. Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
 2. Μελέτης Χρήστος – Αντιδήμαρχος
 3. Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος
 4. Σταυρέλης Νικόλαος
 5. Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
 6. Παππάς Αντώνιος
 7. Ζήμος Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος
 8. Κεφάλας Σταύρος – Αντιδήμαρχος
 9. Χρισταρά Αθανασία– Αντιδήμαρχος
 10. Φαρμάκης Γεώργιος
 11. Παρτσινέβελος Κωνσταντίνος
 12. Δράκος Παναγιώτης
 13. Μουρούτσος Γεώργιος
 14. Βλάσσης Δημήτριος
 15. Λαμπρινός Παναγιώτης
 16. Μπάκουλης Δημήτριος – Αντιδήμαρχος,
 17. Ζώγκος Ανδρέας
 18. Νανόπουλος Βασίλειος
 19. Ζαχαριάς Σπυρίδων –Αντιπρόεδρος, αποχώρησε στο τέλος του ΕΗΔΘ
 20. Κορδώσης Χρήστος
 21.  
  Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής, αποχώρησε στο τέλος του 22ου ΘΗΔ
 22.  
  Γκουργιώτης Αλέξανδρος, αποχώρησε στο τέλος του 22ου ΘΗΔ
 23. Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
 24. Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
 25.  
  Σούκουλης Ανδρέας, αποχώρησε στο τέλος του 22ου ΘΗΔ
 26. Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
 27. Δημητριάδη – Κακούρου Μαρία – Γραμματέας
 28. Πιέτρης Τιμολέων


 1. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος,
 2. Λύτρα – Ανδρουτσοπούλου Κωνσταντίνα
 3. Κοντογιώργος Αναστάσιος
 4.  
  Πανταζής Βασίλειος, προσήλθε στο τέλος του ΕΗΔΘ και αποχώρησε στο τέλος του 22ου ΘΗΔ
 5. Καρασάββας Ιωάννης


Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, έξι (06) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση.
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 
ΑΠΟΝΤΕΣ
 1. Ανδριανόπουλος Βασίλειος – Τ.Κ. Κάτω Άσσου
 2. Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
 3. Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ. Αγιονορίου
 4. Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
 5. Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
 6. Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
 1. Βορτελίνος Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
 2. Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ. Εξαμιλίων
 3. Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου
 4. Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
 5. Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
 6. Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
 7. Κούτρας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
 8. Κυριαζής Αναστάσιος – Δ.Κ. Γαλατακίου
 9. Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
 10. Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
 11. Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
 12. Μπέκου Ελένη – Τ.Κ. Σολομού
 13. Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
 14. Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
 15. Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
 16. Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου

οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

 

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το 29ο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί «Διοργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων στο Ανοιχτό Θέατρο Σολυγείας» έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την εισήγηση της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού, η οποία καθ’ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:


 

Ο Δήμος Κορινθίων στα πλαίσια των καλοκαιρινών εκδηλώσεων, πρόκειται να διοργανώσει πολιτιστικές εκδηλώσεις στο Ανοιχτό Θέατρο Σολυγείας, στο Σοφικό, στις οποίες θα συμμετάσχουν οι πολιτιστικοί σύλλογοι: Κορινθίων («Τερψιχόρη»), Σολυγείας, Κλένιας (Άγιος Παντελεήμων), Αγίων Θεοδώρων, ο χορευτικός και λαογραφικός σύλλογος Άσσου «Η Ρέα», ο πολιτιστικός & αθλητικός σύλλογος Βραχατίου «Μέγας Αλέξανδρος», ο πολιτιστικός & λαογραφικός σύλλογος Ξυλοκεριζας καθώς και τα χορευτικά τμήματα:Χιλιομοδίου,Αλμυρής,Αθικίων,ΚΕΠΑΠ Δήμου Κορινθίων (Πήγασος), η χορευτική ομάδα του Δήμου Καλλιθέας,ο σύλλογος γυναικών Σολυγείας «ΛΕΛΑ ΙΑΤΡΙΔΗ»,ο σύλλογος γονέων και κηδεμόνων του 2ου Δημοτικού ΣχολείουΚορίνθουκαι το θεατρικό εργαστήρι του πολιτιστικού συλλόγου Σολυγείας.

 
 
Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων περιλαμβάνει:
 • Την Παρασκευή 1 Ιουλίου 2016, εκδήλωση με παραδοσιακούς χορούς,
 •  
  Το Σάββατο 2 Ιουλίου 2016, εκδήλωση με λάτιν – σύγχρονους και μοντέρνους χορούς,
 •  
  Την Κυριακή 3 Ιουλίου 2016, εκδήλωση με παραδοσιακούς χορούς.
 •  
  Το Σάββατο 9 Ιουλίου 2016, θεατρική παράσταση από το Κορινθιακό θέατρο ΒΑΣΙΛΗΣ ΡΩΤΑΣ «Το σπίτι της Μπερνάντα Άλμπα».
 
 
Για τη διοργάνωση των εν λόγω εκδηλώσεων προτείνουμε ο Δήμος μας να καλύψει τις ακόλουθες δαπάνες:
 
 1.  
  Την ηχητική – φωτιστική κάλυψη για τις ανάγκες των εκδηλώσεων, ποσού έως 1.860,00€ συμπ. Φ.Π.Α.
 2.  
  Εργασίες κατασκευής εξέδρας και των απαραίτητων σκηνικών, ποσού έως 2.480,00€ συμπ. Φ.Π.Α.
 3.  
  Την προμήθεια αναμνηστικών δώρων για τους συμμετέχοντες συλλόγους, ποσού έως 250,00€ συμπ. Φ.Π.Α.
 4.  
  Την προμήθεια πενήντα (50) αφισών, ποσού έως 50,00€ συμπ. Φ.Π.Α.
 5.  
  Την προμήθεια κρουασάν, σάντουιτς και νερών για τους συμμετέχοντες στις εκδηλώσεις, ποσού έως 985,00€ συμπ. ΦΠΑ.
 6.  
  Μεταφορά με λεωφορείο:
 •  
  των μελών της χορευτικής ομάδας του Δήμου Καλλιθέας από την Καλλιθέα στο Σοφικό με επιστροφή την 2.07.2016, ποσού έως 397,00€ συμπ. ΦΠΑ και
 •  
  των μελών της θεατρικής παράστασης από την Κόρινθο στο Σοφικό με επιστροφή, την 09.07.2016, ποσού έως 224,00€ συμπ. Φ.Π.Α.
 
 
 
 
Οι ανωτέρω δαπάνες συνολικού ποσού έως 6.246,00€ θα βαρύνουν την εγγεγραμμένη στο προϋπολογισμό έτους 2016 πίστωση με ΚΑ με 15/6471.0001 και τίτλο «Πολιτιστικές Εκδηλώσεις». Παρακαλούμε για την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με τη διοργάνωση των ανωτέρω εκδηλώσεων”.
 
 
Σημειώνεται ότι πρόκειται για πολιτιστικές εκδηλώσεις που σχετίζονται με την εδαφική περιφέρεια του Δήμου και συνδέονται με την προαγωγή των πολιτιστικών και πνευματικών ενδιαφερόντων των κατοίκων του, τις δαπάνες των οποίων μπορεί να καλύψει ο Δήμος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 158 § 3α του Ν. 3463/2006.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του την ανωτέρω εισήγηση και τις διατάξεις του άρθρου 158 § 3α του Ν.3463/2006, μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 

Τη διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων στο Ανοιχτό Θέατρο Σολυγείας, στο Σοφικό Κορινθίας, στις 1, 2, 3 και 9 Ιουλίου 2016, στις οποίες θα συμμετάσχουν οι πολιτιστικοί σύλλογοι: Κορινθίων («Τερψιχόρη»), Σολυγείας, Κλένιας (Άγιος Παντελεήμων), Αγίων Θεοδώρων, ο χορευτικός και λαογραφικός σύλλογος Άσσου «Η Ρέα», ο πολιτιστικός & αθλητικός σύλλογος Βραχατίου «Μέγας Αλέξανδρος», ο πολιτιστικός & λαογραφικός σύλλογος Ξυλοκεριζας καθώς και τα χορευτικά τμήματα:Χιλιομοδίου,Αλμυρής,Αθικίων,ΚΕΠΑΠ Δήμου Κορινθίων (Πήγασος), η χορευτική ομάδα του Δήμου Καλλιθέας,ο σύλλογος γυναικών Σολυγείας «ΛΕΛΑ ΙΑΤΡΙΔΗ»,ο σύλλογος γονέων και κηδεμόνων του 2ου Δημοτικού ΣχολείουΚορίνθουκαι το θεατρικό εργαστήρι του πολιτιστικού συλλόγου Σολυγείας.

 

Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων περιλαμβάνει:

 • Την Παρασκευή 1 Ιουλίου 2016, εκδήλωση με παραδοσιακούς χορούς,
 •  
  Το Σάββατο 2 Ιουλίου 2016, εκδήλωση με λάτιν – σύγχρονους και μοντέρνους χορούς,
 •  
  Την Κυριακή 3 Ιουλίου 2016, εκδήλωση με παραδοσιακούς χορούς.
 •  
  Το Σάββατο 9 Ιουλίου 2016, θεατρική παράσταση από το Κορινθιακό θέατρο ΒΑΣΙΛΗΣ ΡΩΤΑΣ «Το σπίτι της Μπερνάντα Άλμπα».

Εγκρίνει ποσό 6.246,00 € για την υλοποίηση των ανωτέρω εκδηλώσεων, με το οποίο θα καλυφθούν οι δαπάνες για:
 1.  
  Την ηχητική – φωτιστική κάλυψη για τις ανάγκες των εκδηλώσεων, ποσού έως 1.860,00€ συμπ. Φ.Π.Α.
 2.  
  Εργασίες κατασκευής εξέδρας και των απαραίτητων σκηνικών, ποσού έως 2.480,00€ συμπ. Φ.Π.Α.
 3.  
  Την προμήθεια αναμνηστικών δώρων για τους συμμετέχοντες συλλόγους, ποσού έως 250,00€ συμπ. Φ.Π.Α.
 4.  
  Την προμήθεια πενήντα (50) αφισών, ποσού έως 50,00€ συμπ. Φ.Π.Α.
 5.  
  Την προμήθεια κρουασάν, σάντουιτς και νερών για τους συμμετέχοντες στις εκδηλώσεις, ποσού έως 985,00€ συμπ. ΦΠΑ.
 6.  
  Μεταφορά με λεωφορείο:
 •  
  των μελών της χορευτικής ομάδας του Δήμου Καλλιθέας από την Καλλιθέα στο Σοφικό με επιστροφή την 2.07.2016, ποσού έως 397,00€ συμπ. ΦΠΑ και
 •  
  των μελών της θεατρικής παράστασης από την Κόρινθο στο Σοφικό με επιστροφή, την 09.07.2016, ποσού έως 224,00€ συμπ. Φ.Π.Α.

 

Η ανωτέρω δαπάνη συνολικού ποσού 6.246,00 € θα βαρύνει την εγγεγραμμένη στον Δημοτικό Προϋπολογισμό έτους 2016 πίστωση με ΚΑ με 15/6471.0001 και τίτλο «Πολιτιστικές Εκδηλώσεις».

 

Ψηφίζει τη διάθεση ποσού 6.246,00 € σε βάρος της ανωτέρω σχετικής πίστωσης.


 

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.

 

Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 11 / 218 / 2016.


Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 22-06-2016
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.


ΧΡΗΣΤΟΣ Γ. ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ

 

Leave a Comment