Έγκριση πρακτικών της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
 

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ


 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

 

Από το Πρακτικό 11/21.06.2016 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

 

Αριθμός Απόφασης 219/2016


Θέμα 30οΗ.Δ.: «Έγκριση πρακτικών της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών»

Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 21η του μηνός Ιουνίου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 24689/17-6-2016 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι οκτώ (28) μέλη, δηλαδή:

 
ΠΑΡΟΝΤΑ
 
ΑΠΟΝΤΑ
 1. Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
 2. Μελέτης Χρήστος – Αντιδήμαρχος
 3. Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος
 4. Σταυρέλης Νικόλαος
 5. Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
 6. Παππάς Αντώνιος
 7. Ζήμος Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος
 8. Κεφάλας Σταύρος – Αντιδήμαρχος
 9. Χρισταρά Αθανασία– Αντιδήμαρχος
 10. Φαρμάκης Γεώργιος
 11. Παρτσινέβελος Κωνσταντίνος
 12. Δράκος Παναγιώτης
 13. Μουρούτσος Γεώργιος
 14. Βλάσσης Δημήτριος
 15. Λαμπρινός Παναγιώτης
 16. Μπάκουλης Δημήτριος – Αντιδήμαρχος,
 17. Ζώγκος Ανδρέας
 18. Νανόπουλος Βασίλειος
 19. Ζαχαριάς Σπυρίδων –Αντιπρόεδρος, αποχώρησε στο τέλος του ΕΗΔΘ
 20. Κορδώσης Χρήστος
 21.  
  Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής, αποχώρησε στο τέλος του 22ου ΘΗΔ
 22.  
  Γκουργιώτης Αλέξανδρος, αποχώρησε στο τέλος του 22ου ΘΗΔ
 23. Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
 24. Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
 25.  
  Σούκουλης Ανδρέας, αποχώρησε στο τέλος του 22ου ΘΗΔ
 26. Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
 27. Δημητριάδη – Κακούρου Μαρία – Γραμματέας
 28. Πιέτρης Τιμολέων


 1. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος,
 2. Λύτρα – Ανδρουτσοπούλου Κωνσταντίνα
 3. Κοντογιώργος Αναστάσιος
 4.  
  Πανταζής Βασίλειος, προσήλθε στο τέλος του ΕΗΔΘ και αποχώρησε στο τέλος του 22ου ΘΗΔ
 5. Καρασάββας Ιωάννης


Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, έξι (06) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση.
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 
ΑΠΟΝΤΕΣ
 1. Ανδριανόπουλος Βασίλειος – Τ.Κ. Κάτω Άσσου
 2. Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
 3. Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ. Αγιονορίου
 4. Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
 5. Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
 6. Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
 1. Βορτελίνος Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
 2. Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ. Εξαμιλίων
 3. Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου
 4. Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
 5. Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
 6. Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
 7. Κούτρας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
 8. Κυριαζής Αναστάσιος – Δ.Κ. Γαλατακίου
 9. Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
 10. Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
 11. Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
 12. Μπέκου Ελένη – Τ.Κ. Σολομού
 13. Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
 14. Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
 15. Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
 16. Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου

οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το 30ο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί «Έγκρισης πρακτικών της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών» παρέθεσε ενώπιον των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τις ακόλουθες αποφάσεις της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών του Δήμου Κορινθίων, ως εξής:
Αποφάσεις του πρακτικού 1/2016 τηςΕπιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών του Δήμου Κορινθίων (άρθρο 32 του Ν 1080/80, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα), η οποία αποτελείται από τους κ.κ.: 1) Κωνσταντίνο Παρτσινέβελο, Δημοτικό Σύμβουλο ως Πρόεδρο, 2) Χαράλαμπο Καμπούρη, Δημοτικό Σύμβουλο, ως μέλος, 3) Ιωάννη Καλκανά, δημότη, ως μέλος, παρουσία και της Γραμματέως Παναγιώτας Σούκουλη, υπαλλήλου του Δήμου Κορινθίων, και αφού υπήρξε νόμιμη απαρτία συνεδρίασε στο Δημοτικό Κατάστημα Κορίνθου την 11η Μαΐου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.30 μ.μ. σε τακτική συνεδρίαση και ύστερα από την υπ’ αριθμ. 16602/04-05-2016 πρόσκληση του κ. Προέδρου που επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε ένα από τα μέλη της και για να συζητήσει και να πάρει αποφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

Απόφαση 2: Ο Πρόεδρος της Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών ότι με το αριθμ. 1020/8978/2β/29.12.2015 έγγραφο του Αστυνομικού Τμήματος Κορίνθου γνωστοποιήθηκε στο Δήμο μας για τον “ΓΙΑΝΝΙΚΕΛΗ ΣΤΑΥΡΟ του Κοσμά” βεβαίωση παράβασης κατάληψης κοινόχρηστου χώρου έξι (6) τ.μ. και στέρηση άδειας κατάληψης κοινοχρήστου χώρου για το έτος 2015. Με την αρ. 526/28 Απόφαση Δημάρχου επιβλήθηκε στον ανωτέρω τέλος κατάληψης κοινόχρηστου χώρου 129,60 € και πρόστιμο 129,60 €. Στις 28.02.2016 κοινοποιήθηκε στον ανωτέρω απόσπασμα του βεβαιωτικού καταλόγου.

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών την προσφυγή του “ΓΙΑΝΝΙΚΕΛΗ ΣΤΑΥΡΟΥ” που καταχωρήθηκε με αριθμό 28/11-03-2016 στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Κορίνθου. Ο προσφεύγων είχε κληθεί να παρευρεθεί στη σημερινή συνεδρίαση βάσει της υπ’ αριθμ. 16604/04-05-2016 πρόσκλησης, στην οποία και παρευρέθηκε αυτοπροσώπως και υποστήριξε ότι τη συγκεκριμένη ημέρα όντως είχε τοποθετηθεί ένα τραπέζι στο πεζοδρόμιο επί της οδού Πειρήνης 1, όπου τοποθετήθηκε το delivery για το προσωπικό που έκανε την ανακαίνιση του καταστήματος και όχι με σκοπό το κέρδος.
Τέλος, ο Πρόεδρος πρότεινε στην Επιτροπή να γίνει δεκτή η ανωτέρω προσφυγή και να μειωθεί μόνο το πρόστιμο κατά 50%, κάνοντας δεκτή την εξήγηση του προσφεύγοντα και λαμβάνοντας υπόψη τις άσχημες οικονομικές συνθήκες που επικρατούν στη χώρα μας.
Η Επιτροπή ομόφωνα δέχτηκε την προσφυγή του κου ΓΙΑΝΝΙΚΕΛΗ ΣΤΑΥΡΟΥ του Κοσμά και μείωσε στον υπ’ αριθμ. 6/2015 βεβαιωτικό κατάλογο για τέλη χρήσης κοινόχρηστου χώρου (κατάληψη πεζοδρομίου) 2015 και προστίμου, το πρόστιμο κατά 50%, δηλαδή από 129,60€ σε 64,80€, κάνοντας δεκτή την εξήγηση του προσφεύγοντα και λαμβάνοντας υπόψη τις άσχημες οικονομικές συνθήκες που επικρατούν στη χώρα μας.

 

Απόφαση 3: Ο Πρόεδρος της Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών ότι σύμφωνα με το από 30.10.2015 φύλλου ελέγχου κοινόχρηστου χώρου της Δ/νσης Οικ/κών του Δήμου Κορινθίων γνωστοποιήθηκε στην υπηρεσία μας για την “ΖΙΑΒΙΝΣΚΑ ΕΛΕΟΝΩΡΑ” βεβαίωση υπέρβασης κατάληψης κοινόχρηστου χώρου δύο (2) τ.μ. για το έτος 2015 σε κατάστημα που διατηρεί η ανωτέρω και που βρίσκεται στην Αρχαία Κόρινθο. Με την αρ. 52548/5.11.2015 Απόφαση Δημάρχου έχει χορηγηθεί στην ανωτέρω άδεια κατάληψης πεζοδρομίου για το έτος 2015, 10,80 τ.μ. για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων μπροστά στο κατάστημα της επιχείρησης. Με την αρ. 1440/15.01.2016 Απόφαση Δημάρχου επιβλήθηκε στην ανωτέρω τέλος κατάληψης κοινόχρηστου χώρου 30,60 € και πρόστιμο 30,60 €. Στις 17.02.2016 κοινοποιήθηκε στην ανωτέρω απόσπασμα του βεβαιωτικού καταλόγου.

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών την προσφυγή της “ΖΙΑΒΙΝΣΚΑ ΕΛΕΟΝΩΡΑΣ” που καταχωρήθηκε με αριθμό 22/26-02-2016 στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Κορίνθου. Η προσφεύγουσα είχε κληθεί να παρευρεθεί στη σημερινή συνεδρίαση βάσει της υπ’ αριθμ. 16604/04-05-2016 πρόσκλησης, στην οποία και παρευρέθηκε αυτοπροσώπως και υποστήριξε ότι την συγκεκριμένη ημέρα αλλά και πολλές άλλες ημέρες, με την άφιξη τουριστικών λεωφορείων κατά την επίσκεψή τους στο χώρο του μουσείου της Αρχαίας Κορίνθου, οι επισκέπτες καταλαμβάνουν τα τραπεζοκαθίσματα και ταυτόχρονα τα μετακινούν κατά τη βούλησή τους, “μετατοπίζοντας” το όριο της παραχώρησης, έτσι λοιπόν αυτό εμφανίζεται ως υπέρβαση του παραχωρηθέντος χώρου.
Τέλος, ο Πρόεδρος πρότεινε στην Επιτροπή να γίνει δεκτή η ανωτέρω προσφυγή και να μειωθεί μόνο το πρόστιμο κατά 50%, κάνοντας δεκτή την εξήγηση της προσφεύγουσας και λαμβάνοντας υπόψη τις άσχημες οικονομικές συνθήκες που επικρατούν στη χώρα μας.
Η Επιτροπή ομόφωνα δέχτηκε την προσφυγή της κας ΖΙΑΒΙΝΣΚΑ ΕΛΕΟΝΩΡΑΣ και μείωσε στον υπ’ αριθμ. 6/2015 βεβαιωτικό κατάλογο για τέλη χρήσης κοινόχρηστου χώρου 2015 και προστίμου, το πρόστιμο κατά 50%, δηλαδή από 30,60€ σε 15,30€, κάνοντας δεκτή την εξήγηση της προσφεύγουσας και λαμβάνοντας υπόψη τις άσχημες οικονομικές συνθήκες που επικρατούν στη χώρα μας.

 

Απόφαση 4: Ο Πρόεδρος της Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών ότι σύμφωνα με το από 28.06.2015 φύλλου ελέγχου κοινόχρηστου χώρου της Δ/νσης Οικ/κών του Δήμου Κορινθίων γνωστοποιήθηκε στην υπηρεσία μας για την “ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ” βεβαίωση κατάληψης κοινόχρηστου χώρου δέκα έξι (16) τ.μ. για το έτος 2015 επί της οδού Κολοκοτρώνη την ημέρα τέλεσης εορταστικής πανήγυρης χωρίς να έχει λάβει τη σχετική άδεια. Με την αρ. 2977/2/26.01.2016 Απόφαση Δημάρχου επιβλήθηκε στην ανωτέρω τέλος κατάληψης κοινόχρηστου χώρου (πεζοδρομίου) 720,00 € και πρόστιμο 720,00 €. Στις 26.02.2016 κοινοποιήθηκε στην ανωτέρω απόσπασμα του βεβαιωτικού καταλόγου.

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών την προσφυγή της “ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ” που καταχωρήθηκε με αριθμό 36/28-03-2016 στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Κορίνθου. Η προσφεύγουσα είχε κληθεί να παρευρεθεί στη σημερινή συνεδρίαση βάσει της υπ’ αριθμ. 16604/04-05-2016 πρόσκλησης, στην οποία και παρευρέθηκε αυτοπροσώπως και υποστήριξε ότι την συγκεκριμένη ημέρα προέβη πράγματι στην κατάληψη κοινόχρηστου χώρου χωρίς άδεια, προκειμένου να εξοικονομήσει ένα μεροκάματο για τα πέντε παιδιά της και τον άρρωστο σύζυγό της, προσθέτοντας ότι υποβάλει μηδενική φορολογική δήλωση.
Τέλος, ο Πρόεδρος πρότεινε στην Επιτροπή να γίνει δεκτή η ανωτέρω προσφυγή και να μειωθεί μόνο το πρόστιμο κατά 50%, κάνοντας δεκτή την εξήγηση της προσφεύγουσας και λαμβάνοντας υπόψη τις άσχημες οικονομικές συνθήκες που επικρατούν στη χώρα μας.
Η Επιτροπή ομόφωνα δέχτηκε την προσφυγή της κας ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ και μείωσε στον υπ’ αριθμ. 33/2015 βεβαιωτικό κατάλογο για τέλη χρήσης κοινόχρηστου χώρου 2015 και προστίμου, το πρόστιμο κατά 50%, δηλαδή από 720,00€ σε 360,00€, κάνοντας δεκτή την εξήγηση της προσφεύγουσας και λαμβάνοντας υπόψη τις άσχημες οικονομικές συνθήκες που επικρατούν στη χώρα μας.

 

Απόφαση 7: Ο Πρόεδρος της Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών ότι σύμφωνα με το από 14.05.2015 φύλλου ελέγχου κοινόχρηστου χώρου της Δ/νσης Οικ/κών του Δήμου Κορινθίων γνωστοποιήθηκε στην υπηρεσία μας για τον “ΚΟΡΟΜΗΛΑ ΚΩΝ/ΝΟ” βεβαίωση υπέρβασης κατάληψης κοινόχρηστου χώρου τριών (3) τ.μ. για το έτος 2015 σε κατάστημα που διατηρεί ο ανωτέρω επί της οδού Κολοκοτρώνη 27 στην Κόρινθο. Με την αρ. 42760/10.12.2015 Απόφαση Δημάρχου έχει χορηγηθεί στον ανωτέρω άδεια κατάληψης πεζοδρομίου για το έτος 2015, 18,90 τ.μ. για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων μπροστά στο κατάστημα της επιχείρησης. Με την αρ. 1440/15.01.2016 Απόφαση Δημάρχου επιβλήθηκε στον ανωτέρω τέλος κατάληψης κοινόχρηστου χώρου 135,00 € και πρόστιμο 135,00 €. Στις 12.02.2016 κοινοποιήθηκε στον ανωτέρω απόσπασμα του βεβαιωτικού καταλόγου.

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών την προσφυγή του “ΚΟΡΟΜΗΛΑ ΚΩΝ/ΝΟΥ” που καταχωρήθηκε με αριθμό 22/02-03-2016 στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Κορίνθου. Ο προσφεύγων είχε κληθεί να παρευρεθεί στη σημερινή συνεδρίαση βάσει της υπ’ αριθμ. 16604/04-05-2016 πρόσκλησης, στην οποία και παρευρέθηκε αυτοπροσώπως και υποστήριξε ότι έχει καταθέσει φάκελο για χορήγηση άδειας κατάληψης κοινόχρηστου χώρου 18,70 τ.μ. και ότι η υπέρβαση αφορά τους διαδρόμους, οι οποίοι δεν προσμετρούνται στα τ.μ. της άδειας. Ο Πρόεδρος, λαμβάνοντας υπόψη και την προφορική εισήγηση υπαλλήλου του τμήματος εσόδων του Δήμου, υποστήριξε ότι η υπέρβαση αυτή αφορά πράγματι τους διαδρόμους, οι οποίοι όμως προσμετρούνται στα τ.μ. που αναφέρει η άδεια, πρότεινε δε στον προσφεύγοντα να γίνει αίτημα αναθεώρησης για χορήγηση άδειας 22 τ.μ.
Τέλος, ο Πρόεδρος πρότεινε στην Επιτροπή να γίνει δεκτή η ανωτέρω προσφυγή και να μειωθεί μόνο το πρόστιμο κατά 50%, κάνοντας δεκτή την εξήγηση του προσφεύγοντα και λαμβάνοντας υπόψη τις άσχημες οικονομικές συνθήκες που επικρατούν στη χώρα μας.
 

Η Επιτροπή ομόφωνα δέχτηκε την προσφυγή του κου ΚΟΡΟΜΗΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ και μείωσε στον υπ’ αριθμ. 6/2015 βεβαιωτικό κατάλογο για τέλη χρήσης κοινόχρηστου χώρου 2015 και προστίμου, το πρόστιμο κατά 50%, δηλαδή από 135,00€ σε 67,50€, κάνοντας δεκτή την εξήγηση του προσφεύγοντα και λαμβάνοντας υπόψη τις άσχημες οικονομικές συνθήκες που επικρατούν στη χώρα μας.


 

Απόφαση 8: Ο Πρόεδρος της Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών ότι σύμφωνα με το από 21.07.2015 φύλλου ελέγχου κοινόχρηστου χώρου της Δ/νσης Οικ/κών του Δήμου Κορινθίων γνωστοποιήθηκε στην υπηρεσία μας για την εταιρία “ΑΦΟΙ Δ. ΠΑΝΑ Ο.Ε.” βεβαίωση υπέρβασης κατάληψης κοινόχρηστου χώρου τριών (3) τ.μ. για το έτος 2015 σε κατάστημα που διατηρεί η εταιρία επί της οδού Εθν. Αντίστασης 56 στην Κόρινθο. Με την αρ. 14347/09.04.2015 Απόφαση Δημάρχου έχει χορηγηθεί στην ανωτέρω εταιρία άδεια κατάληψης κοινόχρηστου χώρου (πεζοδρομίου) για το έτος 2015, 3 τ.μ. μπροστά στο κατάστημα της επιχείρησης, για τοποθέτηση εμπορευμάτων. Με την αρ. 1440/20/15.01.2016 Απόφαση Δημάρχου επιβλήθηκε στην ανωτέρω τέλος κατάληψης κοινόχρηστου χώρου 255,00 € και πρόστιμο 255,00 €. Στις 16.02.2016 κοινοποιήθηκε στην ανωτέρω εταιρία απόσπασμα του βεβαιωτικού καταλόγου.

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών την προσφυγή της ετιαρίας “ΑΦΟΙ Δ. ΠΑΝΑ Ο.Ε.” που καταχωρήθηκε με αριθμό 25/08-03-2016 στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Κορίνθου. Η προσφεύγουσα εταιρία είχε κληθεί να παρευρεθεί στη σημερινή συνεδρίαση βάσει της υπ’ αριθμ. 16604/04-05-2016 πρόσκλησης, στην οποία και παρευρέθηκε αυτοπροσώπως ο νόμιμος εκπρόσωπός της και υποστήριξε ότι η εταιρία κατά πρώτον είναι τυπική σε όλες τις οικονομικές της υποχρεώσεις προς το Δήμο και κατά δεύτερον ότι υπάρχει μια ιδιαιτερότητα, δηλαδή, επειδή κάθε μέρα έρχεται αυτοκίνητο που ξεφορτώνει προϊόντα, μεταφέρονται τα εμπορεύματα και έτσι φαίνεται ότι γίνεται υπέρβαση κατάληψης του κοινόχρηστου χώρου.
Τέλος, ο Πρόεδρος πρότεινε στην Επιτροπή να γίνει δεκτή η ανωτέρω προσφυγή και να μειωθεί μόνο το πρόστιμο κατά 50%, κάνοντας δεκτή την εξήγηση της προσφεύγουσας εταιρίας και λαμβάνοντας υπόψη τις άσχημες οικονομικές συνθήκες που επικρατούν στη χώρα μας.
Η Επιτροπή ομόφωνα δέχτηκε την προσφυγή της εταιρίας “ΑΦΟΙ Δ. ΠΑΝΑ Ο.Ε.” και μείωσε στον υπ’ αριθμ. 6/2015 βεβαιωτικό κατάλογο για τέλη χρήσης κοινόχρηστου χώρου 2015 και προστίμου, το πρόστιμο κατά 50%, δηλαδή από 255,00€ σε 127,50€, κάνοντας δεκτή την εξήγηση της προσφεύγουσας εταιρίας και λαμβάνοντας υπόψη τις άσχημες οικονομικές συνθήκες που επικρατούν στη χώρα μας.

 

Απόφαση 9: Ο Πρόεδρος της Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών ότι σύμφωνα με το από 04.09.2015 φύλλου ελέγχου κοινόχρηστου χώρου της Δ/νσης Οικ/κών του Δήμου Κορινθίων γνωστοποιήθηκε στην υπηρεσία μας για τον “ΠΑΠΠΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ” βεβαίωση υπέρβασης κατάληψης κοινόχρηστου χώρου δώδεκα (12) τ.μ. για το έτος 2015 σε κατάστημα που διατηρεί ο ανωτέρω επί της οδού Κολοκοτρώνη 2 στην Κόρινθο. Με την αρ. 8581/04.03.2015 Απόφαση Δημάρχου έχει χορηγηθεί στον ανωτέρω άδεια κατάληψης κοινόχρηστου χώρου (πεζοδρομίου) για το έτος 2015, 10,50 τ.μ. για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων μπροστά στο κατάστημα της επιχείρησης. Με την αρ. 1440/23/15.01.2016 Απόφαση Δημάρχου επιβλήθηκε στον ανωτέρω τέλος κατάληψης κοινόχρηστου χώρου 540,00 € και πρόστιμο 540,00 €. Στις 12.02.2016 κοινοποιήθηκε στον ανωτέρω απόσπασμα του βεβαιωτικού καταλόγου.

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών την προσφυγή του “ΠΑΠΠΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ” που καταχωρήθηκε με αριθμό 20/22-02-2016 στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Κορίνθου. Ο προσφεύγων είχε κληθεί να παρευρεθεί στη σημερινή συνεδρίαση βάσει της υπ’ αριθμ. 16604/04-05-2016 πρόσκλησης, στην οποία και παρευρέθηκε αυτοπροσώπως και υποστήριξε ότι η υπέρβασή του είναι 8 μέτρα και όχι 12, πλην όμως στο τμήμα εσόδων έχουν κατατεθεί μία καταγγελία και δύο αυτοψίες, η μία για 8 μέτρα και η άλλη για 12 μέτρα. Επίσης υποστήριξε ότι θα πρέπει να αφαιρεθούν τα τ.μ. της έκτασης που καταλαμβάνει στον παραχωρηθέντα κοινόχρηστο χώρο ένα υφιστάμενο δέντρο, πλην όμως το τμήμα εσόδων υποστηρίζει ότι η έκταση που καταλαμβάνει το δέντρο είναι εκτός του παραχωρηθέντος χώρου.
Τέλος, ο Πρόεδρος πρότεινε στην Επιτροπή να γίνει δεκτή η ανωτέρω προσφυγή και να μειωθεί μόνο το πρόστιμο κατά 50%, κάνοντας δεκτή την εξήγηση του προσφεύγοντα και λαμβάνοντας υπόψη τις άσχημες οικονομικές συνθήκες που επικρατούν στη χώρα μας.
 

Η Επιτροπή ομόφωνα δέχτηκε την προσφυγή του κου ΠΑΠΠΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ και μείωσε στον υπ’ αριθμ. 6/2015 βεβαιωτικό κατάλογο για τέλη χρήσης κοινόχρηστου χώρου 2015 και προστίμου, το πρόστιμο κατά 50%, δηλαδή από 540,00€ σε 270,00€, κάνοντας δεκτή την εξήγηση του προσφεύγοντα και λαμβάνοντας υπόψη τις άσχημες οικονομικές συνθήκες που επικρατούν στη χώρα μας.


 

Απόφαση 10: Ο Πρόεδρος της Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών ότι σύμφωνα με το από 14.05.2015 φύλλου ελέγχου κοινόχρηστου χώρου της Δ/νσης Οικ/κών του Δήμου Κορινθίων γνωστοποιήθηκε στην υπηρεσία μας για τη “ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ ΚΩΝ/ΝΑ” βεβαίωση υπέρβασης κατάληψης κοινόχρηστου χώρου για ένα (1) επιπλέον ψυγείο για το έτος 2015 σε περίπτερο που διατηρεί η ανωτέρω επί της οδού Πυλαρινού & Κολοκοτρώνη στην Κόρινθο. Με την αρ. 21579/25.05.2015 Απόφαση Δημάρχου έχει χορηγηθεί στην ανωτέρω άδεια κατάληψης κοινόχρηστου χώρου (πεζοδρομίου) για το έτος 2015, για τοποθέτηση δύο (2) ψυγείων. Με την αρ. 1440/11/15.01.2016 Απόφαση Δημάρχου επιβλήθηκε στην ανωτέρω τέλος κατάληψης κοινόχρηστου χώρου 120,00 € και πρόστιμο 120,00 €. Στις 12.02.2016 κοινοποιήθηκε στην ανωτέρω απόσπασμα του βεβαιωτικού καταλόγου.

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών την προσφυγή της “ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ ΚΩΝ/ΝΑΣ” που καταχωρήθηκε με αριθμό 18/19-02-2016 στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Κορίνθου και κατατέθηκε εκπρόθεσμα στο Δήμο μας και πρωτοκολλήθηκε με αριθμό 14529/14-04-2016. Η προσφεύγουσα επικαλέστηκε τον λόγο ότι ήταν ασθενής και νοσηλεύτηκε στο Νοσοκομείο. Είχε κληθεί να παρευρεθεί στη σημερινή συνεδρίαση βάσει της υπ’ αριθμ. 16604/04-05-2016 πρόσκλησης, στην οποία και παρευρέθηκε αυτοπροσώπως και υποστήριξε ότι κατά την ημέρα της αυτοψίας πράγματι είχε τοποθετήσει δύο ψυγεία, το ένα μονό και το άλλο διπλό, το οποίο εκλήφθηκε στο σύνολό του ως τρίο ψυγείο, και αναγκάστηκε να το θέσει σε λειτουργία επειδή το ένα ψυγείο δεν λειτουργούσε.
Τέλος, ο Πρόεδρος πρότεινε στην Επιτροπή να γίνει δεκτή η ανωτέρω προσφυγή και να μειωθεί μόνο το πρόστιμο κατά 50%, κάνοντας δεκτή την εξήγηση της προσφεύγουσας και λαμβάνοντας υπόψη τις άσχημες οικονομικές συνθήκες που επικρατούν στη χώρα μας.
Η Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε να συγχωρήσει το εκπρόθεσμο της κατάθεσης του αιτήματος συμβιβασμού της κας ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ ΚΩΝ/ΝΑΣ, δέχτηκε την προσφυγή της ανωτέρω και μείωσε στον υπ’ αριθμ. 6/2015 βεβαιωτικό κατάλογο για τέλη χρήσης κοινόχρηστου χώρου 2015 και προστίμου, το πρόστιμο κατά 50%, δηλαδή από 120,00€ σε 60,00€, κάνοντας δεκτή την εξήγηση της προσφεύγουσας και λαμβάνοντας υπόψη τις άσχημες οικονομικές συνθήκες που επικρατούν στη χώρα μας.

 

Απόφαση 11: Ο Πρόεδρος της Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών ότι σύμφωνα με το από 14.05.2015 φύλλου ελέγχου κοινόχρηστου χώρου της Δ/νσης Οικ/κών του Δήμου Κορινθίων γνωστοποιήθηκε στην υπηρεσία μας για τη “ΣΟΥΚΟΥΛΗ ΙΩΑΝΝΑ” βεβαίωση υπέρβασης κατάληψης κοινόχρηστου χώρου για 8,5 τ.μ. για το έτος 2015 για τραπεζοκαθίσματα σε κατάστημα που διατηρεί η ανωτέρω επί της οδού Κύπρου 49 στην Κόρινθο. Με την αρ. 54794/18.11.2015 Απόφαση Δημάρχου έχει χορηγηθεί στην ανωτέρω άδεια κατάληψης κοινόχρηστου χώρου (πεζοδρομίου) για το έτος 2015 και για 14 τ.μ. για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων. Με την αρ. 1440/13/15.01.2016 Απόφαση Δημάρχου επιβλήθηκε στην ανωτέρω τέλος κατάληψης κοινόχρηστου χώρου 382,50 € και πρόστιμο 382,50 €. Στις 18.02.2016 κοινοποιήθηκε στην ανωτέρω απόσπασμα του βεβαιωτικού καταλόγου.

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών την προσφυγή της “ΣΟΥΚΟΥΛΗ ΙΩΑΝΝΑΣ” που καταχωρήθηκε με αριθμό 31/21-03-2016 στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Κορίνθου. Η προσφεύγουσα είχε κληθεί να παρευρεθεί στη σημερινή συνεδρίαση βάσει της υπ’ αριθμ. 16604/04-05-2016 πρόσκλησης, στην οποία και παρευρέθηκε αυτοπροσώπως και υποστήριξε ότι πράγματι είχε γίνει υπέρβαση των παραχωρηθέντων τ.μ., επειδή οι πελάτες της είναι – ως επί το πλείστον – υπερήλικες και μεταφέρουν τα τραπέζια απλώνοντάς τα και πέραν του παραχωρηθέντος κοινόχρηστου χώρου.
Τέλος, ο Πρόεδρος πρότεινε στην Επιτροπή να γίνει δεκτή η ανωτέρω προσφυγή και να μειωθεί μόνο το πρόστιμο κατά 50%, κάνοντας δεκτή την εξήγηση της προσφεύγουσας και λαμβάνοντας υπόψη τις άσχημες οικονομικές συνθήκες που επικρατούν στη χώρα μας.
Η Επιτροπή ομόφωνα δέχτηκε την προσφυγή της κας ΣΟΥΚΟΥΚΗ ΙΩΑΝΝΑΣ και μείωσε στον υπ’ αριθμ. 6/2015 βεβαιωτικό κατάλογο για τέλη χρήσης κοινόχρηστου χώρου 2015 και προστίμου, το πρόστιμο κατά 50%, δηλαδή από 382,50€ σε 191,25€, κάνοντας δεκτή την εξήγηση της προσφεύγουσας και λαμβάνοντας υπόψη τις άσχημες οικονομικές συνθήκες που επικρατούν στη χώρα μας.

 

Απόφαση 13: Ο Πρόεδρος της Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών ότι σύμφωνα με το από 04.09.2015 φύλλου ελέγχου κοινόχρηστου χώρου της Δ/νσης Οικ/κών του Δήμου Κορινθίων γνωστοποιήθηκε στην υπηρεσία μας για τον “ΤΣΟΛΑΚΗ ΟΘΩΝΑ” βεβαίωση υπέρβασης κατάληψης κοινόχρηστου χώρου έντεκα (11) τ.μ. για το έτος 2015 σε κατάστημα που διατηρεί ο ανωτέρω επί της οδού Κωνσταντινουπόλεως 21 στην πλατεία Ηλιοπούλου στην Κόρινθο. Με την αρ. 57879/04.12.2015 Απόφαση Δημάρχου έχει χορηγηθεί στον ανωτέρω άδεια κατάληψης πεζοδρομίου για το έτος 2015, 3,10 τ.μ. για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων μπροστά στο κατάστημα της επιχείρησης έναντι της πλατείας Ηλιοπούλου και 0,75 τ.μ. για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων μπροστά στο κατάστημα επί της οδού Κωνσταντινουπόλεως 21. Με την αρ. 1440/24/15.01.2016 Απόφαση Δημάρχου επιβλήθηκε στον ανωτέρω τέλος κατάληψης κοινόχρηστου χώρου 237,60 € και πρόστιμο 237,60 €. Στις 17.02.2016 κοινοποιήθηκε στον ανωτέρω απόσπασμα του βεβαιωτικού καταλόγου.

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών την προσφυγή του “ΤΣΟΛΑΚΗ ΟΘΩΝΑ” που καταχωρήθηκε με αριθμό 17/19-02-2016 στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Κορίνθου. Ο προσφεύγων είχε κληθεί να παρευρεθεί στη σημερινή συνεδρίαση βάσει της υπ’ αριθμ. 16604/04-05-2016 πρόσκλησης, στην οποία και παρευρέθηκε αυτοπροσώπως και υποστήριξε ότι κατά την ημέρα της αυτοψίας δεν είχε πάρει στα χέρια του την άδεια από το Τμήμα Υγειονομικού Ελέγχου, την οποία έλαβε στη συνέχεια τον μήνα Οκτώβριο του έτους 2015. Επίσης, υποστήριξε ότι έχει υποβάλει αίτημα χορήγησης άδειας χρήσης επιπλέον τετραγωνικών μέτρων κοινόχρηστου χώρου, αλλά μέχρι σήμερα δεν έχει εκδοθεί καμία τέτοια άδεια.
Τέλος, ο Πρόεδρος πρότεινε στην Επιτροπή να γίνει δεκτή η ανωτέρω προσφυγή και να μειωθεί μόνο το πρόστιμο κατά 50%, κάνοντας δεκτή την εξήγηση του προσφεύγοντα και λαμβάνοντας υπόψη τις άσχημες οικονομικές συνθήκες που επικρατούν στη χώρα μας.
 

Η Επιτροπή ομόφωνα δέχτηκε την προσφυγή του κου ΤΣΟΛΑΚΗ ΟΘΩΝΑ και μείωσε στον υπ’ αριθμ. 6/2015 βεβαιωτικό κατάλογο για τέλη χρήσης κοινόχρηστου χώρου 2015 και προστίμου, το πρόστιμο κατά 50%, δηλαδή από 237,60€ σε 118,80€, κάνοντας δεκτή την εξήγηση του προσφεύγοντα και λαμβάνοντας υπόψη τις άσχημες οικονομικές συνθήκες που επικρατούν στη χώρα μας.


 

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη τις ανωτέρω αποφάσεις του υπ’ αριθ. 1/2016 πρακτικού της επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών, τις τοποθετήσεις των συμβούλων, το άρθρο 32 παρ 3 του Ν 1080/80 και τις διατάξεις του Ν. 3463/2006


 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ


 

Αποδέχεται – εγκρίνει τις αποφάσεις 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11 και 13 της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών του Δήμου Κορινθίων που περιλαμβάνονται στο υπ’ αριθμ. 1/11-05-2016 πρακτικό της ανωτέρω επιτροπής και αναλυτικά αναφέρονται στο ιστορικό της παρούσας απόφασης.


 

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.

 

Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 11 / 219 / 2016.


Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 06 – 07 – 2016
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.


ΧΡΗΣΤΟΣ Γ. ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ

Leave a Comment