Έγκριση εγχειριδίου διαδικασιών για την τεκμηρίωση της διοικητικής ικανότητας του Δήμου Κορινθίων

                                                                                                          

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                      
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 11/21.06.2016 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 220/2016
 
Θέμα 31ο Η.Δ.: «Έγκριση εγχειριδίου διαδικασιών για την τεκμηρίωση της διοικητικής ικανότητας του Δήμου Κορινθίων για την υλοποίηση πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2019»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 21η του μηνός Ιουνίου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 24689/17-6-2016 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά  καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος  ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε  σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι οκτώ  (28) μέλη, δηλαδή:
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
2.       Μελέτης Χρήστος – Αντιδήμαρχος
3.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος
4.       Σταυρέλης Νικόλαος
5.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
6.       Παππάς Αντώνιος
7.       Ζήμος Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος
8.       Κεφάλας Σταύρος – Αντιδήμαρχος
9.       Χρισταρά Αθανασία– Αντιδήμαρχος
10.    Φαρμάκης Γεώργιος
11.    Παρτσινέβελος Κωνσταντίνος
12.    Δράκος Παναγιώτης
13.   Μουρούτσος Γεώργιος
14.   Βλάσσης Δημήτριος
15.    Λαμπρινός Παναγιώτης
16.    Μπάκουλης  Δημήτριος – Αντιδήμαρχος,
17.    Ζώγκος Ανδρέας
18.    Νανόπουλος Βασίλειος
19.    Ζαχαριάς Σπυρίδων –Αντιπρόεδρος, αποχώρησε στο τέλος του ΕΗΔΘ
20.    Κορδώσης Χρήστος
21.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής, αποχώρησε στο τέλος του 22ου ΘΗΔ
22.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος, αποχώρησε στο τέλος του 22ου ΘΗΔ
23.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
24.    Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
25.    Σούκουλης Ανδρέας, αποχώρησε στο τέλος του 22ου ΘΗΔ
26.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
27.    Δημητριάδη – Κακούρου Μαρία – Γραμματέας
28.    Πιέτρης Τιμολέων
 
 
1.       Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος,
2.       Λύτρα – Ανδρουτσοπούλου Κωνσταντίνα
3.       Κοντογιώργος Αναστάσιος
4.       Πανταζής Βασίλειος, προσήλθε στο τέλος του ΕΗΔΘ και αποχώρησε στο τέλος του 22ου ΘΗΔ
5.       Καρασάββας Ιωάννης
 
 
 
 
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, έξι (06) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος – Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
3.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ.  Αγιονορίου
4.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ.  Λεχαίου
5.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
6.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
1.       Βορτελίνος  Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
2.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ.  Εξαμιλίων 
3.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 
4.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
5.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
6.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
7.       Κούτρας  Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
8.       Κυριαζής  Αναστάσιος  – Δ.Κ. Γαλατακίου
9.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
10.    Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
11.    Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
12.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ.  Σολομού
13.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
14.    Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
15.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
16.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
 
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
 
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το 31ο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί «Έγκρισης εγχειριδίου διαδικασιών για την τεκμηρίωση της διοικητικής ικανότητας του Δήμου Κορινθίων για την υλοποίηση πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2019». Στη συνέχεια έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την αριθ. πρωτ. 24690/17-06-2016 εισήγηση της κας Αρτοποιάδου Αλεξάνδρας υπαλλήλου της Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών, η οποία καθ’ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:
<<   ΣΧΕΤΙΚΑ:
(1) Ο Κανονισμός (ΕΕ) 1303/2013 περί «Κανονισμού κοινών διατάξεων για το ΕΤΠΑ, το ΕΓΤΑΑ κλπ»
(2)  Ο Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α/2014 )για τα Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 και ειδικότερα το άρθρο 50 για την αξιολόγηση της ικανότητας των δικαιούχων, σύμφωνα με το οποίο […1. Η αρχική εκτίμηση της διοικητικής, χρηματοοικονομικής και επιχειρησιακής ικανότητας του δικαιούχου διενεργείται από την αρμόδια Διαχειριστική Αρχή κατά τη διαδικασία αξιολόγησης της εκάστοτε πράξης και πριν την επιλογή της για χρηματοδότηση από τα ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020. Η εκτίμηση αυτή επαναβεβαιώνεται, μέσω των διαδικασιών παρακολούθησης και επαληθεύσεων, καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης της συγκεκριμένης πράξης έως και την ολοκλήρωση της. 2. Για το σκοπό αυτό ο δικαιούχος οφείλει, τόσο κατά την διαδικασία επιλογής όσο και κατά τη διάρκεια υλοποίησης και έως την ολοκλήρωση των πράξεων για τις οποίες κρίθηκε αρχικά επαρκής, να αποδεικνύει τη διοικητική, χρηματοοικονομική και επιχειρησιακή επάρκεια του και να προσκομίζει όλα τα απαραίτητα στοιχεία όπως αυτά αποτυπώνονται στις διαδικασίες και τα τυποποιημένα έντυπα του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου. 3. Μέρος ή και το σύνολο των κριτηρίων εκτίμησης της διοικητικής, χρηματοοικονομικής και επιχειρησιακής ικανότητας του δικαιούχου μπορεί να καλυφθεί και μέσω σχετικής πιστοποίησης από τρίτους φορείς. 4. Για την εξασφάλιση της επαρκούς διοικητικής και επιχειρησιακής ικανότητας, υλοποιούνται παρεμβάσεις για τη υποστήριξη των δικαιούχων. Ειδικότερες ρυθμίσεις που αφορούν στη διαδικασία εκτίμησης της διοικητικής, χρηματοοικονομικής και επιχειρησιακής ικανότητας του δικαιούχου και το είδος των παρεμβάσεων υποστήριξης των δικαιούχων καθορίζονται με σχετική απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας…]
(3)     Η αριθμ. 46274/ΕΥΘΥ/482/2016 (ΦΕΚ 1349/Β/2016) Απόφαση με θέμα «Βασικές κατευθύνσεις υποστήριξης δικαιούχων για την ενίσχυση της διοικητικής, επιχειρησιακής και χρηματοοικονομικής ικανότητας τους στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων πράξεων δημόσιου χαρακτήρα»
(4)     Το υπόδειγμα εγχειριδίου διαδικασιών που έχει παραχθεί από τη ΜΟΔ Α.Ε. , προκειμένου να χρησιμοποιηθεί από τους Δήμους, στο πλαίσιο των υποχρεώσεων για διοικητική, επιχειρησιακή και χρηματοοικονομική ικανότητα τους ως δικαιούχων την περίοδο 2014-2020 για την υλοποίηση έργων ΕΣΠΑ
Με βάση τις νέες απαιτήσεις του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου των Ε.Π. ΕΣΠΑ 2014-2020, ο κάθε δυνητικός δικαιούχος καλείται κάθε φορά που υποβάλλει αίτηση χρηματοδότησης να τεκμηριώνει τη διοικητική, επιχειρησιακή και χρηματοοικονομική του ικανότητα .
Για την περίοδο 2014-2020 ορίζονται ως γενικά κριτήρια αξιολόγησης τα ακόλουθα:
(Α) Διοικητική Ικανότητα
Η διοικητική ικανότητα δύναται να αξιολογείται με βάση :
I.               Επάρκεια της οργανωτικής δομής ή και των εμπλεκόμενων υπηρεσιών που θα συμμετέχουν στην υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης
II.             Εφαρμογή διαδικασιών διαχείρισης και υλοποίησης έργων
(Β) Επιχειρησιακή Ικανότητα
Η επιχειρησιακή ικανότητα του δικαιούχου συνδέεται κάθε φορά με τη συγκεκριμένη προτεινόμενη πράξη και αξιολογείται με βάση την επάρκεια της ομάδας έργου που θα υλοποιήσει την πράξη και την εμπειρία του δικαιούχου στην υλοποίηση συναφών έργων
(Γ) Χρηματοοικονομική Ικανότητα
Η χρηματοοικονομική ικανότητα στην περίπτωση των Δήμων που υλοποιούν συγχρηματοδοτούμενες πράξεις κρίνεται ότι εξασφαλίζεται μέσω της «προ – χρηματοδότησης» που ισχύει για την υλοποίηση των πράξεων δημοσίου χαρακτήρα από το ΠΔΕ (Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων)
Η όλη διαδικασία υποβολής στοιχείων από τους δικαιούχους για την αξιολόγηση της διαχειριστικής ικανότητας γίνεται ηλεκτρονικά μέσω του ΟΠΣ.
Η τεκμηρίωση της Διοικητικής Ικανότητας του Δήμου, που είναι και το αντικείμενο της παρούσας εισήγησης, μπορεί να γίνει είτε με την σύνταξη και έγκριση εγχειριδίου διαδικασιών είτε εναλλακτικά μέσω πιστοποίησης από τρίτους φορείς (είτε κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ 1429, είτε κατά το πρότυπο 9001).
Οι ενέργειες τεκμηρίωσης της Διοικητικής Ικανότητας του Δήμου Κορινθίων, μέσω σύνταξης και έγκρισης εγχειριδίου διαδικασιών, που μπορούν να γίνουν σε χρόνο που προηγείται της έκδοσης προσκλήσεων από τις Διαχειριστικές Αρχές των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και που θα καλύπτει τις απαιτήσεις για κάθε πρόσκληση του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 , κρίθηκε σκόπιμο να γίνει όχι με ανάθεση σε κάποιο εξωτερικό σύμβουλο, αλλά χωρίς κόστος από στελέχη του δήμου, δεδομένου ότι η εμπλοκή των στελεχών που θα το χρησιμοποιήσουν θα δώσει στην όλη διαδικασία την προστιθέμενη αξία στη χρήση του εγχειριδίου.
Συνημμένα σας υποβάλλουμε ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ΓΙΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ και παρακαλούμε για την έγκρισή του>>.
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του και αφού έλαβε υπόψη του την ανωτέρω εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και τις διατάξεις του Ν. 3463/2006
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Εγκρίνει το εγχειρίδιο διαδικασιών για την τεκμηρίωση της διοικητικής ικανότητας του Δήμου Κορινθίων για την υλοποίηση πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 σύμφωνα με το ιστορικό της παρούσας απόφασης
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  11 / 220 / 2016.
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 27 – 06 – 2016
Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
ΧΡΗΣΤΟΣ Γ. ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ

Leave a Comment