Υποβολή πρότασης του Δήμου Κορινθίων στο Ε.Π. ‘’Υποδομές μεταφορών, περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη

                                                                                                                      

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                   
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 11/21.06.2016 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 221/2016
 
Θέμα 32ο Η.Δ.: «Υποβολή πρότασης του Δήμου Κορινθίων στο Ε.Π. ‘’Υποδομές μεταφορών, περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη’’ στα πλαίσια της πρόσκλησης με κωδ. 14.6i.26-27.1 και τίτλο ‘’Δράσεις για την ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών αποβλήτων»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 21η του μηνός Ιουνίου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 24689/17-6-2016 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά  καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος  ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε  σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι οκτώ  (28) μέλη, δηλαδή:
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
2.       Μελέτης Χρήστος – Αντιδήμαρχος
3.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος
4.       Σταυρέλης Νικόλαος
5.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
6.       Παππάς Αντώνιος
7.       Ζήμος Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος
8.       Κεφάλας Σταύρος – Αντιδήμαρχος
9.       Χρισταρά Αθανασία– Αντιδήμαρχος
10.    Φαρμάκης Γεώργιος
11.    Παρτσινέβελος Κωνσταντίνος
12.    Δράκος Παναγιώτης
13.   Μουρούτσος Γεώργιος
14.   Βλάσσης Δημήτριος
15.    Λαμπρινός Παναγιώτης
16.    Μπάκουλης  Δημήτριος – Αντιδήμαρχος,
17.    Ζώγκος Ανδρέας
18.    Νανόπουλος Βασίλειος
19.    Ζαχαριάς Σπυρίδων –Αντιπρόεδρος, αποχώρησε στο τέλος του ΕΗΔΘ
20.    Κορδώσης Χρήστος
21.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής, αποχώρησε στο τέλος του 22ου ΘΗΔ
22.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος, αποχώρησε στο τέλος του 22ου ΘΗΔ
23.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
24.    Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
25.    Σούκουλης Ανδρέας, αποχώρησε στο τέλος του 22ου ΘΗΔ
26.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
27.    Δημητριάδη – Κακούρου Μαρία – Γραμματέας
28.    Πιέτρης Τιμολέων
 
 
1.       Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος,
2.       Λύτρα – Ανδρουτσοπούλου Κωνσταντίνα
3.       Κοντογιώργος Αναστάσιος
4.       Πανταζής Βασίλειος, προσήλθε στο τέλος του ΕΗΔΘ και αποχώρησε στο τέλος του 22ου ΘΗΔ
5.       Καρασάββας Ιωάννης
 
 
 
 
 
 Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, έξι (06) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος – Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
3.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ.  Αγιονορίου
4.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ.  Λεχαίου
5.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
6.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
1.       Βορτελίνος  Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
2.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ.  Εξαμιλίων 
3.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 
4.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
5.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
6.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
7.       Κούτρας  Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
8.       Κυριαζής  Αναστάσιος  – Δ.Κ. Γαλατακίου
9.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
10.    Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
11.    Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
12.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ.  Σολομού
13.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
14.    Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
15.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
16.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
 
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
 
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίουκαι εισηγήθηκε το 32ο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί «Υποβολής πρότασης του Δήμου Κορινθίων στο Ε.Π. ‘’Υποδομές μεταφορών, περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη’’ στα πλαίσια της πρόσκλησης με κωδ. 14.6i.26-27.1 και τίτλο ‘’Δράσεις για την ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών αποβλήτων».  Στη συνέχεια έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την πρόσκληση με κωδ. 14.6i.26-27.1 της ΕΥΔ  για την υποβολή πρότασης στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» Άξονας προτεραιότητας 14: «Διατήρηση και Προστασία του Περιβάλλοντος –Προαγωγή της Αποδοτικής χρήσης των πόρων (Ταμείο Συνοχής)» ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής με τίτλο «Δράσεις για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αστικών Αποβλήτων». ΕΣΠΑ 2014-2020.
Κατόπιν των ανωτέρω, έθεσε στο Σώμα την εισήγηση του Προϊσταμένου της Τεχνικής Υπηρεσίας κ. Σπ. Περόγαμβρου η οποία καθ’ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:
 
<< Σε συνέχεια της πρόσκλησης του θέματος και προκειμένου να εξασφαλίσει ο Δήμος χρηματοδότηση για τη δράση «Κατασκευή και λειτουργία Μονάδας Επεξεργασίας οργανικών βιοαποδομίσιμων δημοτικών στερεών αποβλήτων» προτείνεται η υποβολή πρότασης στην Ε.Υ.Δ. του Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» με τίτλο «Κατασκευή κα λειτουργία Μονάδας επεξεργασίας οργανικών βιοαποδομίσιμων δημοτικών στερεών αποβλήτων», συνολικό προϋπολογισμό 3.052.912,00 ευρώ και με υποέργα
(1)  Προμήθεια εξοπλισμού διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων, προϋπολογισμού 1.690.307,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%)
(2)  Κατασκευή μονάδας επεξεργασίας οργανικών βιοαποδομίσιμων δημοτικών στερεών αποβλήτων προϋπολογισμού 1.242.604,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%)
(3)  Επιστημονικός σύμβουλος γι ατον έλεγχο και τη βελτίωση της ποιότητας του παραγόμενου προϊόντος προϋπολογισμού 120.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%) >>
 
Το Δημοτικό συμβούλιο  αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω εκτεθέντα την πρόσκληση με κωδ. 14.6i.26-27.1, την εισήγηση του Προϊσταμένου της Τεχνικής Υπηρεσίας και μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Α.  Την υποβολή πρότασης του Δήμου στην Ε.Υ.Δ. του Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» με τίτλο «Κατασκευή και λειτουργία Μονάδας επεξεργασίας οργανικών βιοαποδομίσιμων δημοτικών στερεών αποβλήτων» στα πλαίσια της πρόσκλησης με κωδικό 14.6i.26-27.1, συνολικού προϋπολογισμού 3.052.912,00 ευρώ , η οποία θα υλοποιηθεί με τρία (3) υποέργα :
 
(1)  Προμήθεια εξοπλισμού διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων, προϋπολογισμού 1.690.307,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%)
(2)   Κατασκευή μονάδας επεξεργασίας οργανικών βιοαποδομίσιμων δημοτικών στερεών αποβλήτων προϋπολογισμού 1.242.604,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%)
(3)  Επιστημονικός σύμβουλος για τον έλεγχο και τη βελτίωση της ποιότητας του παραγόμενου προϊόντος προϋπολογισμού 120.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%).
 
Β. Εξουσιοδοτεί τον κ. Αλέξανδρο Πνευματικό – Δήμαρχο Κορινθίων να προβεί στην υπογραφή των απαραίτητων εγγράφων για την υποβολή της πρότασης και όλων  των  απαιτούμενων  δικαιολογητικών. 
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  11 / 221 / 2016.
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 28 – 06 – 2016
Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
ΧΡΗΣΤΟΣ Γ. ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ
 

Leave a Comment