Αποδοχή των όρων ένταξης στο Ταμείο Ευρωπαϊκής βοήθειας για τους απόρους ΤΕΒΑ

                                                                                                         

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                     
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 11/21.06.2016 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
 

Αριθμός Απόφασης 222/2016

 
Θέμα 33ο Η.Δ.: «Αποδοχή των όρων ένταξης  στο Ταμείο Ευρωπαϊκής βοήθειας για τους απόρους ΤΕΒΑ της πράξης  ‘’ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΠΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ’’»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 21η του μηνός Ιουνίου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 24689/17-6-2016 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά  καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος  ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε  σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι οκτώ  (28) μέλη, δηλαδή:
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
2.       Μελέτης Χρήστος – Αντιδήμαρχος
3.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος
4.       Σταυρέλης Νικόλαος
5.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
6.       Παππάς Αντώνιος
7.       Ζήμος Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος
8.       Κεφάλας Σταύρος – Αντιδήμαρχος
9.       Χρισταρά Αθανασία– Αντιδήμαρχος
10.    Φαρμάκης Γεώργιος
11.    Παρτσινέβελος Κωνσταντίνος
12.    Δράκος Παναγιώτης
13.   Μουρούτσος Γεώργιος
14.   Βλάσσης Δημήτριος
15.    Λαμπρινός Παναγιώτης
16.    Μπάκουλης  Δημήτριος – Αντιδήμαρχος,
17.    Ζώγκος Ανδρέας
18.    Νανόπουλος Βασίλειος
19.    Ζαχαριάς Σπυρίδων –Αντιπρόεδρος, αποχώρησε στο τέλος του ΕΗΔΘ
20.    Κορδώσης Χρήστος
21.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής, αποχώρησε στο τέλος του 22ου ΘΗΔ
22.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος, αποχώρησε στο τέλος του 22ου ΘΗΔ
23.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
24.    Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
25.    Σούκουλης Ανδρέας, αποχώρησε στο τέλος του 22ου ΘΗΔ
26.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
27.    Δημητριάδη – Κακούρου Μαρία – Γραμματέας
28.    Πιέτρης Τιμολέων
 
 
1.       Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος,
2.       Λύτρα – Ανδρουτσοπούλου Κωνσταντίνα
3.       Κοντογιώργος Αναστάσιος
4.       Πανταζής Βασίλειος, προσήλθε στο τέλος του ΕΗΔΘ και αποχώρησε στο τέλος του 22ου ΘΗΔ
5.       Καρασάββας Ιωάννης
 
 
 
 
 
 Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, έξι (06) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος – Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
3.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ.  Αγιονορίου
4.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ.  Λεχαίου
5.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
6.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
1.       Βορτελίνος  Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
2.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ.  Εξαμιλίων 
3.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 
4.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
5.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
6.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
7.       Κούτρας  Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
8.       Κυριαζής  Αναστάσιος  – Δ.Κ. Γαλατακίου
9.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
10.    Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
11.    Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
12.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ.  Σολομού
13.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
14.    Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
15.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
16.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
 
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
 
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το 33ο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί «Αποδοχής των όρων ένταξης  στο Ταμείο Ευρωπαϊκής βοήθειας για τους απόρους ΤΕΒΑ της πράξης  «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΠΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ», έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την από 31-05-2016 εισήγηση του Αυτοτελούς Γραφείου Προγραμματισμού, η οποία καθ’ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:
 
<<   Το Αυτοτελές Γραφείο Προγραμματισμού Λαμβάνοντας υπόψη :
 
  1. Την αρ. πρωτ. Δ23/οικ. 49681/3647 Πρόσκληση, με ΚΩΔ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ: ΚΣ1/2015-2016 για την υποβολή προτάσεων στο Ε.Π I – Ε.Β.Υ.Σ. του ΤΕΒΑ, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους.
 
  1. Την αρ. 56125 αίτηση χρηματοδότησης του Δήμου μας, ως επικεφαλή εταίρου της Κοινωνικής Σύμπραξης ΠΕ  Κορινθίας  (ΦΕΚ 1064/5-6-2015), για την ένταξη της πράξης «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016» σύμφωνα με την αρ. 184/2015 Απόφαση ΔΣ Κορινθίων .
 
  1. Την αρ 997/19-5-2016 Απόφαση Ένταξης της πράξης (ΑΔΑ ΩΚ830Ξ7Φ-ΒΥΝ) με κωδ ΟΠΣ 5000165 και τίτλο «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ2015-2016», με δικαιούχο το Δήμο Κορινθίων ως επικεφαλή εταίρο της Κοινωνικής Σύμπραξης, προϋπολογισμού 1.455,679,48€ (κωδ εναρίθμου στην ΣΑ 2016ΣΕ093880014), με ημερομηνία έναρξης 01/6/2015, λήξης  31/3/2017 και ανάληψης νομικής δέσμευσης του κυρίου υποέργου από την 30/09/2016 και των υπόλοιπων υποέργων από ενάρξεως της πράξης δηλαδή από 01/06/2015.
 
Εισηγείται
  1. Την αποδοχή της αρ 997/19-5-2016 Απόφασης Ένταξης της πράξης (ΑΔΑ :ΩΚ83ΟΞ7Φ-ΒΥΝ) με κωδ ΟΠΣ 5000165 και τίτλο «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016», προϋπολογισμού 1.455,679,48€ (κωδ ευαρίθμου στην ΣΑ2016ΣΕ093880014), με ημερομηνία έναρξης 1/6/2015, λήξης  31/3/2017 και ανάληψης νομικής δέσμευσης του κυρίου υποέργου από την 30/09/2016 και των υπόλοιπων υποέργων από ενάρξεως της πράξης δηλαδή από 01/06/2015.
  2. Την αποδοχή των όρων της απόφασης ένταξης της ανωτέρω πράξης και την έγκριση των όρων της υλοποίησης της πράξης:
Σύμφωνα με το τεχνικό δελτίο της πράξης : Το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) υποστηρίζει Εθνικά Συστήματα μέσω των οποίων διανέμονται στους απόρους τρόφιμα και Βασική Υλική Συνδρομή, καθώς επίσης και δραστηριότητες σχετικά με τη διανομή δωρεών τροφίμων. Το ΤΕΒΑ στηρίζει επίσης Συνοδευτικά Μέτρα καθώς και δραστηριότητες που συμβάλλουν στην κοινωνική ενσωμάτωση των απόρων. Ο Επικεφαλής Εταίρος/Δικαιούχος Δήμος Κορινθίων  θα σχεδιάσει για το έτος  2016 και θα υλοποιήσει Συνοδευτικά Μέτρα, ανάλογα με το προφίλ των ωφελουμένων του, τα οποία θα παρέχονται στους ωφελούμενους απευθείας από τον ίδιο και τους εταίρους της Κοινωνικής σύμπραξης . Για το έτος 2015 η προμήθεια τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής έγινε  κεντρικά, με Δικαιούχο το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού (ΕΙΕΑΔ – ΔΑ ΕΠ ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ). Για το έτος 2016 οι προμήθειες τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής  θα διενεργηθούν  αποκεντρωμένα, από τον Δικαιούχο, Δήμο Κορινθίων  μέσω διαγωνισμών, με εφαρμογή της εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας περί προμηθειών. Η παραλαβή των προμηθειών από τους αναδόχους, μέσω κεντρικών και αποκεντρωμένων προμηθειών, η αποθήκευσή τους, η μεταφορά τους στα σημεία διανομής και η διανομή τους στους ωφελούμενους γίνεται από τον Δικαιούχο με ευθύνη και επιμέλεια του. Τα είδη των τροφίμων και οι κατηγορίες των ειδών βασικής υλικής συνδρομής που θα προμηθευτεί  ο δικαιούχος  προσδιορίζονται στο τεχνικό δελτίο της  εγκεκριμένης πράξης .
 
  1.  Την αναμόρφωση του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 , και την εγγραφή στο σκέλος των εσόδων  με τίτλο: « ΤΕΒΑ – ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016» το ποσό των 1.455.679,48€, το οποίο και μεταφέρει μέσω αποθεματικού για την ενίσχυση των πιστώσεων στο σκέλος των εξόδων στις εξής κατηγορίες δαπανών  :
                                 I.      «ΤΕΒΑ-ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, 2015-2016»προϋπολογισμού  1.289.842,58 €.
                                II.      «ΤΕΒΑ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 2015-2016» προϋπολογισμού  82.918,45€ .
                              III.      «ΤΕΒΑ-ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016» προϋπολογισμού  82.918,45€ .
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του και αφού έλαβε υπόψη του την ανωτέρω εισήγηση του Αυτοτελούς Γραφείου Προγραμματισμού και τις διατάξεις του Ν. 3463/2006
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Α)Την αποδοχή της αρ 997/19-5-2016 Απόφασης Ένταξης της πράξης (ΑΔΑ :ΩΚ83ΟΞ7Φ-ΒΥΝ) με κωδ ΟΠΣ 5000165 και τίτλο «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016», προϋπολογισμού 1.455,679,48€ (κωδ ευαρίθμου στην ΣΑ2016ΣΕ093880014), με ημερομηνία έναρξης 1/6/2015, λήξης  31/3/2017 και ανάληψης νομικής δέσμευσης του κυρίου υποέργου από την 30/09/2016 και των υπόλοιπων υποέργων από ενάρξεως της πράξης δηλαδή από 01/06/2015 σύμφωνα με το ιστορικό .
Β)Την αποδοχή των όρων της απόφασης ένταξης της ανωτέρω πράξης και την έγκριση των όρων της υλοποίησης της πράξης σύμφωνα με το ιστορικό της παρούσης.
Γ) Εξουσιοδοτεί τον κ. Αλέξανδρο Πνευματικό – Δήμαρχο Κορινθίων να προβεί στην υπογραφή των απαραίτητων εγγράφων για την αποδοχή της απόφασης ένταξης και των όρων αυτής . 
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  11 / 222 / 2016.
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 30 – 06 – 2016
Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
ΧΡΗΣΤΟΣ Γ. ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ

 

Leave a Comment