Περίληψη διακήρυξης διαγωνισμού για την εκτέλεση προμήθειας

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                      Κόρινθος, 20-07-2016

  ΝΟΜΟΣ  ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                             Αριθμ. Πρωτ.: 30041

ΔΗΜΟΣ  ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

                                                         ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

                             Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ

                                                                Διακηρύττει ότι

 

  Εκτίθεται σε επαναληπτικό δημόσιο διεθνή ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης: α)για τα καύσιμα το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της νόμιμα διαμορφούμενης κάθε φορά μέσης τιμής λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσής του, όπως αυτή προσδιορίζεται από το τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού της Δ/νσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας και β)τη χαμηλότερη τιμή όσον αφορά τα λιπαντικά στο σύνολό τους, η εκτέλεση της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ (ΕΤΟΥΣ 2015) προϋπολογισμού μελέτης 979.192,80€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), σύμφωνα με τις διατάξεις της με αριθ. 11389/1993 Υπουργικής Απόφασης, του Ν. 3463/2006, του N. 3852/2010, του Ν. 4013/2011, όπως τροποποιήθηκε και  με το Ν. 4038/2012 και της ΚΥΑ Π1/2380/2012, του Π.Δ. 60/2007, όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005, του Ν. 3548/2007, της Π1/358/27.1.1999 κοινής απόφασης των Υφυπουργών Ανάπτυξης (ΦΕΚ 92 Β’), του Ν. 4155/2013, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4254/2014, τα προβλεπόμενα στην υπ’ αριθμ. Π1/2390 Απόφαση Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, του Ν. 4013/2011, του Ν. 4281/2014, τα προβλεπόμενα στην υπ’ αριθμ. Πρωτ. Π1/542/4/3/2014 εγκύκλιο με θέμα «Ενημέρωση για το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)» και κάθε άλλη ισχύουσα διάταξη, νόμο, οδηγία κ.λπ..

Συνολικές ποσότητες ειδών:

Καύσιμα Κίνησης: Βενζίνη αμόλυβδη: 33.803,29 Λίτρα & Πετρέλαιο κίνησης: 532.983,42 Λίτρα

Καύσιμα θέρμανσης: Πετρέλαιο θέρμανσης: 255.436,74 λίτρα

Λιπαντικά/βαλβολίνες/άλλα υγρά: 17.344 λίτρα ή χιλιογραμμάρια

               Η χρηματοδότηση γίνεται από τον τακτικό προϋπολογισμό του Δήμου Κορινθίων και του κάθε νομικού προσώπου.

     Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, ύστερα από προθεσμία σαράντα (40) ημερών από την ημερομηνία ηλεκτρονικής αποστολής της προκήρυξης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΤΕD), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 11 της Υ. Α Π1/2390/2013.

 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  ΚΑΙ ΩΡΑ

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

www.promitheus.gov.gr

22-07-2016

12-08-2016 και ώρα 10:00

01-09-2016 και ώρα 14:00

 

     Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

                        Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: α. Έλληνες και αλλοδαποί αναγνωρισμένοι προμηθευτές του δημοπρατούμενου αντικειμένου, β. Ημεδαπά και αλλοδαπά Νομικά Πρόσωπα, γ. Συνεταιρισμοί, δ. Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά.

               Η εγγύηση συμμετοχής, σύμφωνα με το άρθρ. 157 του ν. 4281/2014, ορίζεται σε ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) επί του ποσού του προϋπολογισμού μελέτης χωρίς τον Φ.Π.Α., είτε για το σύνολο της προμήθειας είτε για το τμήμα αυτής, για το οποίο θα υποβληθεί προσφορά.

  Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να υποβάλλει προσφορά για μία ομάδα ή για το σύνολο των ομάδων ή για περισσότερες των μία εκ των ομάδων των προς προμήθεια ειδών, όπως αυτές προσδιορίζονται στην σχετική αρ. 8/2015 (επικαιροποιημένη) μελέτη.

Ο χρόνος διάρκειας των συμβάσεων που θα συναφθούν με τον Δήμο Κορινθίων, το ΝΠΔΔ ΚΚΠ, το ΝΠΔΔ ΚΕΠΑΠ και τις Σχολικές Επιτροπές, ορίζεται από την υπογραφή των συμβάσεων για ένα έτος ή έως εξαντλήσεως των ποσοτήτων των ειδών.  Ειδικά ο Δήμος Κορινθίων διατηρεί το δικαίωμα να μην εξαντλήσει έως και το 20% των ποσοτήτων των αναφερόμενων ειδών στη μελέτη.

  Η παράδοση των ειδών θα γίνεται με ευθύνη, φροντίδα και δαπάνη του αναδόχου προμηθευτή, τμηματικά, ανάλογα με τις ανάγκες του Δήμου Κορινθίων και των νομικών του προσώπων.  Το πετρέλαιο θέρμανσης θα παραδίδεται με αντλία στις κτιριακές εγκαταστάσεις του Δήμου και των νομικών του προσώπων ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες και κατόπιν παραγγελίας.  Τα καύσιμα κίνησης θα παραδίδονται σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις διανομής καυσίμων που θα διαθέτουν αντλίες καυσίμου με μετρητές ασφαλείας, είτε σε συνεργαζόμενο πρατήριο, που θα διαθέτει των ως άνω αντλίες, που θα υποδείξει ο προμηθευτής.  Η παράδοση θα γίνεται εντός της πόλης της Κορίνθου.  Τα λιπαντικά θα παραδίδονται στην αποθήκη του Δήμου Κορινθίων στην πόλη της Κορίνθου και σε χώρο που θα υποδείξει το ΚΕΠΑΠ.

               Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ν’ απευθύνονται στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου (Δημοκρατίας 1, 1ος όροφος – τηλ. 27410 40625, 40626 κ.κ. Α. Γιαβάση, Ε. Σαββανού) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, ενώ για την αναλυτική διακήρυξη και όλα τα τεύχη του διαγωνισμού παρέχεται ελεύθερη και πλήρης πρόσβαση στην ιστοσελίδα του Δήμου www.korinthos.gr και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. www.promitheus.gov.gr .

 

Ο Δήμαρχος Κορινθίων

 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ

Leave a Comment