Αναλυτική διακήρυξη διαγωνισμού για την εκτέλεση προμήθειας

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ (ΕΤΟΥΣ 2015)

Αρ. μελέτης:   8/2015 (ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ)

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ :  979.192,80€

 

Αριθμ. Πρωτ.: 30040/20-07-2016

 

 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

 

 

 

 

 

 

 

Για την ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας με τίτλο:

 

 

 

 

 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ (ΕΤΟΥΣ 2015)»

 

 

 

Προϋπολογισμού 979.192,80€ (συμπ. ΦΠΑ 24%)

 

 


 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

Συνοπτικά στοιχεία Έργου

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

Δήμος Κορινθίων

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ (ΕΤΟΥΣ 2015)»

ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ

Δήμος Κορινθίων – ΝΠΔΔ ΚΚΠ – ΝΠΔΔ ΚΕΠΑΠ – Σχολική επιτροπή Α/βαθμιας Εκ/σης – Σχολική επιτροπή Β/βαθμιας Εκ/σης

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ – ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Δήμος Κορινθίων

ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ταξινόμηση κατά CPV:

09135100-5 Πετρέλαιο θέρμανσης

09134200-9 Καύσιμο πετρελαιοκινητήρων ντίζελ

09132100-4 Αμόλυβδη βενζίνη

09211000-1 Λιπαντικά έλαια και λιπαντικά μέσα

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Ηλεκτρονικός Διεθνής Διαγωνισμός με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Προϋπολογισμός του Έργου ανέρχεται στο ποσό των € 979.192,80, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. (Προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 789.671,61 ΦΠΑ: € 189.521,19).

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ

Πόροι Δήμου

ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Ένα έτος από την υπογραφή της Σύμβασης ή έως εξαντλήσεως των ποσοτήτων των ειδών.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 20-07-2016

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

22-08-2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 24:00

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

12-08-2016 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

01-09-2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

07-09-2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00

 


Ο Δήμαρχος Κορινθίων έχοντας υπόψη:

 

 

1.       Την με αριθμό 11389/93 απόφαση του Υπ. Εσωτ. «περί εκδόσεων του Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών ΟΤΑ» (ΦΕΚ Β’ 185/23-3-93) (ΕΚΠΟΤΑ)

2.       Του Ν. 2286/95 «Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ 19/Α/1995)

3.       Το Ν. 3463/2006 ( Φ.Ε.Κ. Α 114/2006 ) με τίτλο «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»

4.       Το Ν. 3852/ΦΕΚ 87 Α’/7-6-2010 «Νέα αρχιτεκτονικής αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης

5.       Το Π.Δ 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/2007) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισμού των Διαδικασιών σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών» όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005.

6.       Το ΠΝΠ 12/12-12-12 (ΦΕΚ 240 Α/12-12-2012) με τίτλο :΄΄Έγκριση των Σχεδίων των Συμβάσεων Τροποποίησης της Κύριας Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας, του Ελληνικού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ.) και της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), με τίτλο «Κύρια Σύμβαση Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης», της Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δημοκρατίας και της ΤτΕ, με τίτλο «Σύμβαση Διευκόλυνσης Διαχείρισης Υποχρεώσεων ΣΙΤ» και της Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δημοκρατίας και της ΤτΕ, με τίτλο «Διευκόλυνση αποπληρωμής Τόκων Ομολόγων», παροχή εξουσιοδοτήσεων για την υπογραφή των Συμβάσεων και άλλες επείγουσες διατάξεις΄΄, η οποία κυρώθηκε με το Ν. 4111/25-01-2013 (ΦΕΚ 18 Α’).

7.       Το Ν. 3548/07 «Περί καταχωρήσεως δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»

8.       Τον Ν.2741/99 (ΦΕΚ 199/Α/28-9-99) άρθρο 8 «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε ι ε τα άρθρα 2 Ν.3060/02, 9 παρ. 3 Ν. 3090/02,12 παρ. 27 Ν. 3310 και 3414/05 περί ελέγχου νομιμότητας των σχεδίων συμβάσεων από το Ελεγκτικό Συνέδριο.

9.       Τον Κανονισμό ΕΕ 1336/2013 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 13/12/2013.

10.   Την εγκύκλιο 3/26-03-2013 του Υπουργείου Εσωτερικών περί ΄΄ανάδειξης προμηθευτών-χορηγητών προμηθειών των Δήμων, των ιδρυμάτων και όλων των νομικών τους προσώπων, καθώς και των συνδέσμων ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού΄΄.

11.   Το ΦΕΚ 318/25-02-2011 περί ΄΄καθορισμού λειτουργίας των σχολικών επιτροπών και ρύθμισης οικονομικών θεμάτων αυτών΄΄.

12.   Το ΦΕΚ 1191 Β’/09-06-2011 περί ΄΄Συγχώνευσης των Σχολικών Επιτροπών Α/θμιας εκπαίδευσης σε ενιαίο ΝΠΔΔ με την Επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Μονάδων Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κορινθίων»΄΄.

13.   Η Π1/358/27.1.1999 κοινή απόφαση των Υφυπουργών Ανάπτυξης (ΦΕΚ 92 Β’), η οποία εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 2, παρ. 3γ του Ν. 2286/1995 και κατά την οποία οι προμήθειες υγρών καυσίμων και ελαίων λιπάνσεως έχουν εξαιρεθεί από την ένταξη στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών.

14.   Τις διατάξεις του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/ τ.Α΄) Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των Δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις.

15.   Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 2198/94, άρθρο 24 για την παρακράτησης φόρου εισοδήματος κλπ.

16.   Τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007 (Συμπληρωματικά & αναλογικά εφαρμοζόμενου σε θέματα που ρυθμίζονται ή όπου αυτά δεν ρυθμίζονται επαρκώς από τις προαναφερόμενες διατάξεις).

17.   Τον Ν. 3886/2010 «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων -Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν ... ».

18.   Το Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ 120/Α/29-5-2013) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με την υποπαράγραφο ΣΤ 20, του πρώτου άρθρου του Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α/7-4-2014).

19.   Το Π.Δ. 113/2010 “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες.”

20.   Την Υπ. Απόφαση Π1/2390 (ΦΕΚ 2677/Β/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ» και την με αρ. πρωτ. Π1/542/4/3/2014 εγκύκλιος με θέμα «Ενημέρωση για το Εθνικό Σύστημα Δημοσίων Συμβάσεων ΕΣΗΔΗΣ)»

21.   Τις διατάξεις του Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ 68Α) «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο Nομαρχιακό και Tοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις» και τις τροποποιήσεις αυτού.

22.   Το Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 14/Α/2-2-2012) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων», όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4038/2012.Την ΚΥΑ Π1/2380 (ΦΕΚ 3400/Β/20-12-2012) «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας του Κ.Η.Μ.Δ.Σ..

23.   Το ΦΕΚ 1305 Β/16-6-2011 : Σύσταση Ν.Π. με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ» με συγχώνευση όλων των αντίστοιχων νομικών προσώπων των τέως Δήμων Κορινθίων, Άσσου -Λεχαίου, Σαρωνικού, Σολυγείας και Τενέας.

24.   Το ΦΕΚ 1314 Β/16-6-2011) : Σύσταση Νομικού Προσώπου με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ» με συγχώνευση όλων των νομικών προσώπων παιδικών σταθμών και ΚΑΠΗ των τέως Δήμων Κορινθίων, Άσσου – Λεχαίου, Σαρωνικού, Σολυγείας και Τενέας.

25.   Τις διατάξεις του Ν.4389/16 (ΦΕΚ 94/27.05.2016 τεύχος Α’: “Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις”.

26.   Τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3438/2006

27.   Τις διατάξεις του Ν. 4320/2015.

28.   Τις διατάξεις του άρθρου 63 του Ν. 4257/2014

29.   Τις διατάξεις του άρθρου 157 του Ν.4281/2014 (ΦΕΚ Α/160) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις».

30.   Το Ν. 4250/14 (ΦΕΚ 74/26.03.2014 τεύχος Α’):Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (.Α’ 161) και λοιπές ρυθμίσεις.

31.   Κάθε άλλη διάταξη σε ισχύ.

32.   Την Α.Ο.Ε με αρ. 17/208/2016 περί προκήρυξης επαναληπτικού διαγωνισμού.

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

 

Επαναληπτικό, Δημόσιο, Διεθνή, Ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την «Προμήθεια πετρελαιοειδών (Έτους 2015) για τις ανάγκες του Δήμου Κορινθίων και των νομικών του προσώπων, προϋπολογισμού 789.671,61€, πλέον ΦΠΑ 189.521,19€, σύνολο 979.192,80€ με Φ.Π.Α., με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης:

α. για τα καύσιμα, το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης % στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσής του, όπως αυτή προσδιορίζεται από το Τμήμα Εμπορίου & Τουρισμού της Δ/νσης Ανάπτυξης της Περιφ. Ενότητας Κορινθίας. β. τη χαμηλότερη τιμή όσον αφορά τα λιπαντικά στο σύνολο τους.

Η προμήθεια των υγρών καυσίμων και λιπαντικών περιλαμβάνει τις παρακάτω Ομάδες ειδών:

 

Α/Α ΟΜΑΔΑΣ

CPV

ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΠΟΣΟ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠ/ΓΙΣΜΟΥ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. €

1

09135100-5

Πετρέλαιο θέρμανσης για τις ανάγκες του Δήμου Κορινθίων

7.966,09

2

09134200-9

Πετρέλαιο κίνησης για τις ανάγκες του Δήμου Κορινθίων

487.065,84

3

09132100-4

Βενζίνη αμόλυβδη για τις ανάγκες του Δήμου Κορινθίων

32.320,34

4

09211000-1

Λιπαντικά για τα οχήματα του Δήμου Κορινθίων

68.641,36

5

09135100-5

Πετρέλαιο θέρμανσης για τις ανάγκες του ΝΠΔΔ ΚΚΠ

27.805,55

6

09132100-4

Βενζίνη αμόλυβδη για τις ανάγκες του ΝΠΔΔ ΚΚΠ

3.416,61

7

09135100-5

Πετρέλαιο θέρμανσης του ΝΠΔΔ ΚΕΠΑΠ

29.186,74

8

09134200-9

Πετρέλαιο κίνησης για τις ανάγκες του ΝΠΔΔ ΚΕΠΑΠ

6.940,27

9

09132100-4

Βενζίνη αμόλυβδη για τις ανάγκες του ΝΠΔΔ ΚΕΠΑΠ

2.731,20

10

09211000-1

Λιπαντικά για τα οχήματα του ΝΠΔΔ ΚΕΠΑΠ

3.747,52

11

09135100-5

Πετρέλαιο θέρμανσης Σχολ. Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης

75.354,85

12

09135100-5

Πετρέλαιο θέρμανσης Σχολ. Επιτροπής Β/θμιας Εκπ/σης

44.495,25

 

 

Σύνολο

789.671,61

 

 

ΦΠΑ 24%

189.521,19

 

 

Σύνολο

979.192,80

Γενικά

Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνουν σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις και όπως παρακάτω:

Στη διαδικασία γίνονται δεκτές οι προσφορές που είναι σύμφωνες με όλους τους όρους, τις προϋποθέσεις και τις προδιαγραφές της Προκήρυξης, ενώ είναι δυνατό, κατά την κρίση της Επιτροπής διαγωνισμού, να θεωρηθούν αποδεκτές και προσφορές που παρουσιάζουν ασήμαντες αποκλίσεις ή περιορισμούς. Ως ασήμαντες αποκλίσεις ή περιορισμοί, νοούνται οι αποκλίσεις και οι περιορισμοί που δεν επηρεάζουν την έκταση της προμήθειας ή την ποιότητα εκτέλεσής της, δεν περιορίζουν, σε κανένα σημείο, τα δικαιώματα της Αναθέτουσας Αρχής ή τις υποχρεώσεις του προσφέροντος και δεν θίγουν την αρχή της ίσης μεταχείρισης των προσφερόντων.

Προσφορές που, κατά την κρίση της Επιτροπής διαγωνισμού, είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίμησης ή περιέχουν όρους αντίθετους προς την Διακήρυξη ή και αιρέσεις, χαρακτηρίζονται ως μη αποδεκτές και απορρίπτονται.

Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετέχει στο διαγωνισμό υποβάλλοντας προσφορά για μία ομάδα ή για το σύνολο των ομάδων ή για περισσότερες των μια εκ των ομάδων των προς προμήθεια ειδών του παραπάνω Πίνακα. Οι Ομάδες και τα είδη που περιλαμβάνει καθεμιά, αποτυπώνονται στον Πίνακα Ι. «Ενδεικτικός Προϋπολογισμός της προμήθειας». Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καλύπτουν όλα τα είδη και όλες τις προβλεπόμενες από τον προϋπολογισμό ποσότητες για τα είδη της Ομάδας ή των Ομάδων για τις οποίες καταθέτουν προσφορά (άρθρο 3, παρ.6, περ.β Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.).

ΑΡΘΡΟ 1ο Στοιχεία της αναθέτουσας αρχής

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

ΑΦΜ : 997860951, ΔΟΥ: ΚΟΡΙΝΘΟΥ

ΚΟΛΙΑΤΣΟΥ 32, ΤΚ 60131, ΚΟΡΙΝΘΟΣ

Η υποβολή των εντύπων δικαιολογητικών θα αποστέλλεται στη δ/νση του Δήμου ως εξής: ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ – ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (Υπόψη Επιτροπής Διαγωνισμού ΕΚΠΟΤΑ)

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για πληροφορίες στο Δήμο τις εργάσιμες μέρες και ώρες, στο τηλέφωνο 2741040626, Τμήμα Προμηθειών και Υπηρεσιών – Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας.

ΑΡΘΡΟ 2ο- – Χρόνος και τρόπος διενέργειας του διαγωνισμού

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.

Ως ημερομηνία ανάρτησης της παρούσας διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ ορίζεται η 22/07/2016 ημέρα Παρασκευή.

Ως ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στο σύστημα ορίζεται η 12/08/2016 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00.

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στην διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, ορίζεται η 01/09/2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00.

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 6 του Ν.4155/12 και το άρθρο 6 της ΥΑ Π1-2390/2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ). Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται όπως περιγράφεται στο άρθρο 6 της διακήρυξης.

ΑΡΘΡΟ 3ο– Συμπληρωματικές πληροφορίεςδιευκρινίσεις επί των εγγράφων του διαγωνισμού (διακήρυξη)

Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές συμπληρωματικές πληροφορίες, σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού, το σχετικό αίτημα πρέπει να υποβληθεί μέχρι και τη δέκατη ημέρα πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, δηλαδή μέχρι την 29/07/2016 και ώρα 12 νυχτερινή.

Εφόσον ζητηθούν εμπρόθεσμα οι συμπληρωματικές πληροφορίες, αυτές παρέχονται το αργότερο έξι (6) ημέρες, πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας που έχει ορισθεί για την υποβολή των προσφορών.

Τα ανωτέρω αιτήματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μόνο στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται μόνο από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς, οι οποίοι δηλαδή διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια, που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) ύστερα από αίτησή τους. Τα αιτήματα, συνοδεύονται υποχρεωτικά από επισυναπτόμενο ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή αρχείου .pdf, με το κείμενο των ερωτημάτων, το οποίο υποχρεωτικά πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο. Τα αιτήματα/ερωτήματα πραγματοποιούνται αποκλειστικά στην ελληνική γλώσσα, εντός των προθεσμιών που καθορίζονται παραπάνω και θα απευθύνονται στην Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό ή στην Αναθέτουσα Αρχή. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο, που τα συνοδεύει, δεν είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.

Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί, σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεσθεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους της Υπηρεσίας, σχετικά με τους όρους της παρούσας διακήρυξης.

ΑΡΘΡΟ 4ο – Δεκτοί στον διαγωνισμό-προϋποθέσεις συμμετοχής

4.1 Για την ανωτέρω προμήθεια δεκτοί στον διαγωνισμό γίνονται:

α) Οι Έλληνες Πολίτες β) Οι αλλοδαποί γ) Τα Νομικά πρόσωπα ημεδαπή ή αλλοδαπά δ) Οι συνεταιρισμοί ε) Οι ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά. στ) Οι Κοινοπραξίες. Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή η σύμβαση, εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της σύμβασης.

4.2   Προϋποθέσεις συμμετοχής

Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς (Προμηθευτές) απαιτείται Α) να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και Β) να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. – Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής :

Οι οικονομικοί φορείς, αιτούνται, μέσω της ιστοσελίδας του συστήματος Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. και από τον σύνδεσμο <Εγγραφείτε ως οικονομικός φορέας>, την εγγραφή τους σε αυτό (παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόμενοι τους όρους χρήσης του), ταυτοποιούμενοι ως εξής:

Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) που αυτοί κατέχουν από το σύστημα TAXISNet της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών.

Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι δεν διαθέτουν Ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται την εγγραφή τους συμπληρώνοντας τον αριθμό ταυτότητας ΦΠΑ (VAT Ιdentification Number) και ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το αντίστοιχο σύστημα. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών.

Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και ταυτοποιούνται από τη ΓΓΕ αποστέλλοντας:

  είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη με επίσημη μετάφραση στην ελληνική

  είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε μορφή αρχείου pdf. με επίσημη μετάφραση στην ελληνική, όπως αυτά προσδιορίζονται στο Παράρτημα IX Β για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών του π.δ. 60/2007, και σύμφωνα με τους προβλεπόμενους όρους στο κράτος μέλος εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, στα οποία να δηλώνεται / αποδεικνύεται η εγγραφή του σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο, προσκομιζόμενα εντός τριών (3) εργασίμων ημερών και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια υπηρεσία.

Το αίτημα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης του Συστήματος, όπως αναφέρεται ανωτέρω. Ο υποψήφιος χρήστης ενημερώνεται από το Σύστημα ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με την εξέλιξη του αιτήματος εγγραφής του. Εφόσον το αίτημα εγγραφής εγκριθεί, ο υποψήφιος χρήστης λαμβάνει σύνδεσμο ενεργοποίησης λογαριασμού ως πιστοποιημένος χρήστης και προβαίνει στην ενεργοποίηση του λογαριασμού του.

ΑΡΘΡΟ 5ο – Δικαιολογητικά-κατάρτιση και υποβολή προσφορών

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/2013 (ΦΕΚ 2677/Β -21.10.13) Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)

Τα περιεχόμενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής: (α) ένας (υπο)φάκελος* με την ένδειξη Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική προσφορά και (β) ένας (υπο)φάκελος* με την ένδειξη Οικονομική Προσφορά.

 

*(υπο)φάκελος: κατηγορία επισυναπτόμενων αρχείων στο σύστημα.

 

Α. Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής-Τεχνική προσφορά»

Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική προσφορά υποβάλλονται η εγγύηση συμμετοχής και όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς δικαιολογητικά, καθώς και η τεχνική προσφορά.

Οι προσφέροντες υποβάλουν ηλεκτρονικά μαζί με την προσφορά τους, εγκαίρως και προσηκόντως, τα δικαιολογητικά του άρθρου αυτού, σε μορφή αρχείου .pdf σύμφωνα με το Ν.4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013) και το άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/13 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» .

 

Α.1 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ και ΗΜΕΔΑΠΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

Α.1.1 Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος – υποβολής προσφοράς στο διαγωνισμό. Η αίτηση απευθύνεται στην Αναθέτουσα Αρχή, υπογράφεται ψηφιακά κατά περίπτωση από το νόμιμο εκπρόσωπο και αναγράφει:

          τον τίτλο της προμήθειας,

          Την επωνυμία της εταιρείας με τα απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, τηλεομοιοτυπίας, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) και

          τα στοιχεία ταυτότητας του διαγωνιζομένου (σε περίπτωση ατομικής επιχείρησης) ή του νόμιμου εκπροσώπου (σε περίπτωση νομικού προσώπου)

 

            Τα νομικά πρόσωπα είναι απαραίτητο να υποβάλλουν με την προσφορά και τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης:

Προκειμένου για Α.Ε., ένα αντίγραφο του ΦΕΚ στο οποίο υπάρχει δημοσιευμένη ολόκληρη η ανακοίνωση με το Διοικητικό Συμβούλιο και την εκπροσώπηση της συγκεκριμένης εταιρείας.

Προκειμένου για Ι.Κ.Ε., αντίγραφο του καταστατικού της κεφαλαιουχικής εταιρίας και των τροποποιήσεών του, και απόφαση των εταίρων για ορισμό του διαχειριστή, αν δεν ορίζεται στο καταστατικό.

Προκειμένου για Ε.Π.Ε., Πιστοποιητικό Μεταβολών της αρμόδιας αρχής και κωδικοποιημένο καταστατικό, από το οποίο προκύπτει ο διαχειριστής της Ε.Π.Ε.

Εάν ο προσφέρων είναι προσωπική εταιρεία (Ο.Ε., Ε.Ε.) πρέπει να προσκομίσει: Επικυρωμένο αντίγραφο του τελευταίου ισχύοντος καταστατικού Πιστοποιητικό από το αρμόδιο Πρωτοδικείο περί των τροποποιήσεων του καταστατικού (πιστοποιητικό μεταβολών). Σε περίπτωση που υφίστανται τροποποιήσεις στο καταστατικό εταιρείας που ιδρύθηκε μετά τις 4/4/2011, χορηγείται πιστοποιητικό περί μη λύσεως της εταιρείας. Σε κάθε άλλη περίπτωση χορηγείται πιστοποιητικό Γ.Ε.ΜΗ.

Αν από τα ανωτέρω καταστατικά και τα λοιπά στοιχεία δεν προκύπτουν ευθέως τα πρόσωπα που εκπροσωπούν την εταιρεία και τη δεσμεύουν με την υπογραφή τους, πρέπει να προσκομίζονται στοιχεία που αποδεικνύουν τη νόμιμη εκπροσώπηση της εταιρείας στο διαγωνισμό (Πρόεδρος, Διευθύνων Σύμβουλος, διαχειριστές, κατά περίπτωση).

Για τις Α.Ε. πρέπει να προσκομιστεί επιπλέον Πρακτικό Δ.Σ. περί έγκρισης συμμετοχής στο διαγωνισμό και εκπροσώπησης στο συγκεκριμένο διαγωνισμό. Οι Ο.Ε, Ε.Ε. και Ε.Π.Ε. εκπροσωπούνται από τους διαχειριστές ή άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.

Τα φυσικά πρόσωπα, θα καταθέσουν Έναρξη Επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και τις μεταβολές του.

 

Α.1.2 Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό η οποία εκδίδεται και απευθύνεται στο Δήμο Κορινθίων ποσού που αντιστοιχεί σε ποσοστό 1% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης των προσφερομένων ειδών, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, σύμφωνα με το Άρθρο 11 της παρούσας διακήρυξης. Σε περίπτωση που η προσφορά αφορά μέρος της προμήθειας, δηλαδή μόνο τα είδη μίας ή περισσοτέρων εκ των ομάδων, όπως ορίζονται στη μελέτη (Πίνακας Ι. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός της προμήθειας), ο διαγωνιζόμενος θα πρέπει να προσκομίσει εγγύηση συμμετοχής για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 1% επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης της συγκεκριμένης Ομάδας ή των περισσοτέρων Ομάδων μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, για τις οποίες κατατίθεται η προσφορά.

 

Α.1.3 Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, σχετικά με την εγγραφή τους στα μητρώα του οικείου επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμα τους και που θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία του διαγωνισμού.

 

Α.1.4 Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου (3μηνου) τριμήνου από την ημερομηνία του διαγωνισμού, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση : για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, για έναν ή περισσότερους από τους λόγους της παραγράφου 1 του άρθρου 43 του Π.Δ.60/2007 (άρθρο 45 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ), ήτοι για :

i) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης  της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 351 της 29.1.1998, σελ. 1),

ii) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (EE C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (EE L 358 της 31.12.1998, σελ. 2),

iii) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της Σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 27.11.1995, σελ. 48),

iv) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 91/308/EOK του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (EE L 166 της 28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας, η οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, EE L 344 της 28.12.2001, σελ. 76) η οποία ενσωματώθηκε με το Ν.2331/1995 (Α΄ 173) και τροποποιήθηκε με το Ν. 3424/2005 (Α΄ 305).

Υπόχρεοι στην προσκόμιση ποινικού μητρώου είναι τα φυσικά πρόσωπα, οι διαχειριστές Ο.Ε., Ε.Ε. και Ε.Π.Ε., ο Πρόεδρος και Διευθύνων σύμβουλος Α.Ε. και σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου οι νόμιμοι εκπρόσωποί του.

Εάν από το υποβληθέν ποινικό μητρώο δεν προκύπτει το είδος του αδικήματος για το οποίο καταδικάσθηκε ο ενδιαφερόμενος, υποβάλλεται από αυτόν υπεύθυνη δήλωση, όπου αναφέρονται με σαφήνεια τα αδικήματα αυτά. Η Επιτροπή Διαγωνισμού μπορεί σε κάθε περίπτωση να ζητήσει από τον ενδιαφερόμενο να προσκομίσει αντίγραφα των καταδικαστικών αποφάσεων.

 

Α.1.5 α) Υπεύθυνη δήλωση, στην οποία θα δηλώνουν όλους τους οργανισμούς κοινωνικής (κύριας και επικουρικής) ασφάλισης στους οποίους οφείλουν να καταβάλλουν εισφορές.

β) Πιστοποιητικά που εκδίδονται από τις αρμόδιες κατά περίπτωση Αρχές, από τα οποία να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, για το προσωπικό και για τους εργοδότες.

Όσον αφορά τους εργοδότες η υποχρέωση προσκόμισης ασφαλιστικής ενημερότητας αφορά:

α) Για τις ατομικές επιχειρήσεις (φυσικά πρόσωπα), τα πρόσωπα αυτά

β) Για τις Ανώνυμες Εταιρίες, τον Πρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο

γ) Για τις ομόρρυθμες, ετερόρρυθμες και περιορισμένης ευθύνης εταιρίες, τον/τους Διαχειριστές αυτών (όπως ορίζεται στο καταστατικό κλπ της εταιρίας).

δ) Για τους συνεταιρισμούς τον Πρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο (εφόσον υπάρχει)

 

Α.1.6 Πιστοποιητικό από αρμόδια αρχή από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού.

 

Α.1.7 Πιστοποιητικό-ά αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασης, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, από το-τα οποίο-α να προκύπτει ότι:

      δεν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό, ή άλλη ανάλογη κατάσταση

      δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.

 

Α.1.8 Υπεύθυνη δήλωση, στην οποία να αναγράφεται ότι:

1.  έχουν λάβει γνώση των όρων της διακήρυξης και της μελέτης και ότι τους αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα, εκτός εάν στην προσφορά τους ρητά αναφέρουν τα σημεία που τυχόν δεν αποδέχονται. Στην περίπτωση αυτή, ο διαγωνιζόμενος πρέπει να αναφέρει στην προσφορά του τους όρους αυτής που είναι διαφορετικοί από τους όρους της διακήρυξης, προκειμένου να αξιολογηθούν.

2.  Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 με την οποία να βεβαιώνεται ότι η επιχείρηση του συμμετέχοντος νομικού προσώπου δεν λειτουργεί υπό καθεστώς νομικών περιορισμών.

3.  Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 που θα αναφέρει τη χώρα προέλευσης των προσφερόμενων προϊόντων. Επίσης, εφόσον μεσολαβεί στάδιο επεξεργασίας του προϊόντος πρέπει να δηλωθεί το εργοστάσιο, στο οποίο γίνεται η επεξεργασία, καθώς και ο τόπος εγκατάστασής του. Ο προσφέρων, εφόσον κατασκευάζει ο ίδιος το τελικό προϊόν, απαιτείται να δηλώσει στην προσφορά του, την επιχειρηματική μονάδα στην οποία θα κατασκευαστεί το προϊόν, καθώς και τον τόπο εγκατάστασής της. Όταν οι προσφέροντες δεν θα κατασκευάσουν οι ίδιοι το τελικό προϊόν σε δική τους επιχειρηματική μονάδα, στην προσφορά τους δηλώνουν την επιχειρηματική μονάδα, στην οποία θα κατασκευαστεί το προσφερόμενο προϊόν και τον τόπο εγκατάστασής της. Σημειώνεται ότι για τα καύσιμα κατασκευή του προϊόντος εννοείται η διύλιση και επεξεργασία του κάθε είδους καυσίμου.

4.  Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 ότι δεσμεύονται να παραδώσουν τα υλικά σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και τις λοιπές απαιτήσεις που περιλαμβάνονται στη μελέτη.

5.  Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή τους από διαγωνισμούς του Δημοσίου και των ΟΤΑ.

6.  Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 δεν υφίστανται νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης.

7.  Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 του διαγωνιζόμενου ότι δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή του από διαγωνισμούς του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

8.  Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 του διαγωνιζόμενου με την οποία να βεβαιώνεται ότι δεν έχει υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας, για τη συνέπεια της επιχείρησης στην εκπλήρωση τόσο των συμβατικών υποχρεώσεων όσο και των υποχρεώσεων της προς τις υπηρεσίες του δημόσιου τομέα, καθώς και εάν η επιχείρηση έχει υποπέσει στο παράπτωμα ψευδούς δήλωσης ή και ανακριβών δηλώσεων κατά την παροχή πληροφοριών που ζητούνται από το Δήμο.

9.  Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86, στην οποία θα αναφέρει ρητά για ποιες Ομάδες του Πίνακα Ι «Ενδεικτικός Προϋπολογισμός της προμήθειας» της Μελέτης ενδιαφέρεται ο υποψήφιος προμηθευτής. Σημειώνεται ότι η προσφορά θα καλύπτει όλα τα είδη και τις αντίστοιχες ποσότητες των ειδών των Ομάδων που δηλώνονται.

 

Α.2 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΑΛΛΟΔΑΠΑ ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά της περίπτωσης Α1, με τη μορφή και τον τύπο που προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι.

 

Α.3 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥΣ;

1. Τα δικαιολογητικά του εδαφίου Α.1 εκτός από τα δικαιολογητικά αριθ. Α.1.4 (ποινικό μητρώο) και αριθ. Α.1.3.(πιστ. Επιμελητηρίου)

2. Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.

 

Α.4 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ

Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.

 

Οι υπεύθυνες δηλώσεις υπογράφονται ψηφιακά από τον προσφέροντα και δεν απαιτείται φυσική υπογραφή, σφραγίδα και θεώρηση γνησίου υπογραφής. Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο, η υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται και υποβάλλεται από τον νόμιμο εκπρόσωπό του.

Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα ή δεν καλύπτουν όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, μπορεί να αντικατασταθούν από ένορκη δήλωση του προμηθευτή, που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου. Αν στη χώρα του προμηθευτή δεν προβλέπεται από το νόμο η ένορκη δήλωση, μπορεί αντί αυτής να υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση, στην οποία θα βεβαιώνεται το γνήσιο της υπογραφής του δηλούντος από αρμόδια διοικητική ή δικαστική αρχή ή συμβολαιογράφο.

Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω εδαφίων εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι.

Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, μαζί με την προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία.

Όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται στο διαγωνισμό (συμμετοχής και τεχνικά στοιχεία), υποβάλλονται σε πρωτότυπα ή ευκρινή φωτοαντίγραφα, σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν. 4250/2014. Ειδικά η εγγυητική επιστολή συμμετοχής θα πρέπει να είναι πρωτότυπη.

 

Α.5 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Στον (υπό) φάκελο <Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά>, υποβάλλονται ηλεκτρονικά τα κάτωθι:

A.5.1. Η Τεχνική Προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.

 

A.5.2. Δικαιολογητικά τεχνικής προσφοράς

Για την Ομάδα 4 και Ομάδα 10 του Πίνακα Ι. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός της προμήθειας, απαιτείται να προσκομιστούν επί ποινή αποκλεισμού

       Έγκριση κυκλοφορίας από το Γ.Χ.Κ. για κάθε είδος λιπαντικού.

       Έγγραφο (Δελτίο Τεχνικών Χαρακτηριστικών) της κατασκευάστριας εταιρείας όπου θα αναφέρονται οι ζητούμενες από τη μελέτη προδιαγραφές καθώς και όλα τα τυπικά φυσικοχημικά χαρακτηριστικά, δηλαδή ιξώδες, δείκτης ιξώδους, σημείο ανάφλεξης, σημείο ροής και αλκαλικότητας (ΤΒΝ) κλπ. για κάθε είδος λιπαντικού.

       Οι εγκρίσεις των κατασκευαστών αυτοκινήτων (approval), όπου απαιτείται.

 

Οι υπεύθυνες δηλώσεις υπογράφονται ψηφιακά από τον προσφέροντα και δεν απαιτείται φυσική υπογραφή, σφραγίδα και θεώρηση γνησίου υπογραφής. Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο, η υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται και υποβάλλεται από τον νόμιμο εκπρόσωπό του.

 

Α.6    ΤΡΟΠΟΣ   ΥΠΟΒΟΛΗΣ   ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΥ   «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ    ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ   – ΤΕΧΝΙΚΗΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ»

Όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται στον διαγωνισμό συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα. Είναι δυνατή μόνο η υποβολή κάποιων τεχνικών στοιχείων στην Αγγλική Γλώσσα.

Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονομικό Φορέα σημαίνονται από αυτόν, με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος, τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα. Η έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνο στην προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του ενδιαφερόμενου, η γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντά του.

Οι υπεύθυνες δηλώσεις, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του προσφέροντος στη διαγωνιστική διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου .pdf. Προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή, πλην των Φ.Ε.Κ. και των εγγράφων που φέρουν ψηφιακή υπογραφή .

Επισημαίνεται ότι τα δικαιολογητικά ή άλλα στοιχεία του υποφακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής -Τεχνική Προσφορά» που έχουν υποβληθεί με την ηλεκτρονική προσφορά και απαιτούνται να προσκομισθούν στην αναθέτουσα αρχή εντός της ανωτέρω αναφερόμενης προθεσμίας είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί /συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα (Προμηθευτή) και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι η Εγγυητική Επιστολή συμμετοχής, Πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από δημόσιες αρχές ή άλλους φορείς .

Τα δικαιολογητικά που προσκομίζονται στο Πρωτόκολλο του Δήμου, τοποθετούνται σε σφραγισμένο φάκελο στο εξωτερικό μέρος του οποίου θα αναγράφονται ευκρινώς με κεφαλαία γράμματα Α) η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ, Β) ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ –ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ – ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ Γ) ο τίτλος της προμήθειας και Δ)Τα στοιχεία του αποστολέα (επωνυμία, τηλ. επικοινωνίας, fax και email)

 

Β. Περιεχόμενα (υπο)φακέλου <Οικονομική Προσφορά>

Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη <Οικονομική Προσφορά> περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα.

Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή αποκλεισμού στον (υπό) φάκελο Οικονομική Προσφορά. Η οικονομική προσφορά, συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.

Για λόγους σύγκρισης των προσφορών από το σύστημα, στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα της οικονομικής προσφοράς του συστήματος, οι συμμετέχοντες θα συμπληρώσουν ως τιμή προσφοράς την τιμή με τέσσερα (4) δεκαδικά ψηφία (αριθμό) που προκύπτει μετά την αφαίρεση του ποσοστού της έκπτωσης που προσφέρουν από την Τιμή Αναφοράς που τίθεται στην παρούσα Διακήρυξη για το αντίστοιχο υπό προμήθεια είδος.

 

Τιμές Αναφοράς για σύγκριση των προσφορών:

Τιμή Αναφοράς Πετρελαίου Θέρμανσης = 0,7235, Τιμή Αναφοράς Πετρελαίου Κίνησης = 0,9268, Τιμή Αναφοράς Βενζίνης Αμόλυβδης = 1,1380

 

Παράδειγμα : Έστω ότι ο συμμετέχων έχει προσφέρει έκπτωση επί της τιμής (όπως ακριβώς ζητείται από τη Διακήρυξη) 2% για το Πετρέλαιο Κίνησης. Στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα της οικονομικής προσφοράς του συστήματος θα συμπληρώσει ως τιμή προσφοράς 0,9268-(0,9268 Χ 0,02) = 0,9083 €

 

Καθώς η οικονομική προσφορά, δηλαδή το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης, έχει αποτυπωθεί έμμεσα στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων θα επισυνάψει επί ποινή αποκλεισμού στην ηλεκτρονική οικονομική προσφορά του, ψηφιακά υπογεγραμμένο το συνημμένο έντυπο οικονομικής προσφοράς, σε μορφή pdf.

Στην Οικονομική Προσφορά αναγράφεται η τιμή όπως ορίζεται κατωτέρω :

        Οι τιμές θα πρέπει να δίδονται σε ΕΥΡΩ και θα αναγράφονται ολογράφως και αριθμητικώς.

        Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

        Η αναγραφή της τιμής σε ΕΥΡΩ, μπορεί να γίνεται με δύο δεκαδικά ψηφία, εφόσον χρησιμοποιείται σε ενδιάμεσους υπολογισμούς. Το γενικό σύνολο στρογγυλοποιείται σε δυο δεκαδικά ψηφία, προς τα άνω εάν το τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε και προς τα κάτω εάν είναι μικρότερο του πέντε.

        Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποψήφιοι προμηθευτές, πρέπει να υποβάλλουν προσφορά για όλη την ποσότητα κάθε είδους. Προσφορά η οποία θα δίδεται για ορισμένα από τα είδη κάθε ομάδας, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

        Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή δεν δίδεται ενιαία τιμή για ολόκληρη την προσφερόμενη ποσότητα, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

        Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

        Εάν στο διαγωνισμό οι προσφερόμενες τιμές είναι υπερβολικά χαμηλές, θα εξετάζονται λεπτομερώς οι προσφορές πριν την έκδοση απόφασης κατακύρωσης. Για τον σκοπό αυτό, θα ζητηθούν από τον προσφέροντα να παρασχεθούν εγγράφως οι αναγκαίες διευκρινίσεις σχετικά με τον οικονομικό χαρακτήρα της διαδικασίας κατασκευής ή τις τεχνικές λύσεις που έχουν επιλεγεί ή τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει ο προσφέρων για την προμήθεια των ειδών ή την πρωτοτυπία των προτεινομένων προμηθειών, τις οποίες επαληθεύει, πριν την απόρριψη της προσφοράς .

        Η τιμή που θα δοθεί στην προσφορά των καυσίμων θα είναι με ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της εκάστοτε διαμορφούμενης μέσης λιανικής τιμής κατά την ημέρα παράδοσης του είδους. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, οι δε προμηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν αυτά.

        Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

        Διευκρινίσεις που δίνονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε μετά την λήξη χρόνου κατάθεσης των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Επισημαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό της ανωτέρω τιμής θα υπολογίζεται αυτόματα από το σύστημα κατά την ηλεκτρονική υποβολή της οικονομικής προσφοράς στο ΕΣΗΔΗΣ.

Οι συμμετέχοντες καλούνται να συμπληρώσουν μόνο την τιμή μονάδος (χωρίς ΦΠΑ). Οι υπόλοιπες πληροφορίες (π.χ. τεμάχια, συνολική αξία, Φ.Π.Α.) προκύπτουν αυτομάτως από το σύστημα του ΕΣΗΔΗΣ και εμφανίζονται στην εκτύπωση.

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες προσμετρούμενες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερομένου απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Ο Δήμος Κορινθίων μπορεί με έγγραφη γνωστοποίηση προς τους διαγωνιζόμενους να ζητήσει την παράταση ισχύος των προσφορών.

ΆΡΘΡΟ 6ο – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, δηλαδή στις 07/09/2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00, μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, ήτοι της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών και κρίσης των αποτελεσμάτων, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών.

Κατά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση μόνο των ηλεκτρονικών (υπό)φακέλων <Δικαιολογητικά Συμμετοχής Τεχνική Προσφορά>.

Οι ηλεκτρονικοί (υπο)φάκελοι των οικονομικών προσφορών αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων, σε ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές μετά την αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων αυτών.

Αμέσως μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά, οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν. Ομοίως, μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων Οικονομική Προσφορά, οι προσφέροντες των οποίων οι οικονομικές προσφορές αποσφραγίσθηκαν, θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν προκειμένου να λαμβάνουν γνώση των τιμών που προσφέρθηκαν.

Αν η συνεδρίαση της Επιτροπής δεν καταστεί δυνατή την κατά τα ανωτέρω καθοριζόμενη ημερομηνία για λόγους ανώτερης βίας, η αποσφράγιση αναβάλλεται και η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου ενημερώνει ηλεκτρονικά όλους τους διαγωνιζόμενους για την αναβολή και την ημέρα και ώρα της νέας συνεδρίασης.

ΆΡΘΡΟ 7ο – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και των διαδικασιών της κατά περίπτωση Αναθέτουσας Αρχής.

Συγκεκριμένα μέσα από το Σύστημα ιδίως:

·         Οι αρμόδιες επιτροπές αξιολόγησης του διαγωνισμού και αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών, που έχουν ορισθεί από την αναθέτουσα αρχή και τα μέλη της, προβαίνουν στη διαδικασία ελέγχου και αξιολόγησης των κατά περίπτωση φακέλων και υποφακέλων των προσφορών στα διάφορα στάδια.

·         Οι αρμόδιες επιτροπές αξιολόγησης του διαγωνισμού και αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών υπογράφουν τα κατά περίπτωση πρακτικά αξιολόγησης των προσφορών και τα υποβάλλουν για έγκριση στην Οικονομική Επιτροπή.

·         Η αναθέτουσα αρχή εκδίδει τις σχετικές αποφάσεις επί της αξιολόγησης των ηλεκτρονικών προσφορών.

·         Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφοράς τους.

·         Οι αρμόδιες επιτροπές αξιολόγησης του διαγωνισμού και αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών ή άλλοι πιστοποιημένοι χρήστες από την αναθέτουσα αρχή του διαγωνισμού απευθύνουν αιτήματα στους συμμετέχοντες χρήστες – οικονομικούς φορείς για παροχή διευκρινίσεων επί υποβληθέντων δικαιολογητικών και οι χρήστες – οικονομικοί φορείς παρέχουν τις διευκρινίσεις εντός των κατά περίπτωση προθεσμιών που τους ορίζονται.

·         Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών, οι διαγωνιζόμενοι παρέχουν διευκρινίσεις μόνο όταν αυτές ζητούνται από αρμόδιο όργανο κατόπιν εγγράφου της Υπηρεσίας, μετά τη σχετική γνωμοδότηση του οργάνου. Από τις διευκρινίσεις, οι οποίες παρέχονται, σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτημα από το αρμόδιο όργανο.

·         Προσφορές που παρουσιάζουν κατά την κρίση του αρμοδίου για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού οργάνου, ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Αντίθετα δεν απορρίπτονται προσφορές εάν οι παρουσιαζόμενες αποκλίσεις κρίνονται ως επουσιώδεις.

·         Ανάδοχος της προμήθειας αναδεικνύεται εκείνος που προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή στη συνολική αξία της κάθε ομάδας, εφόσον τα προσφερόμενα είδη είναι εντός των τεχνικών προδιαγραφών και λοιπών όρων διακήρυξης

ΆΡΘΡΟ 8ο – ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Κατά την αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών καθ’ όσον για την τελική επιλογή είναι κριτήριο η χαμηλότερη προσφορά ανά Ομάδα του Πίνακα Ι. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός της προμήθειας, και με την προϋπόθεση ότι τα προσφερόμενα από αυτόν είδη καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας και λαμβάνονται υπ’ όψη τα παρακάτω στοιχεία:

·         Η συμφωνία της προσφοράς προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης.

·         Ο ανταγωνισμός που αναπτύχθηκε.

·         Η προσφερόμενη τιμή σε σχέση με τιμές που προσφέρθηκαν σε προηγούμενους διαγωνισμούς και την τρέχουσα στην αγορά τιμή, καθώς και τις γενικότερες συνθήκες που επικρατούν στην αγορά.

Η κατακύρωση τελικά γίνεται στον προμηθευτή, του οποίου η προσφορά είναι αποδεκτή με βάση τους καθοριζόμενους στη διακήρυξη ουσιώδεις όρους, ο οποίος προσέφερε τη χαμηλότερη τιμή. Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές που περιέχουν την αυτή ακριβώς τιμή και είναι σύμφωνες με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης.

Η κατακύρωση γίνεται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου η οποία διατηρεί το δικαίωμα περί κατακύρωσης ή μη σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις ισχύουσες διατάξεις.

Ο Δήμος επιφυλάσσεται του δικαιώματος να προβεί στην κατακύρωση του διαγωνισμού και στην περίπτωση κατάθεσης μιας μόνο προσφοράς ή και στην περίπτωση παραμονής μόνο μιας έγκυρης προσφοράς στην διαδικασία των διαφόρων σταδίων του διαγωνισμού.

Ο Δήμος δεν δεσμεύεται για την τελική ανάθεση της σύμβασης και δικαιούται να την αναθέσει ή όχι, να ματαιώσει, να αναβάλει ή να επαναλάβει τη σχετική διαδικασία, χωρίς ουδεμία υποχρέωση για καταβολή αμοιβής ή αποζημίωσης εξ’ αυτού του λόγου στους συμμετέχοντες.

Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό δεν δικαιούνται ουδεμίας αποζημίωσης για δαπάνες σχετικές με την σύνταξη και υποβολή των στοιχείων που αναφέρονται στην παρούσα, φακέλων προσφοράς κ.λ.π.

Εάν δεν υποβληθούν προσφορές στον διαγωνισμό ή οι υποβληθείσες προσφορές είναι ακατάλληλες ή απαράδεκτες, με απόφασή του το αρμόδιο όργανο (Δημοτικό Συμβούλιο), μπορεί κατά την κρίση του να προσφύγει στις διαδικασίες της απευθείας ανάθεσης ή διαπραγμάτευσης, χωρίς να τροποποιούνται ουσιωδώς οι όροι της παρούσας διακήρυξης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

ΆΡΘΡΟ 9ο -  ΣΥΜΒΑΣΗ

Στον προμηθευτή (-ες) στον οποίο έγινε η κατακύρωση αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση, που περιλαμβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία:

1.       Το είδος.

2.       Την ποσότητα.

3.       Την τιμή.

4.       Τον φορέα για τον οποίο προορίζεται το υλικό.

5.       Τη συμφωνία της κατακύρωσης με τους όρους της διακήρυξης και τις τυχόν αποδέκτες τροποποιήσεις των όρων τούτων.

6.       Τα στοιχεία της απόφασης τελικής έγκρισης. Ανακοίνωση που δεν περιλαμβάνει τα στοιχεία της απόφασης αυτής είναι άκυρη.

7.       Την προθεσμία υπογραφής της σύμβασης.

 

Με την ανακοίνωση η σύμβαση θεωρείται ως συναφθείσα το δε έγγραφο της σύμβασης που ακολουθεί έχει αποδεικτικό μόνο χαρακτήρα.

Ο προμηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε η προμήθεια, υποχρεούται να προσέλθει μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής. Ο προμηθευτής μπορεί να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης το αργότερο μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης. Στην περίπτωση όμως αυτή ο χρόνος παράδοσης των υλικών αρχίζει να υπολογίζεται μέσα σε δέκα ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης. Τούτο δεν ισχύει στην περίπτωση που ο χρόνος παράδοσης των υλικών αρχίζει να υπολογίζεται από την ημερομηνία αναγγελίας της σχετικής πίστωσης. Εφόσον η σύμβαση υπογράφεται πριν από τη λήξη της προθεσμίας των δέκα ημερών που αναφέρεται παραπάνω, ο χρόνος παράδοσης των υλικών υπολογίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

Εάν ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύμβαση, κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 34 και 35 του Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών ΟΤΑ. Στην περίπτωση αυτή, η Αναθέτουσα Αρχή, απευθύνεται στους άλλους προσφέροντες κατά σειρά κατάταξης ή μπορεί να κινήσει νέα διαδικασία πρόσκλησης προς υποβολή προσφορών.

Η σύμβαση θα καταρτισθεί με βάσει τους όρους της διακήρυξης και όσων αναφέρονται στο άρθρο 25 του ΕΚΠΟΤΑ.

ΆΡΘΡΟ 10 – ΕΝΣΤΑΣΕΙΣΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

1) Σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν.3886/2010, κατά της διαδικασίας που προηγείται της σύναψης της σύμβασης, όπως οι πράξεις που αφορούν τους όρους που περιέχονται στη διακήρυξη, στα τεύχη δημοπράτησης ή σε άλλο έγγραφο σχετικό με τη διαδικασία του διαγωνισμού και αναφέρεται σε τεχνικές, οικονομικές και χρηματοδοτικές προδιαγραφές, καθώς και των αποφάσεων αποκλεισμού από τη συμμετοχή στο διαγωνισμό και κατακύρωσης του αποτελέσματος του διαγωνισμού, κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει συμφέρον να του ανατεθεί συγκεκριμένη σύμβαση και έχει υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν. 3886/2010 έχει το δικαίωμα, μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών, αφότου έλαβε πλήρη γνώση της παράνομης πράξης ή παράλειψης, να ασκήσει Προδικαστική προσφυγή ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του. Δεν επιτρέπεται η άσκηση προδικαστικής προσφυγής κατά πράξης, η οποία δέχεται εν όλω ή εν μέρει προσφυγή άλλου προσώπου.

Η άσκηση της Προδικαστικής προσφυγής είναι προϋπόθεση για την άσκηση της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων του άρθρου 5 του ν. 3886/2010, που αφορά την δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής, η άσκηση αυτής, καθώς και η προθεσμία και η άσκηση της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης.

1)   Κατά της νομιμότητας της διενέργειάς του διαγωνισμού ή της συμμετοχής προμηθευτή σε αυτόν, κατά των πρακτικών της Επιτροπής Διαγωνισμού (α’ και β’ φάση), κατά του πρακτικού αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών και κατά των λοιπών μη εκτελεστών πράξεων του διαγωνισμού, επιτρέπεται η υποβολή ενστάσεων του άρθρου 15 παρ. β του ΕΚΠΟΤΑ στην αρμόδια για την διενέργεια του διαγωνισμού υπηρεσία κατά την διάρκεια του διαγωνισμού, μέχρι και την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ανακοίνωση του αποτελέσματος του αντίστοιχου σταδίου.

Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού, αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού από την αρμόδια επιτροπή, η οποία υποβάλλει την ένσταση με αιτιολογημένη γνωμοδότησή της στην Οικονομική Επιτροπή, η οποία τελικά αποφασίζει. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οιουσδήποτε άλλους από τους προαναφερόμενους λόγους, δεν γίνονται δεκτές. Η ένσταση κατά της συμμετοχής κάποιου στο διαγωνισμό κοινοποιείται υποχρεωτικά από τον ενιστάμενο σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται.

Οι ενστάσεις και οι προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τους οικονομικούς φορείς σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (άρθρο 15 του ΕΚΠΟΤΑ, Ν.3886/2010) και την περίπτωση β της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 4155/2013, επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο με μορφή αρχείου τύπου .pdf, το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή.

ΆΡΘΡΟ 11ο  – ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ (συμμετοχής και καλής εκτέλεσης)

Οι εγγυήσεις πρέπει να είναι σύμφωνες με το άρθρο 157 του Ν.4281/2014 και το άρθρο 26 του ΕΚΠΟΤΑ, Αν οι εγγυήσεις δεν είναι διατυπωμένες στην Ελληνική, θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση.

Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό

α. Η εγγύηση αυτή εκδίδεται υπέρ του συμμετέχοντος και απευθύνεται προς τον Δήμο Κορινθίων, για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 1% επί της προϋπολογισθείσης από την υπηρεσία δαπάνης εκτός του ΦΠΑ, είτε για το σύνολο της προμήθειας είτε για το τμήμα αυτής, για το οποίο θα υποβληθεί προσφορά. Το ύψος της εγγύησης συμμετοχής θα προκύπτει σύμφωνα με τον παρακάτω Πίνακα Α.:

Πίνακας Α.

Α/Α ΟΜΑΔΑΣ

ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (€)

ΟΜΑΔΑ 1

Πετρέλαιο θέρμανσης για τις ανάγκες του Δήμου Κορινθίων

79,66

ΟΜΑΔΑ 2

Πετρέλαιο κίνησης για τις ανάγκες του Δήμου Κορινθίων

4.870,66

ΟΜΑΔΑ 3

Βενζίνη αμόλυβδη για τις ανάγκες του Δήμου Κορινθίων

323,20

ΟΜΑΔΑ 4

Λιπαντικά για τα οχήματα του Δήμου Κορινθίων

686,41

ΟΜΑΔΑ 5

Πετρέλαιο θέρμανσης για τις ανάγκες του ΝΠΔΔ ΚΚΠ

278,06

ΟΜΑΔΑ 6

Βενζίνη αμόλυβδη για τις ανάγκες του ΝΠΔΔ ΚΚΠ

34,17

ΟΜΑΔΑ 7

Πετρέλαιο θέρμανσης του ΝΠΔΔ ΚΕΠΑΠ

291,87

ΟΜΑΔΑ 8

Πετρέλαιο κίνησης για τις ανάγκες του ΝΠΔΔ ΚΕΠΑΠ

69,40

ΟΜΑΔΑ 9

Βενζίνη αμόλυβδη για τις ανάγκες του ΝΠΔΔ ΚΕΠΑΠ

27,31

ΟΜΑΔΑ 10

Λιπαντικά για τα οχήματα του ΝΠΔΔ ΚΕΠΑΠ

37,48

ΟΜΑΔΑ 11

Πετρέλαιο θέρμανσης Σχολ. Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης

753,55

ΟΜΑΔΑ 12

Πετρέλαιο θέρμανσης Σχολ. Επιτροπής Β/θμιας Εκπ/σης

444,95

 

 

β. Προσφορά της οποίας η εγγύηση δεν καλύπτει την προβλεπόμενη κατά τα ανωτέρω αξία, μπορεί να γίνει δεκτή εφόσον η εγγύηση υπολείπεται μέχρι ποσοστό 5%.

γ. Η εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα (1) μήνα μετά τη λήξη του χρόνου προσφοράς που απαιτείται από τη διακήρυξη. Σε περίπτωση που η διάρκεια ισχύος της προσφοράς λήγει, η αναθέτουσα αρχή μπορεί πριν τη λήξη της να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, τη διάρκεια ισχύος της εγγύησης συμμετοχής, σύμφωνα με την Υ.Α. 11389/93.

δ. Στις εγγυήσεις ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και τον τύπο που περιβάλλονται, πρέπει απαραίτητα να αναγράφεται σ’ αυτές ότι αναφέρεται στο άρθρο 26 της αριθ. 11389/93 απόφασης του Υπουργείου Εσωτερικών.

Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης

α. Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση ή η απευθείας ανάθεση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 1 % της συνολικής συμβατικής αξίας εκτός του ΦΠΑ.

β. Η εγγύηση κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.

γ. Στις εγγυήσεις ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και τον τύπο που περιβάλλονται, πρέπει απαραίτητα να αναγράφεται σ’ αυτές ότι αναφέρεται στο άρθρο 26 της με αριθ. 11389/93 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών.

δ. Η εγγύηση επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του υλικού και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους.

ε. Σε περίπτωση που συντρέξουν οι οριζόμενες από τον παρόντα κανονισμό περιπτώσεις κατάπτωσης της εγγύησης συμμετοχής, το αντίστοιχο ποσό εισπράττεται ανάλογα με το είδος της εγγυητικής επιστολής.

ζ. Η επιστροφή των εγγυητικών επιστολών γίνεται με παραλαβή τούτων από το δικαιούχο ή εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του με την υπογραφή του σχετικού αποδεικτικού παραλαβής.

Οι εγγυήσεις συμμετοχής και καλής εκτέλεσης θα εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού χώρου ή στα κράτη-μέρη της Συμφωνίας Δημοσίων Συμβάσεων το Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου που κυρώθηκε με το ν. 2513/1997 (Α’ 139) και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν επίσης να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. – Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού Οι εγγυητικές επιστολές θα απευθύνονται στον Δήμο Κορινθίων. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής πρέπει να έχει ισχύ επί ένα μήνα τουλάχιστον μετά την λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που ζητά η παρούσα διακήρυξη.

ΆΡΘΡΟ 12ο – ΤΟΠΟΣ & ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Ο χρόνος διάρκειας των συμβάσεων που θα συναφθούν με τον Δήμο Κορινθίων, το ΝΠΔΔ ΚΚΠ, το ΝΠΔΔ ΚΕΠΑΠ και τις Σχολικές Επιτροπές, ορίζεται από την υπογραφή των συμβάσεων για ένα έτος ή έως εξαντλήσεως των ποσοτήτων των ειδών. Ειδικά ο Δήμος Κορινθίων διατηρεί το δικαίωμα να μην εξαντλήσει έως και το 20% των ποσοτήτων των αναφερόμενων ειδών στη μελέτη.

Η παραλαβή των υλικών, η διαδικασία παραλαβής αυτών και η συγκρότηση της επιτροπής παραλαβής γίνεται σύμφωνα με αυτά που καθορίζονται στο άρθρο 28 της αριθ. 11389/93 Υπουργικής απόφασης, ως εξής:

  1)Η παράδοση των ποσοτήτων των καυσίμων και λιπαντικών του Δήμου Κορινθίων θα γίνεται τμηματικά στα οχήματα, στις εγκαταστάσεις και στα κτήρια του Δήμου Κορινθίων ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες και κατόπιν εντολής. Ο χρόνος παράδοσης δεν μπορεί να υπερβαίνει, για όλα τα υγρά καύσιμα τις δύο (2) εργάσιμες ημέρες και για τα λιπαντικά τις δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία της παραγγελίας.

Η παράδοση των υγρών καυσίμων και λιπαντικών θα γίνεται με ευθύνη, φροντίδα και δαπάνη του προμηθευτή, υπό τις εξής προϋποθέσεις:

α) Το πετρέλαιο θέρμανσης θα παραδίδεται στις εγκαταστάσεις και τα κτήρια του Δήμου Κορινθίων ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες και κατόπιν παραγγελίας.

β) Όσον αφορά στο πετρέλαιο κίνησης και στη βενζίνη, ο προμηθευτής αναλαμβάνει πλήρως την ευθύνη, με δική του φροντίδα και δαπάνη για την έγκαιρη, σωστή και χωρίς οποιοδήποτε πρακτικό πρόβλημα για την αναθέτουσα αρχή, παράδοση του πετρελαίου κίνησης και της βενζίνης, ήτοι τον απρόσκοπτο και ομαλό ανεφοδιασμού του συνόλου των οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου είτε απευθείας από ιδιόκτητες εγκαταστάσεις διανομής καυσίμων που θα διαθέτουν αντλίες καυσίμου με μετρητές ασφαλείας, είτε από συνεργαζόμενο πρατήριο που θα διαθέτει αντλίες καυσίμου με μετρητές ασφαλείας που θα υποδείξει ο προμηθευτής. Η παράδοση θα γίνεται εντός της πόλης της Κορίνθου.

γ) Τα λιπαντικά θα παραδίδονται στην Αποθήκη του Δήμου Κορινθίων (Τέρμα Σισύφου και Αδειμάντου).

 

  2)Η παράδοση των ποσοτήτων των καυσίμων του ΝΠΔΔ ΚΚΠ θα γίνεται τμηματικά στα οχήματα, στις εγκαταστάσεις και στα κτήρια του ΚΚΠ ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες και κατόπιν εντολής. Ο χρόνος παράδοσης δεν μπορεί να υπερβαίνει, για όλα τα υγρά καύσιμα τις δύο (2) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία της παραγγελίας.

Η παράδοση των υγρών καυσίμων θα γίνεται με ευθύνη, φροντίδα και δαπάνη του προμηθευτή, υπό τις εξής προϋποθέσεις:

α) Το πετρέλαιο θέρμανσης θα παραδίδεται στις εγκαταστάσεις και τα κτήρια του ΚΚΠ ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες και κατόπιν παραγγελίας.

β) Όσον αφορά στη βενζίνη, ο προμηθευτής αναλαμβάνει πλήρως την ευθύνη, με δική του φροντίδα και δαπάνη για την έγκαιρη, σωστή και χωρίς οποιοδήποτε πρακτικό πρόβλημα για την αναθέτουσα αρχή, παράδοση της βενζίνης, ήτοι τον απρόσκοπτο και ομαλό ανεφοδιασμού του συνόλου των οχημάτων του ΚΚΠ είτε απευθείας από ιδιόκτητες εγκαταστάσεις διανομής καυσίμων που θα διαθέτουν αντλίες καυσίμου με μετρητές ασφαλείας, είτε από συνεργαζόμενο πρατήριο που θα διαθέτει αντλίες καυσίμου με μετρητές ασφαλείας που θα υποδείξει ο προμηθευτής. Η παράδοση θα γίνεται εντός της πόλης της Κορίνθου.

 

  3)Η παράδοση των ποσοτήτων των καυσίμων και λιπαντικών του ΝΠΔΔ ΚΕΠΑΠ θα γίνεται τμηματικά στα οχήματα, στις εγκαταστάσεις και στα κτήρια του ΚΕΠΑΠ ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες και κατόπιν εντολής. Ο χρόνος παράδοσης δεν μπορεί να υπερβαίνει, για όλα τα υγρά καύσιμα τις δύο (2) εργάσιμες ημέρες και για τα λιπαντικά τις δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία της παραγγελίας.

Η παράδοση των υγρών καυσίμων και λιπαντικών θα γίνεται με ευθύνη, φροντίδα και δαπάνη του προμηθευτή, υπό τις εξής προϋποθέσεις:

α) Το πετρέλαιο θέρμανσης θα παραδίδεται στις εγκαταστάσεις και τα κτήρια του ΚΕΠΑΠ ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες και κατόπιν παραγγελίας.

β) Όσον αφορά στο πετρέλαιο κίνησης και στη βενζίνη, ο προμηθευτής αναλαμβάνει πλήρως την ευθύνη, με δική του φροντίδα και δαπάνη για την έγκαιρη, σωστή και χωρίς οποιοδήποτε πρακτικό πρόβλημα για την αναθέτουσα αρχή, παράδοση του πετρελαίου κίνησης και της βενζίνης, ήτοι τον απρόσκοπτο και ομαλό ανεφοδιασμού του συνόλου των οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου είτε απευθείας από ιδιόκτητες εγκαταστάσεις διανομής καυσίμων που θα διαθέτουν αντλίες καυσίμου με μετρητές ασφαλείας, είτε από συνεργαζόμενο πρατήριο που θα διαθέτει αντλίες καυσίμου με μετρητές ασφαλείας που θα υποδείξει ο προμηθευτής. Η παράδοση θα γίνεται εντός της πόλης της Κορίνθου.

γ) Τα λιπαντικά θα παραδίδονται σε χώρο που θα υποδείξει το ΚΕΠΑΠ.

 

  4)Η παράδοση των ποσοτήτων των καυσίμων για τη Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και την Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης θα γίνεται τμηματικά στις εγκαταστάσεις των αντίστοιχων σχολικών συγκροτημάτων ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες και κατόπιν εντολής. Ο χρόνος παράδοσης δεν μπορεί να υπερβαίνει, για όλα τα υγρά καύσιμα τις δύο (2) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία της παραγγελίας.

Η παράδοση των υγρών καυσίμων θα γίνεται με ευθύνη, φροντίδα και δαπάνη του προμηθευτή, υπό τις εξής προϋποθέσεις:

α) Το πετρέλαιο θέρμανσης θα παραδίδεται στις εγκαταστάσεις και τα κτήρια των σχολικών συγκροτημάτων ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες και κατόπιν παραγγελίας.

ΆΡΘΡΟ 13ο – ΠΡΟΕΥΛΕΥΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Η πληρωμή του προμηθευτή γίνεται τμηματικά σύμφωνα με τα τμηματικά προσκομιζόμενα τιμολόγια, μετά την παράδοση και την υπογραφή του σχετικού πρωτοκόλλου ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής από την αρμόδια Επιτροπή και την έκδοση του σχετικού χρηματικού εντάλματος πληρωμής από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, αφού γίνουν και όλες οι από τις κείμενες διατάξεις κρατήσεις.

Η έκδοση τιμολογίων για τα είδη των ομάδων 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, θα γίνεται από τους προμηθευτές με βάση τη μέση λιανικής τιμή πώλησης του καυσίμου κατά την ημέρα παράδοσης τους, όπως αυτή πιστοποιείται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Απαραίτητη θεωρείται η προσκόμιση δελτίου πιστοποίησης τιμών της υπηρεσίας εμπορίου της οικείας Περιφέρειας κάθε εβδομάδα για την τεκμηρίωση του κανονικού ή μη των αναγραφόμενων στα προς εξόφληση τιμολόγια τιμών.

Η έκδοση τιμολογίων για τα είδη των ομάδων 4 και 10 θα γίνεται από τους προμηθευτές επί των σταθερών τιμών των ειδών, που υπέβαλλαν με την προσφορά τους.

Οι προμηθευτές υπόκεινται σε όλες τις νόμιμες κρατήσεις – φόρους που ισχύουν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, οι οποίες υπολογίζονται στο σύνολο της αξίας των προμηθευμένων ειδών πριν τον υπολογισμό του αναλογούντος ΦΠΑ.

Η δαπάνη για την προμήθεια θα καλυφθεί από Δημοτικούς πόρους.

Η πληρωμή της αξίας των ειδών θα γίνεται από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου μετά την οριστική παραλαβή τους με την εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας, με βάση τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στο άρθρο 36 του ΕΚΠΟΤΑ.

Σε περίπτωση που η πληρωμή καθυστερήσει εξήντα (60) ημέρες μετά την υποβολή του τιμολογίου πώλησης, ο Δήμος σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ. 166/2003 (ΦΕΚ 138/Α/5-6-2003) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην οδηγία 2000/35 της 29-6-2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές», καθίσταται υπερήμερος και οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση από τον συμβασιούχο.

Επισημαίνεται ότι η υποβολή του τιμολογίου πώλησης δεν μπορεί να γίνει προ της ημερομηνίας εκδόσεως του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής.

ΆΡΘΡΟ 14ο – ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία έχουν πρόσβαση στα έγγραφα που παράγονται στο Σύστημα με τον τρόπο και στο χρόνο που ορίζεται από τις κατά περίπτωση κείμενες διατάξεις, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 5 του ν. 2690/1999 και των διατάξεων για το ηλεκτρονικό δημόσιο έγγραφο (ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012 ΦΕΚ Β’ 1317/23.04.2012).

ΆΡΘΡΟ 15ο – ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

Για την αναλυτική διακήρυξη και όλα τα τεύχη του διαγωνισμού παρέχεται ελεύθερη και πλήρης πρόσβαση στην ιστοσελίδα του Δήμου www.korinthos.gr. και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. www.promitheus.gov.gr

Η διακήρυξη θα αποσταλεί ηλεκτρονικά και θα δημοσιευθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων.

Περίληψη της διακήρυξης αυτής θα αναρτηθεί στον ειδικό διαδικτυακό χώρο (Πρόγραμμα Διαύγεια), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3861/2010 και θα δημοσιευθεί στο τεύχος διακηρύξεων δημοσίων συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, καθώς και στον Τύπο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το Ν.3548/2007 και κάθε σχετικής ισχύουσας διάταξης περί δημοσίευσης.

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στις εφημερίδες καθώς και των επαναληπτικών δημοσιεύσεων που μπορεί να προκύψουν, βαρύνει τον προμηθευτή ή τους προμηθευτές που θα προκύψουν, αναλογικά με βάση την αξία των συμβάσεων.

Η διακήρυξη θα αποσταλεί ηλεκτρονικά στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών  Κοινοτήτων με τα τυποποιημένα έντυπα που ορίζει η οδηγία 2001/78 ΕΚ.

ΆΡΘΡΟ 16ο – Διαφορές διακήρυξης – νόμων – ασάφειες

Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται από την παρούσα διακήρυξη έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Π.Δ 60/2007, του Ν. 2286/95 και της απόφασης ΥΠΕΣΔΔΑ 11389/1993 (ΕΚΠΟΤΑ), οι λοιπές διατάξεις που αναφέρονται στο προοίμιο της διακήρυξης, καθώς και οι σχετικές με τη λειτουργία των Δήμων και των νομικών τους προσώπων διατάξεις όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ

 

(ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΜΕΛΕΤΗ»)

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 

Προμήθεια πετρελαιοειδών (Έτους 2015)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Αριθμ. Μελέτης:

8/2015 (Επικαιροποιημένη)

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

Προϋπολογισμός:

979.192,80

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

 

 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

 

 

 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ (ΕΤΟΥΣ 2015)

 

1.      ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1.      ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

2.      ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

3.      ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

4.      ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

5.      ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με τη μελέτη αυτή προβλέπεται η προμήθεια καυσίμων (Πετρέλαιο κίνησης, Πετρέλαιο θέρμανσης, Βενζίνη αμόλυβδη) και λιπαντικών, τα οποία απαιτούνται για τη κίνηση και χρήση των οχημάτων και των μηχανημάτων, τη λειτουργία των εγκαταστάσεων, τη θέρμανση των κτηρίων καθώς και όλων γενικά των αναγκών του Δήμου Κορινθίων και των νομικών του προσώπων.

Η προμήθεια θα καλύψει τις ανάγκες του Δήμου Κορινθίων και των Νομικών του προσώπων (Κέντρο Κοινωνικής Πολιτικής (ΚΚΠ), Κέντρο Πολιτισμού Αθλητισμού Περιβάλλοντος, (ΚΕΠΑΠ), Σχολ. Επιτροπή Α/θμιας Εκπ/σης, Σχολ. Επιτροπή Β/θμιας Εκπ/σης.

Η δαπάνη για την προμήθεια προϋπολογίζεται συνολικά στο ποσό των 789.671,61 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 24% 189.521,19 ευρώ, σύνολο 979.192,80 με Φ.Π.Α., η οποία προβλέπεται να χρηματοδοτηθεί από τον τακτικό προϋπολογισμό του Δήμου Κορινθίων και του κάθε νομικού προσώπου.

Η διενέργεια της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί μετά από διεθνή, μειοδοτικό και ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή (το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης στη μέση τιμή λιανικής πώλησης για τα καύσιμα).

1.      Για το Δήμο Κορινθίων η δαπάνη θα βαρύνει τους εξής κωδικούς του προϋπολογισμού του Δήμου:

 

Α/Α

ΚΑ

Ποσό (χωρίς ΦΠΑ)

ΦΠΑ (24%)

Ποσό (με ΦΠΑ)

1

10/6641.0001

2.177,42

500,81

2.700,00

2

20/6641.0001

384.359,00

88.402,57

476.605,16

3

30/6641.0001

16.967,22

3.902,46

21.039,35

4

35/6641.0001

16.098,14

3.702,57

19.961,69

5

45/6641.0001

1.451,59

333,87

1.799,97

6

20/6644.0001

139.554,82

32.097,61

173.047,98

7

30/6644.0001

20.161,29

4.637,10

25.000,00

8

35/6644.0001

7.258,06

1.669,35

9.000,00

9

45/6644.0001

0,00

0,00

0,00

10

10/6643.0001

7.966,09

1.832,20

9.877,95

 

ΣΥΝΟΛΟ

595.993,63

137.078,53

739.032,10

 

 

2.      Για το ΝΠΔΔ – ΚΚΠ η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 15-6643.001 με τίτλο «Προμήθεια Καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό» με ποσόν 38.715,48 €

3.      Για το ΝΠΔΔ – ΚΕΠΑΠ η δαπάνη θα βαρύνει τους εξής κωδικούς του προϋπολογισμού του ΚΕΠΑΠ:

 

Α/Α

ΚΑ

Ποσό (με ΦΠΑ)

1

15-6643.001

36.191,55

2

15-6644.001

4.993,24

3

15-6641.001

6.999,38

4

15-6641.002

2.213,02

5

15-6644.002

2.434,42

 

4.      Για τη Σχολ. Επιτροπή Α/θμιας Εκπ/σης και τη Σχολ. Επιτροπή Β/θμιας Εκπ/σης η ενδεικτική δαπάνη ανέρχεται στο ποσόν των 93.440,02 (με ΦΠΑ) και 55.174,11€ (με ΦΠΑ) αντίστοιχα και θα καλυφθεί με τις επιχορηγήσεις για τα λειτουργικά έξοδα των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αντίστοιχα.

 

Κόρινθος, 01/6/2016

 

Η συντάκτρια

 

Ελένη Σαββανού

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΠΕ

 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Πίνακας Ι. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός της προμήθειας

 

Α/Α ΟΜΑΔΑΣ

Α/Α Είδους

ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Μονάδα μέτρησης (μ/μ)

Ποσότητα (lt ή kg ή τεμ

Τιμή ανά μ/μ

Δαπάνη

 

 

ΟΜΑΔΑ 1

 

 

 

 

1

 

Πετρέλαιο θέρμανσης για τις ανάγκες του Δήμου Κορινθίων

 

 

 

 

 

1.1

Πετρέλαιο θέρμανσης για τις ανάγκες του Δήμου Κορινθίων

lt

11.010,49

0,7235

7.966,09

 

 

Σύνολο Ομάδας 1

 

 

 

7.966,09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΟΜΑΔΑ 2

 

 

 

 

2

 

Πετρέλαιο κίνησης για τις ανάγκες του Δήμου Κορινθίων

 

 

 

 

 

2.1

Πετρέλαιο κίνησης για τις ανάγκες του Δήμου Κορινθίων

lt

525.535,00

0,9268

487.065,84

 

 

Σύνολο Ομάδας 2

 

 

 

487.065,84

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΟΜΑΔΑ 3

 

 

 

 

3

 

Βενζίνη αμόλυβδη για τις ανάγκες του Δήμου Κορινθίων

 

 

 

 

 

3.1

Βενζίνη αμόλυβδη για τις ανάγκες του Δήμου Κορινθίων

lt

28.401,00

1,138

32.320,34

 

 

Σύνολο Ομάδας 3

 

 

 

32.320,34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΟΜΑΔΑ 4

 

 

 

 

4

 

Λιπαντικά για τα οχήματα του Δήμου Κορινθίων

 

 

 

 

 

4.1

Λιπαντικό κινητήρα SAE 5W/30 (Βαρέλι 208 lt)

lt

208,00

8,57

1.782,56

 

4.2

Λιπαντικό κινητήρα SAE 10W/40 (Βαρέλι 208 lt)

lt

416,00

6,25

2.600,00

 

4.3

Λιπαντικό κινητήρα SAE 15W/40 (Βαρέλι 208 lt)

lt

3.120,00

4,06

12.667,20

 

4.4

Λιπαντικό κινητήρα SAE 20W/50 (Βαρέλι 208 lt)

lt

832,00

4,04

3.361,28

 

4.5

Λιπαντικό κινητήρα SAE 15W/50 (Βαρέλι 208 lt)

lt

208,00

2,77

576,16

 

4.6

Λιπαντικό (JCB) (Βαρέλι 208 lt)

lt

624,00

3,53

2.202,72

 

4.7

Λιπαντικό δίχρονων κινητήρων (Δοχείο 1 lt)

lt

240,00

8,00

1.920,00

 

4.8

Λιπαντικό κινητήρα SAE 30W (Δοχείο 20 lt)

lt

400,00

3,04

1.216,00

 

4.9

Λιπαντικό υδραυλικών συστημάτων ISO 68 (Βαρέλι 208 lt)

lt

6.240,00

2,74

17.097,60

 

4.10

Λιπαντικό SAE 10W/30 (Βαρέλι 208 lt)

lt

208,00

4,50

936,00

 

4.11

Λιπαντικό (JCB) SAE 10W/30 (Βαρέλι 208 lt)

lt

208,00

4,58

952,64

 

4.12

Λιπαντικό κιβωτίου ταχυτήτων (JCB)

lt

208,00

4,30

894,40

 

4.13

Βαλβολίνη SAE 75W/90 (Βαρέλι 208 lt)

lt

416,00

10,14

4.218,24

 

4.14

Βαλβολίνη SAE 80W/90 (Βαρέλι 208 lt)

lt

1.664,00

3,46

5.757,44

 

4.15

Βαλβολίνη SAE 80W (Βαρέλι 208 lt)

lt

208,00

3,46

719,68

 

4.16

Βαλβολίνη LS JCB (Βαρέλι 208 lt)

lt

208,00

10,10

2.100,80

 

4.17

Βαλβολίνη SAE 85W/140 (Βαρέλι 208 lt)

lt

416,00

14,03

5.836,48

 

4.18

Βαλβολίνη ATF DEXRON III (Βαρέλι 208 lt)

lt

416,00

4,69

1.951,04

 

4.19

Αντιψυκτικό συμπυκνωμένο (Βαρέλι 208 lt)

lt

208,00

4,59

954,72

 

4.20

Λίπος διαρκείας λιθίου (γράσο) (Βαρέλι 180 kgr)

kgr

180,00

4,66

838,80

 

4.21

Απιονισμένο νερό (Δοχείο 4 lt)

lt

240,00

0,24

57,60

 

 

Σύνολο Ομάδας 4

 

 

 

68.641,36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΟΜΑΔΑ 5

 

 

 

 

5

 

Πετρέλαιο θέρμανσης για τις ανάγκες του ΝΠΔΔ ΚΚΠ

 

 

 

 

 

5.1

Πετρέλαιο θέρμανσης για τις ανάγκες του ΝΠΔΔ ΚΚΠ

lt

38.432,00

0,7235

27.805,55

 

 

Σύνολο Ομάδας 5

 

 

 

27.805,55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΟΜΑΔΑ 6

 

 

 

 

6

 

Βενζίνη αμόλυβδη για τις ανάγκες του ΝΠΔΔ ΚΚΠ

 

 

 

 

 

6.1

Βενζίνη αμόλυβδη για τις ανάγκες του ΝΠΔΔ ΚΚΠ

lt

3.002,29

1,138

3.416,61

 

 

Σύνολο Ομάδας 6

 

 

 

3.416,61

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΟΜΑΔΑ 7

 

 

 

 

7

 

Πετρέλαιο θέρμανσης του ΝΠΔΔ ΚΕΠΑΠ

 

 

 

 

 

7.1

Πετρέλαιο θέρμανσης του ΝΠΔΔ ΚΕΠΑΠ

lt

40.341,03

0,7235

29.186,74

 

 

Σύνολο Ομάδας 7

 

 

 

29.186,74

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΟΜΑΔΑ 8

 

 

 

 

8

 

Πετρέλαιο κίνησης για τις ανάγκες του ΝΠΔΔ ΚΕΠΑΠ

 

 

 

 

 

8.1

Πετρέλαιο κίνησης για τις ανάγκες του ΝΠΔΔ ΚΕΠΑΠ

lt

7.448,42

0,9268

6.940,27

 

 

Σύνολο Ομάδας 8

 

 

 

6.940,27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΟΜΑΔΑ 9

 

 

 

 

9

 

Βενζίνη αμόλυβδη για τις ανάγκες του ΝΠΔΔ ΚΕΠΑΠ

 

 

 

 

 

9.1

Βενζίνη αμόλυβδη για τις ανάγκες του ΝΠΔΔ ΚΕΠΑΠ

lt

2.400,00

1,138

2.731,20

 

 

ΣΥΝΟΛΟ 9

 

 

 

2.731,20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΟΜΑΔΑ 10

 

 

 

 

10

 

Λιπαντικά για τα οχήματα του ΝΠΔΔ ΚΕΠΑΠ

 

 

 

 

 

10.1

Λιπαντικό κινητήρα SAE 5W/30 (Βαρέλι 208 lt)

lt

416,00

8,57

3.565,12

 

10.2

Λιπαντικό κινητήρα SAE 30W (Δοχείο 20 lt)

lt

60,00

3,04

182,40

 

 

 

 

 

 

3.747,52

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΟΜΑΔΑ 11

 

 

 

 

11

 

Πετρέλαιο θέρμανσης Σχολ. Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης

 

 

 

 

 

11.1

Πετρέλαιο θέρμανσης Σχολ. Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης

lt

104.153,22

0,7235

75.354,85

 

 

ΣΥΝΟΛΟ 11

 

 

 

75.354,85

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΟΜΑΔΑ 12

 

 

 

 

12

 

Πετρέλαιο θέρμανσης Σχολ. Επιτροπής Β/θμιας Εκπ/σης

 

 

 

 

 

12.1

Πετρέλαιο θέρμανσης Σχολ. Επιτροπής Β/θμιας Εκπ/σης

lt

61.500,00

0,7235

44.495,25

 

 

ΣΥΝΟΛΟ 12

 

 

 

44.495,25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

793.709,30

 

 

 

 

 

ΦΠΑ 24%

190.490,23

 

 

 

 

 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

984.199,53

 

 

 

Ακολουθούν Πίνακες επιμερισμού των αναφερόμενων στον Πίνακα Ι ειδών ανά Φορέα και Νομικό Πρόσωπο.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α.1 ΚΑΥΣΙΜΑ ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

 

 

Α/Α

Είδος

Ενδεικτική ποσότητα (σε λίτρα)

Ενδεικτική τιμή (σε €)

Ενδεικτικός προϋπολογισμός σε €

1

Πετρέλαιο θέρμανσης

11.010,49

0,7235

7.966,09

2

Πετρέλαιο κίνησης

525.535,00

0,9268

487.065,84

3

Βενζίνη αμόλυβδη

28.401,00

1,138

32.320,34

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

527.352,27

 

 

 

ΦΠΑ 24%

126.564,54

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

653.916,81

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ A.2 ΚΑΥΣΙΜΑ ΝΠΔΔ ΚΚΠ 

 

Α/Α

Είδος

Ενδεικτική ποσότητα (σε λίτρα)

Ενδεικτική τιμή (σε €)

Ενδεικτικός προϋπολογισμός σε €

1

Πετρέλαιο θέρμανσης

38.432,00

0,7235

27.805,55

2

Βενζίνη αμόλυβδη

3.002,29

1,138

3.416,61

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

31.222,16

 

 

 

ΦΠΑ 24%

7.493,32

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

38.715,48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ A.3 ΚΑΥΣΙΜΑ ΝΠΔΔ ΚΕΠΑΠ

 

Α/Α

Είδος

Ενδεικτική ποσότητα (σε λίτρα)

Ενδεικτική τιμή (σε €)

Ενδεικτικός προϋπολογισμός σε €

1

Πετρέλαιο θέρμανσης

40.341,03

0,7235

29.186,74

2

Πετρέλαιο κίνησης

7.488,42

0,9268

6.940,27

3

Βενζίνη αμόλυβδη

2.400,00

1,138

2.731,20

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

38.858,20

 

 

 

ΦΠΑ 24%

9.325,97

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

48.184,17

 

ΠΙΝΑΚΑΣ A.4 ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Α’ ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

 

Α/Α

Είδος

Ενδεικτική ποσότητα (σε λίτρα)

Ενδεικτική τιμή (σε €)

Ενδεικτικός προϋπολογισμός σε €

1

Πετρέλαιο θέρμανσης

104.153,22

0,7235

75.354,85

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

75.354,85

 

 

 

ΦΠΑ 24%

18.085,17

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

93.440,02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ A.5 ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Α’ ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

 

Α/Α

Είδος

Ενδεικτική ποσότητα (σε λίτρα)

Ενδεικτική τιμή (σε €)

Ενδεικτικός προϋπολογισμός σε €

1

Πετρέλαιο θέρμανσης

61.500,00

0,7235

44.495,25

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

44.495,25

 

 

 

ΦΠΑ 24%

10.678,86

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

55.174,11

 

ΠΙΝΑΚΑΣ B.1 ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

 

 

Α/Α

Είδος

Ενδεικτική ποσότητα (σε λίτρα ή χιλιόγραμμα)

Ενδεικτική τιμή (σε €)

Ενδεικτικός προϋπολογισμός σε €

1

Λιπαντικό κινητήρα SAE 5W/30 (Βαρέλι 208 lt)

208,00

8,57

1.782,56

2

Λιπαντικό κινητήρα SAE 10W/40 (Βαρέλι 208 lt)

416,00

6,25

2.600,00

3

Λιπαντικό κινητήρα SAE 15W/40 (Βαρέλι 208 lt)

3.120,00

4,06

12.667,20

4

Λιπαντικό κινητήρα SAE 20W/50 (Βαρέλι 208 lt)

832,00

4,04

3.361,28

5

Λιπαντικό κινητήρα SAE 15W/50 (Βαρέλι 208 lt)

208,00

2,77

576,16

6

Λιπαντικό (JCB) (Βαρέλι 208 lt)

624,00

3,53

2.202,72

7

Λιπαντικό δίχρονων κινητήρων (Δοχείο 1 lt)

240,00

8,00

1.920,00

8

Λιπαντικό κινητήρα SAE 30W (Δοχείο 20 lt)

400,00

3,04

1.216,00

9

Λιπαντικό υδραυλικών συστημάτων ISO 68 (Βαρέλι 208 lt)

6.240,00

2,74

17.097,60

10

Λιπαντικό SAE 10W/30 (Βαρέλι 208 lt)

208,00

4,50

936,00

11

Λιπαντικό (JCB) SAE 10W/30 (Βαρέλι 208 lt)

208,00

4,58

952,64

12

Λιπαντικό κιβωτίου ταχυτήτων (JCB)

208,00

4,30

894,40

13

Βαλβολίνη SAE 75W/90 (Βαρέλι 208 lt)

416,00

10,14

4.218,24

14

Βαλβολίνη SAE 80W/90 (Βαρέλι 208 lt)

1.664,00

3,46

5.757,44

15

Βαλβολίνη SAE 80W (Βαρέλι 208 lt)

208,00

3,46

719,68

16

Βαλβολίνη LS JCB (Βαρέλι 208 lt)

208,00

10,10

2.100,80

17

Βαλβολίνη SAE 85W/140 (Βαρέλι 208 lt)

416,00

14,03

5.836,48

18

Βαλβολίνη ATF DEXRON III (Βαρέλι 208 lt)

416,00

4,69

1.951,04

19

Αντιψυκτικό συμπυκνωμένο (Βαρέλι 208 lt)

208,00

4,59

954,72

20

Λίπος διαρκείας λιθίου (γράσο) (Βαρέλι 180 kgr)

180,00

4,66

838,80

21

Απιονισμένο νερό

240,00

0,24

57,60

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

68.641,36

 

 

 

ΦΠΑ 24%

16.473,93

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

85.115,29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ B.2 ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΝΠΔΔ ΚΕΠΑΠ

 

 

Α/Α

Είδος

Ενδεικτική ποσότητα (σε λίτρα)

Ενδεικτική τιμή (σε €)

Ενδεικτικός προϋπολογισμός σε €

1

Λιπαντικό SAE 5W/30 (Βαρέλι 208 lt)

416,00

8,57

3.565,12

2

Λιπαντικό SAE 30 (τεμάχιο των 20 lt)

60,00

3,04

182,40

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

3.747,52

 

 

 

ΦΠΑ 24%

899,40

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

4.646,92

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Κόρινθος ,01/6/2016

Κόρινθος, 01/6/2016

Η συντάκτρια

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας

 

 

 

Ελένη Σαββανού

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΠΕ

Περόγαμβρος Σπυρίδων

Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τεχνικές προδιαγραφές

 

Α. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Οι προδιαγραφές των καυσίμων κίνησης και θέρμανσης που απαιτούνται για την κίνηση των οχημάτων καθώς και για τη θέρμανση των κτηρίων του Δήμου Κορινθίων, θα είναι σύμφωνες με την παρακάτω περιγραφή και χωρίς προσμίξεις με νερό ή άλλο καύσιμο, όπως άλλωστε ορίζονται από τα αρμόδια όργανα του κράτους.

Τονίζεται ότι ο Δήμος Κορινθίων διατηρεί το δικαίωμα να αποστέλλει δείγματα από τα καύσιμα στο Γενικό Χημείο του Κράτους, ώστε να ελέγχεται τόσο η ποιότητα όσο και το αν πληρούνται οι απαιτούμενες προδιαγραφές.

 

1. Αμόλυβδη βενζίνη

Η αμόλυβδη βενζίνη θα είναι κλάσμα πετρελαίου καθαρό, διαυγές και δε θα περιέχει νερό, ιζήματα, αιωρούμενα συστατικά ή άλλες ξένες ύλες. Η αμόλυβδη βενζίνη θα προσφέρεται με το φυσικό της χρώμα χωρίς προσθήκη οποιασδήποτε χρωστικής. Για εύκολη ανίχνευση της παρουσίας της σε άλλα είδη βενζινών αυτοκινήτων η αμόλυβδη βενζίνη θα φέρει ιχνηθέτη κινιζαρίνη σε ποσοστό 3 χιλιοστόγραμμα ανά λίτρο. Η ποιοτική ανίχνευση – ο ποσοτικός προσδιορισμός της κινιζαρίνης και οι μέθοδοι ελέγχου-απαιτήσεις της αμόλυβδης βενζίνης περιγράφονται στην Απόφαση του Γενικού Χημείου του Κράτους με αριθμ. 147/2015/16 (ΦΕΚ 293 Β/12-02-2016) «Καύσιμα αυτοκινήτων – αμόλυβδη βενζίνη -απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμών»

 

Η αμόλυβδη βενζίνη θα καλύπτει τις προδιαγραφές που ορίζονται στην Απόφαση του Γενικού Χημείου του Κράτους 291/2003 (ΦΕΚ 332/2004, τεύχος Β).

 

2. Πετρέλαιο κίνησης

Το πετρέλαιο κίνησης θα είναι μίγμα υδρογονανθράκων, καθαρό, διαυγές και δε θα περιέχει νερό ή άλλες ξένες ύλες σε ποσοστά μεγαλύτερα των προβλεπομένων.

 

Οι υδρογονάνθρακες θα είναι αποστάγματα πετρελαίου ή προϊόν πυρολύσεως ή και μίγματα αυτών σε σωστές αναλογίες. Το πετρέλαιο κίνησης θα φέρεται στην κατανάλωση με το φυσικό του χρώμα, την προσθήκη χρωστικών ουσιών ή ιχνηθέτη. Οι προδιαγραφές και οι μέθοδοι ελέγχου του πετρελαίου κίνησης περιγράφονται στην υπ’ αριθμ. 355/2000/2001 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 410Β/11-4-2001).

 

Το πετρέλαιο θα καλύπτει τις προδιαγραφές που ορίζονται:

α) στην Υπουργική Απόφαση 514/2004, (ΦΕΚ 1490/2006, τεύχος Β), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 460/2009/10 (ΦΕΚ 67 Β/28-1-2010) Απόφαση Υπουργών Οικονομικών – Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικών Αλλαγών, όπως αυτή εχει τροποποιηθεί με την υπ’αριθμ. 117/2014/15 (ΦΕΚ 921 Β/21-05-2015) απόφαση και

β) στην Απόφαση του Γενικού Χημείου του Κράτους 291/2003 (ΦΕΚ 332/2004, τεύχος Β).

 

3. Πετρέλαιο θέρμανσης

Θα είναι μίγμα αποσταγμένου πετρελαίου και μπορεί να περιλαμβάνει και πρόσθετα για βελτίωση της απόδοσης. Θα είναι χρώματος κόκκινου με πετρελαιοειδή οσμή. Οι διαδικασίες χρωματισμού και ιχνηθέτησης του πετρελαίου θέρμανσης καθώς και οι προδιαγραφές και οι μέθοδοι ελέγχου της κηροζίνης θέρμανσης περιγράφονται στο ΦΕΚ 1273Β/5-9-2003 (οι υπ’ αριθμ. 468/2002/2003 και 467/2002/2003 ΚΥΑ). Οι προδιαγραφές και οι μέθοδοι ελέγχου του πετρελαίου θέρμανσης καθορίζονται στην υπ’ αριθμ. 467/2002/2003 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1531Β/16-10-2003).

 

Το πετρέλαιο θέρμανσης θα καλύπτει τις προδιαγραφές που ορίζονται στην Απόφαση του Γενικού Χημείου του Κράτους 291/2003 (ΦΕΚ 332/2004, τεύχος Β).

Β. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ

Τα προσφερόμενα λιπαντικά πρέπει να καλύπτουν κατά περίπτωση τις απαιτήσεις: Α. της Απόφασης του Α.Χ.Σ. 526/2004/2005 (ΦΕΚ 630Β/12.5.2005), Β. της Απόφασης του Α.Χ.Σ. 350/2012 (ΦΕΚ 2988Β/22.11.2013), Γ. της Απόφασης του Α.Χ.Σ 12/95 (ΦΕΚ 471Β/29.5.1995) και θα πρέπει να έχουν έγκριση κυκλοφορίας που δίδεται μετά την καταχώρηση των προσφερόμενων λιπαντικών στον κατάλογο που τηρεί η Δ/νση Πετροχημικών του Γενικού Χημείου του Κράτους, σύμφωνα με τις παραπάνω Αποφάσεις του Α.Χ.Σ.

Η έγκριση κυκλοφορίας θα κατατίθεται επί ποινή αποκλεισμού μαζί με την προσφορά του διαγωνιζομένου και θα έχει εκδοθεί από το Γ.Χ.Κ. Για τα προσφερόμενα λιπαντικά επί ποινή αποκλεισμού θα κατατεθεί έγγραφο (Δελτίο Τεχνικών Χαρακτηριστικών) της κατασκευάστριας εταιρείας όπου θα αναφέρονται οι ζητούμενες από τη μελέτη προδιαγραφές. Δεν θα γίνουν δεκτές απλές βεβαιώσεις των συμμετεχόντων. Όπου αναφέρεται παρακάτω στις τεχνικές προδιαγραφές θα προσκομίζονται επί ποινή αποκλεισμού και οι εγκρίσεις των κατασκευαστών αυτοκινήτων (apprοval).

Τα προσφερόμενα λιπαντικά θα είναι καινούργια γνωστού και εύφημου κατασκευαστή, πρωτογενή ή θα προέρχονται εν όλω ή εν μέρει από αναδιύλιση χρησιμοποιημένων λιπαντικών.

Στις υποχρεώσεις του αναδόχου είναι η παράδοση των παρακάτω λιπαντικών στην Αποθήκη του Δήμου Κορινθίων και σε χώρο που θα υποδείξει το ΝΠΔΔ ΚΕΠΑΠ.

Ο Δήμος ενδιαφέρεται για λιπαντικά αρίστης ποιότητας. Για το λόγο αυτό οι προμηθευτές θα πρέπει να καταθέσουν με τα δικαιολογητικά τους υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρονται: 1) η χώρα κατασκευής των προσφερομένων λιπαντικών, 2) ότι οι προδιαγραφές των προσφερόμενων λιπαντικών είναι σύμφωνες με αυτές της μελέτης.

Όλοι οι διαγωνιζόμενοι υποχρεούνται να αναγράφουν σε όλα τα δοχεία συσκευασίας των προϊόντων τους που διακινούν τις παρακάτω ενδείξεις: Την ονομασία και το είδος του περιεχομένου με ευανάγνωστα γράμματα. Τον αριθμό ιξώδους SAE. Το επίπεδο ποιότητας κατά API και ACEA. Τον ονομαστικό όγκο του περιεχομένου. Το ονοματεπώνυμο ή την εμπορική επωνυμία του υπευθύνου που θέτει το προϊόν σε κυκλοφορία (παρασκευαστής ή συσκευαστής ή αντιπρόσωπος ή εισαγωγέας ή πωλητής εγκατεστημένος σε χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης).

Τονίζεται ότι ο Δήμος Κορινθίων διατηρεί το δικαίωμα να αποστέλλει δείγματα των λιπαντικών με έξοδα που θα βαρύνουν τον προμηθευτή στο Γενικό Χημείο του Κράτους, ώστε να ελέγχεται τόσο η ποιότητα όσο και το αν πληρούνται οι απαιτούμενες προδιαγραφές.

1. Λιπαντικό κινητήρα SAE 5W/30 (Βαρέλι 208 lt)

Λιπαντικό υψηλής απόδοσης πετρελαιοκινητήρων που λειτουργούν σε επιβαρημένες συνθήκες, εξασφαλίζοντας αυξημένη προστασία του κινητήρα κατά των φθορών και μείωση του κόστους συντήρησης μέσω παρατεταμένων ή μη διαστημάτων αλλαγής.

Θα πρέπει να καλύπτει πλήρως τις προδιαγραφές: SAE 5W/30, ACEA E4, εγκρίσεις των κατασκευαστών αυτοκινήτων (apprοval): MB 228.5.

 

2. Λιπαντικό κινητήρα SAE 10W/40 (Βαρέλι 208 lt)

Λιπαντικό 100% συνθετικής τεχνολογίας πολύ υψηλής απόδοσης, προτεινόμενο για τα μέγιστα συνιστώμενα διαστήματα αλλαγής σε όλους τους σύγχρονους πετρελαιοκινητήρες αλλά και για παλαιότερης γενιάς κινητήρες. Θα πρέπει να καλύπτει πλήρως τις προδιαγραφές: SAE 10W/40, ACEA E4, API CF, εγκρίσεις των κατασκευαστών αυτοκινήτων (apprοval): VOLVO VDS-3, MB 228.5,

3. Λιπαντικό κινητήρα SAE 15W/40 (Βαρέλι 208 lt)

Λιπαντικό υψηλής απόδοσης πετρελαιοκινητήρων και βενζινοκινητήρων που λειτουργούν σε πολύ επιβαρημένες συνθήκες, εξασφαλίζοντας αυξημένη προστασία του κινητήρα κατά των φθορών, και μείωση του κόστους συντήρησης μέσω παρατεταμένων διαστημάτων αλλαγής.

Θα πρέπει να καλύπτει πλήρως τις προδιαγραφές: SAE 15W/40, ACEA E3/Α3, API CI-4/SE, εγκρίσεις των κατασκευαστών αυτοκινήτων (apprοval): VOLVO VDS-3. MB 228.3

 

4. Λιπαντικό κινητήρα SAE 20W/50 (Βαρέλι 208 lt)

Εξαιρετικής ποιότητας πολύτυπο λιπαντικό για χρήση σε μικτούς στόλους σύγχρονων πετρελαιοκινητήρων και βενζινοκινητήρων. Με αξιόπιστη προστασία κατά της φθοράς σε ευρύ φάσμα συνθηκών και σε κανονικά διαστήματα αλλαγής. Κατάλληλο για χρήση σε μικτούς στόλους ατμοσφαιρικών και υπερτροφοδοτούμενων πετρελαιοκινητήρων και βενζινοκινητήρων παλιότερης τεχνολογίας Euro I, II, III, και για εντός /εκτός δρόμου χρήσεις υπό ηπιότερες συνθήκες λειτουργίας και κανονικά διαστήματα αλλαγών.

Θα πρέπει να καλύπτει πλήρως τις προδιαγραφές: SAE 20W/50, ACEA E2/A2, API CG-4/SF-4.

5.      Λιπαντικό κινητήρα SAE 15W/50 (Βαρέλι 208 lt)

Υψηλής ποιότητας λιπαντικό βενζινοκινητήρων και πετρελαιοκινητήρων επιβατικών και ελαφρού φορτίου επαγγελματικών οχημάτων. Θα παρέχει αποτελεσματική προστασία κατά των φθορών και κάθε εποχή και μεγάλη θερμική αντοχή .

Θα πρέπει να καλύπτει πλήρως τις προδιαγραφές: SAE 15W/50, ACEA A3/B3., API: SL/CF, εγκρίσεις των κατασκευαστών αυτοκινήτων (apprοval): MB229.1

6.      Λιπαντικό (JCB) (Βαρέλι 208 lt)

Λιπαντικό κατάλληλο για τη λίπανση υπερτροφοδοτούμενου ή απλού πετρελαιοκινητήρα, του υδραυλικού συστήματος, του διαφορικού, του κιβωτίου ταχυτήτων και των εμβαπτιζόμενων φρένων. Κατάλληλο για τη λίπανση ευρέως φάσματος αγροτικών μηχανημάτων.

Θα πρέπει να καλύπτει πλήρως τις προδιαγραφές: API CE/GL4

7.      Λιπαντικό δίχρονων κινητήρων (Δοχείο 1 lt)

Λιπαντικό δίχρονων κινητήρων (λάδι μίξης με βενζίνη).

Θα πρέπει να καλύπτει πλήρως τις προδιαγραφές: JASO FB

8.      Λιπαντικό κινητήρα SAE 30W (Βαρέλι 208 lt)

Υπερενισχυμένο μονότυπο λιπαντικό πετρελαιοκινητήρων και βενζινοκινητήρων. Κατάλληλο και για κιβώτια ταχυτήτων, μετατροπείς ροπής και υδραυλικά συστήματα όπου αυτό απαιτείται από τον κατασκευαστή.

Θα πρέπει να καλύπτει πλήρως τις προδιαγραφές: ACEA A1/E1, API CF/SG/GL-1.

9.      Λιπαντικό υδραυλικών συστημάτων ISO 68 (Βαρέλι 208 lt)

Λιπαντικό υδραυλικών συστημάτων ISO 68

Θα πρέπει να καλύπτει πλήρως τις προδιαγραφές: DIN 51524 Part II

10. Λιπαντικό SAE 10W/30 (Βαρέλι 208 lt)

Λιπαντικό κατάλληλο για τη λίπανση υπερτροφοδοτούμενου ή απλού πετρελαιοκινητήρα, του υδραυλικού συστήματος, του διαφορικού, του κιβωτίου ταχυτήτων και των εμβαπτιζόμενων φρένων. Κατάλληλο για τη λίπανση ευρέως φάσματος αγροτικών μηχανημάτων.

Θα πρέπει να καλύπτει πλήρως τις προδιαγραφές: SAE 10W/30, API CF/GL-4.

11. Λιπαντικό (JCB) SAE 10W/30 (Βαρέλι 208 lt)

Λιπαντικό υψηλής απόδοσης πετρελαιοκινητήρων που λειτουργούν σε επιβαρημένες συνθήκες, εξασφαλίζοντας αυξημένη προστασία του κινητήρα κατά των φθορών και μείωση του κόστους συντήρησης μέσω παρατεταμένων ή μη διαστημάτων αλλαγής. Θα πρέπει να καλύπτει πλήρως τις προδιαγραφές :

Θα πρέπει να καλύπτει πλήρως τις προδιαγραφές: ACEA E2, API CG-4, εγκρίσεις των κατασκευαστών αυτοκινήτων (apprοval): MB228.1

 

12. Λιπαντικό κιβωτίου ταχυτήτων (JCB)

Λιπαντικό κατάλληλο για κιβώτιο ταχυτήτων μηχανήματος τύπου JCB.

Θα πρέπει να καλύπτει πλήρως τις προδιαγραφές: Προδιαγραφές: ZT TEML 14A

13.  Βαλβολίνη SAE 75W/90 (Βαρέλι 208 lt)

 

Πολύ υψηλής απόδοσης συνθετικής τεχνολογίας λιπαντικό συστημάτων μετάδοσης και διαφορικών.

Θα πρέπει να καλύπτει πλήρως τις προδιαγραφές: SAE 75W/90 API GL-4, ZF TE.

14. Βαλβολίνη SAE 80W/90 (Βαρέλι 208 lt)

Πολύτυπη βαλβολίνη κατάλληλη για διαφορικά που λειτουργούν σε συνθήκες υψηλών φορτίων και ευρέως θερμοκρασιακού φάσματος.

Θα πρέπει να καλύπτει πλήρως τις προδιαγραφές: SAE 80W/90 API GL-1

15.  Βαλβολίνη SAE 80W (Βαρέλι 208 lt)

Πολύτυπη βαλβολίνη κατάλληλη για διαφορικά που λειτουργούν σε συνθήκες υψηλών φορτίων και ευρέως θερμοκρασιακού φάσματος.

Θα πρέπει να καλύπτει πλήρως τις προδιαγραφές: SAE 80W, API GL-4

15.  Βαλβολίνη LS JCB (Βαρέλι 208 lt)

Ανώτατης ποιότητας βαλβολίνη για μπλοκέ διαφορικά. Εξαιρετικής σταθερότητας για ομαλή και αθόρυβη λειτουργία του διαφορικού κατάλληλη για όλα τα οχήματα εφοδιασμένα με μπλοκέ διαφορικά.

Θα πρέπει να καλύπτει πλήρως τις προδιαγραφές: API GL-5

15.  Βαλβολίνη SAE 85W/140 (Βαρέλι 208 lt)

Ανώτατης ποιότητας βαλβολίνη για μπλοκέ διαφορικά. Εξαιρετικής σταθερότητας για ομαλή και αθόρυβη λειτουργία του διαφορικού κατάλληλη για όλα τα οχήματα εφοδιασμένα με μπλοκέ διαφορικά.

Θα πρέπει να καλύπτει πλήρως τις προδιαγραφές: API GL-5

15.  Βαλβολίνη ATF DEXRON III (Βαρέλι 208 lt)

Λιπαντικό αυτόματων κιβωτίων ταχύτητας με υψηλό δείκτη ιξώδους ώστε να επιτυγχάνεται σταθερότητα σε υψηλές θερμοκρασίες και υψηλά φορτία αυξάνοντας τον χρόνο ζωής των εξαρτημάτων. Θα πρέπει να ελαχιστοποιεί τις τριβές και να μεγιστοποιεί την απόδοση του μετατροπέα και να είναι κατάλληλο για αυτόματα κιβώτια ταχυτήτων, μετατροπείς ροπής και υδραυλικά τιμόνια, μετατροπείς ροπής και υδραυλικά συστήματα διεύθυνσης κάθε τύπου σε επιβατικά οχήματα, φορτηγά, χωματουργικά μηχανήματα κλπ..

Θα πρέπει να καλύπτει πλήρως τις προδιαγραφές: ATF DEXRON III, MB 236.9

15.  Αντιψυκτικό συμπυκνωμένο (Βαρέλι 208 lt)

Αντιψυκτικό υγρό συμπυκνωμένο για αντιψυκτική, αντιθερμική και αντιδιαβρωτική προστασία. Χρήση σε κυκλώματα ψύξης, ψυγεία αυτοκινήτων, κλπ. Αντιψυκτική προστασία με αραίωση έως -35oC περίπου. Να συνοδεύεται από λίστα που να υποδεικνύει την ελάχιστη θερμοκρασία μέχρι την οποία προστατεύει ανάλογα με την ανάμειξη με νερό.

Θα πρέπει να καλύπτει πλήρως τις προδιαγραφές: ASTM D 3306, BS 6580:2010.

15.  Λίπος διαρκείας λιθίου (γράσο) (Βαρέλι 180 kgr)

Λίπος διαρκείας λιθίου (γράσο) για ρουλεμάν τροχών, εδράνων, αξόνων, κατάλληλο για θερμοκρασίες από -25 C έως +120 C.

Θα πρέπει να καλύπτει πλήρως τις προδιαγραφές: NLGI 2.

15.  Απιονισμένο νερό (Δοχείο 4 lt)

Νερό απιονισμένο κατάλληλο για ψυγεία κινητήρων.

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Κόρινθος , 01/6/2016

Κόρινθος, 01/6/2016

Η συντάκτρια

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας

 

 

 

 

Β. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ

Τα προσφερόμενα λιπαντικά πρέπει να καλύπτουν κατά περίπτωση τις απαιτήσεις: Α. της Απόφασης του Α.Χ.Σ. 526/2004/2005 (ΦΕΚ 630Β/12.5.2005), Β. της Απόφασης του Α.Χ.Σ. 350/2012 (ΦΕΚ 2988Β/22.11.2013), Γ. της Απόφασης του Α.Χ.Σ 12/95 (ΦΕΚ 471Β/29.5.1995) και θα πρέπει να έχουν έγκριση κυκλοφορίας που δίδεται μετά την καταχώρηση των προσφερόμενων λιπαντικών στον κατάλογο που τηρεί η Δ/νση Πετροχημικών του Γενικού Χημείου του Κράτους, σύμφωνα με τις παραπάνω Αποφάσεις του Α.Χ.Σ.

Η έγκριση κυκλοφορίας θα κατατίθεται επί ποινή αποκλεισμού μαζί με την προσφορά του διαγωνιζομένου και θα έχει εκδοθεί από το Γ.Χ.Κ. Για τα προσφερόμενα λιπαντικά επί ποινή αποκλεισμού θα κατατεθεί έγγραφο (Δελτίο Τεχνικών Χαρακτηριστικών) της κατασκευάστριας εταιρείας όπου θα αναφέρονται οι ζητούμενες από τη μελέτη προδιαγραφές. Δεν θα γίνουν δεκτές απλές βεβαιώσεις των συμμετεχόντων. Όπου αναφέρεται παρακάτω στις τεχνικές προδιαγραφές θα προσκομίζονται επί ποινή αποκλεισμού και οι εγκρίσεις των κατασκευαστών αυτοκινήτων (apprοval).

Τα προσφερόμενα λιπαντικά θα είναι καινούργια γνωστού και εύφημου κατασκευαστή, πρωτογενή ή θα προέρχονται εν όλω ή εν μέρει από αναδιύλιση χρησιμοποιημένων λιπαντικών.

Στις υποχρεώσεις του αναδόχου είναι η παράδοση των παρακάτω λιπαντικών στην Αποθήκη του Δήμου Κορινθίων και σε χώρο που θα υποδείξει το ΝΠΔΔ ΚΕΠΑΠ.

Ο Δήμος ενδιαφέρεται για λιπαντικά αρίστης ποιότητας. Για το λόγο αυτό οι προμηθευτές θα πρέπει να καταθέσουν με τα δικαιολογητικά τους υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρονται: 1) η χώρα κατασκευής των προσφερομένων λιπαντικών, 2) ότι οι προδιαγραφές των προσφερόμενων λιπαντικών είναι σύμφωνες με αυτές της μελέτης.

Όλοι οι διαγωνιζόμενοι υποχρεούνται να αναγράφουν σε όλα τα δοχεία συσκευασίας των προϊόντων τους που διακινούν τις παρακάτω ενδείξεις: Την ονομασία και το είδος του περιεχομένου με ευανάγνωστα γράμματα. Τον αριθμό ιξώδους SAE. Το επίπεδο ποιότητας κατά API και ACEA. Τον ονομαστικό όγκο του περιεχομένου. Το ονοματεπώνυμο ή την εμπορική επωνυμία του υπευθύνου που θέτει το προϊόν σε κυκλοφορία (παρασκευαστής ή συσκευαστής ή αντιπρόσωπος ή εισαγωγέας ή πωλητής εγκατεστημένος σε χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης).

Τονίζεται ότι ο Δήμος Κορινθίων διατηρεί το δικαίωμα να αποστέλλει δείγματα των λιπαντικών με έξοδα που θα βαρύνουν τον προμηθευτή στο Γενικό Χημείο του Κράτους, ώστε να ελέγχεται τόσο η ποιότητα όσο και το αν πληρούνται οι απαιτούμενες προδιαγραφές.

1. Λιπαντικό κινητήρα SAE 5W/30 (Βαρέλι 208 lt)

Λιπαντικό υψηλής απόδοσης πετρελαιοκινητήρων που λειτουργούν σε επιβαρημένες συνθήκες, εξασφαλίζοντας αυξημένη προστασία του κινητήρα κατά των φθορών και μείωση του κόστους συντήρησης μέσω παρατεταμένων ή μη διαστημάτων αλλαγής.

Θα πρέπει να καλύπτει πλήρως τις προδιαγραφές: SAE 5W/30, ACEA E4, εγκρίσεις των κατασκευαστών αυτοκινήτων (apprοval): MB 228.5.

2. Λιπαντικό κινητήρα SAE 10W/40 (Βαρέλι 208 lt)

Λιπαντικό 100% συνθετικής τεχνολογίας πολύ υψηλής απόδοσης, προτεινόμενο για τα μέγιστα συνιστώμενα διαστήματα αλλαγής σε όλους τους σύγχρονους πετρελαιοκινητήρες αλλά και για παλαιότερης γενιάς κινητήρες. Θα πρέπει να καλύπτει πλήρως τις προδιαγραφές: SAE 10W/40, ACEA E4, API CF, εγκρίσεις των κατασκευαστών αυτοκινήτων (apprοval): VOLVO VDS-3, MB 228.5,

3. Λιπαντικό κινητήρα SAE 15W/40 (Βαρέλι 208 lt)

Λιπαντικό υψηλής απόδοσης πετρελαιοκινητήρων και βενζινοκινητήρων που λειτουργούν σε πολύ επιβαρημένες συνθήκες, εξασφαλίζοντας αυξημένη προστασία του κινητήρα κατά των φθορών, και μείωση του κόστους συντήρησης μέσω παρατεταμένων διαστημάτων αλλαγής.

Θα πρέπει να καλύπτει πλήρως τις προδιαγραφές: SAE 15W/40, ACEA E3/Α3, API CI-4/SE, εγκρίσεις των κατασκευαστών αυτοκινήτων (apprοval): VOLVO VDS-3. MB 228.3

4. Λιπαντικό κινητήρα SAE 20W/50 (Βαρέλι 208 lt)

Εξαιρετικής ποιότητας πολύτυπο λιπαντικό για χρήση σε μικτούς στόλους σύγχρονων πετρελαιοκινητήρων και βενζινοκινητήρων. Με αξιόπιστη προστασία κατά της φθοράς σε ευρύ φάσμα συνθηκών και σε κανονικά διαστήματα αλλαγής. Κατάλληλο για χρήση σε μικτούς στόλους ατμοσφαιρικών και υπερτροφοδοτούμενων πετρελαιοκινητήρων και βενζινοκινητήρων παλιότερης τεχνολογίας Euro I, II, III, και για εντός /εκτός δρόμου χρήσεις υπό ηπιότερες συνθήκες λειτουργίας και κανονικά διαστήματα αλλαγών.

Θα πρέπει να καλύπτει πλήρως τις προδιαγραφές: SAE 20W/50, ACEA E2/A2, API CG-4/SF-4.

6.      Λιπαντικό κινητήρα SAE 15W/50 (Βαρέλι 208 lt)

Υψηλής ποιότητας λιπαντικό βενζινοκινητήρων και πετρελαιοκινητήρων επιβατικών και ελαφρού φορτίου επαγγελματικών οχημάτων. Θα παρέχει αποτελεσματική προστασία κατά των φθορών και κάθε εποχή και μεγάλη θερμική αντοχή .

Θα πρέπει να καλύπτει πλήρως τις προδιαγραφές: SAE 15W/50, ACEA A3/B3., API: SL/CF, εγκρίσεις των κατασκευαστών αυτοκινήτων (apprοval): MB229.1

7.      Λιπαντικό (JCB) (Βαρέλι 208 lt)

Λιπαντικό κατάλληλο για τη λίπανση υπερτροφοδοτούμενου ή απλού πετρελαιοκινητήρα, του υδραυλικού συστήματος, του διαφορικού, του κιβωτίου ταχυτήτων και των εμβαπτιζόμενων φρένων. Κατάλληλο για τη λίπανση ευρέως φάσματος αγροτικών μηχανημάτων.

Θα πρέπει να καλύπτει πλήρως τις προδιαγραφές: API CE/GL4

8.      Λιπαντικό δίχρονων κινητήρων (Δοχείο 1 lt)

Λιπαντικό δίχρονων κινητήρων (λάδι μίξης με βενζίνη).

Θα πρέπει να καλύπτει πλήρως τις προδιαγραφές: JASO FB

9.      Λιπαντικό κινητήρα SAE 30W (Βαρέλι 208 lt)

Υπερενισχυμένο μονότυπο λιπαντικό πετρελαιοκινητήρων και βενζινοκινητήρων. Κατάλληλο και για κιβώτια ταχυτήτων, μετατροπείς ροπής και υδραυλικά συστήματα όπου αυτό απαιτείται από τον κατασκευαστή.

Θα πρέπει να καλύπτει πλήρως τις προδιαγραφές: ACEA A1/E1, API CF/SG/GL-1.

10.  Λιπαντικό υδραυλικών συστημάτων ISO 68 (Βαρέλι 208 lt)

Λιπαντικό υδραυλικών συστημάτων ISO 68

Θα πρέπει να καλύπτει πλήρως τις προδιαγραφές: DIN 51524 Part II

10. Λιπαντικό SAE 10W/30 (Βαρέλι 208 lt)

Λιπαντικό κατάλληλο για τη λίπανση υπερτροφοδοτούμενου ή απλού πετρελαιοκινητήρα, του υδραυλικού συστήματος, του διαφορικού, του κιβωτίου ταχυτήτων και των εμβαπτιζόμενων φρένων. Κατάλληλο για τη λίπανση ευρέως φάσματος αγροτικών μηχανημάτων.

Θα πρέπει να καλύπτει πλήρως τις προδιαγραφές: SAE 10W/30, API CF/GL-4.

11. Λιπαντικό (JCB) SAE 10W/30 (Βαρέλι 208 lt)

Λιπαντικό υψηλής απόδοσης πετρελαιοκινητήρων που λειτουργούν σε επιβαρημένες συνθήκες, εξασφαλίζοντας αυξημένη προστασία του κινητήρα κατά των φθορών και μείωση του κόστους συντήρησης μέσω παρατεταμένων ή μη διαστημάτων αλλαγής. Θα πρέπει να καλύπτει πλήρως τις προδιαγραφές :

Θα πρέπει να καλύπτει πλήρως τις προδιαγραφές: ACEA E2, API CG-4, εγκρίσεις των κατασκευαστών αυτοκινήτων (apprοval): MB228.1

12. Λιπαντικό κιβωτίου ταχυτήτων (JCB)

Λιπαντικό κατάλληλο για κιβώτιο ταχυτήτων μηχανήματος τύπου JCB.

Θα πρέπει να καλύπτει πλήρως τις προδιαγραφές: Προδιαγραφές: ZT TEML 14A

14.  Βαλβολίνη SAE 75W/90 (Βαρέλι 208 lt)

Πολύ υψηλής απόδοσης συνθετικής τεχνολογίας λιπαντικό συστημάτων μετάδοσης και διαφορικών.

Θα πρέπει να καλύπτει πλήρως τις προδιαγραφές: SAE 75W/90 API GL-4, ZF TE.

14. Βαλβολίνη SAE 80W/90 (Βαρέλι 208 lt)

Πολύτυπη βαλβολίνη κατάλληλη για διαφορικά που λειτουργούν σε συνθήκες υψηλών φορτίων και ευρέως θερμοκρασιακού φάσματος.

Θα πρέπει να καλύπτει πλήρως τις προδιαγραφές: SAE 80W/90 API GL-1

16.  Βαλβολίνη SAE 80W (Βαρέλι 208 lt)

Πολύτυπη βαλβολίνη κατάλληλη για διαφορικά που λειτουργούν σε συνθήκες υψηλών φορτίων και ευρέως θερμοκρασιακού φάσματος.

Θα πρέπει να καλύπτει πλήρως τις προδιαγραφές: SAE 80W, API GL-4

16.  Βαλβολίνη LS JCB (Βαρέλι 208 lt)

Ανώτατης ποιότητας βαλβολίνη για μπλοκέ διαφορικά. Εξαιρετικής σταθερότητας για ομαλή και αθόρυβη λειτουργία του διαφορικού κατάλληλη για όλα τα οχήματα εφοδιασμένα με μπλοκέ διαφορικά.

Θα πρέπει να καλύπτει πλήρως τις προδιαγραφές: API GL-5

16.  Βαλβολίνη SAE 85W/140 (Βαρέλι 208 lt)

Ανώτατης ποιότητας βαλβολίνη για μπλοκέ διαφορικά. Εξαιρετικής σταθερότητας για ομαλή και αθόρυβη λειτουργία του διαφορικού κατάλληλη για όλα τα οχήματα εφοδιασμένα με μπλοκέ διαφορικά.

Θα πρέπει να καλύπτει πλήρως τις προδιαγραφές: API GL-5

16.  Βαλβολίνη ATF DEXRON III (Βαρέλι 208 lt)

Λιπαντικό αυτόματων κιβωτίων ταχύτητας με υψηλό δείκτη ιξώδους ώστε να επιτυγχάνεται σταθερότητα σε υψηλές θερμοκρασίες και υψηλά φορτία αυξάνοντας τον χρόνο ζωής των εξαρτημάτων. Θα πρέπει να ελαχιστοποιεί τις τριβές και να μεγιστοποιεί την απόδοση του μετατροπέα και να είναι κατάλληλο για αυτόματα κιβώτια ταχυτήτων, μετατροπείς ροπής και υδραυλικά τιμόνια, μετατροπείς ροπής και υδραυλικά συστήματα διεύθυνσης κάθε τύπου σε επιβατικά οχήματα, φορτηγά, χωματουργικά μηχανήματα κλπ..

Θα πρέπει να καλύπτει πλήρως τις προδιαγραφές: ATF DEXRON III, MB 236.9

16.  Αντιψυκτικό συμπυκνωμένο (Βαρέλι 208 lt)

Αντιψυκτικό υγρό συμπυκνωμένο για αντιψυκτική, αντιθερμική και αντιδιαβρωτική προστασία. Χρήση σε κυκλώματα ψύξης, ψυγεία αυτοκινήτων, κλπ. Αντιψυκτική προστασία με αραίωση έως -35oC περίπου. Να συνοδεύεται από λίστα που να υποδεικνύει την ελάχιστη θερμοκρασία μέχρι την οποία προστατεύει ανάλογα με την ανάμειξη με νερό.

Θα πρέπει να καλύπτει πλήρως τις προδιαγραφές: ASTM D 3306, BS 6580:2010.

16.  Λίπος διαρκείας λιθίου (γράσο) (Βαρέλι 180 kgr)

Λίπος διαρκείας λιθίου (γράσο) για ρουλεμάν τροχών, εδράνων, αξόνων, κατάλληλο για θερμοκρασίες από -25 C έως +120 C.

Θα πρέπει να καλύπτει πλήρως τις προδιαγραφές: NLGI 2.

16.  Απιονισμένο νερό (Δοχείο 4 lt)

Νερό απιονισμένο κατάλληλο για ψυγεία κινητήρων.

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Κόρινθος , 01/6/2016

Κόρινθος, 01/6/2016

Η συντάκτρια

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας

 

 

 

Ελένη Σαββανού

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΠΕ

Περόγαμβρος Σπυρίδων

Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ

 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Άρθρο 1ο – Αντικείμενο

Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά στην προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης/θέρμανσης για τη θέρμανση των κτιρίων και την κίνηση των οχημάτων-μηχανημάτων του Δήμου Κορινθίων και των νομικών του προσώπων, προϋπολογισμού 984.199,53€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%)

Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετέχει στο διαγωνισμό υποβάλλοντας προσφορά για μία ή για το σύνολο των ομάδων ή για περισσότερες των μια εκ των ομάδων των προς προμήθεια ειδών, όπως αυτές αποτυπώνονται στον Πίνακα Ι. «Ενδεικτικός Προϋπολογισμός της προμήθειας», υπό την προϋπόθεση ότι θα καλύπτονται όλα τα είδη και όλες οι προβλεπόμενες από τον προϋπολογισμό ποσότητες για τα είδη της Ομάδας ή των Ομάδων για τις οποίες κατατίθεται η προσφορά (άρθρο 3, παρ.6, περ.β Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.).

 

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή ανά Ομάδα Ειδών του Πίνακα Ι.

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων βαρύνει τον ανάδοχο.

Άρθρο 2ο – ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνουν σύμφωνα με τις διατάξεις:

1.      Την με αριθμό 11389/93 απόφαση του Υπ. Εσωτ. «περί εκδόσεων του Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών ΟΤΑ» (ΦΕΚ Β’ 185/23-3-93) (ΕΚΠΟΤΑ)

2.      Του Ν. 2286/95 «Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ 19/Α/1995)

3.      Το Ν. 3463/2006 ( Φ.Ε.Κ. Α 114/2006 ) με τίτλο «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»

4.      Το Ν. 3852/ΦΕΚ 87 Α’/7-6-2010 «Νέα αρχιτεκτονικής αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης

5.      Το Π.Δ 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/2007) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισμού των Διαδικασιών σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών» όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005.

6.      Το ΠΝΠ 12/12-12-12 (ΦΕΚ 240 Α/12-12-2012) με τίτλο :΄΄Έγκριση των Σχεδίων των Συμβάσεων Τροποποίησης της Κύριας Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας, του Ελληνικού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ.) και της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), με τίτλο «Κύρια Σύμβαση Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης», της Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δημοκρατίας και της ΤτΕ, με τίτλο «Σύμβαση Διευκόλυνσης Διαχείρισης Υποχρεώσεων ΣΙΤ» και της Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δημοκρατίας και της ΤτΕ, με τίτλο «Διευκόλυνση αποπληρωμής Τόκων Ομολόγων», παροχή εξουσιοδοτήσεων για την υπογραφή των Συμβάσεων και άλλες επείγουσες διατάξεις΄΄, η οποία κυρώθηκε με το Ν. 4111/25-01-2013 (ΦΕΚ 18 Α’).

7.      Το Ν. 3548/07 «Περί καταχωρήσεως δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»

8.      Τον Ν.2741/99 (ΦΕΚ 199/Α/28-9-99) άρθρο 8 «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε ι ε τα άρθρα 2 Ν.3060/02, 9 παρ. 3 Ν. 3090/02,12 παρ. 27 Ν. 3310 και 3414/05 περί ελέγχου νομιμότητας των σχεδίων συμβάσεων από το Ελεγκτικό Συνέδριο.

9.      Τον Κανονισμό ΕΕ 1336/2013 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 13/12/2013.

10.  Την εγκύκλιο 3/26-03-2013 του Υπουργείου Εσωτερικών περί ΄΄ανάδειξης προμηθευτών-χορηγητών προμηθειών των Δήμων, των ιδρυμάτων και όλων των νομικών τους προσώπων, καθώς και των συνδέσμων ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού΄΄.

11.  Το ΦΕΚ 318/25-02-2011 περί ΄΄καθορισμού λειτουργίας των σχολικών επιτροπών και ρύθμισης οικονομικών θεμάτων αυτών΄΄.

12.  Το ΦΕΚ 1191 Β’/09-06-2011 περί ΄΄Συγχώνευσης των Σχολικών Επιτροπών Α/θμιας εκπαίδευσης σε ενιαίο ΝΠΔΔ με την Επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Μονάδων Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κορινθίων»΄΄.

13.  Η Π1/358/27.1.1999 κοινή απόφαση των Υφυπουργών Ανάπτυξης (ΦΕΚ 92 Β’), η οποία εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 2, παρ. 3γ του Ν. 2286/1995 και κατά την οποία οι προμήθειες υγρών καυσίμων και ελαίων λιπάνσεως έχουν εξαιρεθεί από την ένταξη στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών.

14.  Τις διατάξεις του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/ τ.Α΄) Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των Δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις.

15.  Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 2198/94, άρθρο 24 για την παρακράτησης φόρου εισοδήματος κλπ.

16.  Τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007 (Συμπληρωματικά & αναλογικά εφαρμοζόμενου σε θέματα που ρυθμίζονται ή όπου αυτά δεν ρυθμίζονται επαρκώς από τις προαναφερόμενες διατάξεις).

17.  Τον Ν. 3886/2010 «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων -Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν ... ».

18.  Το Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ 120/Α/29-5-2013) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με την υποπαράγραφο ΣΤ 20, του πρώτου άρθρου του Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α/7-4-2014).

19.  Το Π.Δ. 113/2010 “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες.”

20.  Την Υπ. Απόφαση Π1/2390 (ΦΕΚ 2677/Β/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ» και την με αρ. πρωτ. Π1/542/4/3/2014 εγκύκλιος με θέμα «Ενημέρωση για το Εθνικό Σύστημα Δημοσίων Συμβάσεων ΕΣΗΔΗΣ)»

21.  Τις διατάξεις του Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ 68Α) «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο Nομαρχιακό και Tοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις» και τις τροποποιήσεις αυτού.

22.  Το Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 14/Α/2-2-2012) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων», όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4038/2012.Την ΚΥΑ Π1/2380 (ΦΕΚ 3400/Β/20-12-2012) «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας του Κ.Η.Μ.Δ.Σ..

23.  Το ΦΕΚ 1305 Β/16-6-2011 : Σύσταση Ν.Π. με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ» με συγχώνευση όλων των αντίστοιχων νομικών προσώπων των τέως Δήμων Κορινθίων, Άσσου -Λεχαίου, Σαρωνικού, Σολυγείας και Τενέας.

24.  Το ΦΕΚ 1314 Β/16-6-2011) : Σύσταση Νομικού Προσώπου με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ» με συγχώνευση όλων των νομικών προσώπων παιδικών σταθμών και ΚΑΠΗ των τέως Δήμων Κορινθίων, Άσσου – Λεχαίου, Σαρωνικού, Σολυγείας και Τενέας.

25.  Τις διατάξεις του Ν.4389/16 (ΦΕΚ 94/27.05.2016 τεύχος Α’: “Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις”.

26.  Τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3438/2006

27.  Τις διατάξεις του Ν. 4320/2015.

28.  Τις διατάξεις του άρθρου 63 του Ν. 4257/2014

29.  Τις διατάξεις του άρθρου 157 του Ν.4281/2014 (ΦΕΚ Α/160) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις».

30.  Το Ν. 4250/14 (ΦΕΚ 74/26.03.2014 τεύχος Α’):Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (.Α’ 161) και λοιπές ρυθμίσεις.

31.  Κάθε άλλη διάταξη σε ισχύ.

32.  Την Α.Ο.Ε με αρ. 17/208/2016 περί προκήρυξης επαναληπτικού διαγωνισμού.

Άρθρο 3ο – Χρόνος – τόπος – τρόπος παράδοσης των υλικών

Ο χρόνος διάρκειας των συμβάσεων που θα συναφθούν με τον Δήμο Κορινθίων, το ΝΠΔΔ ΚΚΠ, το ΝΠΔΔ ΚΕΠΑΠ και τις Σχολικές Επιτροπές, ορίζεται από την υπογραφή των συμβάσεων για ένα έτος ή έως εξαντλήσεως των ποσοτήτων των ειδών. Ειδικά ο Δήμος Κορινθίων διατηρεί το δικαίωμα να μην εξαντλήσει έως και το 20% των ποσοτήτων των αναφερόμενων ειδών στη μελέτη.

Η παραλαβή των υλικών, η διαδικασία παραλαβής αυτών και η συγκρότηση της επιτροπής παραλαβής γίνεται σύμφωνα με αυτά που καθορίζονται στο άρθρο 28 της αριθ. 11389/93 Υπουργικής απόφασης, ως εξής:

1.      Η παράδοση των ποσοτήτων των καυσίμων και λιπαντικών του Δήμου Κορινθίων θα γίνεται τμηματικά στα οχήματα, στις εγκαταστάσεις και στα κτήρια του Δήμου Κορινθίων ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες και κατόπιν εντολής. Ο χρόνος παράδοσης δεν μπορεί να υπερβαίνει, για όλα τα υγρά καύσιμα τις δύο (2) εργάσιμες ημέρες και για τα λιπαντικά τις δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία της παραγγελίας.

Η παράδοση των υγρών καυσίμων και λιπαντικών θα γίνεται με ευθύνη, φροντίδα και δαπάνη του προμηθευτή, υπό τις εξής προϋποθέσεις:

α) Το πετρέλαιο θέρμανσης θα παραδίδεται στις εγκαταστάσεις και τα κτήρια του Δήμου Κορινθίων ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες και κατόπιν παραγγελίας.

β) Όσον αφορά στο πετρέλαιο κίνησης και στη βενζίνη, ο προμηθευτής αναλαμβάνει πλήρως την ευθύνη, με δική του φροντίδα και δαπάνη για την έγκαιρη, σωστή και χωρίς οποιοδήποτε πρακτικό πρόβλημα για την αναθέτουσα αρχή, παράδοση του πετρελαίου κίνησης και της βενζίνης, ήτοι τον απρόσκοπτο και ομαλό ανεφοδιασμού του συνόλου των οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου είτε απευθείας από ιδιόκτητες εγκαταστάσεις διανομής καυσίμων που θα διαθέτουν αντλίες καυσίμου με μετρητές ασφαλείας, είτε από συνεργαζόμενο πρατήριο που θα διαθέτει αντλίες καυσίμου με μετρητές ασφαλείας που θα υποδείξει ο προμηθευτής. Η παράδοση θα γίνεται εντός της πόλης της Κορίνθου.

γ) Τα λιπαντικά θα παραδίδονται στην Αποθήκη του Δήμου Κορινθίων (Τέρμα Σισύφου και Αδειμάντου).

 

2.      Η παράδοση των ποσοτήτων των καυσίμων του ΝΠΔΔ ΚΚΠ θα γίνεται τμηματικά στα οχήματα, στις εγκαταστάσεις και στα κτήρια του ΚΚΠ ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες και κατόπιν εντολής. Ο χρόνος παράδοσης δεν μπορεί να υπερβαίνει, για όλα τα υγρά καύσιμα τις δύο (2) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία της παραγγελίας.

Η παράδοση των υγρών καυσίμων θα γίνεται με ευθύνη, φροντίδα και δαπάνη του προμηθευτή, υπό τις εξής προϋποθέσεις:

α) Το πετρέλαιο θέρμανσης θα παραδίδεται στις εγκαταστάσεις και τα κτήρια του ΚΚΠ ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες και κατόπιν παραγγελίας.

β) Όσον αφορά στη βενζίνη, ο προμηθευτής αναλαμβάνει πλήρως την ευθύνη, με δική του φροντίδα και δαπάνη για την έγκαιρη, σωστή και χωρίς οποιοδήποτε πρακτικό πρόβλημα για την αναθέτουσα αρχή, παράδοση της βενζίνης, ήτοι τον απρόσκοπτο και ομαλό ανεφοδιασμού του συνόλου των οχημάτων του ΚΚΠ είτε απευθείας από ιδιόκτητες εγκαταστάσεις διανομής καυσίμων που θα διαθέτουν αντλίες καυσίμου με μετρητές ασφαλείας, είτε από συνεργαζόμενο πρατήριο που θα διαθέτει αντλίες καυσίμου με μετρητές ασφαλείας που θα υποδείξει ο προμηθευτής. Η παράδοση θα γίνεται εντός της πόλης της Κορίνθου.

 

3.      Η παράδοση των ποσοτήτων των καυσίμων και λιπαντικών του ΝΠΔΔ ΚΕΠΑΠ θα γίνεται τμηματικά στα οχήματα, στις εγκαταστάσεις και στα κτήρια του ΚΕΠΑΠ ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες και κατόπιν εντολής. Ο χρόνος παράδοσης δεν μπορεί να υπερβαίνει, για όλα τα υγρά καύσιμα τις δύο (2) εργάσιμες ημέρες και για τα λιπαντικά τις δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία της παραγγελίας.

Η παράδοση των υγρών καυσίμων και λιπαντικών θα γίνεται με ευθύνη, φροντίδα και δαπάνη του προμηθευτή, υπό τις εξής προϋποθέσεις:

α) Το πετρέλαιο θέρμανσης θα παραδίδεται στις εγκαταστάσεις και τα κτήρια του ΚΕΠΑΠ ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες και κατόπιν παραγγελίας.

β) Όσον αφορά στο πετρέλαιο κίνησης και στη βενζίνη, ο προμηθευτής αναλαμβάνει πλήρως την ευθύνη, με δική του φροντίδα και δαπάνη για την έγκαιρη, σωστή και χωρίς οποιοδήποτε πρακτικό πρόβλημα για την αναθέτουσα αρχή, παράδοση του πετρελαίου κίνησης και της βενζίνης, ήτοι τον απρόσκοπτο και ομαλό ανεφοδιασμού του συνόλου των οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου είτε απευθείας από ιδιόκτητες εγκαταστάσεις διανομής καυσίμων που θα διαθέτουν αντλίες καυσίμου με μετρητές ασφαλείας, είτε από συνεργαζόμενο πρατήριο που θα διαθέτει αντλίες καυσίμου με μετρητές ασφαλείας που θα υποδείξει ο προμηθευτής. Η παράδοση θα γίνεται εντός της πόλης της Κορίνθου.

γ) Τα λιπαντικά θα παραδίδονται σε χώρο που θα υποδείξει το ΚΕΠΑΠ.

 

4.      Η παράδοση των ποσοτήτων των καυσίμων για τη Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και την Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης θα γίνεται τμηματικά στις εγκαταστάσεις των αντίστοιχων σχολικών συγκροτημάτων ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες και κατόπιν εντολής. Ο χρόνος παράδοσης δεν μπορεί να υπερβαίνει, για όλα τα υγρά καύσιμα τις δύο (2) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία της παραγγελίας.

Η παράδοση των υγρών καυσίμων θα γίνεται με ευθύνη, φροντίδα και δαπάνη του προμηθευτή, υπό τις εξής προϋποθέσεις:

α) Το πετρέλαιο θέρμανσης θα παραδίδεται στις εγκαταστάσεις και τα κτήρια των σχολικών συγκροτημάτων ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες και κατόπιν παραγγελίας.

 

Άρθρο 4ο – Ισχύς Προσφορών

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες προσμετρούμενες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερομένου απορρίπτεται ως απαράδεκτη

Ο Δήμος Κορινθίων μπορεί με έγγραφη γνωστοποίηση προς τους διαγωνιζόμενους να ζητήσει την παράταση ισχύος των προσφορών.

 

Άρθρο 5ο – Εγγυήσεις

Οι εγγυήσεις πρέπει να είναι σύμφωνες με το άρθρο 157 του Ν.4281/2014 και το άρθρο 26 του ΕΚΠΟΤΑ, Αν οι εγγυήσεις δεν είναι διατυπωμένες στην Ελληνική, θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση.

Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό

α. Η εγγύηση αυτή εκδίδεται υπέρ του συμμετέχοντος και απευθύνεται προς τον Δήμο Κορινθίων, για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 1% επί της προϋπολογισθείσης από την υπηρεσία δαπάνης εκτός του ΦΠΑ, είτε για το σύνολο της προμήθειας είτε για το τμήμα αυτής, για το οποίο θα υποβληθεί προσφορά. Το ύψος της εγγύησης συμμετοχής θα προκύπτει σύμφωνα με τον παρακάτω Πίνακα Α..

Παράδειγμα: Αν ο υποψήφιος οικονομικός φορέας υποβάλλει προσφορά για τις Ομάδες 1, 2, 8 ο ενδιαφερόμενος οφείλει να καταθέσει εγγυητική επιστολή συμμετοχής ύψους: 79,66+4.870,66+100,56 = 5.150,88 €

Πίνακας Α.

 

Α/Α ΟΜΑΔΑΣ

ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (€)

ΟΜΑΔΑ 1

Πετρέλαιο θέρμανσης για τις ανάγκες του Δήμου Κορινθίων

79,66

ΟΜΑΔΑ 2

Πετρέλαιο κίνησης για τις ανάγκες του Δήμου Κορινθίων

4.870,66

ΟΜΑΔΑ 3

Βενζίνη αμόλυβδη για τις ανάγκες του Δήμου Κορινθίων

323,20

ΟΜΑΔΑ 4

Λιπαντικά για τα οχήματα του Δήμου Κορινθίων

686,41

ΟΜΑΔΑ 5

Πετρέλαιο θέρμανσης για τις ανάγκες του ΝΠΔΔ ΚΚΠ

278,06

ΟΜΑΔΑ 6

Βενζίνη αμόλυβδη για τις ανάγκες του ΝΠΔΔ ΚΚΠ

34,17

ΟΜΑΔΑ 7

Πετρέλαιο θέρμανσης του ΝΠΔΔ ΚΕΠΑΠ

291,87

ΟΜΑΔΑ 8

Πετρέλαιο κίνησης για τις ανάγκες του ΝΠΔΔ ΚΕΠΑΠ

69,40

ΟΜΑΔΑ 9

Βενζίνη αμόλυβδη για τις ανάγκες του ΝΠΔΔ ΚΕΠΑΠ

27,31

ΟΜΑΔΑ 10

Λιπαντικά για τα οχήματα του ΝΠΔΔ ΚΕΠΑΠ

37,48

ΟΜΑΔΑ 11

Πετρέλαιο θέρμανσης Σχολ. Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης

753,55

ΟΜΑΔΑ 12

Πετρέλαιο θέρμανσης Σχολ. Επιτροπής Β/θμιας Εκπ/σης

444,95

 

β. Προσφορά της οποίας η εγγύηση δεν καλύπτει την προβλεπόμενη κατά τα ανωτέρω αξία, μπορεί να γίνει δεκτή εφόσον η εγγύηση υπολείπεται μέχρι ποσοστό 5%.

γ. Η εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα (1) μήνα μετά τη λήξη του χρόνου προσφοράς που απαιτείται από τη διακήρυξη. Σε περίπτωση που η διάρκεια ισχύος της προσφοράς λήγει, η αναθέτουσα αρχή μπορεί πριν τη λήξη της να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, τη διάρκεια ισχύος της εγγύησης συμμετοχής, σύμφωνα με την Υ.Α. 11389/93.

δ. Στις εγγυήσεις ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και τον τύπο που περιβάλλονται, πρέπει απαραίτητα να αναγράφεται σ’ αυτές ότι αναφέρεται στο άρθρο 26 της αριθ. 11389/93 απόφασης του Υπουργείου Εσωτερικών.

Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης

α. Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση ή η απευθείας ανάθεση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 1 % της συνολικής συμβατικής αξίας εκτός του ΦΠΑ.

β. Η εγγύηση κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.

γ. Στις εγγυήσεις ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και τον τύπο που περιβάλλονται, πρέπει απαραίτητα να αναγράφεται σ’ αυτές ότι αναφέρεται στο άρθρο 26 της με αριθ. 11389/93 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών.

δ. Η εγγύηση επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του υλικού και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους.

ε. Σε περίπτωση που συντρέξουν οι οριζόμενες από τον παρόντα κανονισμό περιπτώσεις κατάπτωσης της εγγύησης συμμετοχής, το αντίστοιχο ποσό εισπράττεται ανάλογα με το είδος της εγγυητικής επιστολής.

ζ. Η επιστροφή των εγγυητικών επιστολών γίνεται με παραλαβή τούτων από το δικαιούχο ή εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του με την υπογραφή του σχετικού αποδεικτικού παραλαβής.

Οι εγγυήσεις συμμετοχής και καλής εκτέλεσης θα εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού χώρου ή στα κράτη-μέρη της Συμφωνίας Δημοσίων Συμβάσεων το Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου που κυρώθηκε με το ν. 2513/1997 (Α’ 139) και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν επίσης να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. – Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού Οι εγγυητικές επιστολές θα απευθύνονται στον Δήμο Κορινθίων. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής πρέπει να έχει ισχύ επί ένα μήνα τουλάχιστον μετά την λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που ζητά η παρούσα διακήρυξη. .

 

Άρθρο 6ο – Προέλευση δαπάνης -Τρόπος πληρωμής

Η πληρωμή του προμηθευτή γίνεται τμηματικά σύμφωνα με τα τμηματικά προσκομιζόμενα τιμολόγια, μετά την παράδοση και την υπογραφή του σχετικού πρωτοκόλλου ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής από την αρμόδια Επιτροπή και την έκδοση του σχετικού χρηματικού εντάλματος πληρωμής από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, αφού γίνουν και όλες οι από τις κείμενες διατάξεις κρατήσεις.

Η έκδοση τιμολογίων για τα είδη των ομάδων 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, θα γίνεται από τους προμηθευτές με βάση τη μέση λιανική τιμή πώλησης του καυσίμου κατά την ημέρα παράδοσης τους, όπως αυτή πιστοποιείται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Απαραίτητη θεωρείται η προσκόμιση δελτίου πιστοποίησης τιμών της υπηρεσίας εμπορίου της οικείας Περιφέρειας κάθε εβδομάδα για την τεκμηρίωση του κανονικού ή μη των αναγραφόμενων στα προς εξόφληση τιμολόγια τιμών.

Η έκδοση τιμολογίων για τα είδη των ομάδων 4 και 10 θα γίνεται από τους προμηθευτές επί των σταθερών τιμών των ειδών, που υπέβαλλαν με την προσφορά τους.

Οι προμηθευτές υπόκεινται σε όλες τις νόμιμες κρατήσεις – φόρους που ισχύουν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, οι οποίες υπολογίζονται στο σύνολο της αξίας των προμηθευμένων ειδών πριν τον υπολογισμό του αναλογούντος ΦΠΑ.

Η δαπάνη για την προμήθεια θα καλυφθεί από Δημοτικούς πόρους.

Η πληρωμή της αξίας των ειδών θα γίνεται από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου μετά την οριστική παραλαβή τους με την εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας, με βάση τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στο άρθρο 36 του ΕΚΠΟΤΑ.

Σε περίπτωση που η πληρωμή καθυστερήσει εξήντα (60) ημέρες μετά την υποβολή του τιμολογίου πώλησης, ο Δήμος σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ. 166/2003 (ΦΕΚ 138/Α/5-6-2003) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην οδηγία 2000/35 της 29-6-2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές», καθίσταται υπερήμερος και οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση από τον συμβασιούχο.

Επισημαίνεται ότι η υποβολή του τιμολογίου πώλησης δεν μπορεί να γίνει προ της ημερομηνίας εκδόσεως του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Κόρινθος, 01/6/2016

Κόρινθος, 01/6/2016

Η συντάκτρια

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας

 

 

 

Ελένη Σαββανού

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΠΕ

Περόγαμβρος Σπυρίδων

Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ


 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Έργο:

Προμήθεια πετρελαιοειδών (Έτους 2015)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

Αριθμ. Μελέτης:

08/2015 (Επικαιροποιημένη)

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

Προϋπολογισμός:

984.199,53 €

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

 

 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ: ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ, ΔΙΕΘΝΗΣ, ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (ΕΚΠΟΤΑ)

Κριτήριο κατακύρωσης: α. για τα καύσιμα, το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης % στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσής του. β. τη χαμηλότερη τιμή όσον αφορά τα λιπαντικά στο σύνολο τους.

 

Α/Α ΟΜΑΔΑΣ

Α/Α Είδους

ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Μονάδα μέτρησης (μ/μ)

Ποσότητα (lt ή kg ή τεμ

Τιμή μελέτης ανά μ/μ

Για τις Ομάδες 1,2,3,5,6,7,8,9,11,12

Για τις Ομάδες 4,10

ΣΥΝΟΛΟ

Για τις Ομάδες 1,2,3,5,6,7,8,9,11,12 (Ποσότητα) * (Τιμή μελέτης) * (1- προτεινόμενο ποσοστό έκπτωσης (%))

 

Για τις Ομάδες 4,10

(Ποσότητα) Χ (Προτεινόμενη τιμή ανά (μ/μ))

 

 

Προτεινό-μενο ποσοστό έκπτωσης (%)

Ποσοστό έκπτωσης (ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ)

Προτεινό-μενη τιμή ανά (μ/μ) (€)

Προτεινόμενη τιμή ανά (μ/μ) (€) – ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ

 

 

ΟΜΑΔΑ 1