Μελέτη διαγωνισμού για την εκτέλεση προμήθειας

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 

Προμήθεια πετρελαιοειδών (Έτους 2015)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Αριθμ. Μελέτης:

8/2015 (Επικαιροποιημένη)

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

Προϋπολογισμός:

979.192,80

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

 

 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

 

 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ (ΕΤΟΥΣ 2015)

 

 

 

 

 

 

 

 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

 

 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

 2. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

 3. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

 4. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

 5. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με τη μελέτη αυτή προβλέπεται η προμήθεια καυσίμων (Πετρέλαιο κίνησης, Πετρέλαιο θέρμανσης, Βενζίνη αμόλυβδη) και λιπαντικών, τα οποία απαιτούνται για τη κίνηση και χρήση των οχημάτων και των μηχανημάτων, τη λειτουργία των εγκαταστάσεων, τη θέρμανση των κτηρίων καθώς και όλων γενικά των αναγκών του Δήμου Κορινθίων και των νομικών του προσώπων.

Η προμήθεια θα καλύψει τις ανάγκες του Δήμου Κορινθίων και των Νομικών του προσώπων (Κέντρο Κοινωνικής Πολιτικής (ΚΚΠ), Κέντρο Πολιτισμού Αθλητισμού Περιβάλλοντος, (ΚΕΠΑΠ), Σχολ. Επιτροπή Α/θμιας Εκπ/σης, Σχολ. Επιτροπή Β/θμιας Εκπ/σης.

Η δαπάνη για την προμήθεια προϋπολογίζεται συνολικά στο ποσό των 789.671,61 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 24% 189.521,19 ευρώ, σύνολο 979.192,80 με Φ.Π.Α., η οποία προβλέπεται να χρηματοδοτηθεί από τον τακτικό προϋπολογισμό του Δήμου Κορινθίων και του κάθε νομικού προσώπου.

Η διενέργεια της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί μετά από διεθνή, μειοδοτικό και ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή (το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης στη μέση τιμή λιανικής πώλησης για τα καύσιμα).

 

 1. Για το Δήμο Κορινθίων η δαπάνη θα βαρύνει τους εξής κωδικούς του προϋπολογισμού του Δήμου:

 

Α/Α

ΚΑ

Ποσό (χωρίς ΦΠΑ)

ΦΠΑ (24%)

Ποσό (με ΦΠΑ)

1

10/6641.0002

2.177,42

500,81

2.700,00

2

20/6641.0002

384.359,00

88.402,57

476.605,16

3

30/6641.0002

16.967,22

3.902,46

21.039,35

4

35/6641.0002

16.098,14

3.702,57

19.961,69

5

45/6641.0002

1.451,59

333,87

1.799,97

6

20/6644.0002

139.554,82

32.097,61

173.047,98

7

30/6644.0002

20.161,29

4.637,10

25.000,00

8

35/6644.0002

7.258,06

1.669,35

9.000,00

9

10/6643.0002

7.966,09

1.832,20

9.877,95

 

ΣΥΝΟΛΟ

595.993,63

137.078,53

739.032,10

 

 1. Για το ΝΠΔΔ – ΚΚΠ η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 60-6643.001 με τίτλο «Προμήθεια Καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό» με ποσόν 38.715,48 €

 

 1. Για το ΝΠΔΔ – ΚΕΠΑΠ η δαπάνη θα βαρύνει τους εξής κωδικούς του προϋπολογισμού του ΚΕΠΑΠ:

 

Α/Α

ΚΑ

Ποσό (με ΦΠΑ)

1

15-6643.001

36.191,55

2

15-6644.001

4.993,24

3

15-6641.001

6.999,38

4

15-6641.002

2.213,02

5

15-6644.002

2.434,42

 

 1. Για τη Σχολ. Επιτροπή Α/θμιας Εκπ/σης και τη Σχολ. Επιτροπή Β/θμιας Εκπ/σης η ενδεικτική δαπάνη ανέρχεται στο ποσόν των 93.440,02 (με ΦΠΑ) και 55.174,11€ (με ΦΠΑ) αντίστοιχα και θα καλυφθεί με τις επιχορηγήσεις για τα λειτουργικά έξοδα των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αντίστοιχα.

 

Κόρινθος, 01/6/2016

 

Η συντάκτρια

 

Ελένη Σαββανού

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΠΕ

 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

 

Πίνακας Ι. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός της προμήθειας

 

Α/Α ΟΜΑΔΑΣ

Α/Α Είδους

ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Μονάδα μέτρησης (μ/μ)

Ποσότητα (lt ή kg ή τεμ

Τιμή ανά μ/μ

Δαπάνη

 

 

ΟΜΑΔΑ 1

 

 

 

 

1

 

Πετρέλαιο θέρμανσης για τις ανάγκες του Δήμου Κορινθίων

 

 

 

 

 

1.1

Πετρέλαιο θέρμανσης για τις ανάγκες του Δήμου Κορινθίων

lt

11.010,49

0,7235

7.966,09

 

 

Σύνολο Ομάδας 1

 

 

 

7.966,09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΟΜΑΔΑ 2

 

 

 

 

2

 

Πετρέλαιο κίνησης για τις ανάγκες του Δήμου Κορινθίων

 

 

 

 

 

2.1

Πετρέλαιο κίνησης για τις ανάγκες του Δήμου Κορινθίων

lt

525.535,00

0,9268

487.065,84

 

 

Σύνολο Ομάδας 2

 

 

 

487.065,84

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΟΜΑΔΑ 3

 

 

 

 

3

 

Βενζίνη αμόλυβδη για τις ανάγκες του Δήμου Κορινθίων

 

 

 

 

 

3.1

Βενζίνη αμόλυβδη για τις ανάγκες του Δήμου Κορινθίων

lt

28.401,00

1,138

32.320,34

 

 

Σύνολο Ομάδας 3

 

 

 

32.320,34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΟΜΑΔΑ 4

 

 

 

 

4

 

Λιπαντικά για τα οχήματα του Δήμου Κορινθίων

 

 

 

 

 

4.1

Λιπαντικό κινητήρα SAE 5W/30 (Βαρέλι 208 lt)

lt

208,00

8,57

1.782,56

 

4.2

Λιπαντικό κινητήρα SAE 10W/40 (Βαρέλι 208 lt)

lt

416,00

6,25

2.600,00

 

4.3

Λιπαντικό κινητήρα SAE 15W/40 (Βαρέλι 208 lt)

lt

3.120,00

4,06

12.667,20

 

4.4

Λιπαντικό κινητήρα SAE 20W/50 (Βαρέλι 208 lt)

lt

832,00

4,04

3.361,28

 

4.5

Λιπαντικό κινητήρα SAE 15W/50 (Βαρέλι 208 lt)

lt

208,00

2,77

576,16

 

4.6

Λιπαντικό (JCB) (Βαρέλι 208 lt)

lt

624,00

3,53

2.202,72

 

4.7

Λιπαντικό δίχρονων κινητήρων (Δοχείο 1 lt)

lt

240,00

8,00

1.920,00

 

4.8

Λιπαντικό κινητήρα SAE 30W (Δοχείο 20 lt)

lt

400,00

3,04

1.216,00

 

4.9

Λιπαντικό υδραυλικών συστημάτων ISO 68 (Βαρέλι 208 lt)

lt

6.240,00

2,74

17.097,60

 

4.10

Λιπαντικό SAE 10W/30 (Βαρέλι 208 lt)

lt

208,00

4,50

936,00

 

4.11

Λιπαντικό (JCB) SAE 10W/30 (Βαρέλι 208 lt)

lt

208,00

4,58

952,64

 

4.12

Λιπαντικό κιβωτίου ταχυτήτων (JCB)

lt

208,00

4,30

894,40

 

4.13

Βαλβολίνη SAE 75W/90 (Βαρέλι 208 lt)

lt

416,00

10,14

4.218,24

 

4.14

Βαλβολίνη SAE 80W/90 (Βαρέλι 208 lt)

lt

1.664,00

3,46

5.757,44

 

4.15

Βαλβολίνη SAE 80W (Βαρέλι 208 lt)

lt

208,00

3,46

719,68

 

4.16

Βαλβολίνη LS JCB (Βαρέλι 208 lt)

lt

208,00

10,10

2.100,80

 

4.17

Βαλβολίνη SAE 85W/140 (Βαρέλι 208 lt)

lt

416,00

14,03

5.836,48

 

4.18

Βαλβολίνη ATF DEXRON III (Βαρέλι 208 lt)

lt

416,00

4,69

1.951,04

 

4.19

Αντιψυκτικό συμπυκνωμένο (Βαρέλι 208 lt)

lt

208,00

4,59

954,72

 

4.20

Λίπος διαρκείας λιθίου (γράσο) (Βαρέλι 180 kgr)

kgr

180,00

4,66

838,80

 

4.21

Απιονισμένο νερό (Δοχείο 4 lt)

lt

240,00

0,24

57,60

 

 

Σύνολο Ομάδας 4

 

 

 

68.641,36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΟΜΑΔΑ 5

 

 

 

 

5

 

Πετρέλαιο θέρμανσης για τις ανάγκες του ΝΠΔΔ ΚΚΠ

 

 

 

 

 

5.1

Πετρέλαιο θέρμανσης για τις ανάγκες του ΝΠΔΔ ΚΚΠ

lt

38.432,00

0,7235

27.805,55

 

 

Σύνολο Ομάδας 5

 

 

 

27.805,55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΟΜΑΔΑ 6

 

 

 

 

6

 

Βενζίνη αμόλυβδη για τις ανάγκες του ΝΠΔΔ ΚΚΠ

 

 

 

 

 

6.1

Βενζίνη αμόλυβδη για τις ανάγκες του ΝΠΔΔ ΚΚΠ

lt

3.002,29

1,138

3.416,61

 

 

Σύνολο Ομάδας 6

 

 

 

3.416,61

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΟΜΑΔΑ 7

 

 

 

 

7

 

Πετρέλαιο θέρμανσης του ΝΠΔΔ ΚΕΠΑΠ

 

 

 

 

 

7.1

Πετρέλαιο θέρμανσης του ΝΠΔΔ ΚΕΠΑΠ

lt

40.341,03

0,7235

29.186,74

 

 

Σύνολο Ομάδας 7

 

 

 

29.186,74

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΟΜΑΔΑ 8

 

 

 

 

8

 

Πετρέλαιο κίνησης για τις ανάγκες του ΝΠΔΔ ΚΕΠΑΠ

 

 

 

 

 

8.1

Πετρέλαιο κίνησης για τις ανάγκες του ΝΠΔΔ ΚΕΠΑΠ

lt

7.448,42

0,9268

6.940,27

 

 

Σύνολο Ομάδας 8

 

 

 

6.940,27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΟΜΑΔΑ 9

 

 

 

 

9

 

Βενζίνη αμόλυβδη για τις ανάγκες του ΝΠΔΔ ΚΕΠΑΠ

 

 

 

 

 

9.1

Βενζίνη αμόλυβδη για τις ανάγκες του ΝΠΔΔ ΚΕΠΑΠ

lt

2.400,00

1,138

2.731,20

 

 

ΣΥΝΟΛΟ 9

 

 

 

2.731,20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΟΜΑΔΑ 10

 

 

 

 

10

 

Λιπαντικά για τα οχήματα του ΝΠΔΔ ΚΕΠΑΠ

 

 

 

 

 

10.1

Λιπαντικό κινητήρα SAE 5W/30 (Βαρέλι 208 lt)

lt

416,00

8,57

3.565,12

 

10.2

Λιπαντικό κινητήρα SAE 30W (Δοχείο 20 lt)

lt

60,00

3,04

182,40

 

 

 

 

 

 

3.747,52

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΟΜΑΔΑ 11

 

 

 

 

11

 

Πετρέλαιο θέρμανσης Σχολ. Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης

 

 

 

 

 

11.1

Πετρέλαιο θέρμανσης Σχολ. Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης

lt

104.153,22

0,7235

75.354,85

 

 

ΣΥΝΟΛΟ 11

 

 

 

75.354,85

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΟΜΑΔΑ 12

 

 

 

 

12

 

Πετρέλαιο θέρμανσης Σχολ. Επιτροπής Β/θμιας Εκπ/σης

 

 

 

 

 

12.1

Πετρέλαιο θέρμανσης Σχολ. Επιτροπής Β/θμιας Εκπ/σης

lt

61.500,00

0,7235

44.495,25

 

 

ΣΥΝΟΛΟ 12

 

 

 

44.495,25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

789.671,61

 

 

 

 

 

ΦΠΑ 24%

189.521,19

 

 

 

 

 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

979.192,80

 

 

 

 

Ακολουθούν Πίνακες επιμερισμού των αναφερόμενων στον Πίνακα Ι ειδών ανά Φορέα και Νομικό Πρόσωπο.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α.1 ΚΑΥΣΙΜΑ ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

 

 

Α/Α

Είδος

Ενδεικτική ποσότητα (σε λίτρα)

Ενδεικτική τιμή (σε €)

Ενδεικτικός προϋπολογισμός σε €

1

Πετρέλαιο θέρμανσης

11.010,49

0,7235

7.966,09

2

Πετρέλαιο κίνησης

525.535,00

0,9268

487.065,84

3

Βενζίνη αμόλυβδη

28.401,00

1,138

32.320,34

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

527.352,27

 

 

 

ΦΠΑ 24%

126.564,54

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

653.916,81

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ A.2 ΚΑΥΣΙΜΑ ΝΠΔΔ ΚΚΠ 

 

Α/Α

Είδος

Ενδεικτική ποσότητα (σε λίτρα)

Ενδεικτική τιμή (σε €)

Ενδεικτικός προϋπολογισμός σε €

1

Πετρέλαιο θέρμανσης

38.432,00

0,7235

27.805,55

2

Βενζίνη αμόλυβδη

3.002,29

1,138

3.416,61

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

31.222,16

 

 

 

ΦΠΑ 24%

7.493,32

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

38.715,48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ A.3 ΚΑΥΣΙΜΑ ΝΠΔΔ ΚΕΠΑΠ

 

Α/Α

Είδος

Ενδεικτική ποσότητα (σε λίτρα)

Ενδεικτική τιμή (σε €)

Ενδεικτικός προϋπολογισμός σε €

1

Πετρέλαιο θέρμανσης

40.341,03

0,7235

29.186,74

2

Πετρέλαιο κίνησης

7.488,42

0,9268

6.940,27

3

Βενζίνη αμόλυβδη

2.400,00

1,138

2.731,20

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

38.858,20

 

 

 

ΦΠΑ 24%

9.325,97

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

48.184,17

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ A.4 ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Α’ ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

 

Α/Α

Είδος

Ενδεικτική ποσότητα (σε λίτρα)

Ενδεικτική τιμή (σε €)

Ενδεικτικός προϋπολογισμός σε €

1

Πετρέλαιο θέρμανσης

104.153,22

0,7235

75.354,85

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

75.354,85

 

 

 

ΦΠΑ 24%

18.085,17

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

93.440,02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ A.5 ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Α’ ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

 

Α/Α

Είδος

Ενδεικτική ποσότητα (σε λίτρα)

Ενδεικτική τιμή (σε €)

Ενδεικτικός προϋπολογισμός σε €

1

Πετρέλαιο θέρμανσης

61.500,00

0,7235

44.495,25

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

44.495,25

 

 

 

ΦΠΑ 24%

10.678,86

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

55.174,11

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ B.1 ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

 

 

Α/Α

Είδος

Ενδεικτική ποσότητα (σε λίτρα ή χιλιόγραμμα)

Ενδεικτική τιμή (σε €)

Ενδεικτικός προϋπολογισμός σε €

1

Λιπαντικό κινητήρα SAE 5W/30 (Βαρέλι 208 lt)

208,00

8,57

1.782,56

2

Λιπαντικό κινητήρα SAE 10W/40 (Βαρέλι 208 lt)

416,00

6,25

2.600,00

3

Λιπαντικό κινητήρα SAE 15W/40 (Βαρέλι 208 lt)

3.120,00

4,06

12.667,20

4

Λιπαντικό κινητήρα SAE 20W/50 (Βαρέλι 208 lt)

832,00

4,04

3.361,28

5

Λιπαντικό κινητήρα SAE 15W/50 (Βαρέλι 208 lt)

208,00

2,77

576,16

6

Λιπαντικό (JCB) (Βαρέλι 208 lt)

624,00

3,53

2.202,72

7

Λιπαντικό δίχρονων κινητήρων (Δοχείο 1 lt)

240,00

8,00

1.920,00

8

Λιπαντικό κινητήρα SAE 30W (Δοχείο 20 lt)

400,00

3,04

1.216,00

9

Λιπαντικό υδραυλικών συστημάτων ISO 68 (Βαρέλι 208 lt)

6.240,00

2,74

17.097,60

10

Λιπαντικό SAE 10W/30 (Βαρέλι 208 lt)

208,00

4,50

936,00

11

Λιπαντικό (JCB) SAE 10W/30 (Βαρέλι 208 lt)

208,00

4,58

952,64

12

Λιπαντικό κιβωτίου ταχυτήτων (JCB)

208,00

4,30

894,40

13

Βαλβολίνη SAE 75W/90 (Βαρέλι 208 lt)

416,00

10,14

4.218,24

14

Βαλβολίνη SAE 80W/90 (Βαρέλι 208 lt)

1.664,00

3,46

5.757,44

15

Βαλβολίνη SAE 80W (Βαρέλι 208 lt)

208,00

3,46

719,68

16

Βαλβολίνη LS JCB (Βαρέλι 208 lt)

208,00

10,10

2.100,80

17

Βαλβολίνη SAE 85W/140 (Βαρέλι 208 lt)

416,00

14,03

5.836,48

18

Βαλβολίνη ATF DEXRON III (Βαρέλι 208 lt)

416,00

4,69

1.951,04

19

Αντιψυκτικό συμπυκνωμένο (Βαρέλι 208 lt)

208,00

4,59

954,72

20

Λίπος διαρκείας λιθίου (γράσο) (Βαρέλι 180 kgr)

180,00

4,66

838,80

21

Απιονισμένο νερό (Δοχείο 4 lt

240,00

0,24

57,60

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

68.641,36

 

 

 

ΦΠΑ 24%

16.473,93

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

85.115,29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ B.2 ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΝΠΔΔ ΚΕΠΑΠ

 

 

Α/Α

Είδος

Ενδεικτική ποσότητα (σε λίτρα)

Ενδεικτική τιμή (σε €)

Ενδεικτικός προϋπολογισμός σε €

1

Λιπαντικό SAE 5W/30 (Βαρέλι 208 lt)

416,00

8,57

3.565,12

2

Λιπαντικό SAE 30 (τεμάχιο των 20 lt)

60,00

3,04

182,40

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

3.747,52

 

 

 

ΦΠΑ 24%

899,40

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

4.646,92

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Κόρινθος ,01/6/2016

Κόρινθος, 01/6/2016

Η συντάκτρια

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας

 

 

 

Ελένη Σαββανού

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΠΕ

Περόγαμβρος Σπυρίδων

Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ

 

 

Τεχνικές προδιαγραφές

 

Α. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Οι προδιαγραφές των καυσίμων κίνησης και θέρμανσης που απαιτούνται για την κίνηση των οχημάτων καθώς και για τη θέρμανση των κτηρίων του Δήμου Κορινθίων, θα είναι σύμφωνες με την παρακάτω περιγραφή και χωρίς προσμίξεις με νερό ή άλλο καύσιμο, όπως άλλωστε ορίζονται από τα αρμόδια όργανα του κράτους.

Τονίζεται ότι ο Δήμος Κορινθίων διατηρεί το δικαίωμα να αποστέλλει δείγματα από τα καύσιμα στο Γενικό Χημείο του Κράτους, ώστε να ελέγχεται τόσο η ποιότητα όσο και το αν πληρούνται οι απαιτούμενες προδιαγραφές.

 

1. Αμόλυβδη βενζίνη

 

Η αμόλυβδη βενζίνη θα είναι κλάσμα πετρελαίου καθαρό, διαυγές και δε θα περιέχει νερό, ιζήματα, αιωρούμενα συστατικά ή άλλες ξένες ύλες. Η αμόλυβδη βενζίνη θα προσφέρεται με το φυσικό της χρώμα χωρίς προσθήκη οποιασδήποτε χρωστικής. Για εύκολη ανίχνευση της παρουσίας της σε άλλα είδη βενζινών αυτοκινήτων η αμόλυβδη βενζίνη θα φέρει ιχνηθέτη κινιζαρίνη σε ποσοστό 3 χιλιοστόγραμμα ανά λίτρο. Η ποιοτική ανίχνευση – ο ποσοτικός προσδιορισμός της κινιζαρίνης και οι μέθοδοι ελέγχου-απαιτήσεις της αμόλυβδης βενζίνης περιγράφονται στην Απόφαση του Γενικού Χημείου του Κράτους με αριθμ. 147/2015/16 (ΦΕΚ 293 Β/12-02-2016) «Καύσιμα αυτοκινήτων – αμόλυβδη βενζίνη -απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμών»

 

Η αμόλυβδη βενζίνη θα καλύπτει τις προδιαγραφές που ορίζονται στην Απόφαση του Γενικού Χημείου του Κράτους 291/2003 (ΦΕΚ 332/2004, τεύχος Β).

 

2. Πετρέλαιο κίνησης

 

Το πετρέλαιο κίνησης θα είναι μίγμα υδρογονανθράκων, καθαρό, διαυγές και δε θα περιέχει νερό ή άλλες ξένες ύλες σε ποσοστά μεγαλύτερα των προβλεπομένων.

 

Οι υδρογονάνθρακες θα είναι αποστάγματα πετρελαίου ή προϊόν πυρολύσεως ή και μίγματα αυτών σε σωστές αναλογίες. Το πετρέλαιο κίνησης θα φέρεται στην κατανάλωση με το φυσικό του χρώμα, την προσθήκη χρωστικών ουσιών ή ιχνηθέτη. Οι προδιαγραφές και οι μέθοδοι ελέγχου του πετρελαίου κίνησης περιγράφονται στην υπ’ αριθμ. 355/2000/2001 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 410Β/11-4-2001).

 

Το πετρέλαιο θα καλύπτει τις προδιαγραφές που ορίζονται:

α) στην Υπουργική Απόφαση 514/2004, (ΦΕΚ 1490/2006, τεύχος Β), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 460/2009/10 (ΦΕΚ 67 Β/28-1-2010) Απόφαση Υπουργών Οικονομικών – Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικών Αλλαγών, όπως αυτή εχει τροποποιηθεί με την υπ’αριθμ. 117/2014/15 (ΦΕΚ 921 Β/21-05-2015) απόφαση και

β) στην Απόφαση του Γενικού Χημείου του Κράτους 291/2003 (ΦΕΚ 332/2004, τεύχος Β).

 

3. Πετρέλαιο θέρμανσης

 

Θα είναι μίγμα αποσταγμένου πετρελαίου και μπορεί να περιλαμβάνει και πρόσθετα για βελτίωση της απόδοσης. Θα είναι χρώματος κόκκινου με πετρελαιοειδή οσμή. Οι διαδικασίες χρωματισμού και ιχνηθέτησης του πετρελαίου θέρμανσης καθώς και οι προδιαγραφές και οι μέθοδοι ελέγχου της κηροζίνης θέρμανσης περιγράφονται στο ΦΕΚ 1273Β/5-9-2003 (οι υπ’ αριθμ. 468/2002/2003 και 467/2002/2003 ΚΥΑ). Οι προδιαγραφές και οι μέθοδοι ελέγχου του πετρελαίου θέρμανσης καθορίζονται στην υπ’ αριθμ. 467/2002/2003 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1531Β/16-10-2003).

 

Το πετρέλαιο θέρμανσης θα καλύπτει τις προδιαγραφές που ορίζονται στην Απόφαση του Γενικού Χημείου του Κράτους 291/2003 (ΦΕΚ 332/2004, τεύχος Β).

 

Β. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ

 

Τα προσφερόμενα λιπαντικά πρέπει να καλύπτουν κατά περίπτωση τις απαιτήσεις: Α. της Απόφασης του Α.Χ.Σ. 526/2004/2005 (ΦΕΚ 630Β/12.5.2005), Β. της Απόφασης του Α.Χ.Σ. 350/2012 (ΦΕΚ 2988Β/22.11.2013), Γ. της Απόφασης του Α.Χ.Σ 12/95 (ΦΕΚ 471Β/29.5.1995) και θα πρέπει να έχουν έγκριση κυκλοφορίας που δίδεται μετά την καταχώρηση των προσφερόμενων λιπαντικών στον κατάλογο που τηρεί η Δ/νση Πετροχημικών του Γενικού Χημείου του Κράτους, σύμφωνα με τις παραπάνω Αποφάσεις του Α.Χ.Σ.

Η έγκριση κυκλοφορίας θα κατατίθεται επί ποινή αποκλεισμού μαζί με την προσφορά του διαγωνιζομένου και θα έχει εκδοθεί από το Γ.Χ.Κ. Για τα προσφερόμενα λιπαντικά επί ποινή αποκλεισμού θα κατατεθεί έγγραφο (Δελτίο Τεχνικών Χαρακτηριστικών) της κατασκευάστριας εταιρείας όπου θα αναφέρονται οι ζητούμενες από τη μελέτη προδιαγραφές. Δεν θα γίνουν δεκτές απλές βεβαιώσεις των συμμετεχόντων. Όπου αναφέρεται παρακάτω στις τεχνικές προδιαγραφές θα προσκομίζονται επί ποινή αποκλεισμού και οι εγκρίσεις των κατασκευαστών αυτοκινήτων (apprοval).

Τα προσφερόμενα λιπαντικά θα είναι καινούργια γνωστού και εύφημου κατασκευαστή, πρωτογενή ή θα προέρχονται εν όλω ή εν μέρει από αναδιύλιση χρησιμοποιημένων λιπαντικών.

Στις υποχρεώσεις του αναδόχου είναι η παράδοση των παρακάτω λιπαντικών στην Αποθήκη του Δήμου Κορινθίων και σε χώρο που θα υποδείξει το ΝΠΔΔ ΚΕΠΑΠ.

Ο Δήμος ενδιαφέρεται για λιπαντικά αρίστης ποιότητας. Για το λόγο αυτό οι προμηθευτές θα πρέπει να καταθέσουν με τα δικαιολογητικά τους υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρονται: 1) η χώρα κατασκευής των προσφερομένων λιπαντικών, 2) ότι οι προδιαγραφές των προσφερόμενων λιπαντικών είναι σύμφωνες με αυτές της μελέτης.

Όλοι οι διαγωνιζόμενοι υποχρεούνται να αναγράφουν σε όλα τα δοχεία συσκευασίας των προϊόντων τους που διακινούν τις παρακάτω ενδείξεις: Την ονομασία και το είδος του περιεχομένου με ευανάγνωστα γράμματα. Τον αριθμό ιξώδους SAE. Το επίπεδο ποιότητας κατά API και ACEA. Τον ονομαστικό όγκο του περιεχομένου. Το ονοματεπώνυμο ή την εμπορική επωνυμία του υπευθύνου που θέτει το προϊόν σε κυκλοφορία (παρασκευαστής ή συσκευαστής ή αντιπρόσωπος ή εισαγωγέας ή πωλητής εγκατεστημένος σε χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης).

Τονίζεται ότι ο Δήμος Κορινθίων διατηρεί το δικαίωμα να αποστέλλει δείγματα των λιπαντικών με έξοδα που θα βαρύνουν τον προμηθευτή στο Γενικό Χημείο του Κράτους, ώστε να ελέγχεται τόσο η ποιότητα όσο και το αν πληρούνται οι απαιτούμενες προδιαγραφές.

1. Λιπαντικό κινητήρα SAE 5W/30 (Βαρέλι 208 lt)

Λιπαντικό υψηλής απόδοσης πετρελαιοκινητήρων που λειτουργούν σε επιβαρημένες συνθήκες, εξασφαλίζοντας αυξημένη προστασία του κινητήρα κατά των φθορών και μείωση του κόστους συντήρησης μέσω παρατεταμένων ή μη διαστημάτων αλλαγής.

Θα πρέπει να καλύπτει πλήρως τις προδιαγραφές: SAE 5W/30, ACEA E4, εγκρίσεις των κατασκευαστών αυτοκινήτων (apprοval): MB 228.5.

 

2. Λιπαντικό κινητήρα SAE 10W/40 (Βαρέλι 208 lt)

Λιπαντικό 100% συνθετικής τεχνολογίας πολύ υψηλής απόδοσης, προτεινόμενο για τα μέγιστα συνιστώμενα διαστήματα αλλαγής σε όλους τους σύγχρονους πετρελαιοκινητήρες αλλά και για παλαιότερης γενιάς κινητήρες. Θα πρέπει να καλύπτει πλήρως τις προδιαγραφές: SAE 10W/40, ACEA E4, API CF, εγκρίσεις των κατασκευαστών αυτοκινήτων (apprοval): VOLVO VDS-3, MB 228.5,

 

3. Λιπαντικό κινητήρα SAE 15W/40 (Βαρέλι 208 lt)

Λιπαντικό υψηλής απόδοσης πετρελαιοκινητήρων και βενζινοκινητήρων που λειτουργούν σε πολύ επιβαρημένες συνθήκες, εξασφαλίζοντας αυξημένη προστασία του κινητήρα κατά των φθορών, και μείωση του κόστους συντήρησης μέσω παρατεταμένων διαστημάτων αλλαγής.

Θα πρέπει να καλύπτει πλήρως τις προδιαγραφές: SAE 15W/40, ACEA E3/Α3, API CI-4/SE, εγκρίσεις των κατασκευαστών αυτοκινήτων (apprοval): VOLVO VDS-3. MB 228.3

 

4. Λιπαντικό κινητήρα SAE 20W/50 (Βαρέλι 208 lt)

Εξαιρετικής ποιότητας πολύτυπο λιπαντικό για χρήση σε μικτούς στόλους σύγχρονων πετρελαιοκινητήρων και βενζινοκινητήρων. Με αξιόπιστη προστασία κατά της φθοράς σε ευρύ φάσμα συνθηκών και σε κανονικά διαστήματα αλλαγής. Κατάλληλο για χρήση σε μικτούς στόλους ατμοσφαιρικών και υπερτροφοδοτούμενων πετρελαιοκινητήρων και βενζινοκινητήρων παλιότερης τεχνολογίας Euro I, II, III, και για εντός /εκτός δρόμου χρήσεις υπό ηπιότερες συνθήκες λειτουργίας και κανονικά διαστήματα αλλαγών.

Θα πρέπει να καλύπτει πλήρως τις προδιαγραφές: SAE 20W/50, ACEA E2/A2, API CG-4/SF-4.

 

 

 1. Λιπαντικό κινητήρα SAE 15W/50 (Βαρέλι 208 lt)

Υψηλής ποιότητας λιπαντικό βενζινοκινητήρων και πετρελαιοκινητήρων επιβατικών και ελαφρού φορτίου επαγγελματικών οχημάτων. Θα παρέχει αποτελεσματική προστασία κατά των φθορών και κάθε εποχή και μεγάλη θερμική αντοχή .

Θα πρέπει να καλύπτει πλήρως τις προδιαγραφές: SAE 15W/50, ACEA A3/B3., API: SL/CF, εγκρίσεις των κατασκευαστών αυτοκινήτων (apprοval): MB229.1

 1. Λιπαντικό (JCB) (Βαρέλι 208 lt)

Λιπαντικό κατάλληλο για τη λίπανση υπερτροφοδοτούμενου ή απλού πετρελαιοκινητήρα, του υδραυλικού συστήματος, του διαφορικού, του κιβωτίου ταχυτήτων και των εμβαπτιζόμενων φρένων. Κατάλληλο για τη λίπανση ευρέως φάσματος αγροτικών μηχανημάτων.

Θα πρέπει να καλύπτει πλήρως τις προδιαγραφές: API CE/GL4

 1. Λιπαντικό δίχρονων κινητήρων (Δοχείο 1 lt)

Λιπαντικό δίχρονων κινητήρων (λάδι μίξης με βενζίνη).

Θα πρέπει να καλύπτει πλήρως τις προδιαγραφές: JASO FB

 1. Λιπαντικό κινητήρα SAE 30W (Βαρέλι 208 lt)

Υπερενισχυμένο μονότυπο λιπαντικό πετρελαιοκινητήρων και βενζινοκινητήρων. Κατάλληλο και για κιβώτια ταχυτήτων, μετατροπείς ροπής και υδραυλικά συστήματα όπου αυτό απαιτείται από τον κατασκευαστή.

Θα πρέπει να καλύπτει πλήρως τις προδιαγραφές: ACEA A1/E1, API CF/SG/GL-1.

 1. Λιπαντικό υδραυλικών συστημάτων ISO 68 (Βαρέλι 208 lt)

Λιπαντικό υδραυλικών συστημάτων ISO 68

Θα πρέπει να καλύπτει πλήρως τις προδιαγραφές: DIN 51524 Part II

10. Λιπαντικό SAE 10W/30 (Βαρέλι 208 lt)

Λιπαντικό κατάλληλο για τη λίπανση υπερτροφοδοτούμενου ή απλού πετρελαιοκινητήρα, του υδραυλικού συστήματος, του διαφορικού, του κιβωτίου ταχυτήτων και των εμβαπτιζόμενων φρένων. Κατάλληλο για τη λίπανση ευρέως φάσματος αγροτικών μηχανημάτων.

Θα πρέπει να καλύπτει πλήρως τις προδιαγραφές: SAE 10W/30, API CF/GL-4.

 

11. Λιπαντικό (JCB) SAE 10W/30 (Βαρέλι 208 lt)

Λιπαντικό υψηλής απόδοσης πετρελαιοκινητήρων που λειτουργούν σε επιβαρημένες συνθήκες, εξασφαλίζοντας αυξημένη προστασία του κινητήρα κατά των φθορών και μείωση του κόστους συντήρησης μέσω παρατεταμένων ή μη διαστημάτων αλλαγής. Θα πρέπει να καλύπτει πλήρως τις προδιαγραφές :

Θα πρέπει να καλύπτει πλήρως τις προδιαγραφές: ACEA E2, API CG-4, εγκρίσεις των κατασκευαστών αυτοκινήτων (apprοval): MB228.1

 

12. Λιπαντικό κιβωτίου ταχυτήτων (JCB)

Λιπαντικό κατάλληλο για κιβώτιο ταχυτήτων μηχανήματος τύπου JCB.

Θα πρέπει να καλύπτει πλήρως τις προδιαγραφές: Προδιαγραφές: ZT TEML 14A

 1. Βαλβολίνη SAE 75W/90 (Βαρέλι 208 lt)

 

Πολύ υψηλής απόδοσης συνθετικής τεχνολογίας λιπαντικό συστημάτων μετάδοσης και διαφορικών.

Θα πρέπει να καλύπτει πλήρως τις προδιαγραφές: SAE 75W/90 API GL-4, ZF TE.

 

14. Βαλβολίνη SAE 80W/90 (Βαρέλι 208 lt)

Πολύτυπη βαλβολίνη κατάλληλη για διαφορικά που λειτουργούν σε συνθήκες υψηλών φορτίων και ευρέως θερμοκρασιακού φάσματος.

Θα πρέπει να καλύπτει πλήρως τις προδιαγραφές: SAE 80W/90 API GL-1

 

 1. Βαλβολίνη SAE 80W (Βαρέλι 208 lt)

Πολύτυπη βαλβολίνη κατάλληλη για διαφορικά που λειτουργούν σε συνθήκες υψηλών φορτίων και ευρέως θερμοκρασιακού φάσματος.

Θα πρέπει να καλύπτει πλήρως τις προδιαγραφές: SAE 80W, API GL-4

 

 

 1. Βαλβολίνη LS JCB (Βαρέλι 208 lt)

Ανώτατης ποιότητας βαλβολίνη για μπλοκέ διαφορικά. Εξαιρετικής σταθερότητας για ομαλή και αθόρυβη λειτουργία του διαφορικού κατάλληλη για όλα τα οχήματα εφοδιασμένα με μπλοκέ διαφορικά.

Θα πρέπει να καλύπτει πλήρως τις προδιαγραφές: API GL-5

 

 1. Βαλβολίνη SAE 85W/140 (Βαρέλι 208 lt)

Ανώτατης ποιότητας βαλβολίνη για μπλοκέ διαφορικά. Εξαιρετικής σταθερότητας για ομαλή και αθόρυβη λειτουργία του διαφορικού κατάλληλη για όλα τα οχήματα εφοδιασμένα με μπλοκέ διαφορικά.

Θα πρέπει να καλύπτει πλήρως τις προδιαγραφές: API GL-5

 

 1. Βαλβολίνη ATF DEXRON III (Βαρέλι 208 lt)

Λιπαντικό αυτόματων κιβωτίων ταχύτητας με υψηλό δείκτη ιξώδους ώστε να επιτυγχάνεται σταθερότητα σε υψηλές θερμοκρασίες και υψηλά φορτία αυξάνοντας τον χρόνο ζωής των εξαρτημάτων. Θα πρέπει να ελαχιστοποιεί τις τριβές και να μεγιστοποιεί την απόδοση του μετατροπέα και να είναι κατάλληλο για αυτόματα κιβώτια ταχυτήτων, μετατροπείς ροπής και υδραυλικά τιμόνια, μετατροπείς ροπής και υδραυλικά συστήματα διεύθυνσης κάθε τύπου σε επιβατικά οχήματα, φορτηγά, χωματουργικά μηχανήματα κλπ..

Θα πρέπει να καλύπτει πλήρως τις προδιαγραφές: ATF DEXRON III, MB 236.9

 

 1. Αντιψυκτικό συμπυκνωμένο (Βαρέλι 208 lt)

Αντιψυκτικό υγρό συμπυκνωμένο για αντιψυκτική, αντιθερμική και αντιδιαβρωτική προστασία. Χρήση σε κυκλώματα ψύξης, ψυγεία αυτοκινήτων, κλπ. Αντιψυκτική προστασία με αραίωση έως -35oC περίπου. Να συνοδεύεται από λίστα που να υποδεικνύει την ελάχιστη θερμοκρασία μέχρι την οποία προστατεύει ανάλογα με την ανάμειξη με νερό.

Θα πρέπει να καλύπτει πλήρως τις προδιαγραφές: ASTM D 3306, BS 6580:2010.

 1. Λίπος διαρκείας λιθίου (γράσο) (Βαρέλι 180 kgr)

Λίπος διαρκείας λιθίου (γράσο) για ρουλεμάν τροχών, εδράνων, αξόνων, κατάλληλο για θερμοκρασίες από -25 C έως +120 C.

Θα πρέπει να καλύπτει πλήρως τις προδιαγραφές: NLGI 2.

 1. Απιονισμένο νερό (Δοχείο 4 lt)

Νερό απιονισμένο κατάλληλο για ψυγεία κινητήρων.

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Κόρινθος , 01/6/2016

Κόρινθος, 01/6/2016

Η συντάκτρια

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας

 

 

 

Ελένη Σαββανού

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΠΕ

Περόγαμβρος Σπυρίδων

Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ

 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Άρθρο 1ο – Αντικείμενο

Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά στην προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης/θέρμανσης για τη θέρμανση των κτιρίων και την κίνηση των οχημάτων-μηχανημάτων του Δήμου Κορινθίων και των νομικών του προσώπων, προϋπολογισμού 979.192,80€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%)

Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετέχει στο διαγωνισμό υποβάλλοντας προσφορά για μία ή για το σύνολο των ομάδων ή για περισσότερες των μια εκ των ομάδων των προς προμήθεια ειδών, όπως αυτές αποτυπώνονται στον Πίνακα Ι. «Ενδεικτικός Προϋπολογισμός της προμήθειας», υπό την προϋπόθεση ότι θα καλύπτονται όλα τα είδη και όλες οι προβλεπόμενες από τον προϋπολογισμό ποσότητες για τα είδη της Ομάδας ή των Ομάδων για τις οποίες κατατίθεται η προσφορά (άρθρο 3, παρ.6, περ.β Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.).

 

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή ανά Ομάδα Ειδών του Πίνακα Ι.

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων βαρύνει τον ανάδοχο.

Άρθρο 2ο – ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνουν σύμφωνα με τις διατάξεις:

 1. Την με αριθμό 11389/93 απόφαση του Υπ. Εσωτ. «περί εκδόσεων του Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών ΟΤΑ» (ΦΕΚ Β’ 185/23-3-93) (ΕΚΠΟΤΑ)

 2. Του Ν. 2286/95 «Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ 19/Α/1995)

 3. Το Ν. 3463/2006 ( Φ.Ε.Κ. Α 114/2006 ) με τίτλο «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»

 4. Το Ν. 3852/ΦΕΚ 87 Α’/7-6-2010 «Νέα αρχιτεκτονικής αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης

 5. Το Π.Δ 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/2007) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισμού των Διαδικασιών σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών» όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005.

 6. Το ΠΝΠ 12/12-12-12 (ΦΕΚ 240 Α/12-12-2012) με τίτλο :΄΄Έγκριση των Σχεδίων των Συμβάσεων Τροποποίησης της Κύριας Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας, του Ελληνικού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ.) και της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), με τίτλο «Κύρια Σύμβαση Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης», της Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δημοκρατίας και της ΤτΕ, με τίτλο «Σύμβαση Διευκόλυνσης Διαχείρισης Υποχρεώσεων ΣΙΤ» και της Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δημοκρατίας και της ΤτΕ, με τίτλο «Διευκόλυνση αποπληρωμής Τόκων Ομολόγων», παροχή εξουσιοδοτήσεων για την υπογραφή των Συμβάσεων και άλλες επείγουσες διατάξεις΄΄, η οποία κυρώθηκε με το Ν. 4111/25-01-2013 (ΦΕΚ 18 Α’).

 7. Το Ν. 3548/07 «Περί καταχωρήσεως δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»

 8. Τον Ν.2741/99 (ΦΕΚ 199/Α/28-9-99) άρθρο 8 «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε ι ε τα άρθρα 2 Ν.3060/02, 9 παρ. 3 Ν. 3090/02,12 παρ. 27 Ν. 3310 και 3414/05 περί ελέγχου νομιμότητας των σχεδίων συμβάσεων από το Ελεγκτικό Συνέδριο.

 9. Τον Κανονισμό ΕΕ 1336/2013 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 13/12/2013.

 10. Την εγκύκλιο 3/26-03-2013 του Υπουργείου Εσωτερικών περί ΄΄ανάδειξης προμηθευτών-χορηγητών προμηθειών των Δήμων, των ιδρυμάτων και όλων των νομικών τους προσώπων, καθώς και των συνδέσμων ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού΄΄.

 11. Το ΦΕΚ 318/25-02-2011 περί ΄΄καθορισμού λειτουργίας των σχολικών επιτροπών και ρύθμισης οικονομικών θεμάτων αυτών΄΄.

 12. Το ΦΕΚ 1191 Β’/09-06-2011 περί ΄΄Συγχώνευσης των Σχολικών Επιτροπών Α/θμιας εκπαίδευσης σε ενιαίο ΝΠΔΔ με την Επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Μονάδων Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κορινθίων»΄΄.

 13. Η Π1/358/27.1.1999 κοινή απόφαση των Υφυπουργών Ανάπτυξης (ΦΕΚ 92 Β’), η οποία εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 2, παρ. 3γ του Ν. 2286/1995 και κατά την οποία οι προμήθειες υγρών καυσίμων και ελαίων λιπάνσεως έχουν εξαιρεθεί από την ένταξη στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών.

 14. Τις διατάξεις του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/ τ.Α΄) Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των Δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις.

 15. Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 2198/94, άρθρο 24 για την παρακράτησης φόρου εισοδήματος κλπ.

 16. Τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007 (Συμπληρωματικά & αναλογικά εφαρμοζόμενου σε θέματα που ρυθμίζονται ή όπου αυτά δεν ρυθμίζονται επαρκώς από τις προαναφερόμενες διατάξεις).

 17. Τον Ν. 3886/2010 «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων -Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν ... ».

 18. Το Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ 120/Α/29-5-2013) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με την υποπαράγραφο ΣΤ 20, του πρώτου άρθρου του Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α/7-4-2014).

 19. Το Π.Δ. 113/2010 “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες.”

 20. Την Υπ. Απόφαση Π1/2390 (ΦΕΚ 2677/Β/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ» και την με αρ. πρωτ. Π1/542/4/3/2014 εγκύκλιος με θέμα «Ενημέρωση για το Εθνικό Σύστημα Δημοσίων Συμβάσεων ΕΣΗΔΗΣ)»

 21. Τις διατάξεις του Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ 68Α) «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο Nομαρχιακό και Tοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις» και τις τροποποιήσεις αυτού.

 22. Το Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 14/Α/2-2-2012) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων», όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4038/2012.Την ΚΥΑ Π1/2380 (ΦΕΚ 3400/Β/20-12-2012) «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας του Κ.Η.Μ.Δ.Σ..

 23. Το ΦΕΚ 1305 Β/16-6-2011 : Σύσταση Ν.Π. με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ» με συγχώνευση όλων των αντίστοιχων νομικών προσώπων των τέως Δήμων Κορινθίων, Άσσου -Λεχαίου, Σαρωνικού, Σολυγείας και Τενέας.

 24. Το ΦΕΚ 1314 Β/16-6-2011) : Σύσταση Νομικού Προσώπου με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ» με συγχώνευση όλων των νομικών προσώπων παιδικών σταθμών και ΚΑΠΗ των τέως Δήμων Κορινθίων, Άσσου – Λεχαίου, Σαρωνικού, Σολυγείας και Τενέας.

 25. Τις διατάξεις του Ν.4389/16 (ΦΕΚ 94/27.05.2016 τεύχος Α’: “Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις”.

 26. Τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3438/2006

 27. Τις διατάξεις του Ν. 4320/2015.

 28. Τις διατάξεις του άρθρου 63 του Ν. 4257/2014

 29. Τις διατάξεις του άρθρου 157 του Ν.4281/2014 (ΦΕΚ Α/160) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις».

 30. Το Ν. 4250/14 (ΦΕΚ 74/26.03.2014 τεύχος Α’):Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (.Α’ 161) και λοιπές ρυθμίσεις.

 31. Κάθε άλλη διάταξη σε ισχύ.

 32. Την Α.Ο.Ε με αρ. ΧΧΧΧΧ περί προκύρηξης επαναληπτικού διαγωνισμου….

 

 

Άρθρο 3ο – Χρόνος – τόπος – τρόπος παράδοσης των υλικών

Ο χρόνος διάρκειας των συμβάσεων που θα συναφθούν με τον Δήμο Κορινθίων, το ΝΠΔΔ ΚΚΠ, το ΝΠΔΔ ΚΕΠΑΠ και τις Σχολικές Επιτροπές, ορίζεται από την υπογραφή των συμβάσεων για ένα έτος ή έως εξαντλήσεως των ποσοτήτων των ειδών. Ειδικά ο Δήμος Κορινθίων διατηρεί το δικαίωμα να μην εξαντλήσει έως και το 20% των ποσοτήτων των αναφερόμενων ειδών στη μελέτη.

Η παραλαβή των υλικών, η διαδικασία παραλαβής αυτών και η συγκρότηση της επιτροπής παραλαβής γίνεται σύμφωνα με αυτά που καθορίζονται στο άρθρο 28 της αριθ. 11389/93 Υπουργικής απόφασης, ως εξής:

 1. Η παράδοση των ποσοτήτων των καυσίμων και λιπαντικών του Δήμου Κορινθίων θα γίνεται τμηματικά στα οχήματα, στις εγκαταστάσεις και στα κτήρια του Δήμου Κορινθίων ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες και κατόπιν εντολής. Ο χρόνος παράδοσης δεν μπορεί να υπερβαίνει, για όλα τα υγρά καύσιμα τις δύο (2) εργάσιμες ημέρες και για τα λιπαντικά τις δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία της παραγγελίας.

Η παράδοση των υγρών καυσίμων και λιπαντικών θα γίνεται με ευθύνη, φροντίδα και δαπάνη του προμηθευτή, υπό τις εξής προϋποθέσεις:

α) Το πετρέλαιο θέρμανσης θα παραδίδεται στις εγκαταστάσεις και τα κτήρια του Δήμου Κορινθίων ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες και κατόπιν παραγγελίας.

β) Όσον αφορά στο πετρέλαιο κίνησης και στη βενζίνη, ο προμηθευτής αναλαμβάνει πλήρως την ευθύνη, με δική του φροντίδα και δαπάνη για την έγκαιρη, σωστή και χωρίς οποιοδήποτε πρακτικό πρόβλημα για την αναθέτουσα αρχή, παράδοση του πετρελαίου κίνησης και της βενζίνης, ήτοι τον απρόσκοπτο και ομαλό ανεφοδιασμού του συνόλου των οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου είτε απευθείας από ιδιόκτητες εγκαταστάσεων διανομής καυσίμων που θα διαθέτουν αντλίες καυσίμου με μετρητές ασφαλείας, είτε από συνεργαζόμενο πρατήριο που θα διαθέτει αντλίες καυσίμου με μετρητές ασφαλείας που θα υποδείξει ο προμηθευτής. Η παράδοση θα γίνεται εντός της πόλης της Κορίνθου.

γ) Τα λιπαντικά θα παραδίδονται στην Αποθήκη του Δήμου Κορινθίων (Τέρμα Σισύφου και Αδειμάντου).

 

 1. Η παράδοση των ποσοτήτων των καυσίμων του ΝΠΔΔ ΚΚΠ θα γίνεται τμηματικά στα οχήματα, στις εγκαταστάσεις και στα κτήρια του ΚΚΠ ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες και κατόπιν εντολής. Ο χρόνος παράδοσης δεν μπορεί να υπερβαίνει, για όλα τα υγρά καύσιμα τις δύο (2) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία της παραγγελίας.

Η παράδοση των υγρών καυσίμων θα γίνεται με ευθύνη, φροντίδα και δαπάνη του προμηθευτή, υπό τις εξής προϋποθέσεις:

α) Το πετρέλαιο θέρμανσης θα παραδίδεται στις εγκαταστάσεις και τα κτήρια του ΚΚΠ ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες και κατόπιν παραγγελίας.

β) Όσον αφορά στη βενζίνη, ο προμηθευτής αναλαμβάνει πλήρως την ευθύνη, με δική του φροντίδα και δαπάνη για την έγκαιρη, σωστή και χωρίς οποιοδήποτε πρακτικό πρόβλημα για την αναθέτουσα αρχή, παράδοση της βενζίνης, ήτοι τον απρόσκοπτο και ομαλό ανεφοδιασμού του συνόλου των οχημάτων του ΚΚΠ είτε απευθείας από ιδιόκτητες εγκαταστάσεις διανομής καυσίμων που θα διαθέτουν αντλίες καυσίμου με μετρητές ασφαλείας, είτε από συνεργαζόμενο πρατήριο που θα διαθέτει αντλίες καυσίμου με μετρητές ασφαλείας που θα υποδείξει ο προμηθευτής. Η παράδοση θα γίνεται εντός της πόλης της Κορίνθου.

 

 1. Η παράδοση των ποσοτήτων των καυσίμων και λιπαντικών του ΝΠΔΔ ΚΕΠΑΠ θα γίνεται τμηματικά στα οχήματα, στις εγκαταστάσεις και στα κτήρια του ΚΕΠΑΠ ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες και κατόπιν εντολής. Ο χρόνος παράδοσης δεν μπορεί να υπερβαίνει, για όλα τα υγρά καύσιμα τις δύο (2) εργάσιμες ημέρες και για τα λιπαντικά τις δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία της παραγγελίας.

Η παράδοση των υγρών καυσίμων και λιπαντικών θα γίνεται με ευθύνη, φροντίδα και δαπάνη του προμηθευτή, υπό τις εξής προϋποθέσεις:

α) Το πετρέλαιο θέρμανσης θα παραδίδεται στις εγκαταστάσεις και τα κτήρια του ΚΕΠΑΠ ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες και κατόπιν παραγγελίας.

β) Όσον αφορά στο πετρέλαιο κίνησης και στη βενζίνη, ο προμηθευτής αναλαμβάνει πλήρως την ευθύνη, με δική του φροντίδα και δαπάνη για την έγκαιρη, σωστή και χωρίς οποιοδήποτε πρακτικό πρόβλημα για την αναθέτουσα αρχή, παράδοση του πετρελαίου κίνησης και της βενζίνης, ήτοι τον απρόσκοπτο και ομαλό ανεφοδιασμού του συνόλου των οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου είτε απευθείας από ιδιόκτητες εγκαταστάσεις διανομής καυσίμων που θα διαθέτουν αντλίες καυσίμου με μετρητές ασφαλείας, είτε από συνεργαζόμενο πρατήριο που θα διαθέτει αντλίες καυσίμου με μετρητές ασφαλείας που θα υποδείξει ο προμηθευτής. Η παράδοση θα γίνεται εντός της πόλης της Κορίνθου.

γ) Τα λιπαντικά θα παραδίδονται σε χώρο που θα υποδείξει το ΚΕΠΑΠ.

 

 1. Η παράδοση των ποσοτήτων των καυσίμων για τη Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και την Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης θα γίνεται τμηματικά στις εγκαταστάσεις των αντίστοιχων σχολικών συγκροτημάτων ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες και κατόπιν εντολής. Ο χρόνος παράδοσης δεν μπορεί να υπερβαίνει, για όλα τα υγρά καύσιμα τις δύο (2) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία της παραγγελίας.

Η παράδοση των υγρών καυσίμων θα γίνεται με ευθύνη, φροντίδα και δαπάνη του προμηθευτή, υπό τις εξής προϋποθέσεις:

α) Το πετρέλαιο θέρμανσης θα παραδίδεται στις εγκαταστάσεις και τα κτήρια των σχολικών συγκροτημάτων ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες και κατόπιν παραγγελίας.

 

 

Άρθρο 4ο – Ισχύς Προσφορών

 

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες προσμετρούμενες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερομένου απορρίπτεται ως απαράδεκτη

Ο Δήμος Κορινθίων μπορεί με έγγραφη γνωστοποίηση προς τους διαγωνιζόμενους να ζητήσει την παράταση ισχύος των προσφορών.

 

Άρθρο 5ο – Εγγυήσεις

Οι εγγυήσεις πρέπει να είναι σύμφωνες με το άρθρο 157 του Ν.4281/2014 και το άρθρο 26 του ΕΚΠΟΤΑ, Αν οι εγγυήσεις δεν είναι διατυπωμένες στην Ελληνική, θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση.

Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό

α. Η εγγύηση αυτή εκδίδεται υπέρ του συμμετέχοντος και απευθύνεται προς τον Δήμο Κορινθίων, για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 1% επί της προϋπολογισθείσης από την υπηρεσία δαπάνης εκτός του ΦΠΑ, είτε για το σύνολο της προμήθειας είτε για το τμήμα αυτής, για το οποίο θα υποβληθεί προσφορά. Το ύψος της εγγύησης συμμετοχής θα προκύπτει σύμφωνα με τον παρακάτω Πίνακα Α..

Παράδειγμα: Αν ο υποψήφιος οικονομικός φορέας υποβάλλει προσφορά για τις Ομάδες 1, 2, 8 ο ενδιαφερόμενος οφείλει να καταθέσει εγγυητική επιστολή συμμετοχής ύψους: 79,66+4.870,66+69,40 = 5.019,72 €

Πίνακας Α.

 

Α/Α ΟΜΑΔΑΣ

ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (€)

ΟΜΑΔΑ 1

Πετρέλαιο θέρμανσης για τις ανάγκες του Δήμου Κορινθίων

79,66

ΟΜΑΔΑ 2

Πετρέλαιο κίνησης για τις ανάγκες του Δήμου Κορινθίων

4.870,66

ΟΜΑΔΑ 3

Βενζίνη αμόλυβδη για τις ανάγκες του Δήμου Κορινθίων

323,20

ΟΜΑΔΑ 4

Λιπαντικά για τα οχήματα του Δήμου Κορινθίων

686,41

ΟΜΑΔΑ 5

Πετρέλαιο θέρμανσης για τις ανάγκες του ΝΠΔΔ ΚΚΠ

278,06

ΟΜΑΔΑ 6

Βενζίνη αμόλυβδη για τις ανάγκες του ΝΠΔΔ ΚΚΠ

34,17

ΟΜΑΔΑ 7

Πετρέλαιο θέρμανσης του ΝΠΔΔ ΚΕΠΑΠ

291,87

ΟΜΑΔΑ 8

Πετρέλαιο κίνησης για τις ανάγκες του ΝΠΔΔ ΚΕΠΑΠ

69,40

ΟΜΑΔΑ 9

Βενζίνη αμόλυβδη για τις ανάγκες του ΝΠΔΔ ΚΕΠΑΠ

27,31

ΟΜΑΔΑ 10

Λιπαντικά για τα οχήματα του ΝΠΔΔ ΚΕΠΑΠ

37,48

ΟΜΑΔΑ 11

Πετρέλαιο θέρμανσης Σχολ. Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης

753,55

ΟΜΑΔΑ 12

Πετρέλαιο θέρμανσης Σχολ. Επιτροπής Β/θμιας Εκπ/σης

444,95

 

β. Προσφορά της οποίας η εγγύηση δεν καλύπτει την προβλεπόμενη κατά τα ανωτέρω αξία, μπορεί να γίνει δεκτή εφόσον η εγγύηση υπολείπεται μέχρι ποσοστό 5%.

γ. Η εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα (1) μήνα μετά τη λήξη του χρόνου προσφοράς που απαιτείται από τη διακήρυξη. Σε περίπτωση που η διάρκεια ισχύος της προσφοράς λήγει, η αναθέτουσα αρχή μπορεί πριν τη λήξη της να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, τη διάρκεια ισχύος της εγγύησης συμμετοχής, σύμφωνα με την Υ.Α. 11389/93.

δ. Στις εγγυήσεις ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και τον τύπο που περιβάλλονται, πρέπει απαραίτητα και επί ποινή αποκλεισμού να αναγράφεται σ’ αυτές ό,τι αναφέρεται στο άρθρο 26 της αριθ. 11389/93 απόφασης του Υπουργείου Εσωτερικών.

Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης

α. Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση ή η απευθείας ανάθεση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 1% της συνολικής συμβατικής αξίας εκτός του ΦΠΑ.

β. Η εγγύηση κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.

γ. Στις εγγυήσεις ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και τον τύπο που περιβάλλονται, πρέπει απαραίτητα και να αναγράφεται σ’ αυτές ό,τι αναφέρεται στο άρθρο 26 της με αριθ. 11389/93 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών.

δ. Η εγγύηση επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του υλικού και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους.

ε. Σε περίπτωση που συντρέξουν οι οριζόμενες από τον παρόντα κανονισμό περιπτώσεις κατάπτωσης της εγγύησης συμμετοχής, το αντίστοιχο ποσό εισπράττεται ανάλογα με το είδος της εγγυητικής επιστολής.

ζ. Η επιστροφή των εγγυητικών επιστολών γίνεται με παραλαβή τούτων από το δικαιούχο ή εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του με την υπογραφή του σχετικού αποδεικτικού παραλαβής.

Οι εγγυήσεις συμμετοχής και καλής εκτέλεσης θα εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού χώρου ή στα κράτη-μέρη της Συμφωνίας Δημοσίων Συμβάσεων το Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου που κυρώθηκε με το ν. 2513/1997 (Α’ 139) και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν επίσης να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. – Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού Οι εγγυητικές επιστολές θα απευθύνονται στον Δήμο Κορινθίων. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής πρέπει να έχει ισχύ επί ένα μήνα τουλάχιστον μετά την λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που ζητά η παρούσα διακήρυξη. .

 

Άρθρο 6ο – Προέλευση δαπάνης -Τρόπος πληρωμής

Η πληρωμή του προμηθευτή γίνεται τμηματικά σύμφωνα με τα τμηματικά προσκομιζόμενα τιμολόγια, μετά την παράδοση και την υπογραφή του σχετικού πρωτοκόλλου ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής από την αρμόδια Επιτροπή και την έκδοση του σχετικού χρηματικού εντάλματος πληρωμής από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, αφού γίνουν και όλες οι από τις κείμενες διατάξεις κρατήσεις.

Η έκδοση τιμολογίων για τα είδη των ομάδων 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, θα γίνεται από τους προμηθευτές με βάση τη μέση λιανική τιμή πώλησης του καυσίμου κατά την ημέρα παράδοσης τους, όπως αυτή πιστοποιείται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Απαραίτητη θεωρείται η προσκόμιση δελτίου πιστοποίησης τιμών της υπηρεσίας εμπορίου της οικείας Περιφέρειας κάθε εβδομάδα για την τεκμηρίωση του κανονικού ή μη των αναγραφόμενων στα προς εξόφληση τιμολόγια τιμών.

Η έκδοση τιμολογίων για τα είδη των ομάδων 4 και 10 θα γίνεται από τους προμηθευτές επί των σταθερών τιμών των ειδών, που υπέβαλλαν με την προσφορά τους.

Οι προμηθευτές υπόκεινται σε όλες τις νόμιμες κρατήσεις – φόρους που ισχύουν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, οι οποίες υπολογίζονται στο σύνολο της αξίας των προμηθευμένων ειδών πριν τον υπολογισμό του αναλογούντος ΦΠΑ.

Η δαπάνη για την προμήθεια θα καλυφθεί από Δημοτικούς πόρους.

Η πληρωμή της αξίας των ειδών θα γίνεται από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου μετά την οριστική παραλαβή τους με την εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας, με βάση τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στο άρθρο 36 του ΕΚΠΟΤΑ.

Σε περίπτωση που η πληρωμή καθυστερήσει εξήντα (60) ημέρες μετά την υποβολή του τιμολογίου πώλησης, ο Δήμος σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ. 166/2003 (ΦΕΚ 138/Α/5-6-2003) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην οδηγία 2000/35 της 29-6-2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές», καθίσταται υπερήμερος και οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση από τον συμβασιούχο.

Επισημαίνεται ότι η υποβολή του τιμολογίου πώλησης δεν μπορεί να γίνει προ της ημερομηνίας εκδόσεως του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής.

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Κόρινθος, 01/6/2016

Κόρινθος, 01/6/2016

Η συντάκτρια

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας

 

 

 

Ελένη Σαββανού

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΠΕ

Περόγαμβρος Σπυρίδων

Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ

 

 

Leave a Comment