Έγκριση έκθεσης εσόδων και εξόδων του Προϋπολογισμού της Οικονομικής Επιτροπής για το α’τρίμηνο 2016

                                                                                                                       

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 11/21.06.2016 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 225/2016
 
Θέμα 36ο Η.Δ.: «Έγκριση έκθεσης εσόδων και εξόδων του Προϋπολογισμού της Οικονομικής Επιτροπής για το α΄ τρίμηνο 2016».
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 21η του μηνός Ιουνίου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 24689/17-6-2016 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά  καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος  ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε  σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι οκτώ  (28) μέλη, δηλαδή:
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.     Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
2.     Μελέτης Χρήστος – Αντιδήμαρχος
3.     Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος
4.     Σταυρέλης Νικόλαος
5.     Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
6.     Παππάς Αντώνιος
7.     Ζήμος Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος
8.     Κεφάλας Σταύρος – Αντιδήμαρχος
9.     Χρισταρά Αθανασία– Αντιδήμαρχος
10. Φαρμάκης Γεώργιος
11. Παρτσινέβελος Κωνσταντίνος
12. Δράκος Παναγιώτης
13.Μουρούτσος Γεώργιος
14.Βλάσσης Δημήτριος
15. Λαμπρινός Παναγιώτης
16. Μπάκουλης  Δημήτριος – Αντιδήμαρχος,
17. Ζώγκος Ανδρέας
18. Νανόπουλος Βασίλειος
19. Ζαχαριάς Σπυρίδων –Αντιπρόεδρος, αποχώρησε στο τέλος του ΕΗΔΘ
20. Κορδώσης Χρήστος
21. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής, αποχώρησε στο τέλος του 22ου ΘΗΔ
22. Γκουργιώτης Αλέξανδρος, αποχώρησε στο τέλος του 22ου ΘΗΔ
23. Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
24. Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
25. Σούκουλης Ανδρέας, αποχώρησε στο τέλος του 22ου ΘΗΔ
26. Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
27. Δημητριάδη – Κακούρου Μαρία – Γραμματέας
28. Πιέτρης Τιμολέων
 
 
1.     Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος,
2.     Λύτρα – Ανδρουτσοπούλου Κωνσταντίνα
3.     Κοντογιώργος Αναστάσιος
4.     Πανταζής Βασίλειος, προσήλθε στο τέλος του ΕΗΔΘ και αποχώρησε στο τέλος του 22ου ΘΗΔ
5.     Καρασάββας Ιωάννης
 
 
 
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, έξι (06) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.          Ανδριανόπουλος Βασίλειος – Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.          Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
3.          Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ.  Αγιονορίου
4.          Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ.  Λεχαίου
5.          Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
6.          Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
1.     Βορτελίνος  Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
2.     Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ.  Εξαμιλίων 
3.     Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 
4.     Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
5.     Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
6.     Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
7.     Κούτρας  Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
8.     Κυριαζής  Αναστάσιος  – Δ.Κ. Γαλατακίου
9.     Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
10. Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
11. Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
12. Μπέκου Ελένη – Τ.Κ.  Σολομού
13. Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
14. Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
15. Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
16.Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
 
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
 
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το 36ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση έκθεσης εσόδων και εξόδων του Προϋπολογισμού της Οικονομικής Επιτροπής για το α΄ τρίμηνο 2016» έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τα κατωτέρω:
1.  Τις διατάξεις του άρθρου 72 § 1β του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/07.06.2010), σύμφωνα με τις οποίες η Οικονομική Επιτροπή ελέγχει την υλοποίηση του προϋπολογισμού και υποβάλλει ανά τρίμηνο έκθεση προς το Δημοτικό Συμβούλιο, στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και των εξόδων του Δήμου.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 266 § 9 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/07.06.2010), όπως τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου 43 § 4 του Ν. 3979/2011 και του άρθρου 39 του Ν. 4257/2014, σύμφωνα με τις οποίες η Οικονομική Επιτροπή, μετά από εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου, υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο τριμηνιαία έκθεση ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού κατά το προηγούμενο της έκθεσης τρίμηνο.
3. Την απόφαση του ΥΠ.ΕΣ. αριθμ. οικ. 40038/09.09.2011 (Φ.Ε.Κ. 2007/09.09.2011, τεύχος Β΄) περί “Καθορισμού των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών”.
4.Την από 09-05-2016 εισηγητική έκθεση α΄ τριμήνου του έτους 2016 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου.
5. Την υπ’ αριθμ. 15/147/24-05-2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, περί σύνταξης έκθεσης αποτελεσμάτων α΄ τριμήνου έτους 2016. 
 
Το Δημοτικό συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του τις διατάξεις των άρθρων 72 § 1β και 266 § 9 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, την απόφαση του ΥΠ.ΕΣ. αριθμ. οικ. 40038/09.09.2011, την εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και την αριθμ. 15/147/24-05-2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
( μειοψηφούντων των κ. κ.  1. Βασιλείου Νανόπουλου,   2. Χρήστου Κορδώση,    3. Μαρίας (Ερρικας) Καραμαλίκη και 4.  Κωνσταντίνου Δημητρόπουλου)
 
Εγκρίνει την έκθεση εσόδων και εξόδων του Δήμου Κορινθίων που αφορά το τέταρτο τρίμηνο του έτους 2015, όπως συντάχθηκε και υποβλήθηκε με την υπ’ αριθμ. 15/147/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, και έχει ως εξής:
 
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Α’ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016
Ημερομηνία από 01/01/2016 έως 31/03/2016
 
 
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ
ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ
%
ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ
%
1
2
2/1
3
3/1
3/2
0
ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ
24.225.281,53
5.846.364,12
24,13
5.723.036,29
23,62
97,89
01
ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ
172.661,09
144.446,51
83,66
41.206,48
23,87
28,53
02
ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ
202.634,52
29.579,09
14,60
29.579,09
14,60
100,00
03
ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
5.747.989,27
1.010.610,68
17,58
1.010.610,68
17,58
100,00
04
ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
1.134.837,49
202.866,65
17,88
182.778,85
16,11
90,10
05
ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ
1.298.457,88
332.871,86
25,64
332.871,86
25,64
100,00
06
ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
15.563.157,09
4.113.393,16
26,43
4.113.393,16
26,43
100,00
07
ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ
105.544,19
12.596,17
11,93
12.596,17
11,93
100,00
1
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ
6.187.335,54
250.922,93
4,06
250.922,93
4,06
100,00
11
ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12
ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ
0,00
36.470,39
3.647.039,00
36.470,39
3.647.039,00
100,00
13
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
6.106.484,91
63.837,50
1,05
63.837,50
1,05
100,00
14
ΔΩΡΕΕΣ – ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ – ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15
ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΤΙΜΑ – ΠΑΡΑΒΟΛΑ
70.780,63
143.197,10
202,31
143.197,10
202,31
100,00
16
ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ
10.070,00
7.417,94
73,66
7.417,94
73,66
100,00
2
ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ
482.240,33
210.859,40
43,72
40.916,97
8,48
19,40
21
ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ
452.240,33
209.854,40
46,40
39.911,97
8,83
19,02
22
ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ
30.000,00
1.005,00
3,35
1.005,00
3,35
100,00
3
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΌ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΌ Π.Ο.Ε.
17.464.489,11
17.362.901,91
99,42
136.049,37
0,78
0,78
31
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
32
ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΌ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ
17.464.489,11
17.362.901,91
99,42
136.049,37
0,78
0,78
4
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ
3.908.453,83
824.913,44
21,11
543.735,57
13,91
65,91
41
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ
3.877.453,83
538.436,94
13,89
524.724,37
13,53
97,45
42
ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ
31.000,00
286.476,50
924,12
19.011,20
61,33
6,64
5
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ
13.281.065,45
13.281.065,45
100,00
13.281.065,45
100,00
100,00
51
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
13.281.065,45
13.281.065,45
100,00
13.281.065,45
100,00
100,00
 
ΣΥΝΟΛΑ ΕΣΟΔΩΝ
65.548.865,79
37.777.027,25
19.975.726,58
                                
 
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ Α’ ΤΡΙΜΗΝΟΥ
Ημερομηνία από 01/01/2016 έως 31/03/2016
 
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ
ΔΕΣΜΕΥΘΕΝΤΑ
%
ΤΙΜΟΛΟΓΗΘΕΝΤΑ
%
ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ
ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ
%
 
 
 
 
1
2
2/1
3
3/1
4
5
5/1
5/3
6
Έξοδα χρήσης
29.694.780,81
23.234.590,04
78,24
5.258.508,16
17,71
4.716.405,30
4.049.621,85
13,64
77,01
60
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού
7.530.238,95
7.267.756,30
96,51
1.776.732,92
23,59
1.776.732,92
1.429.568,79
18,98
80,46
61
Αμοιβές αιρετών και τρίτων
1.616.103,85
685.425,04
42,41
131.080,99
8,11
124.696,61
70.074,89
4,34
53,46
62
Παροχές τρίτων
3.818.628,83
2.859.271,18
74,88
357.354,63
9,36
323.975,66
169.043,51
4,43
47,30
63
Φόροι – Τέλη
356.957,45
123.150,00
34,50
3.844,52
1,08
6.370,72
6.370,72
1,78
165,71
64
Λοιπά γενικά έξοδα
2.528.998,15
292.399,60
11,56
53.310,25
2,11
7.860,80
2.371,74
0,09
4,45
65
Πληρωμές για την εξυπηρέτηση της δημόσιας πίστης
312.334,09
307.334,09
98,40
74.929,87
23,99
74.929,87
74.814,87
23,95
99,85
66
Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων
3.220.670,36
1.642.361,01
50,99
68.680,61
2,13
32.236,01
32.236,01
1,00
46,94
67
Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους Παραχωρήσεις -Παροχές – Επιχορηγήσεις – Επιδοτήσεις – Δωρεές
10.221.849,13
10.026.892,82
98,09
2.792.574,37
27,32
2.369.602,71
2.265.141,32
22,16
81,11
68
Λοιπά έξοδα
89.000,00
30.000,00
33,71
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7
Επενδύσεις
12.836.133,08
5.173.121,33
40,30
132.714,47
1,03
116.492,95
70.368,38
0,55
53,02
71
Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων
4.920.930,07
642.743,37
13,06
4.149,04
0,08
4.149,04
0,00
0,00
0,00
73
Έργα
7.481.364,59
4.107.705,54
54,91
128.565,43
1,72
112.343,91
70.368,38
0,94
54,73
74
Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες
427.838,42
422.672,42
98,79
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
75
Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)
6.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8
ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
22.899.567,87
5.564.177,46
24,30
2.337.910,40
10,21
834.007,31
695.714,80
3,04
29,76
81
Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)
2.116.223,63
2.116.223,63
100,00
1.784.393,39
84,32
280.490,30
142.197,79
6,72
7,97
82
Λοιπές αποδόσεις
3.908.453,83
3.447.953,83
88,22
553.517,01
14,16
553.517,01
553.517,01
14,16
100,00
85
Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους
16.874.890,41
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9
Αποθεματικό
118.384,03
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
91
Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό
118.384,03
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
ΣΥΝΟΛΑ ΕΞΟΔΩΝ
65.548.865,79
33.971.888,83
 
7.729.133,03
 
5.666.905,56
4.815.705,03
 
 


 
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016
 
 
Τέλος Προηγούμενου Έτους
Προηγούμενο Τρίμηνο
Α΄ ΤΡΙΜΗΝΟ 2016
Μεταβολή %
Στοιχεία Ενεργητικού
1
2
3
3/2
Α
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
17.857.340,64
17.857.340,64
17.812.510,99
1,00
1
Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κ.λ.π.
17.742.957,22
17.742.957,22
17.801.300,67
1,00
2
Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο
11.210,32
11.210,32
11.210,32
1,00
3
Λοιπές απαιτήσεις
103.173,10
103.173,10
0,00
0,00
Β
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
13.551.043,35
13.551.043,35
15.132.122,81
1,12
1
Ταμείο
11.010,74
11.010,74
2.030,52
0,18
2
Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας
13.540.032,61
13.540.032,61
15.130.092,29
1,12
Γ
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
21.514,18
21.514,18
29.263,47
1,36
1
Έξοδα επόμενων χρήσεων
21.514,18
21.514,18
29.263,47
1,36
2
Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα
0,00
0,00
0,00
 
3
Λοιποί μεταβατικοί λογ/σμοί ενεργητικού
0,00
0,00
0,00
 
 
Στοιχεία Παθητικού
Τέλος Προηγούμενου Έτους
Προηγούμενο Τρίμηνο
Α΄ ΤΡΙΜΗΝΟ 2016
Μεταβολή %
1
2
3
3/2
Α
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ
1.194.104,79
1.194.104,79
1.146.906,21
0,96
1
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε Τράπεζες
1.194.104,79
1.194.104,79
1.003.143,94
0,84
2
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε Τράπεζες
0,00
0,00
143.762,27
 
Β
ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
1.657.927,88
1.657.927,88
2.462.176,85
1,49
1
Προμηθευτές
1.610.506,23
1.610.506,23
2.318.581,60
1,44
3
Υποχρεώσεις από Φόρους-Τέλη
36.081,81
36.081,81
19.297,49
0,53
4
Ασφαλιστικοί οργανισμοί
11.339,84
11.339,84
124.297,76
10,96
5
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
342.183,11
342.183,11
395.169,91
1,15
Γ
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
34.639,64
34.639,64
26.525,85
0,77
1
Έσοδα επόμενων χρήσεων
34.639,64
34.639,64
26.525,85
0,77
2
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)
0,00
0,00
0,00
 
3
Λοιποί μεταβατικοί λογ/σμοί Παθητικού
0,00
0,00
0,00
 
 
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  11 / 225 / 2016.
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 06-07-2016
Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
ΧΡΗΣΤΟΣ Γ. ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ
 

 

Leave a Comment