Αίτημα καταβολής σε δόσεις (με προκαταβολή 30%) για κοινόχρηστο χώρο 2016

                                                                                                                      

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 11/21.06.2016 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 227/2016
 
Θέμα 38ο Η.Δ.: «Αίτημα καταβολής σε δόσεις (με προκαταβολή 30%) για κοινόχρηστο χώρο 2016»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 21η του μηνός Ιουνίου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 24689/17-6-2016 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά  καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος  ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε  σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι οκτώ  (28) μέλη, δηλαδή:
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
2.       Μελέτης Χρήστος – Αντιδήμαρχος
3.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος
4.       Σταυρέλης Νικόλαος
5.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
6.       Παππάς Αντώνιος
7.       Ζήμος Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος
8.       Κεφάλας Σταύρος – Αντιδήμαρχος
9.       Χρισταρά Αθανασία– Αντιδήμαρχος
10.    Φαρμάκης Γεώργιος
11.    Παρτσινέβελος Κωνσταντίνος
12.    Δράκος Παναγιώτης
13.   Μουρούτσος Γεώργιος
14.   Βλάσσης Δημήτριος
15.    Λαμπρινός Παναγιώτης
16.    Μπάκουλης  Δημήτριος – Αντιδήμαρχος,
17.    Ζώγκος Ανδρέας
18.    Νανόπουλος Βασίλειος
19.    Ζαχαριάς Σπυρίδων –Αντιπρόεδρος, αποχώρησε στο τέλος του ΕΗΔΘ
20.    Κορδώσης Χρήστος
21.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής, αποχώρησε στο τέλος του 22ου ΘΗΔ
22.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος, αποχώρησε στο τέλος του 22ου ΘΗΔ
23.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
24.    Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
25.    Σούκουλης Ανδρέας, αποχώρησε στο τέλος του 22ου ΘΗΔ
26.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
27.    Δημητριάδη – Κακούρου Μαρία – Γραμματέας
28.    Πιέτρης Τιμολέων
 
 
1.       Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος,
2.       Λύτρα – Ανδρουτσοπούλου Κωνσταντίνα
3.       Κοντογιώργος Αναστάσιος
4.       Πανταζής Βασίλειος, προσήλθε στο τέλος του ΕΗΔΘ και αποχώρησε στο τέλος του 22ου ΘΗΔ
5.       Καρασάββας Ιωάννης
 
 
 
 
 
 
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, έξι (06) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος – Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
3.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ.  Αγιονορίου
4.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ.  Λεχαίου
5.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
6.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
1.       Βορτελίνος  Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
2.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ.  Εξαμιλίων 
3.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 
4.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
5.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
6.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
7.       Κούτρας  Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
8.       Κυριαζής  Αναστάσιος  – Δ.Κ. Γαλατακίου
9.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
10.    Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
11.    Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
12.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ.  Σολομού
13.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
14.    Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
15.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
16.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
 
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
 
 
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το 38ο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί «Αιτήματος καταβολής σε δόσεις (με προκαταβολή 30%) για κοινόχρηστο χώρο 2016», έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την από 14/06/2016 εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας η οποία καθ’ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής :
 
<< Αίτημα καταβολής σε δόσεις (με προκαταβολή 30% ) για κοινόχρηστο χώρο 2016 των επιχειρήσεων :
1.       ΜΠΕΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ    (αρ. πρωτ. 17736/11-5-2016)
2.       ΜΠΟΥΦΗ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ (αρ. πρωτ. 20624/27-5-2016)
3.       ΧΡΗΣΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ (αρ. πρωτ. 22632/07-6-2016)
4.       ΜΠΑΛΑΦΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ  (αρ. πρωτ. 22634/07-6-2016)
5.       ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΕΑ (αρ. πρωτ. 23063/09-6-2016)
 
Σχετ. με τις ανωτέρω αιτήσεις :
1)  Στις 11/05/2016  κατατέθηκε στο τμήμα Εσόδων  η αρίθμ. 17736 αίτηση  της κας ΜΠΕΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ   με την οποία ζητά άδεια κατάληψης κοινόχρηστου χώρου έτους 2016, για τραπεζοκαθίσματα, 30τμ στην πλατεία Παναγή Τσαλδάρη  έναντι του κατ/τός της στην οδό ΕΡΜΟΥ 39,  καθώς και να καταβάλλει προκαταβολή  του τέλους 30% και το υπόλοιπο σε ισόποσες δόσεις εώς το τέλος του έτους.
          Το τέλος κοινοχρήστου χώρου για το ανωτέρω κατάστημα είναι  1080,00€  για όλο το 2016.
2)  Στις 27/5/2016 κατατέθηκε στο τμήμα Εσόδων  η αρίθμ. 20624 αίτηση  του κ. ΜΠΟΥΦΗ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ με την οποία ζητά άδεια κατάληψης κοινόχρηστου χώρου έτους 2016, για τραπεζοκαθίσματα, 12τμ στην οδό ΠΕΡΙΑΝΔΡΟΥ και  18τ.μ στην ΠΥΛΑΡΙΝΟΥ καθώς και να καταβάλλει προκαταβολή  του τέλους 30% και το υπόλοιπο σε ισόποσες δόσεις έως το τέλος του έτους.
          Το τέλος κοινοχρήστου χώρου για το ανωτέρω κατάστημα είναι  1350,00€  για όλο το 2016.
3)  Στις 27/5/2016 κατατέθηκε στο τμήμα Εσόδων  η αρίθμ. 22632 αίτηση  του κ. ΧΡΗΣΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ  με την οποία ζητά άδεια κατάληψης κοινόχρηστου χώρου έτους 2016, για τραπεζοκαθίσματα, 5τμ στην οδό ΕΡΜΟΥ 43 και  30τ.μ έναντι στην πλατεία Παναγή Τσαλδάρη, καθώς και να καταβάλλει προκαταβολή  του τέλους 30% και το υπόλοιπο σε ισόποσες δόσεις έως το τέλος του έτους.
          Το τέλος κοινοχρήστου χώρου για το ανωτέρω κατάστημα είναι  1188,00€  για όλο το 2016.
4)  Στις 7/6/2016 κατατέθηκε στο τμήμα Εσόδων  η αρίθμ. 22634 αίτηση  της κας ΜΠΑΛΑΦΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ με την οποία ζητά άδεια κατάληψης κοινόχρηστου χώρου έτους 2016, για τραπεζοκαθίσματα, 10τμ στην οδό ΠΕΡΙΑΝΔΡΟΥ 21, καθώς και να καταβάλλει προκαταβολή  του τέλους 30% και το υπόλοιπο σε ισόποσες δόσεις έως το τέλος του έτους.
          Το τέλος κοινοχρήστου χώρου για το ανωτέρω κατάστημα είναι  450,00€  για όλο το 2016.
5) Στις 9/06/2016  κατατέθηκε στο τμήμα Εσόδων  η αρίθμ  23063 αίτηση  του   κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΕΑ, με την οποία ζητά άδεια κατάληψης κοινόχρηστου χώρου, έτους 2016, για 10τμ στο κατάστημά του στην οδό  Αγ. Γεωργίου  95 (πλατεία Ι. Ανδρέου),  καθώς και να καταβάλλει προκαταβολή 30%.
        Το τέλος κοινοχρήστου χώρου για το ανωτέρω κατάστημα είναι 216,00  €  για  όλο  το 2016.
 Σύμφωνα με το άρθρο 50 του Ν. 4257/2014 είναι δυνατή η καταβολή εντός του έτους σε ισόποσες δόσεις και εφόσον καταβληθεί ποσοστό επί του ετήσιου τέλους όχι μικρότερο του 30% με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
            
Ύστερα από τα παραπάνω παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο
 
Ν’ αποφασίσει για την χορήγηση ή μη της τμηματικής καταβολής του τέλους κοινοχρήστων χώρων των ανωτέρω επιχειρήσεων>>.
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη την ανωτέρω εισήγηση και τις διατάξεις του άρθρου 50 του Ν 4257/2014
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ
 
1)    Εγκρίνει αίτημα της κας ΜΠΕΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ για την τμηματική καταβολή του τέλους κοινόχρηστου χώρου εμβαδού 30,00τ.μ συνολικού ποσού 1.080,00€, με προκαταβολή 30%. Το τέλος αφορά κατάληψη κοινόχρηστου χώρου για το έτος 2016, στο κατάστημά της στην πλατεία Παναγή Τσαλδάρη, επί της οδού ΕΡΜΟΥ 39
2)  Εγκρίνει αίτημα του κ. ΜΠΟΥΦΗ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ για την τμηματική καταβολή του τέλους κοινόχρηστου χώρου εμβαδού 12,00τ.μ στην οδό Περιάνδρου και 18,00τ.μ. στην οδό Πυλαρινού συνολικού ποσού 1.350,00€, με προκαταβολή 30%. Το τέλος αφορά κατάληψη κοινόχρηστου χώρου για το έτος 2016, στο κατάστημά του επί της οδού Περιάνδρου και Πυλαρινού
3) Εγκρίνει αίτημα του κ. ΧΡΗΣΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ  για την τμηματική καταβολή του τέλους κοινόχρηστου χώρου εμβαδού 5τ.μ. στην οδό Ερμού 43 και 30,00τ.μ έναντι στην πλατεία Παναγή Τσαλδάρη συνολικού ποσού 1.188,00€, με προκαταβολή 30%. Το τέλος αφορά κατάληψη κοινόχρηστου χώρου για το έτος 2016, στο κατάστημά του στην οδό Ερμού 43 και έναντι στην πλατεία Παναγή Τσαλδάρη.
4)       Εγκρίνει αίτημα της κας ΜΠΑΛΑΦΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ για την τμηματική καταβολή του τέλους κοινόχρηστου χώρου εμβαδού 10,00τ.μ συνολικού ποσού 450,00€, με προκαταβολή 30%. Το τέλος αφορά κατάληψη κοινόχρηστου χώρου για το έτος 2016, στο κατάστημά της επί της οδού Περιάνδρου 21
5)       Εγκρίνει αίτημα του κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΕΑ για την τμηματική καταβολή του τέλους κοινόχρηστου χώρου εμβαδού 10,00τ.μ συνολικού ποσού 216,00€, με προκαταβολή 30%,. Το τέλος αφορά κατάληψη κοινόχρηστου χώρου για το έτος 2016, στο κατάστημά του επί της οδού Αγ. Γεωργίου 95 (πλατεία Ι. Ανδρέα)
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.
 
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  11 / 227 / 2016.
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 28 – 06 – 2016
Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
ΧΡΗΣΤΟΣ Γ. ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ
 

Leave a Comment