Έγκριση οδοιπορικών εξόδωνΔημοτικού Συμβούλου για την συμμετοχή του στο συνέδριο της ΚΕΔΕ

                                                                                                               

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                      
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 11/21.06.2016 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
 

Αριθμός Απόφασης 235/2016

 
Θέμα 44ο Η.Δ.: «Έγκριση οδοιπορικών εξόδων, δαπάνης διανυκτέρευσης και ημερήσιας αποζημίωσης Δημοτικού Συμβούλου για την συμμετοχή του στο συνέδριο της ΚΕΔΕ»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 21η του μηνός Ιουνίου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 24689/17-6-2016 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά  καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος  ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε  σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι οκτώ  (28) μέλη, δηλαδή:
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
2.       Μελέτης Χρήστος – Αντιδήμαρχος
3.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος
4.       Σταυρέλης Νικόλαος
5.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
6.       Παππάς Αντώνιος
7.       Ζήμος Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος
8.       Κεφάλας Σταύρος – Αντιδήμαρχος
9.       Χρισταρά Αθανασία– Αντιδήμαρχος
10.    Φαρμάκης Γεώργιος
11.    Παρτσινέβελος Κωνσταντίνος
12.    Δράκος Παναγιώτης
13.   Μουρούτσος Γεώργιος
14.   Βλάσσης Δημήτριος
15.    Λαμπρινός Παναγιώτης
16.    Μπάκουλης  Δημήτριος – Αντιδήμαρχος,
17.    Ζώγκος Ανδρέας
18.    Νανόπουλος Βασίλειος
19.    Ζαχαριάς Σπυρίδων –Αντιπρόεδρος, αποχώρησε στο τέλος του ΕΗΔΘ
20.    Κορδώσης Χρήστος
21.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής, αποχώρησε στο τέλος του 22ου ΘΗΔ
22.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος, αποχώρησε στο τέλος του 22ου ΘΗΔ
23.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
24.    Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
25.    Σούκουλης Ανδρέας, αποχώρησε στο τέλος του 22ου ΘΗΔ
26.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
27.    Δημητριάδη – Κακούρου Μαρία – Γραμματέας
28.    Πιέτρης Τιμολέων
 
 
1.       Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος,
2.       Λύτρα – Ανδρουτσοπούλου Κωνσταντίνα
3.       Κοντογιώργος Αναστάσιος
4.       Πανταζής Βασίλειος, προσήλθε στο τέλος του ΕΗΔΘ και αποχώρησε στο τέλος του 22ου ΘΗΔ
5.       Καρασάββας Ιωάννης
 
 
 
 
 
 Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, έξι (06) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος – Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
3.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ.  Αγιονορίου
4.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ.  Λεχαίου
5.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
6.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
1.       Βορτελίνος  Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
2.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ.  Εξαμιλίων 
3.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 
4.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
5.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
6.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
7.       Κούτρας  Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
8.       Κυριαζής  Αναστάσιος  – Δ.Κ. Γαλατακίου
9.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
10.    Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
11.    Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
12.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ.  Σολομού
13.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
14.    Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
15.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
16.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
 
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
 
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το 44ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έγκρισης οδοιπορικών εξόδων, δαπάνης διανυκτέρευσης και ημερήσιας αποζημίωσης Δημοτικού Συμβούλου για την συμμετοχή του στο συνέδριο της ΚΕΔΕ», υπενθύμισε στα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ότι με την αριθ. 181/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίναμε τη μετάβαση του Δημοτικού Συμβούλου κ. Κωνσταντίνου Παρτσινέβελου στη Σάμο, προκειμένου να συμμετάσχει στο Συνέδριο με θέμα “Η Τοπική Αυτοδιοίκηση, οι προσφυγικές ροές και το μεταναστευτικό ζήτημα – επιπτώσεις στην κοινωνία, την οικονομία και τον τουρισμό”, που διοργάνωσε η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας.Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε από την 02-05-2016 έως και την 04-05-2016.
Ο Πρόεδρος στη συνέχεια έθεσε υπόψη των μελών του Συμβουλίου την εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών , η οποία καθ΄  όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:
<< Σύμφωνα με την με αρ 181/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου αποφασίστηκε η μετάβαση του Δημοτικού Συμβούλου Κωνσταντίνου Παρτσινέβελου στην Σάμο με σκοπό να συμμετέχει στο τριήμερο συνέδριο της ΚΕΔΕ με θέμα το προσφυγικό από τις 2-6-2016 έως τις 4-6-2016.
Η μετάβασή του πραγματοποιήθηκε οδικώς (Ιδιόκτητο Όχημα) για το Αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος και αεροπορικώς για Σάμο με ημέρα  αναχώρησης την 2-6-2016 και ημέρα επιστροφής την 5-6-2016.
Η διαμονή  του έγινε στα Ξενοδοχεία Αρεθούσα και HotelSamos στη Σάμο.
Εσείς θα πρέπει να εγκρίνετε σύμφωνα με την  παρ. 1 του  άρθρου 5, άρθρο 7 & 8, άρθρο 10 & άρθρο 11 της ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ Δ.9 του Ν. 4336/2015 τις δαπάνες για τη καταβολή εξόδων: α) οδοιπορικά έξοδα β) ημερήσια αποζημίωση και γ) έξοδα διανυκτέρευσης:      
  – ΠΑΡΤΣΙΝΕΒΕΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ (ΔΗΜΟΤ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ)               ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ : 538 € 
                                                                                     ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ:
Α)  ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ
      Ολόκληρη αποζημίωση : 40 € / ημέρα 
Αναλυτικά:
  3 ημέρες (2/6-4/6/2016 )  Χ  40 € = 120 €
                      Συνολικό ποσό ημερήσιας αποζημίωσης =  120 €
 
Β)  ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ
Αντίτιμο Εισιτηρίου : Κόρινθος – Αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος  14 * 2 = 28 €
Αεροπορικά Εισιτήρια : 270 €
                      Συνολικό ποσό οδοιπορικών εξόδων =  298 €
Γ) ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗΣ Πληρωμή Ξενοδοχείου: 50 + 35 * 2 = 120 € (αρθρ 10 της υποπαρ.Δ.9 του Ν.4336/2015, παρ. 2, Κατηγορία ΙΙ, για το διάστημα από 2/6/2016 έως 4/6/2016.
Συνολικό ποσό εξόδων διανυκτέρευσης =  120 €
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ : 120 € + 298 € + 120 € =   538 €   
Η ημερήσια αποζημίωση, τα οδοιπορικά έξοδα  και τα έξοδα διανυκτέρευσης του Δημοτικού Συμβούλου Παρτσινέβελου Κωνσταντίνου ποσού  538 € θα βαρύνουν την πίστωση του προϋ/σμού με ΚΑ 00/6421.0001  και τίτλο «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών» ποσού 10.000 €. 
Ζητάμε την έγκριση της δαπάνης για οδοιπορικά έξοδα, έξοδα διανυκτέρευσης & καταβολής ημερήσιας αποζημίωσης στον Δημοτικό Σύμβουλο Παρτσινέβελο Κωνσταντίνο >>.
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω εκτεθέντα από τον Πρόεδρο, την αριθμ. 181/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, τις διατάξεις Ν. 4336/2015,  μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του
                                    
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
– Εγκρίνει τα οδοιπορικά έξοδα, τις δαπάνες διανυκτέρευσης και ημερήσιας αποζημίωσης, συνολικού ποσού 538,00 € του Δημοτικού Συμβούλου κ. Κωνσταντίνου Παρτσινέβελου για τη συμμετοχή του στο τριήμερο Συνέδριο με θέμα: “Η Τοπική Αυτοδιοίκηση, οι προσφυγικές ροές και το μεταναστευτικό ζήτημα – επιπτώσεις στην κοινωνία, την οικονομία και τον τουρισμό”, που διοργάνωσε η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας και διεξήχθη στη Σάμο,  από 02-06-2016 έως και 04-06-2016.
– Η ανωτέρω δαπάνη συνολικού ποσού 538,00€ θα βαρύνει την εγγεγραμμένη πίστωση του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2016 με ΚΑ 00/6421.0001 και τίτλο «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών» ποσού 10.000 €. 
Ψηφίζει τη διάθεση της ανωτέρω σχετικής πίστωσης ποσού 538,00 €.
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  11 / 235 / 2016.
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 27 – 06 – 2016
Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
ΧΡΗΣΤΟΣ Γ. ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ
 

Leave a Comment